Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

TOELICHTING OP DE BELASTINGUITGAVEN


Dit is een toelichting op de verschillende belastinguitgaven. Deze toelichting bevat een korte beschrijving van de regeling, de doelstelling van de regeling en informatie over uitgevoerde of geplande beleidsevaluaties. Tevens is aangegeven welk ministerie in VBTB-termen verantwoordelijk is voor de desbetreffende belastinguitgave. Hoewel het ministerie van Financiën per definitie bij alle belastinguitgaven betrokken is, wordt dit departement alleen vermeld bij belastinguitgaven die niet aan een ander beleidsdepartement kunnen worden toegerekend. Tenzij anders vermeld, hebben bedragen en tarieven betrekking op het belastingjaar 2005. Met ingang van de Miljoenennota 2005 is de paragraaf met toelichting op de belastinguitgaven alleen nog in de digitale versie van de Miljoenennota opgenomen.

Belastingen op inkomen, winst en vermogen

Verlaging lastendruk op ondernemingen

a) Algemeen

Regeling:Zelfstandigenaftrek
Beschrijving:De zelfstandigenaftrek geldt voor een ondernemer die voldoet aan het urencriterium (1225 uur per kalenderjaar) en die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar is. De zelfstandigenaftrek bedraagt per 1 januari 2005 maximaal 8 386 euro bij een winst minder dan 13 030 euro en neemt geleidelijk af tot 4 068 euro bij een winst groter dan 55 530 euro.
Doelstelling:Het stimuleren van ondernemerschap
Ministerie:EZ
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Extra zelfstandigenaftrek starters
Beschrijving:Startende ondernemers die in een of meer van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer waren en bij wie in die periode niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek is toegepast, hebben recht op een extra zelfstandigenaftrek van 1 969 euro.
Doelstelling:Het stimuleren van ondernemerschap en het bevorderen van de bereidheid om startersrisico te lopen
Ministerie:EZ
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Meewerkaftrek
Beschrijving:Indien de partner van een ondernemer meewerkt in diens onderneming zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen, heeft de ondernemer die voldoet aan het urencriterium recht op de meewerkaftrek. Deze aftrek is afhankelijk van het aantal uren dat door de partner in de onderneming wordt gewerkt en bedraagt 1,25 procent van de winst indien ten minste 525 wordt meegewerkt en maximaal 4 procent van de winst indien ten minste 1750 uur wordt meegewerkt.
Doelstelling:Fiscaal faciliëren van het verrichten van arbeid van de partner in de onderneming van de andere partner zonder de verplichting tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst
Ministerie:EZ
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
RegelingFOR, niet omgezet in een lijfrente
Beschrijving:De fiscale oudedagsreserve (FOR) biedt ondernemers de mogelijkheid in eigen beheer een oudedagsvoorziening op te bouwen. Bij staking van de onderneming kan deze fiscale oudedagsreserve belastingvrij worden omgezet in een lijfrente. Voor zover dat niet gebeurt, omdat geen behoefte bestaat aan een dergelijke oudedagsvoorziening, heeft de regeling het karakter van een belastinguitgave.
Doelstelling:De regeling beoogt een einde te maken aan ongelijkheid in behandeling tussen loontrekkenden en zelfstandigen op het gebied van de oudedagsvoorziening
Ministerie:EZ
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Stakingsaftrek
Beschrijving:Van met een gehele of gedeeltelijke staking van een onderneming behaalde winst is maximaal 3 630 euro vrijgesteld van belastingheffing. Op de in een kalenderjaar berekende stakingsaftrek wordt de in het verleden genoten stakingsaftrek in mindering gebracht.
Doelstelling:De stakingsaftrek beoogt een verzachting van belastingheffing te geven over de stakingswinst. De stakingsaftrek is de voortzetting – zij het op een lager niveau – van de stakingsvrijstelling van de Wet IB 1964
Ministerie:EZ
Evaluatie:
  
Regeling:Doorschuiving stakingswinst
Beschrijving:Op verzoek is doorschuiving van stakingswinst zonder belastingheffing mogelijk in het kader van overdracht van (een deel van) de onderneming in geval van overlijden, echtscheiding, overdracht van de onderneming aan alle medeondernemers die gedurende drie jaar een gezamenlijke onderneming drijven of in geval van inbreng van de onderneming in een naamloze of besloten vennootschap. De belastingplichtige voor wiens rekening de onderneming zal worden voortgezet, is verplicht de oude boekwaarden van de overgedragen vermogensbestanddelen over te nemen.
Doelstelling:Het niet in gevaar brengen van de continuïteit van de onderneming indien door de afrekening van de belastingclaim als gevolg van de bedrijfsoverdracht liquiditeitsproblemen ontstaan
Ministerie:EZ
Evaluatie:
  
Regeling:Bedrijfsopvolgingsfaciliteit successiewet
Beschrijving:Indien de onderneming na het overlijden vijf jaar wordt voortgezet, wordt de (conserverende) aanslag over tot 60 procent van het ondernemingsvermogen kwijtgescholden.
Doelstelling:Bevorderen continuïteit van de onderneming
Ministerie:EZ
Evaluatie:De warme, de koude en de dode hand. Rapport van de werkgroep modernisering successiewetgeving, maart 2000.
  
Regeling:Doorschuiving winst uit aanmerkelijk belang bij aandelenfusie
Beschrijving:Over het voordeel uit de vervreemding van aandelen of winstbewijzen in het kader van een aandelenfusie hoeft bij aanmerkelijk-belanghouders niet te worden geheven. De bij de aandelenfusie verkregen aandelen of winstbewijzen worden geacht tot een aanmerkelijk belang te horen. Als verkrijgingsprijs van de verworven aandelen geldt de verkrijgingsprijs van de vervreemde aandelen
Doelstelling:Voorkomen dat een uit economisch oogpunt wenselijke aandelenfusie door een heffing wordt bemoeilijkt
Ministerie:FIN
Evaluatie:
  
Regeling:Landbouwvrijstelling
Beschrijving:Op grond van deze regeling worden voordelen uit landbouwbedrijf die verband houden met de waardeverandering van de grond niet tot de fiscale winst gerekend, tenzij deze waardeverandering is ontstaan in de uitoefening van het bedrijf. Een waardestijging van de grond die uitgaat boven de waarde van de grond in het kader van een landbouwbedrijf is belast.
Doelstelling:Deze regeling heeft een historische achtergrond
Ministerie:LNV
Evaluatie:Notitie fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid, januari 2002. Nieuwe evaluatie gepland voor 2006

b) Investeringen in het algemeen

Regeling:Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Beschrijving:De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek vormt samen met de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek de investeringsaftrek. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een extra aftrek van een gedeelte van het investeringsvolume. Het maximumniveau bedraagt 25 procent bij een investeringsvolume tussen 2000 euro en  34 000 euro, geleidelijk afnemend tot nihil bij een investeringsvolume van meer dan 290 000 euro per jaar.
Doelstelling:Bevorderen van investeringen van relatief geringe omvang, die in het algemeen gedaan zullen worden in het midden- en kleinbedrijf
Ministerie:EZ
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Willekeurige afschrijving starters
Beschrijving:Startende ondernemers kunnen op basis van deze regeling willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft in een kalenderjaar waarover voor hen de extra zelfstandigenaftrek voor startende ondernemers van toepassing was.
Doelstelling:Bevordering van de economische ontwikkeling en de economische structuur, daaronder begrepen de bevordering van het ondernemerschap
Ministerie:EZ
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Filmstimuleringsregeling
Beschrijving:Ter stimulering van productie en exploitatie van Nederlandse speelfilms zijn momenteel de volgende fiscale faciliteiten beschikbaar:
  1. Filminvesteringsaftrek (FIA)
  2. Willekeurige afschrijving (WA)
 In het Belastingplan 2006 wordt voorgesteld de huidige regeling voor de filmsector te verbeteren door:
  • verruiming fiscaal verlies met 30 procent van de investering of indien lager het aandeel in de voortbrengingskosten. Hierdoor kan een hoger bedrag in aftrek worden gebracht in box I zonder dat daar opbrengsten uit de film-CV tegenover hoeven te staan;
  • verhoging percentage FIA van 47 procent naar 55 procent;
  • invoeren van een filmomzetvrijstelling: de behaalde omzet uit exploitatie van een film wordt tot maximaal 55 procent van de grondslag voor de FIA niet tot de winst gerekend.
 Voor de voorgestelde regeling wordt toestemming gevraagd bij de Europese Commissie. De verbetering treedt per 1 januari 2006 in werking als goedkeuring door Brussel wordt verkregen.
Doelstelling:Het versterken van de filminfrastructuur
Ministerie:OCW
Evaluatie:Research voor Beleid, Stimuleringsmaatregel filmindustrie, tussentijdse evaluatie – eindrapport, maart 2001. In 2003 is het tijdelijke pakket maatregelen voor versterking van de filminfrastructuur geëvalueerd door Berenschot.
  
Regeling:Willekeurige afschrijving zeeschepen
Beschrijving:Deze regeling biedt de mogelijkheid om vervroegd af te schrijven op zeeschepen. De regeling kan uitsluitend worden toegepast indien niet wordt gekozen voor de forfaitaire winstbepaling en bedraagt per jaar maximaal 20 procent van de af te schrijven aanschaffings- en voortbrengingskosten. De versnelde afschrijving is slechts mogelijk voorzover de berekening van de door de belastingplichtige behaalde winst uit zeescheepvaart zonder die afschrijving tot een positief bedrag leidt.
Doelstelling:Bevordering van de economische ontwikkeling en de economische structuur, daaronder begrepen de bevordering van het ondernemerschap
Ministerie:V&W
Evaluatie:Evaluatie maritiem fiscaal pakket, april 2003
  
Regeling:Keuzeregime winst uit zeescheepvaart (tonnagebelasting)
Beschrijving:Op verzoek van de belastingplichtige wordt, in afwijking van het algemene systeem van winstbepaling, de winst uit zeescheepvaart op basis van deze regeling forfaitair bepaald aan de hand van de tonnage van de schepen waarmee die winst wordt behaald.
Doelstelling:Bevorderen van de ontwikkeling van de zeescheepvaart in Nederland.
Ministerie:V&W
Evaluatie:Evaluatie maritiem fiscaal pakket, april 2003
  
Regeling:Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
Beschrijving:Ondernemers die voldoen aan het urencriterium en in het kalenderjaar tenminste 500 uren hebben besteed aan werk dat bij een zogenoemde S&O-verklaring kwalificeert als speur- en ontwikkelingswerk, hebben in 2004 recht op een aftrek van 11 154 euro. Voor starters wordt deze aftrek onder voorwaarden verhoogd met 5 577 euro
Doelstelling:Bevorderen van technologische vernieuwingen.
Ministerie:EZ
Evaluatie:

c) Investeringen ten behoeve van het milieu

Regeling:Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Beschrijving:Op basis van deze regeling mag willekeurig worden afgeschreven op door de minister van VROM aangewezen milieu-investeringen. Deze regeling leidt, evenals de andere regelingen voor vervroegde afschrijving, voor de belastingplichtige tot een liquiditeits- en rentevoordeel.
Doelstelling:Stimulering van investeringen die in het belang zijn van de bescherming van het milieu.
Ministerie:VROM
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Energie-investeringsaftrek (EIA)
Beschrijving:De energie-investeringsaftrek behoort tot de investeringsaftrek. Op grond van deze regeling wordt een extra aftrek op de fiscale winst verleend voor aangewezen investeringen in nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen en voor de kosten van advies over energiebesparende maatregelen in gebouwen of bij processen. Bij een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van meer dan 2000 euro bedraagt de energie-investeringsaftrek 44 procent. Het bedrag aan energie-investeringen dat ten hoogste in aanmerking wordt genomen bedraagt, indien de belastingplichtige geen deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, 107 000 000 euro
Doelstelling:Stimuleren van investeringen die in het belang zijn van een doelmatig energiegebruik
Ministerie:EZ, VROM
Evaluatie:PriceWaterhouseCoopers, EIA en EINP evaluatiestudie, najaar 2001 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Nieuwe evaluatie gepland voor 2006
  
Regeling:Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Beschrijving:De milieu-investeringsaftrek maakt deel uit van de investeringsaftrek. De milieu-investeringsaftrek is een extra aftrek van het volume van milieu-investeringen die bij ministeriële regeling worden aangewezen. Bij een bedrag aan milieu-investeringen in een kalenderjaar van meer dan 2000 euro bedraagt de milieu-investeringsaftrek 40 procent voor investeringen die behoren tot categorie I, 30 procent voor categorie II en 15 procent voor categorie III. Ook advieskosten komen onder voorwaarden in aanmerking
Doelstelling:Stimulering van investeringen die in het belang zijn van de bescherming van het milieu
Ministerie:VROM, EZ, LNV
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Bosbouwvrijstelling
Beschrijving:Deze regeling houdt in dat voor- en nadelen uit bosbouwbedrijf niet tot de winst worden gerekend. Er kan worden geopteerd voor het buiten toepassing laten van deze vrijstelling. Dit laatste is aantrekkelijk in jaren waarin bij deze activiteiten verliezen worden geleden. Indien gebruik wordt gemaakt van de optie geldt dit voor ten minste tien jaar.
Doelstelling:Vergroting van het bosareaal
Ministerie:LNV
Evaluatie:Notitie fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid, januari 2002, Nieuwe evaluatie gepland voor 2006
  
Regeling:Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer
Beschrijving:Deze regeling voorziet in een (gedeeltelijke) vrijstelling voor aangewezen subsidieregelingen ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van bos en natuur.
Doelstelling:Ontwikkeling en instandhouding van bos en natuur
Ministerie:LNV
Evaluatie:Notitie fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid, januari 2002, Nieuwe evaluatie gepland voor 2006

Verlaging lastendruk op arbeid

a) gericht op werkgevers

Regeling:Afdrachtvermindering lage lonen
Beschrijving:Werkgevers komen in aanmerking voor de afdrachtvermindering lage lonen (hierna SPAK = specifieke afdrachtskorting) indien zij werknemers van 23 jaar en ouder in dienst hebben van wie het loon in het desbetreffende tijdvak niet meer bedraagt dan het toetsloon van 17 805 euro in 2005 (jaarbasis). De afdrachtvermindering van maximaal 530 euro komt in mindering op de af te dragen loonbelasting door de inhoudsplichtige werkgever. De door de inhoudingsplichtige af te dragen premie volksverzekeringen wordt voor de toepassing hiervan gelijkgesteld met de af te dragen loonbelasting. De laatste jaren is de regeling versoberd. In het Strategisch Akkoord 2002 is afgesproken de SPAK per 2006 afgeschaft te hebben.
Doelstelling:Stimuleren van de vraag naar laagproductieve arbeid, zodat werkgelegenheid ontstaat en behouden blijft voor laagopgeleiden die anders door de productiviteitsval buiten het arbeidsproces zouden komen te staan
Ministerie:SZW
Evaluatie:NEI, Werkgelegenheidseffecten van de SPAK en de VLW,oktober 1999.
 Interdepartementaal beleidsonderzoek Toekomst van het arbeidsmarktbeleid, 2001
  
Regeling:Afdrachtvermindering langdurig werklozen
Beschrijving:De afdrachtvermindering langdurig werklozen (VLW) komt toe aan werkgevers die werknemers in dienst nemen die beschikken over een «Verklaring langdurig werkloze» en van wie het loon in het desbetreffende loontijdvak niet meer bedraagt dan het toetsloon voor dat tijdvak. In het Belastingplan 2003 is geregeld dat de VLW wordt afgeschaft. Dit is vormgegeven door geen nieuwe instroom toe te laten maar wel bestaande gevallen te respecteren. In de loop van 2006 zal de regeling dan geheel afgeschaft zijn.
Doelstelling:Bevorderen van een (blijvende) instroom van langdurig werklozen aan de onderkant van de arbeidsmarkt met als doel het stimuleren van de werkgelegenheid en vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met een lage arbeidsproductiviteit
Ministerie:SZW
Evaluatie:NEI, Werkgelegenheidseffecten van de SPAK en de VLW,oktober 1999.
 Interdepartementaal beleidsonderzoek Toekomst van het arbeidsmarktbeleid, 2001
  
Regeling:Afdrachtvermindering onderwijs
Beschrijving:De afdrachtvermindering onderwijs (WVA-onderwijs) geldt voor leerlingen die de beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg volgen (vroeger: het leerlingwezen), bepaalde studenten in het hoger beroepsonderwijs met wie een leerwerkovereenkomst is gesloten en bepaalde categorieën assistenten en onderzoekers in opleiding. Verder geldt in het algemeen de voorwaarde dat het loon van deze werknemer niet meer bedraagt dan het toetsloon voor dat tijdvak. Het toetsloon voor de afdrachtvermindering onderwijs is in 2005 op 20 791 euro (= 130 procent WML) per kalenderjaar gesteld. De laatstgenoemde voorwaarde geldt onder andere niet voor werknemers van 25 jaar en ouder. De afdrachtvermindering bedraagt 2 500 euro per kalenderjaar. Per 2002 is de regeling uitgebreid naar werknemers van 23 jaar en ouder zonder startkwalificatie (WVA-starters). Voor deze regeling geldt eveneens het bovenstaande toetsloon. De vermindering bedraagt 1 500 euro.
Doelstelling:Het verruimen van het aantal leerarbeidsplaatsen door verlaging van de loonkosten met als doel het stimuleren van werkgelegenheid en vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een lage productiviteit
Ministerie:OCW, SZW
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Afdrachtvermindering zeevaart
Beschrijving:Deze vermindering beloopt met betrekking tot zeevarenden die aan de loonbelasting zijn onderworpen 40 procent van het in het loontijdvak verdiende loon, en 10 procent voor zeevarenden die niet zijn onderworpen aan de loonbelasting maar wel premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen.
Doelstelling:Verlichten van de loonkosten van de Nederlandse zeescheepvaart en bijdragen aan het behoud van een vloot onder Nederlandse vlag met de daaraan verbonden werkgelegenheid
Ministerie:V&W
Evaluatie:Evaluatie maritiem fiscaal pakket, april 2003
  
Regeling:Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
Beschrijving:De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk is van toepassing op werknemers die direct betrokken zijn bij speur- en ontwikkelingswerk.
 De afdrachtvermindering bedraagt in 2005 42 procent van het S&O-loon van die werknemers. Voorzover het S&O-loon in 2005 meer bedraagt dan 110 000 euro, bedraagt de vermindering 14 procent van het loon. Per inhoudingsplichtige mag de afdrachtvermindering maximaal 7 941 154 euro bedragen. Starters hebben onder voorwaarden recht op een verhoging van de afdrachtvermindering tot 60 procent in plaats van 42 procent.
Doelstelling:Bevordering van speur- en ontwikkelingswerk in het bedrijfsleven
Ministerie:EZ
Evaluatie:De maatschappelijke kosten en baten van technologiesubsidies zoals de WBSO, juli 2001, CPB (CPB document nr. 008)Evaluatie S&O-afdrachtvermindering, juni 2002IBO Technologiebeleid, juni 2002Nieuwe evaluatie gepland voor 2005

b) gericht op werknemers

Regeling:Werknemersspaarregeling
Beschrijving:Met de spaarloonregeling c.s. werd tot en met 2002 gedoeld op een samenstel van bedrijfsspaarregelingen voor de werknemer. Tot de spaarloonregeling c.s. behoorden de spaarloonregeling, premiespaarregeling en de diverse winstdelingsregelingen. Met ingang van 1 januari 2003 zijn de premiespaarregeling en de winstdelingsregelingen afgeschaft en is de spaarloonregeling aangepast. Het bedrag dat maximaal belastingvrij kan worden gespaard bedraagt in 2005 613 euro.
Doelstelling:Bevorderen van spaarzin onder werknemers en bijdragen aan een gematigde loonontwikkeling
Ministerie:SZW
Evaluatie:Belastingenen premies, Een verkenning naar nieuwe mogelijkheden vanuit het belastingstelsel 2001
  
Regeling:Zeedagenaftrek
Beschrijving:De zeedagenaftrek is een forfaitaire kostenaftrek voor zeelieden die in verband met werkzaamheden doorgaans ten minste 180 dagen per jaar aan boord van een zeeschip of in een buitenlandse haven of havenplaats hebben doorgebracht. Deze aftrek bedraagt 4 euro per zeedag.
Doelstelling:Bijdragen aan het behoud van een vloot onder Nederlandse vlag met de daaraan verbonden werkgelegenheid
Ministerie:V&W
Evaluatie:Evaluatie maritiem fiscaal pakket, april 2003
  
Regeling:Vakantiebonnen
Beschrijving:In de bouw en enkele andere bedrijfssectoren kunnen werknemers bij iedere loonbetaling vakantiebonnen ontvangen. Deze bonnen, die in plaats komen van de betaling van vakantiebijslag en van het loon over de vakantieperiode, konden gedeeltelijk worden vrijgesteld van belasting- en premieheffing. Dit is in beginsel niet meer mogelijk. Op grond van een overgangsregeling is de vrijstelling van toepassing indien de verstrekking van de vakantiebonnen verplicht is gesteld bij een CAO of op grond van een regeling van een publiekrechtelijk orgaan die reeds op 31 december 1996 is ingegaan. Het percentage van de nominale waarde van deze vakantiebonnen dat thans voor heffing in aanmerking wordt genomen bedraagt 92,5 procent in 2005. De belastinguitgave bestaat uit het deel van de vakantiebonnen dat niet in de heffing wordt betrokken.
Doelstelling:Tegemoetkoming voor het feit dat belasting- en premieheffing over de waarde van vakantiebonnen eerder plaatsvindt dan de uitkering van de waarde aan de werknemer. Hierdoor hebben werknemers met vakantiebonnen een liquiditeitsnadeel (rentenadeel) ten opzichte van werknemers zonder vakantiebonnen.
Ministerie:SZW
Evaluatie:Belastingenen premies, Een verkenning naar nieuwe mogelijkheden vanuit het belastingstelsel 2001
  
Regeling:Ouderschapsverlofkorting
Beschrijving:De ouderschapsverlofkorting is een tijdelijke fiscale tegemoetkoming aan werknemers bij gebruik van de levensloopregeling voor het financieren van (onbetaald) ouderschapsverlof. De tegemoetkoming biedt een beperkte basisvoorziening; de deelnemer houdt daarnaast een eigen verantwoordelijkheid voor het opvangen van de inkomensderving door middel van gebruik van de levensloopregeling. De fiscale tegemoetkoming bestaat uit een heffingskorting ter hoogte van 50% van het voor de werknemer geldende bruto wettelijk minimumloon (WML) per opgenomen verlofdag. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 13 weken x 50 procent x 291,90 euro (WML-weekloon) = 1900 euro per kind.
Doelstelling:De regeling is bedoeld om werknemers die met ouderschapsverlof willen, te compenseren voor het feit dat zij door het korte bestaan van de levensloopregeling nog niet voldoende gespaard kunnen hebben in deze regeling.
Ministerie:SZW
Evaluatie:
  
Regeling:Levensloopverlofkorting
Beschrijving:Om de aantrekkelijkheid van de levensloopregeling te vergroten als alternatieve mogelijkheid van het spaarloon ontvangen werknemers per gespaard jaar een tegemoetkoming in de vorm van een levensloopverlofkorting van maximaal 183 euro per gespaard jaar. Deze levensloopverlofkorting kan worden geëffectueerd als de belastingplichtige en/of zijn partner voldoende belasting betalen en kan in andere gevallen worden doorgeschoven naar latere jaren waarin het tegoed wordt opgenomen.
Doelstelling:Vergroten van de aantrekkelijkheid van de levensloopregeling als een gelijkwaardige keuzemogelijkheid naast het spaarloon
Ministerie:SZW
Evaluatie:
  
Regeling:Arbeidskortingvoor ouderen
Beschrijving:In 2002 is ter bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen een gestaffelde extra arbeidskorting voor oudere werknemers ingevoerd. Voor 2005 bedraagt deze extra arbeidskorting 732 euro voor werkenden van 62 jaar en ouder, 488 euro voor 60- tot 61-jarigen en 245 euro voor 57- tot 59-jarigen.
Doelstelling:Bevorderen arbeidsparticipatie van oudere werknemers, waardoor deze categorie werknemers langer aan het werk blijft
Ministerie:SZW
Evaluatie:

Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen

Regeling:Algemene vrijstelling forfaitair rendement
Beschrijving:Vermogen tot een bedrag van ten hoogste 19 522 euro is vrijgesteld van de forfaitaire rendementsheffing. Op gezamenlijk verzoek kan een belastingplichtige het heffingvrij vermogen aan de partner overdragen.
Doelstelling:De algemene vrijstelling is ingevoerd bij de Wet inkomstenbelasting 2001 om belastingplichtigen met een positief netto vermogen niet reeds vanaf de eerste euro van dat vermogen in de heffing over het forfaitaire rendement te betrekken.
Ministerie:FIN
Evaluatie:Gepland voor 2005 (gevoegd bij de evaluatie van de belastingherziening IB 2001)
  
Regeling:Kindertoeslag forfaitair rendement
Beschrijving:Het heffingsvrije vermogen van ouders die het gezag uitoefenen over een minderjarig kind wordt per minderjarig kind verhoogd met een kindertoeslag van 2 607 euro.
Doelstelling:Een tegemoetkoming voor het draagkrachtverminderende effect van het hebben van kinderen
Ministerie:FIN
Evaluatie:Gepland voor 2005 (gevoegd bij de evaluatie van de belastingherziening IB 2001)
  
Regeling:Ouderentoeslag forfaitair rendement
Beschrijving:Voor 65-plussers met een heffingsgrondslag na aftrek van het heffingsvrije vermogen van ten hoogste 258 351 euro geldt een ouderentoeslag. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit werk en woning, en varieert van maximaal 25 842 euro tot nihil bij een inkomen uit werk en woning van meer dan 18 373 euro.
Doelstelling:De ouderentoeslag biedt compensatie voor het feit dat ouderen met een laag arbeidsinkomen als gevolg van de Wet IB 2001 worden geconfronteerd met een belastingverhoging door het feit dat het tarief over de voordelen uit sparen en beleggen in box III is vastgesteld op 30 procent. Voorheen werden bij deze groep de inkomsten uit vermogen belast tegen het progressieve tarief, waarbij in de eerste twee schijven een lager tarief van toepassing was (geen premieplicht voor AOW).
Ministerie:FIN
Evaluatie:Gepland voor 2005 (gevoegd bij de evaluatie van de belastingherziening IB 2001)
  
Regeling:Vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen forfaitair rendement
Beschrijving:Deze regeling dient ter vervanging van de vrijstelling van inkomsten uit bosbezit, en houdt in dat van de grondslag voor de forfaitaire rendementsheffing de volgende bezittingen zijn uitgezonderd: bossen, bepaalde natuurterreinen, en als zodanig aangewezen landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet met uitzondering van gebouwde eigendommen.
Doelstelling:Stimuleren behoud en ontwikkeling van bossen, natuurterreinen en landgoederen
Ministerie:LNV
Evaluatie:-
  
Regeling:Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap forfaitair rendement
Beschrijving:Voorwerpen van kunst en wetenschap zijn vrijgesteld van de grondslag van de forfaitaire rendementsheffing, tenzij zij hoofdzakelijk als belegging dienen.
Doelstelling:Voorkomen dat de heffing over dit soort voorwerpen een negatieve invloed zou hebben op het koopgedrag van particulieren. Een uitzondering wordt gemaakt voor voorwerpen van kunst en wetenschap die hoofdzakelijk te belegging worden aangehouden, aangezien een vrijstelling hiervoor een ongerechtvaardigde bevoordeling zou zijn ten opzichte van andere beleggingen.
Ministerie:OCW
Evaluatie:
  
Regeling:Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement
 Heffingskorting groen beleggen
Beschrijving:De vrijstelling groen beleggen vormt tezamen met de vrijstelling sociaal-ethisch beleggen de vrijstelling maatschappelijk beleggen. Op grond van deze regeling wordt het rendement dat wordt behaald op zogenoemde groene beleggingen, indien als zodanig erkend, vrijgesteld van belastingheffing.
 De heffingskorting voor groene beleggingen bedraagt 1,3 procent van het gemiddelde bedrag van die beleggingen.
Doelstelling:Het stimuleren van groene projecten
Ministerie:VROM
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Vrijstelling sociaal-ethisch beleggen forfaitair rendement
 Heffingskortingsociaal-ethisch beleggen
Beschrijving:De vrijstelling sociaal-ethisch beleggen vormt samen met de vrijstelling groen beleggen de vrijstelling maatschappelijk beleggen. Op grond van deze regeling wordt het rendement dat wordt behaald op zogenoemde sociaal-ethische beleggingen, indien als zodanig erkend, vrijgesteld van belastingheffing. Sociaal-ethische beleggingen zijn beleggingen waarbij via sociaal-ethische fondsen wordt geïnvesteerd in specifieke aangewezen projecten in ontwikkelingslanden.
 De heffingskorting voor sociaal-ethische beleggingen bedraagt 1,3 procent van het gemiddelde bedrag van die beleggingen.
Doelstelling:Stimuleren van beleggen in sociaal-ethische fondsen waarbij wordt geïnvesteerd in specifieke aangewezen projecten in ontwikkelingslanden.
Ministerie:BuZa
Evaluatie:
  
Regeling:Vrijstelling durfkapitaal voor culturele beleggingen forfaitair rendement
 Heffingskorting cultureel beleggen
Beschrijving:De vrijstelling voor culturele beleggingen vormt samen met de directe en indirecte beleggingen in durfkapitaal de vrijstelling durfkapitaal. Op grond van deze regeling worden culturele beleggingen niet tot het bezit gerekend. De heffingskorting voor culturele beleggingen bedraagt 1,3 procent van het gemiddelde bedrag van die beleggingen.
Doelstelling:Stimulering van beleggingen in culturele projecten die inkomsten genereren, zoals verbouwingen van musea die een toegangsprijs vragen
Ministerie:OCW
Evaluatie:
  
Regeling:Vrijstelling voor directe en indirecte beleggingen in durfkapitaal forfaitair rendement
 Heffingskortingdurfkapitaal
Beschrijving:De vrijstelling stelt beleggingen in durfkapitaal (direct dan wel indirect, via bepaalde fondsen) vrij van forfaitaire rendementsheffing. De heffingskorting voor directe beleggingen in durfkapitaal bedraagt 1,3 procent van het gemiddelde bedrag van die beleggingen.
Doelstelling:Het stimuleren van investeringen in bedrijven van startende ondernemers en het bevorderen van de ondernemingszin
Ministerie:EZ
Evaluatie:2005
  
Regeling:Vrijstelling spaarloon- en premiespaarregeling forfaitair rendement
Beschrijving:Volgens deze regeling zijn (geblokkeerde) spaartegoeden, aandelenoptierechten, aandelen of winstbewijzen in het kader van een premiespaar- of spaarloonregeling (de eerste vier jaar na inhouding van de besparing) tot maximaal 17 025 euro vrijgesteld van heffing in box III.
Doelstelling:Stimuleren van spaarzin
Ministerie:FIN
Evaluatie:
  
Regeling:Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkering bij overlijden forfaitair rendement
Beschrijving:Rechten op prestaties uit levensverzekering in verband met het overlijden van de belastingplichtige zijn vrijgesteld van de rendementsgrondslag in box III tot een maximum van 6 332 euro. De prestaties kunnen de vorm hebben van een kapitaalsuitkering of een uitkering in natura (het verzorgen van de uitvaart van de verzekeringnemer).
Doelstelling:Voor het vrijstellen van rente begrepen in begrafenisverzekeringen van beperkte omvang zijn destijds aangevoerd sociale overwegingen en de overweging dat dergelijke uitkeringen een geringe maatschappelijke waardering hebben.
Ministerie:FIN
Evaluatie:Gepland voor 2005 (gevoegd bij de evaluatie van de belastingherziening IB 2001)
  
Regeling:Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen
Beschrijving:Rente begrepen in een kapitaalsuitkering eigen woning is vrijgesteld van heffing in box I als de kapitaalsuitkering niet meer bedraagt dan 139 500 euro per persoon en gedurende ten minste twintig jaar jaarlijks premie wordt betaald. Wordt gedurende ten minste 15 jaar premie betaald, dan zijn de kapitaalsuitkeringen tot 31 700 euro per persoon vrijgesteld. De maxima van de vrijstellingen worden jaarlijks geïndexeerd. Kapitaalverzekeringen die niet zijn gekoppeld aan de eigen woning en uiterlijk 14 september 1999 zijn afgesloten zijn vrijgesteld van heffing in box III tot een bedrag van maximaal 123 428 euro per persoon. Dit maximum wordt niet geïndexeerd. De belastingplichtige mag ervoor kiezen de kapitaalverzekering alsnog aan de eigen woning te koppelen. In dat geval geldt de vrijstelling in box I (met een jaarlijks geïndexeerd maximum). Kapitaalverzekeringen die niet zijn gekoppeld aan de eigen woning en die na 14 september 1999 zijn afgesloten, worden in beginsel belast in box III.
Doelstelling:Onder de Wet IB 2001 behoren vermogensbestanddelen tot de bezittingen en schulden die in box III worden belast. Kapitaalverzekeringen zijn dergelijke vermogensbestanddelen. Het via kapitaalverzekeringen fiscaal gefacilieerd sparen om aan het einde van de looptijd van de verzekering de hypothecaire schuld te kunnen aflossen, zou onder de Wet IB 2001 niet meer op de oude voet kunnen worden voortgezet als er geen speciale regeling zou worden getroffen. Door de invoering van de KEW werd een trendbeuk met de genoemde spaarhypotheken voorkomen.
 Het doel van de KEW-regeling is het continueren van de fiscale behandeling van de spaar- of levenhypotheek voor de aflossing van de hypothecaire schuld, maar dan aangepast aan de systematiek van de Wet IB 2001.
Ministerie:FIN
Evaluatie:-
  
Regeling:Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Beschrijving:Aan eigenaar-bewoners zonder schuld of met een lage schuld wordt een aftrek toegekend ter hoogte van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de betaalde rente over de eigenwoningschuld. Hierdoor hoeven eigenaar-bewoners met geen of een lage schuld per saldo geen belasting te betalen over de inkomsten uit eigen woning
Doelstelling:Bevordering aflossing eigenwoningschuld en lastenverlichting eigenaar-bewoners met geen of een lage hypotheekschuld
Ministerie:FIN
Evaluatie:
  
Regeling:Gedeeltelijke vrijstelling inkomsten uit kamerverhuur
Beschrijving:Inkomsten uit verhuur van woonruimte, die geen zelfstandige woonruimte vormt en onderdeel is van het hoofdverblijf van de verhuurder, zijn vrijgesteld tot een bedrag van 3 821 euro per jaar. Voor toepassing is vereist dat zowel de huurder als de verhuurder op het woonadres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met de huurontwikkeling.
Doelstelling:Het vergroten van het particuliere kameraanbod, met name voor studenten
Ministerie:VROM
Evaluatie:
  
Regeling:Aftrek kosten monumentenwoning
Beschrijving:In de IB is een bijzondere regeling voor monumentenwoningen bij de persoonsgebonden aftrek opgenomen. Indien het een eigen woning betreft, kunnen de kosten, lasten en afschrijvingen van monumentenwoningen (niet zijnde renten van schulden, kosten van geldleningen en periodieke betalingen ingevolge de rechten van erfpacht, opstal of beklemming) in aftrek worden gebracht voorzover ze een bepaalde drempel overschrijden (0,8 procent van de waarde van de woning). Dit geldt alleen als deze drempel niet minder dan 100 euro en niet meer dan 12 500 euro bedraagt. Indien het een onroerende zaak betreft die in de heffingsgrondslag bij sparen en beleggen wordt betrokken, kunnen de onderhoudskosten in aftrek worden gebracht, verminderd met 4 procent van de waarde van de onroerende zaak in het economisch verkeer. De woning dient te zijn ingeschreven in de registers zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988.
Doelstelling:Behoud van het culturele erfgoed
Ministerie:OCW
Evaluatie:Monumenten uit de steigers, december 2001
  
Regeling:Persoonsgebonden aftrekpost durfkapitaal
Beschrijving:De persoonsgebonden aftrekpost geeft de mogelijkheid verliezen geleden op beleggingen in durfkapitaal in aftrek te brengen op respectievelijk inkomsten uit werk en woning, inkomsten uit box III en inkomsten uit aanmerkelijk belang (in die volgorde).
Doelstelling:Het stimuleren van investeringen in bedrijven van startende ondernemers en het bevorderen van de ondernemingszin
Ministerie:EZ
Evaluatie:2005

Overige regelingen

Regeling:Vrijstelling bepaalde uitkeringen
Beschrijving:In het algemeen rekent de IB periodieke uitkeringen van publiekrechtelijke aard tot de inkomsten. Deze inkomsten zijn in beginsel aan de belastingheffing onderworpen. In bepaalde gevallen worden deze uitkeringen vrijgesteld van belastingheffing, voornamelijk uit uitvoeringstechnisch oogpunt. Het gaat hierbij om de volgende posten: bijzondere bijstand, individuele huursubsidie, tegemoetkoming studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en subsidies ter bevordering van het eigen woningbezit (BEW-subsidies).
Doelstelling:De defiscalisering van deze regelingen berust primair op doelmatigheidsoverwegingen.
Ministerie:VROM, SZW, OCW
Evaluatie:
  
Regeling:Aftrek afkoopsommen echtscheidingsuitkering
Beschrijving:Betaalde afkoopsommen ter zake van de verplichting tot voorziening in het levensonderhoud van de gewezen echtgenoot worden als persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen.
Doelstelling:Rekening houden met draagkracht. Anders dan de aftrekbaarheid van (periodieke) alimentatie-uitkeringen is deze regeling destijds echter niet tot de primaire heffingsstructuur gerekend, omdat sprake is van een bedrag ineens dat het karakter heeft van een kapitaalsuitgave.
Ministerie:FIN
Evaluatie:
  
Regeling:Aftrek voor scholingsuitgaven (tot 2001 studiekosten)
Beschrijving:Uitgaven ter zake van de opleiding of studie voor een beroep zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost voorzover het gezamenlijke bedrag hoger is dan 500 euro met een maximum van 15 000 euro.
Doelstelling:Vergroting Nederlandse kennisinfrastructuur
Ministerie:OCW
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Giftenaftrek
Beschrijving:Met schriftelijke bescheiden gestaafde giften aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar. De aftrek bedraagt maximaal 10 procent van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek (IB) of 6 procent (2006: 10 procent) van de winst (Vpb). Voor giften in de vorm van lijfrenten geldt geen maximum (IB). Hierbij is echter vereist dat de gift toegekend wordt op basis van een bij notariële akte vastgelegde verplichting om gedurende ten minste vijf jaren schenkingen te doen.
Doelstelling:Bevorderen van schenkingen aan charitatieve, kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen
Ministerie:FIN
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Faciliteiten Successiewet algemeen nut beogende instellingen
Beschrijving:Voor algemeen nut beogende instellingen geldt naast een algemene drempelvrijstelling per verkrijging een afzonderlijk tarief van 8 procent.
Doelstelling:Bevorderen van schenkingen aan charitatieve, kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen
Ministerie:FIN
Evaluatie:De warme, de koude en de dode hand. Rapport van de werkgroep modernisering successiewetgeving, maart 2000

Kostprijsverhogende belastingen

Energiebelasting (EB)

Regeling:Verlaagd tarief glastuinbouw
Beschrijving:Voor verbruik van aardgas in de glastuinbouw geldt een lager tarief van de EB dan voor het overige gasverbruik. Dit tarief is per 2005 1,42 procent van het reguliere tarief.
Doelstelling:Voorkomen concurrentienadeel voor glastuinbouw
Ministerie:LNV, EZ
Evaluatie:Notitie fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid, januari 2002
  
Regeling:Verlaagd tarief groene stroom
Beschrijving:Voor duurzaam opgewekte elektriciteit (groene stroom) en aardgas afkomstig uit omzetting van biomassa geldt een verlaagd tarief voor de EB voor het verbruik tot 10 000 kWh. Tot 1 januari 2003 gold een nihiltarief. In het Belastingplan 2004 is besloten het verlaagd tarief groene stroom gefaseerd af te schaffen. In tabel 5.3.2. is daarom alleen nog het realisatiecijfer voor 2004 weergegeven.
Doelstelling:Stimuleren van duurzame energie door prijsverschillen tussen duurzame en niet-duurzame energie te verkleinen
Ministerie:EZ, VROM
Evaluatie:
  
Regeling:Teruggaaf gebouwen voor openbare erediensten
Beschrijving:Voor kerkgebouwen die nog actief als kerk worden gebruikt kan de helft van de betaalde EB worden teruggevraagd.
Doelstelling:Compenseren van beheerders van kerkgebouwen voor het feit dat het relatief moeilijk is om in kerkgebouwen aan energiebesparing te doen en het feit dat kerken, omdat zij weinig betaald personeel hebben en niet Vpb-plichtig zijn, relatief weinig profiteren van terugsluis van de EB in de vorm van verlaging van de lasten op arbeid en de Vpb.
Ministerie:FIN
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Teruggaaf non-profitinstellingen
Beschrijving:Non-profitinstellingen kunnen de helft van de betaalde EB terugvragen.
Doelstelling:Compenseren van non-profitinstellingen voor het feit dat zij, omdat zij doorgaans weinig betaald personeel hebben en niet Vpb-plichtig zijn, relatief weinig profiteren van terugsluis van de EB in de vorm van verlaging van de lasten op arbeid en de Vpb.
Ministerie:FIN
Evaluatie:Gepland voor 2005

Omzetbelasting – verlaagd tarief

RegelingVerlaagd tarief boeken, tijdschriften, week- en dagbladen
 Verlaagd tarief bibliotheken (verhuur boeken), musea e.d.
 Verlaagd tarief kermissen, attractieparken, sportwedstrijden en accommodatie
 Verlaagd tarief circussen, bioscopen, theaters en concerten
Beschrijving:In plaats van het normale BTW-tarief van 19 procent geldt voor leveringen van deze goederen of diensten het verlaagde tarief van 6 procent.
Doelstelling:Bevorderen van cultuur, kennisvermeerdering, recreatie en sport c.q. ondersteuning van de desbetreffende sectoren.
Ministerie:OC&W, VWS
Evaluatie:
  
RegelingVerlaagd tarief sierteelt
Beschrijving:In plaats van het normale BTW-tarief van 19 procent geldt voor leveringen van deze goederen of diensten het verlaagde tarief van 6 procent.
Doelstelling:Stimuleren van binnenlandse vraag naar sierteelt en het ondersteunen van de desbetreffende sector
Ministerie:LNV
Evaluatie:
  
Regeling:Verlaagd tarief arbeidsintensieve diensten
Beschrijving:Verlaagd BTW-tarief van 6 procent voor diensten van: kappers, fietsenmakers, schoenmakers, kleermakers en schilders/stukadoors met betrekking tot woningen ouder dan vijftien jaar.
Doelstelling:Bevorderen van werkgelegenheid in de desbetreffende sectoren
Ministerie:SZW
Evaluatie:Research voor Beleid (2000–2002), Centraal Planbureau (2003), Europese Commissie (2003).
  
Regeling:Verlaagd tarief vervoer van personen (waaronder openbaar vervoer)
Beschrijving:In plaats van het normale BTW-tarief van 19 procent geldt voor leveringen van deze goederen of diensten het verlaagde tarief van 6 procent.
Doelstelling:Stimuleren en ondersteunen van het openbaar vervoer
Ministerie:V&W
Evaluatie:
  
Regeling:Verlaagd tarief logiesverstrekking (incl. kamperen)
 Verlaagd tarief voedingsmiddelen horeca
Beschrijving:In plaats van het normale BTW-tarief van 19 procent geldt voor leveringen van deze goederen of diensten het verlaagde tarief van 6 procent.
Doelstelling:Stimuleren van (internationale) toerisme c.q. ondersteunen van de desbetreffende sector en voorkomen administratieve moeilijkheden
Ministerie:EZ
Evaluatie:

Omzetbelasting – vrijstellingen

RegelingVrijstelling sportclubs
Beschrijving:Vrijgesteld zijn de diensten door niet-winstbeogende organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen aan hun leden. Het gaat vooral om contributie- en lesgelden. Deze vrijstelling is binnen de EU verplicht.
Doelstelling:Stimuleren of ondersteunen van sportclubs, verminderen van administratieve lasten
Ministerie:VWS
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Vrijstelling post
Beschrijving:Vrijgesteld zijn diensten, bestaande uit brieven tot een bepaald gewicht en de daarmee gepaard gaande leveringen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Postwet die worden verricht door TPG. Door de jaren heen is de vrijstelling steeds verder beperkt. Op Europees niveau bestaat het streven deze diensten in de toekomst geheel te liberaliseren. Daarmee zal ook de vrijstelling verdwijnen.
Doelstelling:Het voorkomen van administratieve moeilijkheden
Ministerie:EZ
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Vrijstelling vakbonden, werkgeversorganisaties, politieke partijen en kerken
Beschrijving:Vrijgesteld zijn de diensten en daarmee nauw samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties, alsmede door organisaties van politieke, godsdienstige, vaderlandslievende, levensbeschouwelijke of liefdadige aard aan hun leden tegen een statutair vastgestelde contributie. Deze vrijstelling is binnen de Europese Unieverplicht.
Doelstelling:Stimuleren of ondersteunen van bedoelde organisaties en instellingen en verminderen van administratieve lasten
Ministerie:FIN
Evaluatie:
  
Regeling:Vrijstelling fondswerving
Beschrijving:Vrijstelling van bijkomstige activiteiten van vrijgestelde organisaties en instellingen, die zij ontplooien ter werving van de voor hun vrijgestelde doelstelling benodigde middelen. Om te waarborgen dat deze prestaties geen ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen veroorzaken, is de vrijstelling beperkt tot omzetgrenzen van 68 067 euro per jaar voor leveringen en 22 689 euro per jaar voor diensten (31 765 euro voor sportclubs).
Doelstelling:Stimuleren of ondersteunen van bedoelde organisatie en instellingen en het verminderen van administratieve lasten
Ministerie:FIN
Evaluatie:

Omzetbelasting – speciale regelingen

Regeling:Kleine-ondernemersregeling
Beschrijving:Ingeval de jaarlijks af te dragen BTW een bepaald bedrag niet te boven gaat, kan afdracht achterwege blijven. Voorts kunnen ondernemers die onder de regeling vallen ook geheel van hun administratieve verplichtingen worden ontheven. In dat geval mogen zij de omzetbelasting niet als afzonderlijke post op de facturen aan hun afnemers vermelden.
Doelstelling:Stimuleren en ondersteunen van kleine ondernemers en verminderen van administratieve lasten
Ministerie:EZ
Evaluatie:Gepland voor 2006.
  
Regeling:Landbouwregeling
Beschrijving:Landbouwers die gebruikmaken van de landbouwregeling, worden buiten de normale BTW-heffing gehouden. Zij brengen hun afnemers geen BTW in rekening over hun landbouwprestaties, maar hebben ook geen recht op aftrek van BTW over hun inkopen. De zakelijke afnemers van deze landbouwers hebben niettemin recht op aftrek van een forfaitair BTW-bedrag (landbouwforfait) als compensatie voor de in de verkoopprijs verdisconteerde niet-aftrekbare BTW, die de landbouwer over zijn inkopen heeft betaald. De landbouwregeling is facultatief; de keuze om de regeling wel of niet toe te passen geldt telkens voor vijf jaar. Deze regeling heeft een historische achtergrond.
Doelstelling:Vermindering van administratieve lasten
Ministerie:LNV
Evaluatie:Notitie fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid, januari 2002. Nieuwe evaluatie gepland voor 2006.

Accijnzen

Regeling:Verlaagd tarief kleine brouwerijen
Beschrijving:Bier afkomstig van kleine brouwerijen – productie niet meer dan 200 000 hectoliter bier per jaar – heeft een vermindering op het tarief van 7,5 procent.
Doelstelling:Tot 1994 werd de bieraccijnsgeheven over het halffabrikaat wort. In verband met de verliezen die optraden in het productieproces, gold een gestaffeld tarief afhankelijk van de productieomvang als compensatie voor die verliezen. Bij de invoering van de heffing op het eindproduct verviel deze ratio. Niettemin is destijds besloten een speciale regeling voor kleine brouwerijen te handhaven.
Ministerie:EZ
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Raffinaderijvrijstelling
Beschrijving:Minerale oliën die worden verbruikt als brandstof bij de productie van minerale oliën, worden geacht niet uitgeslagen te zijn (worden niet aangemerkt als eigen verbruik). Deze uitzondering was sinds 1 januari 1993 gegrond op artikel 4, derde lid, van richtlijn 92/81/EEG (de zogenoemde structuurrichtlijn minerale oliën) en is sinds 1 januari 2004 gegrond op artikel 21, derde lid, van richtlijn 2003/96/EG (de richtlijn belasting op energieproducten). Voor 1993 bestond er een buitenwettelijke vrijstelling, verleend ter voorkoming van internationale concurrentieverstoring (ook andere lidstaten hadden een dergelijke richtlijn). Vanaf 1 januari 1993 is het niet aanmerken als uitslag verplicht vastgelegd in de communautaire regelgeving.
Doelstelling:Voorkoming van verstoring internationale concurrentieverhoudingen
Ministerie:EZ
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Vrijstelling communautaire wateren
Beschrijving:Vrijgesteld zijn minerale oliën die worden gebruikt voor de aandrijving van schepen tijdens de vaart over communautaire (binnen)wateren. De vrijstelling is vanaf 1 januari 1993 gegrond op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 92/81/EEG (de zogenoemde structuurrichtlijn minerale oliën). Het gaat om een voor de lidstaten facultatieve vrijstelling die in verschillende lidstaten voorkomt. Een aantal lidstaten waaronder Nederland heeft ingevolge de Akte van Mannheim en het Schelde-tractaat de verplichting om ten behoeve van de vaart over binnenwateren (alle denkbare routes over de Rijn en tussen de Rijn en de zee) vrijstelling van belasting te verlenen voor de brandstof die (binnen-)schepen gebruiken.
Doelstelling:Voorkoming van verstoring internationale concurrentieverhoudingen
Ministerie:V&W
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Vrijstelling luchtvaartuigen
Beschrijving:Vrijgesteld zijn minerale oliën die worden gebruikt voor de aandrijving van luchtvaartuigen. De vrijstelling is vanaf 1 januari 1993 gegrond op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van richtlijn 92/81/EEG (de zogenoemde structuurrichtlijn minerale oliën). Het gaat om een verplichte vrijstelling. Op grond van internationale verdragen is het internationale luchtverkeer vrijgesteld. Binnenlandse vluchten zouden kunnen worden belast. Intracommunautaire vluchten kunnen alleen worden belast voorzover de lidstaten waartussen de vlucht plaatsvindt daartoe een bilaterale overeenkomst sluiten.
Doelstelling:Voorkoming van verstoring internationale concurrentieverhoudingen (verplichte vrijstelling op grond van internationale verdragen)
Ministerie:V&W
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Tariefdifferentiatie tractoren en mobiele werktuigen
Beschrijving:Voor dieselolie geldt een tariefdifferentiatie naar gelang het gebruik als motorbrandstof door het wegverkeer (de zogenoemde blanke dieselolie) en het gebruik anders dan door het wegverkeer(verwarming en gebruik buiten de weg; de zogenoemde rode dieselolie). De rode dieselolie wordt wel belast met EB. Bij de raming van deze belastinguitgave is met de heffing van EB rekening gehouden.
Doelstelling:Ontzien van voertuigen die niet of slechts zeer beperkt van de weg gebruikmaken
Ministerie:LNV, V&W, EZ
Evaluatie:Gepland voor 2006.
  
Regeling:Laag tarief OV-bussen en huisvuilauto's
Beschrijving:Voor autobussen in het openbaar vervoer en huisvuilauto's, en dergelijke geldt een verlaagd accijnstarief in de vorm van een teruggaaf voor de verbruikte LPG. De vermindering/teruggaaf bedraagt 46,78 euro per 1000 kilogram. Voor deze vermindering/teruggaaf is een derogatie verkregen.
Doelstelling:Bevordering milieuvriendelijke vervoerswijzen in stedelijke niches
Ministerie:VROM
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Stimulering biobrandstoffen
Beschrijving:Het bijmengen van 2 procent biobrandstoffen bij fossiele motorbrandstoffen wordt voor een periode van 1 jaar (2006) fiscaal gestimuleerd door middel van een vermindering van de accijns.
Doelstelling:Het zorgwekkende perspectief van een steeds verder groeiende CO2-uitstoot van het verkeer vraagt om de structurele inzet van alternatieve, klimaatneutrale brandstoffen, zoals de biobrandstoffen. De Europese Commissie voorziet daarom een groeiend aandeel van alternatieve brandstoffen in 2020. Om deze redenen zet het kabinet erop in leveranties van motorbrandstoffen te verplichten 2 procent van hun afzet in Nederland in te vullen met biobrandstoffen. Omdat de benodigde wet- en regelgeving naar verwachting niet eerder dan 1 januari 2007 gereed kan zijn, wordt het bijmengen van 2 procent biobrandstoffen bij fossiele brandstoffen tot die tijd fiscaal gestimuleerd.
 Daarnaast wordt – anders dan via de fiscaliteit – ook ondersteuningsbeleid ontwikkeld om de biobrandstoffen duurzamer en kosteneffectiever te maken.
Ministerie:VROM en FIN
Evaluatie:

Belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM)

Regeling:Vrijstelling elektrische en hybride motorrijtuigen
Beschrijving:Elektrische en hybride personenauto's zijn vrijgesteld van BPM. De regeling loopt tot en met juni 2006. In het Belastingplan 2006 is een voorstel opgenomen om de regeling te verlengen tot en met juni 2008.
Doelstelling:Bevorderen gebruik milieuvriendelijke motorrijtuigen
Ministerie:VROM
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
  
Regeling:Teruggaaf politie en brandweer
Beschrijving:Houders van personenauto's die worden gebruikt in de uitoefening van de politie- of brandweertaak, krijgen op verzoek de betaalde BPM terug. De motorrijtuigen dienen uiterlijk als zodanig herkenbaar te zijn en dienen het recht te hebben gebruik te mogen maken van optische signalen en geluidssignalen.
Doelstelling:Dienen van het algemene belang
Ministerie:BZK
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Teruggaaf ambulances
Beschrijving:Houders van ambulances krijgen op verzoek betaalde BPM terug. Met ingang van 2003 is deze vrijstelling uitgebreid tot andere motorrijtuigen die worden ingezet in het kader van de ambulancetaak. De motorrijtuigen dienen uiterlijk als zodanig herkenbaar te zijn en dienen het recht te hebben gebruik te mogen maken van optische signalen en geluidssignalen.
Doelstelling:Dienen van het algemene belang
Ministerie:VWS
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Teruggaaf taxi's
Beschrijving:Houders van personenauto's die geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt voor taxivervoer en waarvoor een taxivergunning is afgegeven, krijgen op verzoek de betaalde BPM terug.
Doelstelling:Stimuleren openbaar vervoer
Ministerie:V&W
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Tariefverlaging voor dieselauto's met roetfilter
Beschrijving:De BPM voor dieselauto's uitgerust met een roetfilter dat aan bepaalde eisen voldoet, wordt verminderd met 600 euro.
Doelstelling:Stimulering van het gebruik van roetfilters in dieselauto's.
Ministerie:V&W
Evaluatie:Jaarlijks
  
Regeling:Vrijgestelde accessoires
Beschrijving:De waarde van aangewezen, relatief nieuwe, technische voorzieningen aan personenauto's of motorrijwielen die de veiligheidbevorderen of het milieu sparen, telt niet mee voor de grondslag van de BPM. De regeling is bij het Belastingplan 2005 afgeschaft. In tabel 5.3.2. is daarom alleen nog het realisatiecijfer voor 2004 opgenomen.
Doelstelling:Bevorderen verkeersveiligheid en milieu
Ministerie:VROM, V&W
Evaluatie:Jaarlijks

Motorrijtuigenbelasting

Regeling:Halftarief MRB
Beschrijving:Als voor een motorfiets of voor een bedrijfsmatig verhuurde kampeerauto over een jaar motorrijtuigenbelasting wordt betaald, is slechts half tarief verschuldigd.
Doelstelling:Het (forfaitair) afstemmen van de MRB op de (beperkte) mate waarin deze voertuigen gebruikmaken van de weg
Ministerie:V&W
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Kwarttarief MRB
Beschrijving:Als voor onder meer kampeerauto's, rijdende werkplaatsen, en kermis- en circuswagens over een jaar motorrijtuigenbelasting wordt betaald, is slechts een kwart van het tarief verschuldigd.
Doelstelling:Het (forfaitair) afstemmen van de MRB op de (beperkte) mate waarin deze voertuigen gebruikmaken van de weg
Ministerie:V&W
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Nihiltarief OV-bussen op LPG
Beschrijving:Voor autobussen in het openbaar vervoer die op LPG rijden, geldt een nihiltarief MRB.
Doelstelling:Bevordering milieuvriendelijke vervoerswijzen in het openbaar vervoer
Ministerie:VROM en V&W
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Vrijstelling motorrijtuigen van 25 jaar of ouder
Beschrijving:Voor motorrijtuigen van 25 jaar en ouder wordt op verzoek een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verleend.
Doelstelling::De huidige vrijstelling voor motorrijtuigen van 25 jaar en ouder is het gevolg van de invoering van het houderschapsstelsel en is uit oogpunt van vereenvoudiging op pragmatische gronden opgenomen.
Ministerie:FIN
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Vrijstelling taxi's
Beschrijving:Voor taxi's wordt op verzoek een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verleend.
Doelstelling:Stimuleren van openbaar vervoer
Ministerie:V&W
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Vrijstelling politie en brandweer
Beschrijving:Voor motorrijtuigen die worden gebruikt in de uitoefening van de politie- of brandweertaak, wordt op verzoek een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verleend.
Doelstelling:Dienen van het algemene belang
Ministerie:BZK
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Vrijstelling reinigingsdiensten
Beschrijving:Voor vuilniswagens, kolkenzuigers en straatveegwagens wordt op verzoek een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verleend.
Doelstelling:Dienen van het algemene belang
Ministerie:FIN
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Vrijstelling defensie
Beschrijving:Voor motorrijtuigen die worden gebruikt in de uitoefening van de defensietaak, wordt op verzoek een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verleend.
Doelstelling:Dienen van het algemene belang
Ministerie:DEF
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Vrijstelling wegenbouw
Beschrijving:Voor motorrijtuigen die worden gebruikt voor de aanleg en onderhoud van wegen, wordt op verzoek een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting verleend.
Doelstelling:Dienen van het algemene belang
Ministerie:V&W
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Vrijstelling ambulances
Beschrijving:Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wordt op verzoek verleend voor ambulances. Met ingang van 2003 is deze vrijstelling uitgebreid tot andere motorrijtuigen die worden ingezet in het kader van de ambulancetaak. De motorrijtuigen dienen uiterlijk als zodanig herkenbaar te zijn en het recht te hebben gebruik te maken van optische signalen en geluidssignalen.
Doelstelling:Dienen van het algemene belang
Ministerie:VWS
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Verlaagde grondslag hybride (bestel)auto's
Beschrijving:Elektrische motorrijtuigen zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Hybride motorrijtuigen mogen het gewicht van de elektromotor en de extra accu's aftrekken van de belastinggrondslag
Doelstelling:Bevorderen gebruik milieuvriendelijkere motorrijtuigen
Ministerie:VROM
Evaluatie:Gepland voor 2005
  
Regeling:Overige vrijstellingen
Beschrijving:Diverse vrijstellingen van motorrijtuigenbelasting, onder meer voor lijkwagens, motorrijtuigen die worden ingezet voor het vervoer van invaliden (overgangsregeling), land- en bosbouw, dierenambulances en bibliotheekbussen.
Doelstelling:Diverse doelstellingen
Ministerie:FIN
Evaluatie:Gepland voor 2005

Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet)

Regeling:Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer
Beschrijving:Vrachtauto's met een toegestane maximummassa van 12 ton of meer die het grootste deel van de route per trein afleggen, kunnen op verzoek (een deel van) het betaalde eurovignetbedrag terugkrijgen. De teruggaaf is gebaseerd op een Europese richtlijn.
Doelstelling:Stimulering van het goederenvervoer per spoor
Ministerie:V&W
Evaluatie:

Overdrachtsbelasting

Regeling:Vrijstelling bedrijfsoverdracht in familiesfeer
Beschrijving:Vrijgesteld van overdrachtsbelasting is de verkrijging door een of meer (pleeg)kinderen, kleinkinderen, (half- en pleeg)broers, (half- en pleeg)zusters, of hun echtgenoten, van goederen die behoren tot en dienstbaar zijn aan een onderneming van de ouder of de grootouder, die wat de bedrijfsvoering betreft, in haar geheel (al dan niet in fasen) door dat kind of die kinderen wordt voortgezet. De uitbreiding naar broers en zusters wordt in het Belastingplan 2006 voorgesteld.
Doelstelling:Bevorderen van de continuïteit van de onderneming
Ministerie:LNV, EZ
Evaluatie:
  
Regeling:Vrijstelling landinrichting
Beschrijving:Vrijgesteld is de verkrijging bij akte van vrijwillige of gedwongen landinrichting in het kader van de Landinrichtingswet, de Ruilverkavelingswet 1954 en enkele andere vergelijkbare wetten. Deze vrijstelling kent voorwaarden en geldt ook voor bedrijfsopstallen en woningen.
Doelstelling:Het versterken van de economische structuur van de landen tuinbouwsector
Ministerie:LNV
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden
Beschrijving:Vrijstelling bij verkrijging door het Bureau Beheer Landbouwgronden
Doelstelling:Het versterken van de economische structuur van de landen tuinbouwsector
Ministerie:LNV
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Vrijstelling monumenten
Beschrijving:Vrijstelling bij verkrijging van monumenten door erkende instellingen
Doelstelling:Bevorderen van de instandhouding van (rijks)monumenten
Ministerie:OC&W
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering
Beschrijving:De vrijstelling stedelijke herstructurering bestaat uit drie regelingen, te weten: • de per 1 januari 2003 ingevoerde vrijstelling in de overdrachtsbelasting die het mogelijk maakt voor wijkontwikkelingsmaatschappijen huizen te verkrijgen zonder overdrachtsbelasting;• de per 1 januari 2005 ingevoerde vrijstelling in de overdrachtsbelasting die het voor woningcorporaties mogelijk maakt om ter financiering van stedelijk herstructurering huizen zonder overdrachtsbelasting over te dragen aan een landelijk werkende toegelaten instelling • de per 2006 in te voeren vrijstelling in de overdrachtsbelasting die ertoe strekt de verkrijging van onroerende zaken van wijkontwikkelingsmaatschappijen door de deelnemers in zo'n wijkontwikkelingsmaatschappij in bepaalde situaties vrij te stellen van overdrachtsbelasting (voorstel is opgenomen in het Belastingplan 2006).
Doelstelling:Vergemakkelijken van het verkrijgen van financiële middelen door woningcorporaties voor het investeren in stedelijke herstructurering
Ministerie:VROM
Evaluatie:Gepland voor 2006
  
Regeling:Vrijstelling naburige landerijen
Beschrijving:Vrijstelling bij verkrijging van naburige landerijen ter verbetering van de landbouwstructuur.
Doelstelling:Het versterken van de economische structuur van de landen tuinbouwsector
Ministerie:LNV
Evaluatie:Gepland voor 2006