Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

VERTICALE TOELICHTING 2005–2010


De Verticale Toelichting geeft voor alle begrotingen een overzicht van en toelichting op mutaties die zich hebben voorgedaan sinds de Miljoenennota 2005. In de Miljoenennota 2006 worden in hoofdstuk 4 per budgetdiscipline sector de mutaties sinds de vorige Miljoenennota toegelicht. Om doublures te voorkomen zijn in dit overzicht niet nogmaals de Verticale Toelichtingen voor het Budgettair Kader Zorg en de Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid opgenomen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op deze en andere mutaties wordt verwezen naar de begrotingen 2006 van de ministeries.

Leeswijzer

De mutaties zijn gesplitst in drie categorieën:

1) Mee- en tegenvallers;

2) Beleidsmatige mutaties;

3) Technische mutaties.


De laatste categorie omvat alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet onder een ijklijn vallen. Mutaties worden toegelicht indien ze een bepaalde ondergrens overtreffen. De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en worden in principe alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen.


De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt, waar relevant, het deel van de begroting dat onder de HGIS valt zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De mutaties die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de Verticale Toelichting van alle HGIS uitgaven.


De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro's.

Huis der Koningin

I HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20056,36,36,36,36,3 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Vervallen uitkering ivm overlijden ZKH Prins Bernhard– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 – 0,6– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Extrapolatie     5,7
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6 
Stand Miljoenennota 20065,65,75,75,75,75,7

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005112,3108,8109,9108,9108,4 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen3,31,90,40,40,4 
 3,31,90,40,40,4 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen3,82,62,82,72,7 
 3,82,62,82,72,7 
Extrapolatie     111,0
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20057,14,53,23,13,1 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)119,4113,3113,1112,0111,5111,0

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20051,91,91,91,91,9 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,10,10,10,00,0 
 0,10,10,10,00,0 
Extrapolatie     1,9
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20050,10,10,10,00,0 
Stand Miljoenennota 20062,12,12,11,91,91,9

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 200590,486,081,180,680,6 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen1,64,43,23,13,1 
 1,64,43,23,13,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,0– 1,04,60,50,5 
 0,0– 1,04,60,50,5 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen2,20,40,20,20,2 
 2,20,40,20,20,2 
Extrapolatie     84,4
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20053,83,88,03,83,8 
Stand Miljoenennota 200694,289,789,284,584,584,4

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20053,02,92,92,92,9 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,20,00,00,00,0 
 0,20,00,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 0,4– 0,3– 0,2– 0,2– 0,2 
 – 0,4– 0,3– 0,2– 0,2– 0,2 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,50,20,00,00,0 
 0,50,20,00,00,0 
Extrapolatie     2,8
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20050,3– 0,1– 0,2– 0,2– 0,2 
Stand Miljoenennota 20063,32,82,82,82,82,8

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)53,244,643,543,343,3 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Uitvaart en Bijzetting ZKH Prins Bernhard1,20,00,00,00,0 
 1,20,00,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Zilveren regeringsjubileum HM Koningin Beatrix– 4,00,00,00,00,0 
Diversen0,2– 0,5– 0,5– 0,5– 0,5 
 -3,8– 0,5– 0,5– 0,5– 0,5 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,70,20,20,20,2 
 0,70,20,20,20,2 
Extrapolatie     42,9
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 1,8– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)51,344,343,243,042,942,9
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)51,344,343,243,042,942,9

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)4,44,44,44,44,4 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Extrapolatie     4,4
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20050,00,00,00,00,0 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)4,44,44,44,44,44,4
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)4,44,44,44,44,44,4

Uitvaart en Bijzetting Z.K.H. Prins Bernhard

De kosten van de uitvaart en bijzetting van Z.K.H. Prins Bernhard zijn betaald in 2005.

Zilveren Regeringsjubileum H.M. Koningin Beatrix

De uitgaven van de door het Nationaal Comité georganiseerde festiviteiten rond het Zilveren Regeringsjubileum van H.M. Koningin Beatrix zijn in 2005 4 miljoen euro lager dan de geraamde 8,5 miljoen euro.

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005152,2168,9166,5165,3158,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Financiering walradarsysteem– 5,55,50,00,00,0 
Investeringkustwacht5,30,00,00,00,0 
Schuldsanering Aruba5,40,00,00,00,0 
Veiligheidsplan Nederlandse Antillen7,814,10,00,00,0 
Diversen10,1– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1 
 23,119,5– 0,1– 0,1– 0,1 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Kustverkenningsvliegtuigen0,0– 15,00,00,00,0 
Restant liquiditeitssteun13,20,00,00,00,0 
Diversen9,0– 0,5– 0,30,0– 0,1 
 22,2– 15,5– 0,30,0– 0,1 
Extrapolatie     142,4
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200545,34,1– 0,3– 0,1– 0,2 
Stand Miljoenennota 2006197,5173,0166,2165,2157,9142,4

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 200519,019,116,216,217,2 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 4,5– 3,2– 3,2– 0,9– 0,9 
 – 4,5– 3,2– 3,2– 0,9– 0,9 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Restant liquiditeitssteun13,20,00,00,00,0 
Diversen9,10,00,00,00,0 
 22,30,00,00,00,0 
Extrapolatie     16,1
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200517,8– 3,2– 3,2– 0,9– 0,9 
Stand Miljoenennota 200636,815,913,015,316,316,1

Financiering walradarsysteem

In het samenwerkingsplan tussen Nederland en de Nederlandse Antillen ter uitvoering van het urgentieprogramma zijn afspraken gemaakt over de installatie van een walradarketen.

De investeringen zullen worden bekostigd uit de nog gereserveerde liquiditeitssteun (circa 13,2 miljoen euro) en over twee jaren worden gespreid.

Investering kustwacht

In 2004 heeft de aanbesteding van de geplande investeringen ten behoeve van de Kustwacht vertraging opgelopen. De hiervoor uitgetrokken middelen zullen in 2005 tot besteding komen.

Schuldsanering Aruba

Aangezien Aruba in 2004 niet aan de daartoe gestelde voorwaarde van begrotingsevenwicht heeft voldaan, zijn de middelen voor de schuldsanering Aruba onbesteed gebleven. Deze middelen worden conform bestaande afspraken overgeheveld naar 2005.

Veiligheidsplan Nederlandse Antillen

Nederland en de Nederlandse Antillen hebben in januari 2005 afspraken gemaakt over intensieve samenwerking om de criminaliteit in de Antillen terug te dringen. Additioneel wordt er voor de uitvoering van de deze afspraken cumulatief in 2005 en 2006 22 miljoen euro uitgetrokken.

Diversen (beleidsmatig)

De hogere uitgaven in 2005 hangen samen met intertemporele compensaties op het terrein van rechtshandhaving en het samenwerkingsplan Nederlandse Antillen.

Kustverkenningsvliegtuigen

Bij de ontwerpbegroting 2005 is er voor de luchtverkenningcapaciteit van de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba voor 2005 15 miljoen toegevoegd aan de begroting van Defensie en voor 2006 en verder structureel 15 miljoen euro aan de begroting van Koninkrijksrelaties. Door vertraging in de verwerving van alternatieve luchtverkenningscapaciteit worden de uitgaven in 2006 nog steeds door Defensie gedaan, daarom worden de hiervoor bestemde middelen eenmalig overgeheveld naar de begroting van Defensie.

Restant liquiditeitssteun

Van de liquiditeitssteun wordt 13,2 miljoen euro terug ontvangen, omdat dit niet tot besteding komt. Deze middelen zullen nu worden ingezet voor investeringen in een walradarsysteem.

Diversen (ontvangsten)

De schuldsanering die in het kader van het samenwerkingsplan met de Nederlandse Antillen is overeengekomen leidt tot derving van aflossingen en rentebetalingen.

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)6 363,76 840,46 968,67 143,37 322,7 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Afdrachten aan de Europese Unie236,911,420,5– 3,0– 12,0 
 236,911,420,5– 3,0– 12,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Extrapolatie     7 454,3
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005236,911,420,5– 3,0– 12,0 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)6 600,56 851,86 989,17 140,37 310,77 454,3
Totaal Internationale samenwerking4 331,94 321,84 383,84 664,04 814,45 014,7
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)10 932,411 173,611 372,811 804,312 125,112 469,0

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)458,5480,0504,8530,3557,4 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Perceptiekosten5,714,816,31,2– 15,3 
 5,714,816,31,2– 15,3 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Extrapolatie     552,9
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20055,714,816,31,2– 15,3 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)464,2494,8521,1531,5542,1552,9
Totaal Internationale samenwerking106,093,493,898,098,098,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)570,1588,2614,8629,5640,2651,0

Relatie begroting Buitenlandse Zaken en de Homogene groep internationale samenwerking (HGIS)

Er zijn twee soorten uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken: HGIS en niet-HGIS. Niet-HGIS uitgaven zijn uitgaven ten behoeve van de Europese Unie. HGIS-uitgaven zijn alle andere buitenlanduitgaven. De HGIS-uitgaven worden elders toegelicht; hier worden alleen de niet-HGIS uitgaven toegelicht.

Afdrachten aan de Europese Unie

De hogere afdrachten worden veroorzaakt door hogere uitgaven door de Europese Unie. Naast een stijging van de totale kosten stijgt ook het Nederlandse aandeel in de kosten. Een deel van de Nederlandse afdrachten is gebaseerd op het nationaal inkomen. De herberekening van het nationaal inkomen over 2001–2004 door het CBS heeft tot gevolg dat het deel van de afdrachten dat gebaseerd is op het nationaal inkomen over die jaren sterk toeneemt. Dit wordt in 2005 verrekend. Daarnaast vallen naar verwachting ook de BTW-afdrachten hoger uit. De lichte daling in de raming voor 2009 heeft niet zozeer een beleidsmatige achtergrond maar is een gevolg van een nieuw ramingsmodel voor de afdrachten.

Perceptiekosten

Deze ontvangsten betreffen de vergoedingen voor het innen van invoerrechten en landbouwheffingen, de hoogte hiervan is direct gekoppeld aan de omvang van de afdrachten van invoerrechten en landbouwheffingen aan de EU. Het verloopt wordt beïnvloed door de verwachting dat de afdrachten van landbouwheffingen structureel zullen toenemen. De daling in de latere jaren wordt verklaard door een verwachte afname van de afdrachten aan invoerrechten.

Justitie

VI JUSTITIE: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)5 316,15 061,05 008,05 006,65 028,3 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Asiel: bezetting COA61,0124,783,72,42,4 
Asiel: krimpkosten COA– 36,52,812,00,00,0 
Asiel: opvang AMV's 18+22,315,00,00,00,0 
Asiel: ramingsbijstelling AMV's– 1,1– 1,5– 4,7– 6,0– 11,5 
Asiel: ramingsbijstelling productieaantallen0,0– 12,1– 12,1– 12,1– 12,1 
Diversen10,0– 0,7– 3,6– 4,2– 4,2 
 55,7128,275,3– 19,9– 25,4 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Asiel: COA nieuw opvangmodel10,215,411,910,810,8 
Asiel: lagere kosten terugkeer 26 000– 10,6– 9,6– 2,90,00,0 
Co-financiering ESF PaVEM0,022,522,50,00,0 
Doorberekenen kosten procesvertegenwoordiging in leges IND0,0– 13,8– 10,7– 9,8– 10,2 
Eindejaarsmarge 200435,40,00,00,00,0 
Enveloppe Jeugd2,012,012,013,013,0 
Gezinsvoogdij5,66,68,812,812,8 
Motie verhagen: jeugdzorg12,312,112,112,112,1 
PIA taakstelling– 9,1– 15,4– 24,5– 24,5– 24,5 
TBS behandelplaatsen24,220,721,721,721,7 
TBS longstay0,010,221,021,021,0 
Terrorismebestrijding13,222,023,021,221,2 
Veelplegers ISD1,59,413,913,913,9 
Voortzetten remigratiewet7,011,112,615,215,2 
Diversen41,248,312,46,92,2 
 132,9151,5133,8114,3109,2 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Loonbijstelling tranche 200534,45,95,95,95,9 
Prijsbijstelling21,523,322,622,722,9 
Diversen 10,3– 14,5– 16,0– 8,6– 7,8
Niet tot een ijklijn behorend      
Leenfaciliteit inburgering0,038,758,058,058,0 
 66,253,470,578,079,0 
Extrapolatie     5 192,4
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005254,8333,0279,6172,4162,9 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)5 570,95 394,05 287,65 178,95 191,25 192,4
Totaal Internationale samenwerking7,817,015,127,318,018,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)5 578,75 411,05 302,75 206,25 209,25 210,4

VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)989,31 017,01 025,31 026,01 025,6 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Asiel: meevaller COA 200416,80,00,00,00,0 
Asiel: ODA toerekening eerstejaars asielopvang– 23,8– 21,1– 15,3– 18,8– 18,8 
 – 7,0– 21,1– 15,3– 18,8– 18,8 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Ramingsbijstelling boeten en transacties6,016,016,016,016,4 
Diversen0,0– 13,0– 10,3– 8,0– 7,7 
 6,03,05,78,08,7 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen25,612,513,514,013,9 
Niet tot een ijklijn behorend      
Terugbetaling leenfaciliteit inburgering0,04,726,042,055,0 
Vergoeding overdracht vermogensbestanddelen RvdR60,10,00,00,00,0 
Diversen– 0,10,00,00,00,0 
 85,617,239,556,068,9 
Extrapolatie     1 087,5
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200584,6– 0,929,945,258,8 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 073,81 016,11 055,31 071,21 084,51 087,5
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)1 073,81 016,11 055,31 071,21 084,51 087,5

Asiel: bezetting COA

De gemiddelde bezetting bij het COA blijft dalen, omdat de uitstroom de instroom ruim overtreft. Echter, het tempo waarin dit gebeurt, moet ten opzichte van vorig jaar worden bijgesteld. Dit is mede het gevolg van internationale ontwikkelingen, waardoor terugkeer naar een aantal landen vooralsnog niet mogelijk is.

Asiel: krimpkosten COA

De vertraging van de daling van de gemiddelde bezetting leidt tot een matiging van de krimpkosten bij het COA.

Asiel: opvang AMV's 18+

Uitgeprocedeerde AMV's 18+ (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) onder de oude vreemdelingenwet verliezen niet hun recht op opvang zolang er aan hun daadwerkelijke terugkeer wordt gewerkt. Het aantal uitgeprocedeerde AMV's 18+ dat langer in opvang blijft is hoger dan geraamd. Er is een speciaal project opgezet om de verblijfsduur zo kort mogelijk te houden na uitgeprocedeerd te zijn.

Asiel: ramingsbijstelling AMV's

Door de structureel lagere instroom van AMV's doen zich op termijn verdere besparingen voor op het AMV-budget.

Asiel: ramingsbijstelling productieaantallen

Aan de hand van de recente lagere asielinstroom is een doorrekening gemaakt van de keteneffecten. Op basis hiervan is de meerjarige productieraming voor de IND naar beneden bijgesteld.

Asiel: COA nieuw opvangmodel

Als uitvloeisel van de Terugkeernota heeft het COA nieuwe opvangmodaliteiten geïmplementeerd voor de oriëntatie- en de terugkeerfase. Hiervoor worden extra middelen uitgetrokken.

Asiel: lagere kosten terugkeer 26 000

Binnen het project «facilitering terugkeer 26 000» maken meer uitgeprocedeerde asielzoekers dan voorzien gebruik van de faciliteiten om vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst. Dit leidt tot een lagere inzet bij uitvoerende ketenorganisaties en daarmee tot lagere kosten.

Co-financiering ESF PaVEM (commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen)

Naar aanleiding van de resultaten van de commissie PaVEM zal in 2006 en 2007 een versnelde en additionele inburgeringsimpuls voor allochtone vrouwen plaatsvinden. Hiervoor zal in 2006 en 2007 (door gemeenten) een beroep worden gedaan op ESF-middelen. Ten behoeve van de co-financiering stelt het Rijk middelen ter beschikking.

Doorberekening kosten procesvertegenwoordiging in leges IND

De kosten van procesvertegenwoordiging die de IND maakt als cliënten in beroep gaan tegen de afwijzing van hun vergunning, zullen in de leges worden doorberekend.

Enveloppe Jeugd

Er worden door het kabinet extra middelen uitgetrokken voor verbeteringen in het jeugdbeleid. Als gevolg van een verscherpt toezicht worden kinderen sneller en voor langere tijd uit huis geplaatst. De druk op de jeugdbescherming is hierdoor toegenomen. Er worden middelen beschikbaar gesteld om de extra zaken bij OTS (Ondertoezichtstelling) en (Gezins) voogdij te kunnen verwerken. Ook de doorlooptijden in de civiele jeugdketen worden verkort. Tenslotte worden er extra middelen beschikbaar gesteld om de criminaliteit onder allochtone jongeren aan te pakken.

Gezinsvoogdij

Het deltaplan gezinsvoogdij zal worden ingevoerd. Het doel is om door een methodische manier van werken en verlaging van de caseload, de kwaliteit van de gezinsvoogdij te verbeteren. Door de verlaging van de caseload hebben gezinsvoogden meer tijd hebben voor hun cliënten. Tevens worden extra middelen ingezet om de Raad voor de Kinderbescherming de mogelijkheid te geven beëindigingen van de uithuisplaatsingen en het niet-verlengen van onder toezichtstellingen te laten toetsen.

Motie Verhagen: jeugdzorg

Deze mutatie is in de nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2005 reeds toegelicht (Kamerstuk 29 800 VI nr. 10).

PIA taakstelling

Door professioneel inkopen en aanbesteden (PIA) kan efficiency voordeel gerealiseerd worden. Hiertoe is bij Miljoenennota 2005 een taakstelling geparkeerd op de EZ-begroting. Samen met het restant van de PIA taakstelling uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord wordt deze nu over de departementen verdeeld.

TBS behandelplaatsen

De middelen die bij Voorjaarsnota zijn toegekend voor uitbreiding van sanctiecapaciteit in het gevangeniswezen worden overgeheveld ten behoeve van sanctiecapaciteit in de TBS sector. Deze herschikking maakt het mogelijk om de TBS-capaciteit uit te breiden met 45 plaatsen in 2005, 100 behandelplaatsen in 2006 en 120 plaatsen vanaf 2007. Reden van deze wijziging is de grote druk op de TBS en de noodzaak om de passantentermijn te verkorten. Met de uitbreiding van TBS-capaciteit wordt de doorstroom van TBS-passanten uit het gevangeniswezen bevorderd waarmee ook binnen het gevangeniswezen de facto capaciteit vrijkomt.

TBS longstay

Autonome ontwikkelingen (onder andere langere vrijheidsstraffen) die optreden tijdens de uitvoering van het Veiligheidsprogramma vergen een uitbreiding van de sanctiecapaciteit. In de TBS-sector worden naast de behandelplaatsen ook long-stay plaatsen gecreëerd. Met de uitbreiding van longstay-capaciteit wordt de doorstroom van onbehandelbare cliënten uit de TBS bevorderd waarmee binnen de TBS behandelcapaciteit vrijkomt.

Terrorismebestrijding

Het betreft de intensiveringen zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer 10 september 2004 (NCTb) respectievelijk 24 januari 2005 (terrorismebestrijding). Het betreft hier onder andere de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding belast met informatie- en risico-analyse, versterking van de Eenheid Bewaken en Beveiligen, het landelijk parket en verruiming van de taakopdracht Landelijk Overleg Minderheden.

Veelplegers ISD

Per 1 oktober 2004 is de strafrechtelijke maatregel ISD – de maatregel voor plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders – in werking getreden. Een deel van deze maatregel wordt, met het oog op reïntegratie, extramuraal (buiten de penitentiaire inrichting) ten uitvoer gelegd. Er zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van trajectplaatsen en de maatschappelijke opvang in de extramurale fase.

Voortzetten remigratiewet

De maatregel om de remigratiewet af te schaffen zal niet worden uitgevoerd. Remigranten kunnen bij remigratie gebruik blijven maken van de vertrekpremie en de uitkering. De eerder voorziene besparing treedt niet op.

(Terugbetaling) Leenfaciliteit Inburgering

In het nieuwe inburgeringsstelstel, dat naar verwachting per 1 april 2006 in werking treedt, gaat een groot deel van de inburgeringsplichtigen zelf betalen voor hun inburgeringscursus. De overheid ondersteunt dit door een kredietfaciliteit open te stellen waar de cursisten hun cursusbedrag kunnen lenen en weer aflossen.

Asiel: meevaller COA 2004

Het COA heeft in 2004 een positief bedrijfsresultaat behaald. Naar aanleiding van de vaststelling van de subsidie over 2004 zal derhalve in 2005 een bedrag van 16,8 miljoen euro worden terugontvangen van het COA.

Asiel: ODA toerekening eerstejaars asielopvang

De totale kosten van de eerste jaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden mogen volgens internationale afspraken toegerekend worden aan ODA. Als gevolg van de verminderde instroom van asielzoekers wordt de ontvangstenraming van de ODA toerekening neerwaarts bijgesteld.

Ramingsbijstelling boeten en transacties

De geïndexeerde boeten- en transactietarieven leiden naar verwachting tot hogere opbrengsten dan nu in de meerjarenraming is verwerkt.

Vergoeding overdracht vermogensbestanddelen RvdR

Per 1 januari 2005 voert de Raad voor de Rechtspraak een financiële administratie volgens het baten-lastenstelsel. Op deze datum zijn de activa overgenomen van het moederdepartement. Op basis van de definitieve openingsbalans ontvangt de RvdR een initiële lening die op de begroting van Justitie leidt tot een niet-relevante ontvangst.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)5 168,85 261,45 354,15 352,25 354,7 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,6– 0,4– 0,4– 0,4– 0,4 
 0,6– 0,4– 0,4– 0,4– 0,4 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Bevriezen prijs Nederlandse identiteitskaart0,015,125,10,00,0 
Biometrie investeringen rijk4,034,53,50,00,0 
Commissie Havermans12,818,826,033,336,2 
Eindejaarsmarge arbeidsvoorwaarden45,00,00,00,00,0 
Eindejaarsmarge regulier57,10,00,00,00,0 
Electronische overheid0,015,016,918,820,2 
Referendum Europese Grondwet27,10,00,00,00,0 
Terrorismebestrijding23,440,457,156,257,3 
Diversen16,527,912,719,621,1 
 185,9151,7141,3127,9134,8 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Cao rijk– 50,40,00,00,00,0 
Hogere paspoortprijs ivm biometrie0,027,431,642,441,2 
Loonbijstelling tranche 200542,25,95,95,96,0 
Verdeling inburgeringsmiddelen G30113,10,00,00,00,0 
Diversen21,831,220,821,421,6 
 126,764,558,369,768,8 
Extrapolatie     5 369,5
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005313,2215,7199,3197,2203,2 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)5 482,05 477,15 553,45 549,45 558,05 369,5
Totaal Internationale samenwerking0,30,30,30,30,30,3
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)5 482,35 477,45 553,65 549,75 558,35 369,8

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)453,3465,4479,0488,4489,6 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Hogere paspoortprijs ivm biometrie0,027,431,642,441,2 
Verdeling inburgeringsmiddelen G30113,10,00,00,00,0 
Diversen12,0– 5,9– 4,4– 4,4– 4,4 
 125,121,527,238,036,8 
Extrapolatie     306,2
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005125,021,427,238,036,8 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)578,4486,8506,2526,4526,4306,2
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)578,4486,8506,2526,4526,4306,2

Bevriezen prijs Nederlandse identiteitskaart

De identiteitskaart wordt in 2006 en 2007 niet duurder dan in 2005. Om dit mogelijk te maken wordt cumulatief 40,2 miljoen euro uitgetrokken. De kosten hiervan zijn vooral toe te schrijven aan de invoering van biometrische kenmerken op de identiteitskaart.

Biometrie investeringen Rijk

Er worden extra middelen uitgetrokken voor de investeringen van het Rijk om de invoering van biometrie bij reisdocumenten mogelijk te maken; onder andere voor het aanpassen van de centrale productiefaciliteiten SDU.

Commissie Havermans

Naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie Havermans (bestuurlijke evaluatie AIVD) heeft het kabinet besloten tot een stapsgewijze verhoging van het AIVD-budget voor onder andere extra capaciteit voor operationele controle, analyse en de inlichtingentaak buitenland, alsook voor investeringen in technische infrastructuur. Deze intensivering is al aan de Tweede Kamer gemeld bij brief van 24 januari 2005.

Eindejaarsmarge arbeidsvoorwaarden

Het arbeidsvoorwaardenbudget 2005 is verhoogd met 45 miljoen euro. Het betreft middelen die in 2004 niet tot besteding zijn gekomen als gevolg van het uitblijven van een nieuwe CAO voor het Rijkspersoneel.

Electronische overheid

Voor de dekking van additionele uitgaven in het kader van het programma elektronische overheid hebben de meest betrokken departementen een bijdrage overgeboekt naar de begroting van BZK.

Referendum Europese Grondwet

Voor de organisatie van het referendum over de Europese grondwet is 27,1 miljoen euro uitgetrokken. De middelen zijn bestemd voor gemeenten ter compensatie van de uitvoeringskosten en zijn ingezet voor communicatiekosten, subsidies en project- en organisatiekosten.

Terrorismebestrijding

Bij brief van 24 januari 2005 heeft het kabinet verdere intensiveringen in verband met terrorismebestrijding aangekondigd. Voor BZK gaat het onder andere om extra capaciteit voor bewaken en beveiligen van personen en objecten, uitbreiding van de regionale inlichtingendiensten en van de nationale recherche.

CAO Rijk

De middelen die gemoeid zijn met de CAO-afspraken over de eindejaarsuitkering 2004 en 2005 en het Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel zijn overgeboekt naar de verschillende begrotingen.

Hogere paspoortprijs i.v.m. biometrie

Een deel van de kosten van de invoering van biometrie op het Nederlandse paspoort wordt doorberekend in de paspoortprijs. Voor BZK is er daarom sprake van stijgende uitgaven en stijgende ontvangsten.

Verdeling inburgeringsmiddelen

Op basis van de «Regeling voorschotten in verband met uitbreiding van de doelgroep voor inburgering nieuwkomers» zijn voorschotten aan de steden verleend voor het organiseren van inburgeringstrajecten. Conform de eerder dit jaar gemaakte afspraken worden deze inburgeringsmiddelen voor de G30 in 2005 door het ministerie van Justitie betaald aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, die deze vervolgens via de Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU SIV) van het Grotestedenbeleid (GSB) beschikbaar stelt aan de G30.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)26 556,926 888,027 325,827 528,427 690,7 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Leerlingen- en studentenaantallen105,6206,0239,2241,4245,8 
Autonome raming studiefinanciering– 86,5– 25,0– 110,5– 100,6– 108,6 
Participatiefonds20,330,632,021,117,0 
Diversen13,45,0– 10,2– 15,9– 6,5 
 52,8216,6150,5146,0147,7 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Vervangingsfonds- en Participatiefonds59,094,675,075,075,0 
Afschaffen tegemoetkoming lesgeld(WTOS)– 125,0– 126,0– 128,0– 130,0– 133,0 
Commissie Schutte0,042,00,00,00,0 
Motie-Verhagen: collegegeld14,644,844,844,844,8 
Motie-Verhagen: leeftijdsgrens0,023,947,947,947,9 
Motie-Verhagen: onderwijsachterstandenbeleid42,075,0100,0100,0100,0 
Compensatie studenten0,033,033,033,033,0 
Diversen40,432,84,9– 19,9– 43,5 
 31,0220,1177,6150,8124,2 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
FES: beroepskolom0,081,00,00,00,0 
FES: inrichting VMBO, vso en brede scholen0,0150,0150,00,00,0 
FES: monumentenzorg en archeologische opgravingen100,03,07,00,00,0 
Loonbijstelling210,231,231,731,931,9 
Prijsbijstelling72,472,272,973,274,4 
Diversen22,1– 9,0– 53,1– 61,1– 65,4 
Niet tot een ijklijn behorend      
Leerlingen- en studentenaantallen15,139,859,567,962,4 
Autonome raming studieleningen100,4103,1165,4156,1156,2 
Diversen18,218,519,119,820,8 
 538,4489,8452,5287,8280,3 
Extrapolatie     28 330,8
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005622,1926,5780,6584,7552,3 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)27 179,027 814,528 106,428 113,128 243,028 330,8
Totaal Internationale samenwerking61,860,860,860,860,860,8
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)27 240,827 875,328 167,228 174,028 303,828 391,6

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)1 303,61 347,31 379,11 423,81 485,6 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Leerlingen- en studentenaantallen21,326,830,533,134,6 
Autonome raming studiefinanciering– 33,9– 44,5– 50,5– 52,3– 52,9 
Diversen3,10,00,00,00,0 
 – 9,5– 17,7– 20,0– 19,2– 18,3 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Afschaffen lesgeld– 211,0– 293,0– 296,0– 306,0– 317,0 
Commissie Schutte0,042,00,00,00,0 
OALT34,50,00,00,00,0 
Diversen– 0,8– 0,6– 4,1– 9,0– 46,4 
 – 177,3– 251,6– 300,1– 315,0– 363,4 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Fes: beroepskolom0,081,00,00,00,0 
Fes: inrichting vmbo, vso en brede scholen0,0150,0150,00,00,0 
Fes: monumentenzorg en archeologische opgravingen100,03,07,00,00,0 
Diversen2,726,4– 7,4– 15,9– 20,9 
Niet tot een ijklijn behorend      
Verkoop NOB70,30,00,00,00,0 
Diversen– 7,9– 2,82,27,349,7 
 165,1257,6151,8– 8,628,8 
Extrapolatie     1 172,1
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 21,7– 11,7– 168,3– 342,9– 353,0 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 281,91 335,51 210,91 080,91 132,61 172,1
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)1 281,91 335,51 210,91 080,91 132,61 172,1

Leerlingen – en studentenaantallen

Er is sprake van toenemende deelname aan het onderwijs. Stijgingen van leerlingen- en studentenaantallen zitten voornamelijk in voltijds MBO, HBO voltijd en WO. De daarvoor benodigde financiële middelen worden aan de begroting toegevoegd. Daarbij gaat met de toename van het aantal studenten ook het beroep op de prestatiebeurs omhoog, hetgeen onder de «niet tot een ijklijn behorende» uitgaven is opgenomen.

Vervolgens was ten tijde van de Voorjaarsnota bij de ontvangsten nog sprake van een naar boven bijgestelde lesgeldraming ten gevolge van gestegen leerlingaantallen. (Deze ramingsophoging is weer teniet gedaan door het besluit om het lesgeld af te schaffen, hetgeen onder de post «Afschaffing lesgeld» wordt toegelicht.)

Autonome raming studiefinanciering

Ondanks de stijging van het aantal studenten zijn er ook een aantal effecten die de verwachte uitgaven aan studiefinanciering juist beperken. Als gevolg van nieuwe gegevens over 2004 is gebleken dat studenten minder snel studeerden. Minder diploma's leiden via de prestatiebeurssystematiek tot het minder snel honoreren van de prestatiebeurs als gift, en dus tot lagere relevante uitgaven studiefinanciering. De steeds nauwkeurigere ramingen bij de introductie van de prestatiebeurs voor de beroepsopleidende leerweg (BOL) leiden tot een neerwaartse bijstelling van de raming. Tot slot worden als gevolg van bovengenoemde introductie ook de (historisch onder de studiefinanciering geboekte) lesgeldvoorschotten afgeschaft, wat tot lagere uitgaven en ontvangsten in de raming leidt.

Participatiefonds

Door de beëindiging van de gesubsidieerde arbeid (voormalige ID-banen) en onderwijs in allochtone levende talen (OALT) ontstaat een tekort in het Participatiefonds voor de uitbetaling van WW-uitkeringen. Het Participatiefonds is hiervoor gecompenseerd.

Vervangingsfonds- en Participatiefonds

De inkomsten in het Vervangingsfonds dalen vanwege de taakstelling ziekteverzuim en een daling van compensatie voor WAO-uitkeringen (ten gevolge van de wet Poortwachter). De daling van inkomsten in het Vervangingsfonds moet worden gecompenseerd om vervanging van zieke leraren mogelijk te blijven maken. De laatste jaren daalt het ziekteverzuim onder gelijktijdige stijging van de vervanging. Dit verschijnsel kan zich voordoen doordat zieke leraren niet één op één vervangen worden. Gevolg van de compensatie aan het Vervangingsfonds is dat de vervangingsgraad ook stijgt. De «productie» in het onderwijs neemt hiermee toe. Het betreft ook ID-banen in het participatiefonds

Afschaffen tegemoetkoming lesgeld (WTOS)

Het lesgeld voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (met uitzondering van Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO)) en 16- en 17-jarigen in het middelbaar beroepsonderwijs wordt afgeschaft. Daarmee vervalt ook de tegemoetkomingsregeling voor dit lesgeld (via de WTOS) voor minder draagkrachtige ouders. Omdat hier geen sprake was van gespreide betaling valt het volledige effect voor schooljaar 2005–2006 reeds in 2005.

Commissie Schutte

Aanvullend onderzoek door de Commissie-Schutte inzake fraude bij HBO en MBO instellingen levert extra terugvorderingen op. Dit genereert dekking voor uitgaven ten behoeve van een transitietraject voor de instellingen voor beroeps en volwassenen educatie (BVE), die als gevolg van het vrijgeven van de markt voor inburgeringscursussen, hiermee in staat worden gesteld om zich op de markt te positioneren.

Motie-Verhagen: collegegeld, leeftijdsgrens, onderwijsachterstandenbeleid

Diverse in de begroting 2005 aangekondigde maatregelen zijn middels de motie Verhagen teruggedraaid.

Compensatie studenten

Ten einde koopkrachtverlies als gevolg van de invoering van het nieuwe zorgstelsel te voorkomen zullen studenten via de aanvullende beurs worden gecompenseerd. Dit betreft het relevante deel van de compensatie.

FES: Beroepskolom

Deze middelen ondersteunen de implementatie van de nieuwe kwalificatiestructuur in het middelbaar beroepsonderwijs, en zijn bedoeld voor lesmateriaal en kennis van docenten over het bedrijfsleven. Daarnaast worden de middelen bestemd voor meer instroom in het onderwijs vanuit de zwakkere groepen uit de potentiële beroepsbevolking.

FES: Inrichting VMBO, voortgezet speciaal onderwijs en brede scholen

Scholen kunnen met deze middelen hun onderwijs beter laten aansluiten bij de beroepspraktijk. Praktijklokalen kunnen geschikt worden gemaakt voor het inrichten van een werkplekken structuur. Dat heeft naar verwachting een positief effect op de doorstoom van leerlingen naar het MBO en de arbeidsmarkt, en op het voortijdig schoolverlaten.

FES: Monumentenzorg en archeologische opgravingen

Dit betreft een impuls waarmee de restauratieachterstand van rijksmonumenten verder kan worden weggewerkt. Daarnaast komt er een tijdelijke regeling met een tegemoetkoming voor excessieve kosten van archeologisch bodemonderzoek.

Autonome raming studieleningen

Studenten lenen met name naast hun prestatiebeurs meer bij. Daarnaast worden studenten gecompenseerd voor het nieuwe zorgstelsel ten einde koopkrachtverlies te voorkomen. Het betreft hier het deel van de compensatie die niet voor het EMU-saldo meetelt.

Afschaffen lesgeld

Het lesgeld wordt afgeschaft voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (met uitzondering van VAVO) en de 16- en 17-jarigen in het middelbaar beroepsonderwijs.

OALT

Met ingang van 1 augustus 2004 is de bekostiging van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) beëindigd. Vooruitlopend op de beëindiging van het OALT-beleid zijn de bevoegdheidseisen voor OALT-leraren aangescherpt. Hierdoor werden minder OALT-leraren aangenomen en ontstonden reserves bij gemeenten. Deze reserves worden in 2005 teruggevorderd en in de periode 2006–2009 ingezet voor flankerend beleid (onder andere loonsuppletie en werkloosheidsuitkering) voor voormalige OALT-leraren.

Verkoop NOB

De opbrengst van de verkoop van het Nederlandse Omroep Bedrijf (NOB) wordt naar verwachting in 2005 ontvangen.

Nationale Schuld

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 200514 619,314 074,115 620,316 704,817 573,0 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Geldmarktberoep en rente– 97,0– 26,30,00,00,0 
RentelastenAOW-spaarfonds– 8,3– 58,5– 100,8– 105,9– 111,2 
Rentelastenkasbeheer– 24,6– 35,010,79,310,8 
Wijziging kapitaalmarktberoep en rente– 511,7– 1 402,7– 1 309,3– 1 125,8– 800,0 
Diversen22,518,428,419,419,4 
 – 619,1– 1 504,1– 1 371,0– 1 203,0– 881,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,30,10,00,00,0 
Niet tot een ijklijn behorend      
Leningen kasbeheer– 346,0588,6565,2238,1312,0 
Mutatie rekening-courant en deposito's– 741,2192,50,00,00,0 
Rentelastensociale fondsen– 26,3– 165,8– 222,0– 229,6– 154,7 
Diversen10,50,60,60,60,6 
 – 1 102,7616,0343,89,1157,9 
Extrapolatie     18 129,1
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 1 721,7– 888,0– 1 027,3– 1 193,9– 723,2 
Stand Miljoenennota 200612 897,613 186,114 593,015 511,016 849,818 129,1

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20051 678,83 657,16 401,26 784,67 340,0 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Geldmarktberoep en rente10,913,430,930,930,9 
Rentebaten kasbeheer– 59,1– 65,8– 47,2– 33,3– 26,1 
Rentebaten swaps27,821,426,1– 21,2– 55,3 
Diversen3,73,62,72,72,7 
 – 16,7– 27,412,5– 20,9– 47,8 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Aflossingen kasbeheer– 29,932,238,653,469,6 
Mutatie rekening courant en deposito's894,5– 1 980,3– 2 380,4– 190,71 871,7 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 864,6– 1 948,1– 2 341,8– 137,31 941,3 
Extrapolatie     12 102,8
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005848,0– 1 975,5– 2 329,2– 158,11 893,6 
Stand Miljoenennota 20062 526,81 681,64 072,06 626,49 233,612 102,8

Geldmarktberoep en rente

De DutchTreasury Certificates-portefeuille vormt een buffer om fluctuaties in het totaal van uitgaven en ontvangsten gedurende het jaar te kunnen opvangen. De raming voor de gemiddelde DTC-stand over 2005 is naar beneden bijgesteld als gevolg van de dalende renteontwikkeling. Eveneens zorgen de lagere rekenrentes voor lagere rentelasten. De ontvangsten nemen toe doordat voor alle jaren de raming voor de gemiddelde uitzettingen is verhoogd naar 1,0 miljard euro. De mate waarin dit leidt tot een toename van de ontvangstenraming, hangt af van de raming van het niveau van de korte rente in het betreffende jaar. Omdat de raming voor de korte rente vanaf 2007 hoger is dan de raming in 2005 en 2006, is de meevaller in de latere jaren groter.

Rentelasten AOW-spaarfonds

De lagere rekenrentes zorgen voor lagere rentelasten.

Rentelasten kasbeheer

Als gevolg van een hogere gemiddelde stand van rekening-courant en deposito's van batenlastendiensten valt de rentevergoeding aan hen hoger uit. Door de lagere rekenrentes in 2005 en 2006 is het effect daar niet zichtbaar. Hogere rekenrentes in 2007 en daarna verhogen tevens de rentevergoeding in die jaren.

Wijziging kapitaalmarktberoep en rente

Er zijn vooral lagere lasten door de lagere rekenrentes. Ook realisaties bij uitgifte van staatsleningen zorgden voor een verlaging van de uitgaven.

Leningen kasbeheer

De hogere uitgaven in 2006 en verder worden voornamelijk veroorzaakt door hogere toegekende leenplafonds bij de batenlastendiensten. Enige vertraging in het beroep op de leenfaciliteit door RWT's (Rechtspersoon met een Wettelijke Taak) zorgt in 2005 voor lagere uitgaven en in 2007 voor hogere uitgaven.

Mutatie rekening-courant en deposito's

De mutatie in 2005 wordt veroorzaakt doordat de sociale fondsen interen op hun rekening-courant tegoed.

Rentelasten sociale fondsen

Lagere rentelasten als gevolg van de lagere rekenrentes en mutaties in het rekening-courant. De rekening-courant mutatie zorgt in 2009 voor hogere rentelasten.

Rentebaten kasbeheer

Per saldo resulteert de combinatie van een neerwaartse bijstelling op basis van de realisatie van rentebetalingen in 2005, een vertraging in de verwachte leningverstrekking aan RWT's en van een opwaartse bijstelling door hogere leningplafonds bij agentschappen in een verlaging van de geraamde rentebaten kasbeheer.

Rentebaten swaps

De ontvangsten zijn netto bedragen. Dat deze in 2005 tot en met 2007 hoger en in 2008 en 2009 lager zijn, heeft maken met de omvang van de swapportefeuille en met de gehanteerde veronderstellingen over de korte rente.

Financiën

IXB FINANCIEN: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)3 712,43 718,73 683,43 682,13 686,7 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen1,0– 3,80,00,00,0 
 1,0– 3,80,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Fiscale wetsvoorstellen7,315,612,712,913,1 
PIA-taakstelling– 0,7– 7,1– 16,2– 16,2– 16,2 
Waardering Onroerende Zaken (WOZ)21,30,00,00,00,0 
Diversen23,1– 5,3– 8,2– 9,9– 11,1 
 51,03,2– 11,7– 13,2– 14,2 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen38,03,43,00,81,1 
Niet tot een ijklijn behorend      
Heffings- en invorderingsrente25,065,0100,0130,0140,0 
Verwerving transportbedrijf Gasunie10 067,30,00,00,00,0 
Diversen0,21,31,31,21,2 
 10 130,569,7104,3132,0142,3 
Extrapolatie     3 808,0
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200510 182,569,192,6118,9128,2 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)13 894,93 787,73 776,03 801,03 814,93 808,0
Totaal Internationale samenwerking180,096,3130,0182,8219,4250,1
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)14 074,93 884,13 906,03 983,74 034,34 058,1

IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)2 919,32 858,52 919,22 788,82 749,5 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Correctie boeking aflossing kliq– 17,0– 8,4– 15,60,00,0 
Provenuontvangsten export krediet verzekeringen634,092,9– 52,0– 52,8– 54,7 
Rente koopsommen22,00,00,00,00,0 
Verkoop onroerende zaken47,0– 47,00,00,00,0 
Diversen2,70,2– 12,8– 12,8– 12,6 
 688,737,7– 80,4– 65,6– 67,3 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Afdrachten staatsloterij– 14,8– 17,4– 17,4– 17,4– 17,4 
Lagere uitkering staatsloterij door Vpbplicht– 42,7– 43,9– 43,9– 43,9– 43,9 
Verkoop erfpachtgronden15,00,00,00,00,0 
Verwerving transportbedrijf Gasunie155,0365,0335,0305,0275,0 
Wet kosten vervolging30,030,030,030,030,0 
Winstafdracht DNB11,0103,3– 47,2– 88,9– 114,8 
Diversen5,5– 1,6– 1,6– 1,6– 4,1 
 159,0435,4254,9183,2124,8 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen4,5– 7,4– 7,4– 7,4– 7,4 
Niet tot een ijklijn behorend      
Heffings- en invorderingsrente45,0145,0215,0265,0285,0 
Verkoop Staatsdeelnemingen2 340,60,00,00,00,0 
Diversen52,413,430,615,015,0 
 2 442,5151,0238,2272,6292,6 
Extrapolatie     3 106,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20053 290,2624,1412,6390,1350,1 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)6 209,53 482,53 331,73 178,93 099,63 106,3
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)6 209,53 482,53 331,73 178,93 099,63 106,3

Fiscale wetsvoorstellen

De reeks betreft uitvoeringskosten van maatregelen uit het Belastingsplan 2005, overige fiscale maatregelen en de invoering van een inhoudelijk hoger beroep voor de fiscale rechtsspraak.

PIA-taakstelling

Door professioneel inkopen en aanbesteden (PIA) kan efficiency voordeel gerealiseerd worden. Hiertoe is bij Miljoenennota 2005 een taakstelling geparkeerd op de EZ-begroting. Samen met het restant van de PIA taakstelling uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord wordt deze nu over de departementen verdeeld.

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

In 2005 vindt de definitieve afwikkeling plaats van de WOZ-vangnetregeling.

Heffings- en invorderingsrente

Mede op basis van motie Verhagen is de raming van de heffings- en invorderingsrente bijgesteld.

Verwerving transportbedrijf Gasunie

Met Shell en ExxonMobil is overeengekomen de Gasunie te splitsen in een handels- en transportbedrijf. De Staat wordt 100 procent aandeelhouder van het transportbedrijf. Tegenover deze bruto-aankoopprijs staan belastingontvangsten (vennootschapsbelasting en BTW) en heffingen (aardgasbaten) die terugvloeien naar de Staat. Daarnaast ontvangt het rijk tevens jaarlijks dividend.

Correctie-boeking aflossing Kliq

De aflossingen op leningen aan Kliq NV waren onjuist verwerkt. Hierbij wordt dit technisch gecorrigeerd.

Proven-ontvangsten export krediet verzekeringen

In de Club van Parijs zijn afspraken gemaakt over de vervroegde aflossing van een aantal landen. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de proven-ontvangsten in 2005 en 2006 en een negatieve bijstelling voor latere jaren.

Rente koopsommen

De vervroegde aflossing van een grote koopsom leidt tot een positieve bijstelling van de renteontvangsten in 2005.

Verkoop onroerende zaken

De verkoop van gronden in het kader van de taakstelling verkoop agrarische gronden -conform het met de Tweede Kamer afgestemde beleidskader verloopt in 2005 sneller dan verwacht.

Afdrachten Staatsloterij

Een nieuwe analyse van de te verwachten afdrachten van de Staatsloterij (SENS) leidt tot een bijstelling van de raming. Dit als gevolg van het economisch slechtere tij en de grotere mate van concurrentie van de «Goede-Doelen-loterijen».

Lagere uitkering Staatsloterij door Vpb-plicht

Vanaf 2005 betaalt de Staatsloterij (SENS) vennootschapsbelasting over de winst, hierdoor wordt minder dividend uitgekeerd.

Verkoop erfpachtgronden

In 2004 is op verzoek van een aantal pachters de beslistermijn in de aankoopprocedure verlengd. Hierdoor is de realisatie met 15 miljoen euro achtergebleven bij de raming. Verwacht wordt dat deze erfpachters in 2005 alsnog tot aankoop van gronden overgaan zodat in 2005 15 miljoen euro extra gerealiseerd zal worden.

Wet kosten vervolging

De hogere ontvangsten zijn een gevolg van een aanpassing in de kostenwet invordering rijksbelastingen. De tarieven die bij maatregelen van vervolging (zoals aanmaning, dwangbevel en beslag) in rekening worden gebracht om belastingschuldigen tot betaling te dwingen zijn aangepast en geïndexeerd.

Winstafdracht DNB

De hogere winst in 2005 en 2006 hangt voornamelijk samen met de gedaalde rente als gevolg waarvan De Nederlandsche Bank (DNB) in het eerste kwartaal van dit jaar hogere verkoopresultaten op vastrentende beleggingen heeft behaald. De lagere winst in latere jaren is het gevolg van verlies door Europese Centrale Bank geleden (door depreciatie van de dollar), waardoor DNB een reeds ontvangen dividend moest terugstorten en een deel van het haar oorspronkelijk toekomende monetair inkomen aan ECB moest afstaan.

Verkoop Staatsdeelnemingen

Er zijn in 2005 aandelen TNT, KPN, KLM en Pink Roccade verkocht. Dit bedrag betreft een raming van de verkoopopbrengsten. Een gedeelte van de opbrengsten was al taakstellend opgenomen op het hoofdstuk Algemeen en wordt nu voor de jaren 2005, 2006 en 2007 verwerkt.

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)7 457,57 544,27 594,17 482,67 424,0 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Nacalculatie dollarregeling– 9,0– 27,00,00,00,0 
Diversen9,4– 1,2– 1,2– 1,1– 1,1 
 0,4– 28,2– 1,2– 1,1– 1,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Doorverdeling loon- en prijsbijstelling– 99,031,6– 44,8– 39,3– 38,2 
Eindejaarsmarge27,10,00,00,00,0 
Exploitatie KMar10,817,317,617,617,6 
Herschikking exploitatiebudget129,6– 194,3– 106,6– 69,9– 143,1 
Herschikking investeringsbudget– 23,3168,5156,7102,5177,3 
PIA-taakstelling– 5,2– 9,9– 16,7– 16,7– 16,7 
Diversen1,41,27,38,73,4 
 41,414,413,52,90,3 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Loonbijstelling44,58,07,97,87,7 
Prijsbijstelling39,341,743,943,342,9 
Diversen– 0,814,5– 0,5– 0,5– 0,5 
Niet tot een ijklijn behorend      
Herziening diensteindestelsel– 60,1– 56,6– 53,1– 52,1– 42,4 
Diversen– 23,5– 3,5– 1,80,20,3 
 0,00,00,00,00,0 
Extrapolatie     7 399,0
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200541,2– 9,78,70,57,2 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)7 498,67 534,57 602,97 483,27 431,27 399,0
Totaal Internationale samenwerking243,5234,2234,2234,2234,2234,2
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)7 742,17 768,77 837,17 717,37 665,37 633,2

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)396,2357,3393,4398,3332,2 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 1,14,1– 8,1– 5,5– 7,0 
 – 1,14,1– 8,1– 5,5– 7,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,0– 0,211,6– 3,01,2 
 0,0– 0,211,6– 3,01,2 
Extrapolatie     271,2
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 1,13,93,5– 8,4– 5,8 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)395,2361,3396,9389,9326,4271,2
Totaal Internationale samenwerking1,41,41,41,41,41,4
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)396,6362,7398,3391,3327,8272,6

Binnen Defensie ondergaat de krijgsmacht een reorganisatie die een nieuw evenwicht tot stand moet brengen tussen de taken van de krijgsmacht en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Vanaf 2006 zal Defensie en de begroting ingericht zijn conform de nieuwe en gewenste organisatievorm (een kwalitatief hoogwaardige en volledig inzetbare krijgsmacht). Dit komt tot uiting in de hieronder toegelichte herschikkingen van exploitatie- en investeringsbudgetten.

Nacalculatie dollarregeling

Conform de geldende regeling excessieve dollarkoersontwikkeling – waarbij grote afwijkingen van de dollarkoers ten opzichte van de verwachting worden gecompenseerd, dan wel vrijvallen – wordt het budget voor dollargevoelige uitgaven in de begroting aan de dollarkoers aangepast.

Doorverdeling loon- en prijsbijstelling

De bij VJN 2005 toegekende loon- en prijsbijstelling worden op de begroting verwerkt. Naast de uitdeling van de loonbijstelling resteert nog budget voor het nader af te sluiten arbeidsvoorwaardencontract en de mogelijke gevolgen voor de ontslagregelingen van het defensiepersoneel naar aanleiding van het kabinetsvoornemen ten aanzien van VUT, prepensioen en levensloop.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt in 2005 ingezet ten behoeve van investeringen en exploitatie en een deel wordt ingezet voor pensioenen en gelden Sociaal Beleidskader Defensie.

Exploitatie KMar

Bij VJN 2005 heeft de KMar extra middelen gekregen in het kader van 100 procent drugscontrole Schiphol en voor terrorismebestrijding.

Herschikking exploitatiebudget

In het kader van deze reorganisatie worden de exploitatiebudgetten van de diverse krijgsmachtsdelen, de Bestuurstaf en de MIVD voor infrastructuur, ICT en informatievoorziening naar de Commando Diensten Centra overgeheveld. Tevens worden de exploitatiebudgetten van de diverse krijgsmachtsdelen voor personeel en materieel, alsmede voor de logistieke ondersteuning overgeheveld naar de Defensie Materieel Organisatie.

Herschikking investeringsbudget

Bij het proces van omvorming naar een kwalitatief hoogwaardige en volledig inzetbare krijgsmacht worden tevens de investeringsbudgetten voor infrastructuur, ICT en Informatie Voorziening (IV) van de diverse krijgsmachtdelen, de Bestuurstaf en de MIVD ondergebracht bij de Commando Diensten Centra. De investeringsbudgetten voor materieelprojecten van de diverse organisatieonderdelen worden gecentraliseerd bij de Defensie Materieel Organisatie.

PIA-taakstelling

Door professioneel inkopen en aanbesteden (PIA) kunnen efficiencyvoordelen worden behaald. De hiermee samenhangende taakstelling is bij VJN 2005 van de begroting van EZ over de diverse departementen verdeeld.

Herziening diensteindestelsel

Op de Defensiebegroting staan middelen voor prepensioen van militairen. Aangezien het kabinet heeft besloten tot het afschaffen van het prepensioen vallen de hiervoor gereserveerde niet-relevante middelen vrij. De desbetreffende middelen zullen op termijn, na overleg met de Centrales van Overheidspersoneel, ingezet worden voor de meerlasten als gevolg van kabinetsvoornemens op het gebied van VUT en prepensioen. In latere jaren zal de in de Personeelsbrief-2004 voor Defensie voorziene verhoging van de ontslagleeftijden van militairen leiden tot besparingen.

Diversen

Het betreft een actualisering van de bedragen bestemd voor de kapitaaldekking van de ouderdomspensioenen.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)3 104,02 942,23 027,82 928,83 037,9 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Huursubsidie– 14,3– 14,14,69,3– 2,2 
Diversen4,13,32,6– 2,4– 0,9 
 – 10,2– 10,87,26,9– 3,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Bijdrage verhuurders aan betaalbaarheid wonen0,0250,0253,3256,5259,9 
Energiepremieregeling30,00,00,00,00,0 
Externe veiligheid10,00,00,00,00,0 
Fasering BLS (besluit lokatiegebonden subsidies)– 35,314,620,214,811,0 
Fasering nieuwe EPR (energiepremieregeling)– 20,0– 7,613,810,43,5 
Gelijkmatig verdelen uitbetalingen ISV (investeringsbudget stedelijke vernieuwing)118,5– 30,0– 80,5– 8,00,0 
Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en Ministerie van Algemene Zaken18,016,67,66,71,4 
Huursubsidie58,2113,780,0180,2156,3 
Huursubsidie: kan-bepaling30,854,655,656,056,6 
Klimaat- en CO2 middelen15,05,54,64,64,6 
Taakstellende onderuitputting– 6,3– 2,5– 2,1– 20,1– 18,5 
Vertraging rijkshuisvestingsprojecten– 1,7– 9,66,615,82,6 
Diversen10,728,2– 8,31,8– 3,5 
 227,9433,5350,8518,7473,9 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen22,82,82,89,314,6 
 22,82,82,89,314,6 
Extrapolatie     3 478,8
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005240,4425,6360,8534,9485,3 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)3 344,43 367,83 388,63 463,73 523,23 478,8
Totaal Internationale samenwerking30,848,747,951,451,951,9
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)3 375,23 416,53 436,53 515,03 575,13 530,7

XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)130,0122,0206,5288,3293,7 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Huursubsidie10,2– 10,5– 21,4– 17,7– 18,3 
Diversen– 0,5– 0,4– 0,7– 0,8– 0,8 
 9,7– 10,9– 22,1– 18,5– 19,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Bijdrage verhuurders aan betaalbaarheid wonen0,0250,0253,3256,5259,9 
Ontvangsten heffingswet huursubsidie-plus0,059,075,098,0108,0 
Vermogensafdracht Rijksgebouwendienst over 200436,90,00,00,00,0 
Diversen– 2,30,04,34,13,9 
 34,6309,0332,6358,6371,8 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen2,7– 9,0– 5,0– 5,00,0 
 2,7– 9,0– 5,0– 5,00,0 
Extrapolatie     691,4
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200547,0289,1305,4335,1352,7 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)177,0411,1511,9623,4646,4691,4
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)177,0411,1511,9623,4646,4691,4

Huursubsidie

Alhoewel de huursubsidie-uitgaven vanaf 2005 structureel 15 miljoen euro hoger uitvallen door een geprognosticeerde tegenvallende inkomensontwikkeling, is er als gevolg van een aantal technische aanpassingen in het ramingsmodel, in sommige jaren sprake van een autonome daling van de huursubsidie-uitgaven. Vervolgens zijn er ook nog beleidsmatige effecten die de omvang van de huursubsidie-uitgaven beïnvloeden, hetgeen verderop wordt toegelicht.

Bijdrage verhuurders aan betaalbaarheid wonen

Vanaf 2006 gaan de verhuurders een bijdrage leveren aan de financiering van de huursubsidie (betaalbaarheid van het wonen). Deze bijdrage bedraagt structureel 250 miljoen euro plus indexatie.

Energiepremieregeling

Omdat de afwikkeling van de eindafrekeningen van de meeste energiebedrijven eerst in 2005 zal plaatsvinden, is het beschikbare budget (inclusief uitvoeringskosten) doorgeschoven van 2004 naar 2005.

Externe veiligheid

In 2004 is de programmafinanciering van start gegaan die tot doel heeft de uitvoering en handhaving van het externe veiligheidsbeleid te versterken. Bij externe veiligheid gaat het om risico's door stoffen met een acuut effect. Met andere woorden: om explosie-, gif- en brandrisico's die burgers lopen als gevolg van activiteiten waarin ze zelf geen rol spelen, zoals industriële productieprocessen en transport en opslag van gevaarlijke stoffen.

Fasering BLS (besluit locatiegebonden subsidies)

Op basis van de met de regio's gemaakte woningbouwafspraken wordt de fasering van de in het kader van het Besluit Locatiegebonden Subsidies beschikbaar te stellen middelen aangepast. Deze afspraken zijn sterker gekoppeld aan de daadwerkelijke oplevering van nieuwe woningen dan voorheen het geval was. Hierdoor worden middelen uit 2005 en uit 2010 naar de jaren 2006 tot en met 2009 geschoven.

Fasering nieuwe EPR (energiepremieregeling)

Het kabinet is voornemens een vervolg te geven aan de energiepremieregeling. Omdat de precieze vormgeving nog niet bekend is, wordt het budget uit 2005 en een deel uit 2006 doorgeschoven naar 2007–2009.

Gelijkmatig verdelen uitbetalingen ISV (investeringsbudget stedelijke vernieuwing)

De uitbetaling van ISV was onevenredig verdeeld over de jaren. Van het totaalbudget van 1,5 miljard euro werd slechts 10 procent in 2005 uitbetaald, tegenover 19 procent in 2006 en 22 procent in 2007. Mede op verzoek van de G4 en de G26 wordt het kasritme aangepast door in totaal € 102,5 miljoen in de tijd naar voren te halen. Tevens zijn in 2005 voorschotten verleend aan de G4. Daarvoor is de daadwerkelijke uitbetaling van de budgetten voor de Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing aangepast.

Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en Ministerie van Algemene Zaken

Het budget voor de Rijksgebouwendienst wordt verhoogd vanwege investeringen ten behoeve van de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en het Koninklijk Huis. Daarbij gaat het voornamelijk om renovatiewerkzaamheden (bijvoorbeeld van het Catshuis) en beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld van de Tweede Kamer).

Huursubsidie

De uitgaven voor de huursubsidie vallen hoger uit, met name als gevolg van de compensatie van de koopkrachteffecten van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen. Het verschil tussen de jaren 2006 en 2007 wordt verklaard door het invullen van een bezuinigingsmaatregel in 2007 (ter grootte van 20 miljoen euro), welke niet meer in 2006 kon plaats hebben. Ter gedeeltelijke compensatie van de tegenvaller in 2009 worden middelen ingezet (à circa 60 miljoen euro) die nog niet van een bestemming waren voorzien.

Huursubsidie: kan-bepaling

In 2005 worden de normhuren – het deel van de huur de huurder zelf moet betalen – geïndexeerd met het percentage van de bijstandsontwikkeling (– 0,6 procent). Dit betekent een verlaging van de eigen bijdrage van de huurder met ongeveer 4 euro per maand.

Klimaat en CO2-middelen

De op de aanvullende post «Algemeen» gereserveerde klimaat- en CO2-middelen worden bij Miljoenennota over de afzonderlijke begrotingen verdeeld.

Taakstellende onderuitputting

Het geheel van de mutaties op de VROM-begroting laat een tekort zien. Dit wordt opgelost door het opleggen van een taakstelling aan de verschillende onderdelen van het departement.

Vertraging Rijkshuisvestingsprojecten

Als gevolg van vertraging bij met name de renovatie/nieuwbouw van de Raad van State en de renovatie van het Koninklijk Paleis Amsterdam is besloten om de hiermee samenhangende middelen uit 2005 en 2006 naar latere jaren door te schuiven.

Huursubsidie (ontvangsten)

De raming van de huursubsidie-ontvangsten is neerwaarts aangepast als gevolg van met name een bijstelling van het volume en het gemiddelde vorderingsbedrag. Daarnaast heeft zich een vertraging voorgedaan bij het project versnelde inning, als gevolg waarvan de in 2004 niet gerealiseerde ontvangsten alsnog voor 2005 en 2006 worden geraamd.

Ontvangsten Heffingswet Huursubsidie-plus

Dit betreft een raming van de ontvangsten uit de bijdrage van de verhuurders aan de hogere huursubsidie-uitgaven. Deze hogere uitgaven zijn het gevolg van de verruiming van het huurbeleid.

Vermogensafdracht Rijksgebouwendienst over 2004

Ultimo 2004 heeft de Rijksgebouwendienst een hoger eigen vermogen gerealiseerd dan volgens de afspraken, die gelden voor agentschappen, is toegestaan. Het overschot valt via het moederdepartement vrij.

Verkeer en Waterstaat

XII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)6 464,67 029,56 926,16 907,97 026,6 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Aflossing kapitaallastenmetronetwerken0,00,0– 18,00,00,0 
Eindejaarsmarge23,70,00,00,00,0 
Geluids Isolatie Schiphol– 22,6– 0,4– 1,10,00,0 
Overboeking van Infrafonds0,0– 10,7– 107,93,119,0 
Regeling De Boer0,00,0– 0,3– 2,3– 15,9 
Van Gebundelde Doel Uitkering naar Brede Doel Uitkering0,00,091,00,00,0 
Verlaging FES-brug42,062,062,062,062,0 
Verwerking aanbestedingsmeevallers– 40,00,00,00,00,0 
Ziekteverzuimopenbaar vervoer0,010,020,00,00,0 
Diversen– 28,6– 40,1– 27,0– 42,7– 40,2 
 – 25,520,818,720,124,9 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Prijsbijstelling37,439,440,940,040,0 
Diversen17,9– 7,5– 4,92,7– 6,4 
 55,331,936,042,733,6 
Extrapolatie     7 282,1
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200529,952,754,762,958,5 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)6 494,57 082,26 980,86 970,87 085,17 282,1
Totaal Internationale samenwerking18,117,015,615,615,115,1
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)6 512,67 099,16 996,46 986,47 100,27 297,2

XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)118,8123,3122,8122,1128,4 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 0,5– 9,6– 11,6– 11,8– 12,6 
 – 0,5– 9,6– 11,6– 11,8– 12,6 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen3,82,01,84,3– 4,9 
Niet tot een ijklijn behorend      
Diversen– 15,2– 9,1– 8,7– 8,3– 6,1 
 – 11,4– 7,1– 6,9– 4,0– 11,0 
Extrapolatie     81,2
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 11,9– 16,6– 18,6– 15,8– 23,6 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)106,9106,7104,2106,3104,881,2
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)106,9106,7104,2106,3104,881,2

Aflossing kapitaallasten metronetwerken

De mutatie houdt verband met de annuïteit voor afkoop kapitaallasten van de metronetwerken in Rotterdam en Amsterdam (zie Kamerstukken II, 2004–2005, 29 800 A, nr. 16).

Geluids Isolatie Schiphol

Deze mutaties betreffen het bijstellen van de uitgaven voor het project Geluids Isolatie Schiphol naar aanleiding van nieuwe kostenramingen. De vrijvallende middelen komen ten gunste van de algemene middelen.

Overboeking van Infrafonds

Dit betreft de technische verwerking van een aantal posten die uit het Infrafonds naar de begroting van Verkeer en Waterstaat worden geboekt. Het gaat onder meer om verwerking van de overgebleven GDU-middelen in de BDU (zie toelichting «Van Gebundelde Doel Uitkering naar Brede Doel Uitkering).

Regeling «De Boer»

Met deze laatste betalingen aan regionale overheden in verband met de regeling de Boer (extra investeringsimpuls infrastructuur in het stads- en streekvervoer 1996–2000) wordt de financiele afwikkeling van de inmiddels beëindigde regeling afgerond.

Van Gebundelde Doel Uitkering naar Brede Doel Uitkering

In voorgaande jaren is op projecten (kleiner dan 225 miljoen euro) een bedrag van 91 miljoen euro niet uitgegeven en aangewend voor financiering van de grotere regionale lokale infraprojecten. De betreffende projecten zijn inmiddels via de GDU+ onderdeel gaan uitmaken van de BDU. Daarom wordt er nu 91 miljoen euro vanuit het artikel lokale infrastructuur teruggeboekt ten gunste van de BDU.

Verlaging FES-brug

Door de aanpassing van de Vennootschapsbelasting in het Belastingplan 2005, zou de voeding van het FES hoger worden. Om dit onbedoelde effect te corrigeren zouden er extra middelen worden teruggesluisd uit het FES, via de zogenoemde FES-brug. Het een en ander zal nu echter worden gecorrigeerd door een aanpassing van de FES-wet, waarbij het voedingspercentage uit de aardgasbaten zal worden verlaagd. Daarom wordt nu de constructie via de FES-brug teruggeboekt voor structureel 62 miljoen euro.

Verwerking aanbestedingsmeevallers

Het betreft de verwerking van de inzet van meevallende aanbestedingsresultaten op diverse projecten ten gunste van de spoortunnel Delft, het amendement Hermans en de post procedures bouwbedrijven.

Ziekteverzuim openbaar vervoer

Omdat het daadwerkelijke ziekteverzuim OV in 2003 aanzienlijk lager blijkt te zijn dan in november 2003 werd aangenomen, is de taakstelling ziekteverzuim gereduceerd. Besloten is de aanbestedingsmeevaller bij de Betuweroute onder meer hiervoor aan te wenden (Kamerstuk 2004–2005, 22 589, nr. 239).

Economische Zaken

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)1 431,01 290,71 242,31 206,81 215,9 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Ruimtevaart– 18,50,00,00,00,0 
Aantrekkelijke regio's en steden– 2,6– 18,92,4– 7,7– 1,6 
Aantrekken buitenlandse investeringen– 12,815,60,5– 0,4– 1,3 
Versterken kennisbasis– 17,1– 17,80,9– 6,23,9 
Diversen38,820,6– 0,717,5– 1,0 
 – 12,2– 0,53,13,20,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Demkolec15,90,00,00,00,0 
Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten– 7,5– 10,3– 10,6– 16,0– 2,8 
Invulling vpb-taakstelling0,014,725,020,323,7 
Klimaat- en CO2-middelen17,329,831,334,457,5 
PIA taakstelling36,770,2118,2118,5118,4 
Stimulering buitenlandse investeringen in Nederland– 15,4– 5,4– 2,8– 1,0– 0,7 
Taakstelling ondernemerssubsidies0,016,544,060,062,0 
Diversen56,715,33,07,1– 1,6 
 103,7130,8208,1223,3256,5 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
FES innovatie-impuls1,050,064,026,09,0 
Diversen33,714,917,417,419,6 
Niet tot een ijklijn behorend      
Diversen3,62,58,815,020,0 
 38,367,490,258,448,6 
Extrapolatie     1 423,5
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005129,8197,6301,4285,0305,1 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)1 560,81 488,31 543,71 491,81 521,01 423,5
Totaal Internationale samenwerking163,1142,7131,2147,7144,9144,6
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)1 724,01 631,01 674,91 639,51 666,01 568,1

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)2 925,52 585,72 331,42 408,62 571,2 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Boetes NMa0,00,020,025,030,0 
Terugontvangsten Kompas19,00,00,00,00,0 
Diversen– 4,6– 3,6– 3,6– 3,6– 7,6 
 14,4– 3,616,421,422,4 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Vervallen uitzondering EBN in voeding FES– 64,4– 64,4– 64,4– 64,4– 64,4 
Diversen24,5– 0,7– 0,7– 0,9– 0,9 
 – 39,9– 65,1– 65,1– 65,3– 65,3 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
FES innovatie-impuls1,050,064,026,09,0 
Diversen22,312,212,411,315,3 
Niet tot een ijklijn behorend      
Aardgasbaten1 068,61 895,01 341,7346,7– 107,3 
Herstructurering gasgebouw: terugontvangsten over bruto aankoopbedrag3 295,00,00,00,00,0 
Herstructurering gasgebouw: verschuiving opbrengsten van aardgasbaten naar dividend– 130,0– 290,0– 230,0– 210,0– 190,0 
Herstructurering gasgebouw: wijziging MOR-overeenkomst– 111,0– 111,0– 132,7– 138,5– 138,5 
Vervallen uitzondering EBN in voeding FES64,464,464,464,464,4 
Diversen11,40,00,00,00,0 
 4 221,71 620,61 119,899,9– 347,1 
Extrapolatie     2 141,1
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20054 196,21 551,91 071,156,0– 390,0 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)7 121,74 137,63 402,62 464,72 181,22 141,1
Totaal Internationale samenwerking1,81,81,81,81,81,8
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)7 123,54 139,43 404,42 466,52 183,02 143,0

Ruimtevaart

Het kasbudget voor Ruimtevaart in 2005 is verlaagd omdat de betaling van de bijdrage die Nederland jaarlijks levert aan de apparaatskosten van het Europese Ruimteagentschap (ESA), op haar verzoek, reeds in 2004 heeft plaatsgevonden.

Diversen

De belangrijkste budgettaire tegenvallers doen zich voor bij de programma's voor duurzame energiehuishouding.

Demkolec

In 2001 is de experimentele kolenvergassingscentrale Demkolec door eigenaar BV Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor (NEA) via een veiling verkocht. Omdat Demkolec uit milieuoogpunt op aandringen van de overheid gebouwd werd en in een geliberaliseerde markt niet meer rendabel zou zijn, heeft de Staat toegezegd het verschil tussen de boekwaarde en de lagere veilingopbrengst, als zijnde niet-marktconforme kosten, te vergoeden. Staat en NEA zijn in arbitrage omtrent de bepaling van die boekwaarde. Voor de uitkomst van dit geding wordt een bedrag van circa 15,9 miljoen euro begroot.

Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

In het kader van de herijking van het financieel instrumentarium van EZ wordt de Innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten voor een deel omgezet in een kredietfaciliteit. Deze kredietfaciliteit zit verwerkt in de post «diversen» van «niet tot een ijklijn behorende» mutaties.

Invulling taakstelling ondernemerssubsidies

Het EZ-deel van de dekking van de taakstelling wordt gevonden door diverse ondernemerssubsidies te beperken dan wel om te zetten in een kredietfaciliteit. Tevens wordt een deel van de exportsubsidies beperkt, hierdoor wordt het HGIS-deel van de EZ-begroting kleiner. Dit wordt nader toegelicht in de Verticale Toelichting van de HGIS.

Klimaat- en CO2 middelen

Het resterende deel van de op de aanvullende post geparkeerde Klimaat- en CO2-middelen is belegd met concrete projecten. Die middelen zijn nu overgeboekt naar de EZ-begroting.

PIA taakstelling

Door professioneel inkopen en aanbesteden (PIA) kan efficiencyvoordeel gerealiseerd worden. Hiertoe is bij Miljoenennota 2005 een taakstelling geparkeerd op de EZ-begroting. Samen met het restant van de PIA taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord wordt deze nu over de departementen verdeeld, waardoor de EZ-begroting stijgt.

Taakstelling ondernemerssubsidies

Het deel van de taakstelling dat zou worden ingevuld door beperking van de ondernemerssubsidies op andere begrotingshoofdstukken dan EZ en eerder volledig op de EZ-begroting was geparkeerd is nu van de EZ-begroting afgeboekt.

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Onder de post Diversen bevinden zich onder meer de mutaties die samenhangen met de herijking van het financieel instrumentarium van EZ, de additionele middelen ten behoeve van de invulling van de motie Van Dijk (extra middelen voor het Noorden), de eindejaarsmarge van EZ uit de HGIS en de uitgedeelde loon- en prijsbijstellingen.

Daarnaast betreft het de financiële afhandeling van het tot ZBO omgevormde Centraal Bureau voor de Statistiek.

FES innovatie-impuls

Uit de FES-meevallers wordt onder andere aan de innovatiekracht en het onderzoeksvermogen in Nederland een extra impuls geven. Voor de pilots met Innovatievouchers en Innovatieprestatiecontracten (IPC's) wordt een additioneel bedrag ter beschikking gesteld. Ook zullen er pilots gestart worden met betrekking tot de sleutelgebieden Food en Flowers, Water en Creatieve Industrie. Daarnaast zijn middelen bestemd voor onderzoeken van het Holst-centrum.

Boetes NMa

De verwachte ontvangsten uit de opgelegde boetes van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is meerjarig aangepast.

Terugontvangsten Kompas

Uit het verleende voorschotten aan de voorloper van het programma «Kompas voor het Noorden» zijn middelen onbesteed gebleven. Dit wordt teruggestort.

Vervallen uitzondering EBN voeding FES

De voeding van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) uit aardgasbaten wordt sinds de verwerving van de certificaten Energie Beheer Nederland (EBN) gecorrigeerd voor de ontvangsten uit de certificaten. Bij de aanstaande wetswijziging komt enerzijds deze uitzondering te vervallen, anderzijds wordt het voedingspercentage FES uit aardgasbaten tegelijkertijd aangepast zodat de voeding FES per saldo gelijk blijft.

Aardgasbaten

De verwachte opbrengsten van de aardgasbaten zijn opwaarts bijgesteld als gevolg van de meest recent becijferde ontwikkelingen voor 2005 en 2006 van de olieprijs en dollarkoers. Voor de jaren 2007 en verder zijn deze effecten op basis van de huidige veronderstellingen van het Centraal Plan Bureau over die jaren conform bestaande systematiek verwerkt.

Herstructurering gasgebouw

Een inhoudelijke beschrijving van de splitsing van Gasunie, de overname van het transportbedrijf en de wijziging van de MOR-Overeenkomst (Meeropbrengst-regeling) is opgenomen in de brief van 1 november 2004 van de Minister van EZ (Kamerstukken II 2004/05, 28 109, nr. 6).

Herstructurering gasgebouw: terugontvangsten over bruto aankoopbedrag

Het aankoopbedrag voor het transportbedrijf van Gasunie bedraagt naar huidige inzichten 2,8 miljard euro na belasting en heffingen. Hiertoe wordt dit bedrag worden gebruteerd tot 8,3 miljard euro exclusief BTW, waarvan de Staat dezelfde dag via de niet-belasting middelen 3,3 miljard euro terugontvangt op de begroting van EZ. Daarnaast wordt een deel terugontvangen via de vennootschapsbelasting.

Herstructurering gasgebouw: verschuiving opbrengsten van aardgasbaten naar dividend

Binnen de huidige structuur van het Gasgebouw vloeien opbrengsten uit transport van aardgas, via de Maatschap Groningen, in de aardgasbaten. Na de herstructurering worden handel en transport van gas gescheiden. De aardgasbaten zullen dan alleen nog opbrengsten uit handel omvatten, waardoor de niet-belasting middelen structureel met circa 200 miljoen euro zullen dalen. Hiertegenover staan op begroting IXB dividendontvangsten uit het transportbedrijf.

Herstructurering gasgebouw: wijziging van de MOR-Overeenkomst

Als onderdeel van het akkoord tussen de Staat en Shell en ExxonMobil wordt de MOR-Overeenkomst (Meeropbrengst-regeling) gewijzigd, waarbij het geschil over de toepasselijkheid van de MOR over de diensten wordt beëindigd. Hiermee komt de MOR over transport te vervallen, terwijl de MOR over capaciteit gehandhaafd blijft. Dit leidt tot een verlaging van de aardgasbatenraming.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)1 950,92 063,92 120,22 095,62 101,2 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Destructiekosten0,016,00,00,00,0 
Dierlijke EU-verordeningen0,06,65,95,35,0 
Eindejaarsmarge8,10,00,00,00,0 
Faseren robuuste verbindingen0,0– 12,2– 12,2– 16,8– 17,3 
Implementatie natuurregelgeving22,719,322,217,815,7 
Klimaat- en CO2-middelen0,00,03,87,05,0 
Leningconstructie Ecologische Hoofdstructuur– 3,6– 12,8– 20,1– 7,7– 2,0 
Nota van Wijziging (motie-Verhagen)– 2,1– 16,1– 16,1– 11,1– 11,1 
Overtekening Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer0,010,07,24,41,6 
PIA-taakstelling– 4,2– 7,3– 11,6– 11,6– 11,6 
Diversen2,52,32,73,52,3 
 23,45,8– 18,2– 9,2– 12,4 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Loonbijstelling14,52,22,22,22,2 
Transitiekosten overgang roodvleeskeuring0,010,08,00,00,0 
Diversen23,127,527,626,221,0 
Niet tot een ijklijn behorend      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 37,639,737,828,423,2 
Extrapolatie     2 092,5
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200561,045,519,619,210,7 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)2 011,92 109,42 139,82 114,82 112,02 092,5
Totaal Internationale samenwerking26,825,825,825,825,825,8
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)2 038,72 135,32 165,62 140,72 137,82 118,4

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)419,3396,5351,5348,3352,0 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Ramingsbijstelling natuuroffensief8,00,00,00,00,0 
 8,00,00,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
EU-ontvangsten vogelpest11,117,90,00,00,0 
Saldo O&S-fonds landbouw0,06,00,00,00,0 
Diversen0,03,03,03,03,0 
 11,126,93,03,03,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Transitiekosten overgang roodvleeskeuring0,010,08,00,00,0 
Diversen8,714,710,712,26,9 
Niet tot een ijklijn behorend      
Landbouwheffingen30,030,030,030,030,0 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 38,754,748,742,236,9 
Extrapolatie     392,3
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200557,881,651,745,239,9 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)477,1478,0403,2393,5391,9392,3
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)477,1478,0403,2393,5391,9392,3

Destructiekosten

De overheid draagt in 2006 16 miljoen euro bij aan de destructiekosten van dierlijk afval (kadavers). Het destructiebestel zal in 2005 worden herzien.

Dierlijke EU-verordeningen

Voor de implementatie en uitvoering van EU-regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en diergezondheid worden middelen aan de LNV-begroting toegevoegd.

Eindejaarsmarge

De positieve eindejaarsmarge 2004 is bij Voorjaarsnota aan de LNV-begroting toegevoegd en ingezet voor uitgaven in het kader van het fokverbod Klassieke Varkenspest.

Faseren robuuste verbindingen

De implementatie van de robuuste verbindingen (tussen de gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur) komt later tot stand dan oorspronkelijk gepland. Derhalve is besloten een fasering aan te brengen in het budget voor robuuste verbindingen. De hiermee vrijvallende middelen worden ingezet ter dekking van de hogere uitgaven voor de implementatie van natuurregelgeving en overtekening van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. De doelstelling om de verwerving van de robuuste verbindingen in 2018 af te ronden blijft overigens gehandhaafd.

Implementatie natuurregelgeving

De uitvoering van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet leidt, mede door een aantal wijzigingsvoorstellen van de Tweede Kamer, tot hogere uitvoeringskosten dan oorspronkelijk geraamd. Deze hebben met name betrekking op het verlenen van vergunningen, ontheffingen en het opstellen van beheersplannen in het kader van de Natuurbeschermingswet alsmede op tegemoetkomingen in schade in het kader van de Flora- en Faunawet.

Klimaat- en CO2-middelen

De gereserveerde klimaat- en CO2-middelen worden bij Miljoenennota over de afzonderlijke begrotingen verdeeld. LNV zet deze in ten behoeve van subsidies voor verbetering van de infrastructuur voor glastuinbouwlocaties.

Leningconstructie Ecologische Hoofdstructuur

Bij Voorjaarsnota 2004 is het besluit genomen om grondverwerving ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) door particuliere terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen niet langer rechtstreeks uit de begroting te financieren, maar gebruik te maken van leningen met een lange looptijd. Nadere berekeningen leveren nu een additionele besparing op, welke wordt ingezet ter dekking van de hogere uitgaven voor de implementatie van natuurregelgeving en overtekening van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer.

Nota van Wijziging (motie-Verhagen)

De maatregelen uit de motie-Verhagen zijn bij Voorjaarsnota verwerkt. Het betreft onder meer een structurele ombuiging op het verwervingsbudget van de EHS vanwege een veronderstelde lagere grondprijs.

Overtekening Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer

De Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) is overtekend. Dit leidt met ingang van 2006 over een periode van zes jaar (de duur van de beheerscontracten) tot hogere uitgaven. Aangezien op de LNV-begroting reeds een groei was voorzien in de budgetten (in het kader van de omslag van verwerving naar beheer), loopt de reeks meerjarig af.

PIA-taakstelling

Door professioneel inkopen en aanbesteden (PIA) kan efficiencyvoordeel gerealiseerd worden. Hiertoe is bij Miljoenennota 2005 een taakstelling geparkeerd op de EZ-begroting. Samen met het restant van de PIA-taakstelling uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord is deze bij Voorjaarsnota over de departementen verdeeld.

Transitiekosten overgang roodvleeskeuring

Het bedrijfsleven levert een bijdrage van in totaal 18 miljoen euro ter dekking van de transitiekosten die voortvloeien uit de overgang van de roodvleeskeuring door de Rijksoverheid naar de Centrale Organisatie voor de Vleessector.

Diversenpost technische mutaties

Onder deze post vallen ondermeer de prijsbijstelling tranche 2005, een bijdrage van de EU voor de subsidieregeling Jonge Boeren en middelen uit het FES voor het project Kennisnetwerk Transitie Duurzame Landbouw alsmede het Natuurproject Westerschelde.

Ramingsbijstelling natuuroffensief

In 2001 zijn middelen voor nieuwe natuur aan de begroting van LNV toegevoegd, welke via het Groenfonds zijn ingezet voor diverse projecten. Na afronding resteert een incidentele meevaller van 8 miljoen euro. Deze meevaller wordt elders binnen de begroting op het natuurterrein ingezet ter dekking van meerkosten.

EU-ontvangsten vogelpest

De voorgefinancierde EU-middelen voor bestrijding van de vogelpest komen in 2005 en 2006 binnen.

Saldo O&S-fonds landbouw

In het O&S-fonds voor de landbouw resteert 6 miljoen euro van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV). Deze wordt nu ingezet ter dekking van de destructiekosten.

Landbouwheffingen

De afgelopen jaren zijn structureel meer landbouwheffingen ontvangen door hogere importvolumes van agrarische producten. Deze ontwikkeling wordt nu voor de komende jaren doorgetrokken.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)23 868,824 262,624 659,424 737,824 848,7 
Mee- en tegenvallers      
Sociale zekerheid      
Algemene kinderbijslag wet (AKW) prijs– 19,2– 32,6– 37,6– 37,3– 36,8 
Bijstandsbesluit Zelfstandigen23,627,027,027,027,0 
Kinderalimentatie0,010,030,030,030,0 
Kinderopvang– 116,6– 38,1– 19,0– 10,3– 9,6 
Toeslagenwet prijs– 13,0– 17,2– 16,1– 15,9– 15,9 
Toeslagenwet volume34,449,441,929,122,1 
Wajong volume29,029,029,029,029,0 
Wet Werk en Bijstand (WWB) volume– 359,9– 704,7– 744,3– 716,2– 703,3 
Diversen23,7– 2,6– 7,3– 10,9– 14,1 
 – 398,0– 679,8– 696,4– 675,5– 671,6 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 0,7– 7,2– 9,5– 9,8– 10,0 
Sociale zekerheid      
CWI15,90,00,00,00,0 
Doorwerking afschaffen Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ)0,1– 1,2– 5,0– 10,5– 17,3 
Intrekken remigratievoorstel– 6,0– 9,6– 12,8– 15,8– 18,6 
Kinderopvanginburgering0,020,220,220,220,2 
Kinderopvangintensivering7,3188,1201,7203,3205,0 
Prijsbijstelling– 12,5– 23,7– 22,8– 22,7– 22,5 
Ramingsbijstelling Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)0,01,1– 46,1– 41,9– 36,0 
Stimuleringsregeling ID-banen59,234,80,00,00,0 
Stimuleringsregeling ID-banen intertemporeel– 27,00,018,03,06,0 
Uitstel invoering Wet Kinderalimentatie90,0140,00,00,00,0 
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) (amendement Smilde)20,00,00,00,00,0 
WSW modernisering0,020,020,020,020,0 
WW: SER-pakket– 12,5– 122,6– 84,8– 61,5– 45,9 
WW: sociaal akkoord aanhouden KDU– 59,20,00,00,00,0 
WW: uitstel wekeneis tot 1 september– 18,3– 10,4– 7,1– 5,0– 0,6 
Diversen25,5– 26,1– 29,9– 23,1– 24,4 
 81,8203,441,956,275,9 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen11,010,211,111,711,9 
Sociale zekerheid      
Loonbijstelling tranche 200553,18,07,97,97,9 
Tranche WKA/AKW 200529,431,431,531,531,9 
Diversen– 0,6– 34,9– 31,2– 4,9– 5,0 
Niet tot een ijklijn behorend      
Aanpassing rijksbijdrage ouderdomsfonds470,0338,0338,0338,0338,0 
Bijdrage in Kosten Kortingen AOW– 20,791,451,552,552,5 
Extra tegemoetkoming AOW100,7141,1144,2147,9152,2 
Diversen– 12,9– 4,8– 8,7– 8,3– 7,8 
 630,0580,4544,3576,3581,6 
Extrapolatie     25 008,9
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005313,9104,0– 110,2– 43,0– 14,2 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)24 182,724 366,624 549,224 694,824 834,425 008,9
Totaal Internationale samenwerking0,70,70,70,70,70,7
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)24 183,424 367,324 549,924 695,524 835,125 009,6

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)532,1599,5463,4463,5463,6 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,10,00,00,00,0 
Sociale zekerheid      
Correctie taakstelling handhaving– 15,7– 15,7– 15,7– 15,7– 15,7 
Gerealiseerde ontvangsten29,40,00,00,00,0 
Diversen22,20,6– 4,4– 4,4– 4,4 
 36,0– 15,1– 20,1– 20,1– 20,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
Sociale zekerheid      
Agenda voor de Toekomst0,010,020,020,00,0 
Terugontvangsten WIW43,00,00,00,00,0 
Diversen2,00,00,00,00,0 
 45,010,020,020,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 13,8– 18,5– 18,5– 18,5– 18,5 
Sociale zekerheid      
Diversen19,720,120,120,120,1 
Niet tot een ijklijn behorend      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 5,91,61,61,61,6 
Extrapolatie     445,1
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200587,0– 3,51,51,5– 18,5 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)619,1596,1465,0465,0445,1445,1
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)619,1596,1465,0465,0445,1445,1

Algemene Kinderbijslag Wet (AKW) prijs

Uit uitvoeringsinformatie van de SVB is gebleken dat de samenstelling van de AKW-populatie licht is gewijzigd, waardoor de gemiddelde uitkering naar beneden is bijgesteld.

Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)

De BBZ heeft de afgelopen jaren toenemende uitgaven laten zien. Via deze ramingsbijstelling worden de hogere uitgaven ook structureel in beeld gezet. De reden voor de toenemende uitgaven van deze regeling wordt onderzocht.

Kinderalimentatie

Door een lager bijstandsvolume dan ten tijde van het Strategisch Akkoord 2002 nemen de geraamde besparingen in de bijstand als gevolg van de Wet Herziening Kinderalimentatiestelsel af.

Kinderopvang

Het kinderopvangbudget laat een onderuitputting zien. De exacte verklaring hiervoor wordt nog onderzocht, maar twee belangrijke oorzaken zijn wel reeds aan te wijzen. Allereerst is er sprake van een lagere raming van het aantal huishoudens in Nederland. Daarnaast blijkt dat meer mensen dan geraamd hun aanvragen later indienen, bijvoorbeeld pas bij de eindafrekening, waardoor een verschuiving tussen jaren plaatsvindt.

Toeslagenwet prijs

De gemiddelde uitkering in het kader van de Toeslagenwet is in 2004 lager gebleken dan geraamd. Dit heeft een structurele doorwerking.

Toeslagenwet volume

Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt het volume van de Toeslagenwet opwaarts bijgesteld.

Wajong (Wet arbeidsongeschiktheid jongeren) volume

Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt het aantal Wajong-uitkeringen opwaarts bijgesteld

Wet Werk en Bijstand (WWB) volume

Deze post heeft een aantal onderliggende oorzaken. Zo is op basis van macro-economische ontwikkelingen de werkloze beroepsbevolking neerwaarts bijgesteld, hetgeen doorwerkt in het WWB-volume. Daarnaast werken het lagere gerealiseerde WWB-volume 2004 en de verwachte lagere realisatie van het WWB-volume 2005 meerjarig in de raming door. Conform de gebruikelijke systematiek zijn de realisatiegegevens namelijk niet van invloed op het lopende jaar, maar wel op de raming van de daaropvolgende jaren.

CWI

Dit betreft de eindejaarsmarge ten behoeve van het CWI. De middelen worden ingezet voor overlopende verplichtingen als gevolg van boedelscheiding Arbeidsvoorziening, transformatiekosten en het programma «matchen op competenties».

Doorwerking afschaffen Wet Arbeidsongeschiktheidverzekering Zelfstandigen (WAZ)

Zowel de uitstroom uit de IOAZ als de gemiddelde uitkering van de WAZ uitkeringsgerechtigden zijn aangepast en hebben geleid tot een bijstelling van de raming van de weglek.

Intrekken remigratievoorstel

Door afschaffing van de remigratieregeling zou het beroep op de bijstand toenemen. Doordat de afschaffing niet doorgaat, zal het voorziene hogere beroep ook niet plaatsvinden.

Kinderopvang inburgering

Naar aanleiding van de brief van de Minister van V&I van december 2004 over de herziening van het inburgeringsstelsel is de raming voor de uitgaven voor kinderopvang van inburgeraars opwaarts bijgesteld. In de brief werd rekening gehouden met hogere aantallen inburgeraars dan waar eerder van werd uitgegaan.

Kinderopvang intensivering

Vanaf 2006 wordt 200 miljoen euro extra uitgetrokken voor kinderopvang. Deze reeks loopt licht op omdat de raming van het aantal mensen dat een beroep doet op formele kinderopvang een groei laat zien. De hogere tegemoetkoming is vooral gericht op de middeninkomens, omdat zij door de invoering van de Wet Kinderopvang verhoudingsgewijs duurder uit zijn. Lagere inkomens worden reeds voor een belangrijk deel gecompenseerd. Daarnaast gaat een deel van de intensivering naar andere knelpunten in de kinderopvang.

Prijsbijstelling

Dit betreft een deel van de prijsbijstellingstranche 2004 en 2005 dat ingezet is ter dekking van beleidsmatige problematiek.

Ramingsbijstelling Wet Werk en Inkomen arbeidsvermogen (WIA)

Samenhangend met de invoering van de WIA is eerder een hogere instroom in de IOAW en WWB verondersteld. Deze instroom blijkt minder hoog dan eerder verondersteld, zodat nu een neerwaartse bijstelling van de IOAW- en WWB-raming wordt verwerkt.

Stimuleringsregeling ID-banen

Door verlenging van de aanvraagtermijn voor de stimuleringsregeling ID-banen (afspraak uit het Najaarsakkoord 2002) en de opgelopen vertraging in de uitvoering zijn de gereserveerde middelen later nodig dan was voorzien. Samen met de herbesteding van lagere realisaties leidt dit tot een opwaartse bijstelling voor de jaren 2005 tot en met 2009.

Uitstel invoering Wet Kinderalimentatie

Er wordt nu uitgegaan van invoering van de Wet Herziening Kinderalimentatiestelsel medio 2006, zodat de besparing in de bijstand later optreedt dan verwacht.

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) (amendement Smilde)

Bij de begrotingsbehandeling is een amendement aangenomen om de uitgaven van de WSW in 2006 te verhogen met 20 miljoen euro. Deze uitgavenverhoging wordt gedekt uit terugontvangsten WIW.

WSW modernisering

Dit betreft extra middelen in het kader van de modernisering WSW. Het gaat hier specifiek om middelen ten behoeve van een bonussystematiek begeleid werken.

WW SER-pakket

Dit betreft de doorwerking van het SER pakket WW naar de WWB en IOAW. De reden voor de lagere weglek naar WWB en IOAW is dat de plannen van het SER pakket leiden tot een lagere besparing in de WW dan de oorspronkelijk ingeboekte kabinetsplannen.

WW: sociaal akkoord aanhouden Kortdurende Uitkering (KDU)

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat het wetsvoorstel afschaffing kortdurende uitkering zou worden aangehouden tot na besluitvorming over het SER-advies WW. Hierdoor treedt het bijbehorende beroep op de bijstand niet op. In het SER-advies is afschaffing van de KDU overigens niet opgenomen. De structureel lagere weglek naar de bijstand valt onder de reeks SER-pakket WW.

WW: Uitstel wekeneis tot 1 september

Het kabinetsvoorstel tot het aanscherpen van de wekeneis is aangehouden tot de besluitvorming naar aanleiding van het SER-advies WW. In de reeks SER-pakket WW is invoering van aanscherping van de wekeneis opgenomen per 1 april 2006.

Aanpassing rijksbijdrage ouderdomsfonds

Om de vermogenspositie van het ouderdomsfonds ultimo 2005 op nul te doen uitkomen, is de rijksbijdrage in 2005 met 470 miljoen euro opwaarts bijgesteld. Dit leidt ook tot een structurele aanpassing van de rijksbijdrage, waardoor de AOW-premie ongewijzigd kan blijven.

Bijdrage in Kosten Kortingen (BIKK) AOW

Naar aanleiding van voornamelijk de daling van de AWBZ-premie heeft een meerjarige aanpassing van de Bikk plaatsgevonden.

Extra tegemoetkoming AOW

Deze post bestaat uit twee componenten. In het kader van de motie Verburg over het verzilveren van ouderenkortingen is besloten een extra tegemoetkoming AOW van 40 euro per persoon per jaar te verstrekken. Daarnaast is in het kader van compensatie voor invoering van het nieuwe zorgstelsel afgesproken dat een aanvullende extra tegemoetkoming verstrekt zal worden van 15 euro per persoon per jaar. De totale tegemoetkoming bedraagt daarmee 115 euro per persoon per jaar, aangezien al in een tegemoetkoming van 60 euro per persoon per jaar was voorzien.

Correctie taakstelling handhaving

De taakstelling handhaving SIOD komt tot uitdrukking in lagere uitkeringslasten en hogere premieopbrengsten. Deze correctie herstelt een onjuiste verwerking van deze taakstelling.

Gerealiseerde ontvangsten

Dit betreft een verzamelpost van gerealiseerde ontvangsten. Deze bestaat uit ontvangsten BBZ, WWIK, IOAZ, FWI en IOAW.

Agenda voor de Toekomst

De terugontvangsten van projecten die onder het programma Agenda voor de Toekomst vallen, blijken hoger dan geraamd. Deze zijn ingezet ter dekking van de Voorjaarsnotaproblematiek.

Terugontvangsten WIW

De terugontvangsten WIW zijn hoger dan eerder geraamd. Deze zijn reeds ingezet onder andere ter dekking van de motie Verhagen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)11 269,911 445,311 713,611 823,511 823,6 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen19,123,827,115,71,3 
Diversen9,48,00,00,00,0 
 28,531,827,115,71,3 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Elektronisch kinddossier25,00,00,00,00,0 
Enveloppe jeugd5,046,046,047,047,0 
Infectieziektenbestrijding26,044,046,029,329,1 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning52,07,00,00,00,0 
Diversen3,4– 4,6– 2,3– 2,7– 2,6 
 111,492,489,773,673,5 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Overhevelen premiesubsidies naar begroting0,3145,2146,7143,9143,5 
Beheerskosten zbo's van premiesector naar begroting0,070,269,369,871,1 
Diversen116,6100,788,056,154,1 
Niet tot een ijklijn behorend      
Bijdrage in de kosten van kortingen (bikk) AWBZ– 49,7– 791,9– 751,7– 766,4– 766,4 
Rijksbijdrage ziektekostenverzekering0,0– 2 933,2– 2 933,4– 2 933,4– 2 933,4 
Rijksbijdrage kinderen tot 18 jaar0,01 863,91 954,02 045,32 142,9 
Zorgtoeslag215,02 601,72 869,53 146,73 449,7 
Diversen27,327,227,127,127,1 
 309,51 083,81 469,51 789,12 188,6 
Extrapolatie     14 200,6
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005449,31 208,01 586,31 878,42 263,5 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)11 719,212 653,313 299,913 701,814 087,214 200,6
Totaal Internationale samenwerking2,84,86,86,86,86,8
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)11 722,012 658,113 306,713 708,614 094,014 207,4

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)23,123,123,123,123,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 0,3– 1,9– 1,9– 1,9– 1,9 
 – 0,3– 1,9– 1,9– 1,9– 1,9 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen10,00,30,30,30,3 
 10,00,30,30,30,3 
Extrapolatie     21,6
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20059,7– 1,5– 1,5– 1,5– 1,5 
Stand Miljoenennota 2006 (excl. IS)32,821,621,621,621,621,6
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,00,0
Stand Miljoenennota 2006 (incl. IS)32,821,621,621,621,621,6

Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen

De jaarlijkse actualisatie van de (meerjaren)ramingen van de uitgaven ten behoeve van oorlogsgetroffenen leidt tot een verhoging. Dit betreft een volumestijging, omdat er meer en langer beroep wordt gedaan op de regelingen dan was geraamd in de begroting 2005.

Elektronisch kinddossier

Het kabinet stelt eenmalig 25 miljoen euro beschikbaar voor de invoering van een elektronisch kinddossier. De beschikbare informatie over kinderen wordt in dit dossier opgeslagen en is toegankelijk voor alle relevante instanties in de jeugdketen.

Enveloppe jeugd

Er worden door het kabinet extra middelen uitgetrokken voor verbeteringen in het jeugdbeleid. Naar aanleiding van enkele recente incidenten worden kinderen eerder uit huis geplaatst en is de druk op de jeugdbescherming en de jeugdzorg toegenomen. Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken voor de kosten die hieruit voortvloeien. Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld voor integratie van allochtone jongeren door sport.

Infectieziektebestrijding

In de komende jaren worden antivirale middelen ter voorbereiding op een mogelijke grieppandemie en pneumokokkenvaccins voor de noodzakelijke bestrijding van infectieziekten aangekocht.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Er is extra geld uitgetrokken voor een succesvolle invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2006. De middelen worden enerzijds ingezet bij de gemeenten voor de uitvoeringskosten van de WMO, anderzijds voor het opzetten van pilots waarbinnen de prestatievelden en de belangrijke thema's van de WMO worden ontwikkeld.

Overhevelen premiesubsidies naar begroting

Er is afgesproken dat premiegefinancierde zorg (het BKZ) betrekking moet hebben op zorgverlening. Dit is niet het geval bij subsidies, en daarom worden enkele subsidies die in het BKZ zaten overgeheveld naar de begroting (bevolkingsonderzoeken, onder andere borstkanker).

Beheerskosten zbo's van premiesector naar begroting

De beheerskosten van ZBO's worden vanuit het BKZ overgeheveld naar de begroting (omdat het BKZ slechts bedoeld is voor zorguitgaven die betrekking hebben op zorgverlening).

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) AWBZ

De bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) voor de AWBZ wordt verlaagd als gevolg van kleine wijzigingen in de heffingskortingen en het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006 (de BIKK is oorspronkelijk bedoeld om premieverhogingen te voorkomen).

Rijksbijdrage ziektekostenverzekering en rijksbijdrage kinderen tot 18 jaar

Met de komst van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006 wordt de rijksbijdrage voor de ziekenfondsverzekering afgeschaft. Tegelijkertijd wordt een rijksbijdrage ziektekosten kinderen ingevoerd, omdat in de standaard zorgverzekering kinderen geen premie hoeven te betalen.

Zorgtoeslag

De gereserveerde middelen voor de zorgtoeslag.

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20054 672,34 794,94 958,25 057,05 424,6 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Eerstejaarsasiel-toerekening– 23,8– 21,1– 15,3– 18,8– 18,8 
BNP-bijstelling174,8157,5170,4177,6185,0 
Eindejaarsmarge HGIS11,126,063,10,00,0 
EKI-toerekening360,0200,0200,0200,00,0 
EU-toerekening1,47,1– 12,9– 13,2– 13,5 
 523,5369,5405,3345,6152,7 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Armoedebestrijding– 371,0– 271,6– 161,5– 162,9– 169,3 
Europees ontwikkelingsfonds39,035,015,00,00,0 
Financierings-maatschappij voor os-landen (fmo)– 37,30,00,00,00,0 
Goed bestuur in partnerlanden– 3,626,123,919,319,3 
HIV/aids1,025,421,219,619,6 
Humanitaire hulpverlening103,230,030,030,030,0 
Internationale rechtsorde en mensenrechten17,311,88,78,78,7 
Investeringen en beveiliging16,4– 0,82,61,21,6 
Invulling Vpb-taakstelling0,0– 8,7– 19,0– 20,3– 23,7 
Milieuen water23,222,4– 7,1– 5,2– 5,2 
Mult. ontw. banken en fondsen– 1,1– 116,5– 79,9– 11,4– 10,1 
Ondernemingsklimaat21,423,517,5– 0,2– 0,2 
Onderwijs8,015,50,00,00,0 
Participatie Civil Society8,139,63,92,02,0 
Regionale stabiliteit en crisisbeheersing148,2132,6100,060,365,3 
Reproductieve gezondheid15,219,89,120,120,1 
Schuldkwijtschelding Nigeria– 140,0– 200,0– 250,00,00,0 
Temporisatie hgis0,00,0– 51,511,510,0 
Water en stedelijke ontwikkeling7,512,215,020,020,0 
Diversen15,17,58,218,823,4 
 – 129,4– 196,2– 313,911,511,5 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen1,12,02,53,53,5 
 1,12,02,53,53,5 
Extrapolatie     5 822,9
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005395,2175,394,0360,4167,7 
Stand Miljoenennota 20065 067,64 970,25 052,25 417,45 592,35 822,9

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005117,294,093,893,893,8 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen– 9,10,70,74,04,0 
 – 9,10,70,74,04,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen1,12,02,53,53,5 
 1,12,02,53,53,5 
Extrapolatie     101,3
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 8,02,63,27,47,4 
Stand Miljoenennota 2006109,296,697,0101,3101,3101,3

Eerstejaarsasiel-toerekening

Door een lagere verwachte instroom van asielzoekers worden de ramingen voor toerekening aan ODA voor eerstejaarsasiel verlaagd.

BNP-bijstelling

Als gevolg van macro-economische ontwikkelingen is de omvang van de HGIS aangepast.

Verder is de omvang van ODA structureel hoger door de CBS-revisie van de BNP-berekening.

Eindejaarsmarge HGIS

De eindejaarsmarge van de HGIS uit 2004 wordt verdeeld over de jaren 2005–2007.

EKI-toerekening

Door een actualisatie van de verwachte kwijtscheldingen is de raming verlaagd van de ODA-toerekening van de kwijtschelding van exportkredietverzekeringschulden.

EU-toerekening

Door een verwachte stijging van de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking door de EU valt de toerekening aan ODA hoger uit. Door nacalculatie van de toerekening over 2003 valt de toerekening in 2005 en 2006 per saldo lager uit.

Armoedebestrijding

In het kader van de tsunamihulp worden uitgaven gedaan ten behoeve van het moratorium op de schuldendienst van Indonesië en Sri Lanka. Verder wordt aan een aantal landen meer macrosteun gegeven en verloopt de afbouw van programma's in exit-landen voorspoedig. Ten slotte vindt via dit artikel de uitdeling plaats van additionele ODA-middelen, wat de grote negatieve omvang van de mutatie verklaart.

Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

Vanwege succesvolle inspanningen van de Commissie om de EOF-aanbestedingsprocedures vlotter te laten verlopen is de bijdrage aan het 9e EOF verhoogd.

Financieringsmaatschappij voor OS-landen (FMO)

Eind 2004 heeft een betaling aan FMO plaatsgevonden die gepland stond voor 2005. Omdat de betaling reeds heeft plaatsgevonden wordt het budget voor 2005 verlaagd.

Goed bestuur in partnerlanden

In veel partnerlanden worden de inspanningen om het bestuur te verbeteren geïntensiveerd. Het gaat om programma's op het gebied van institutionele hervormingen, anti-corruptie en bevordering van de rechtsstaat.

HIV/aids

Mede in het licht van de Kamermotie om de uitgaven voor HIV/aids, malaria en tbc in 2007 te verdubbelen worden de uitgaven aan HIV/aids verhoogd.

Humanitaire hulpverlening

Het budget voor noodhulp wordt structureel met 30 miljoen euro verhoogd. In 2005 zijn incidenteel extra middelen uitgetrokken voor noodhulp in het kader van de tsunami en voor een aantal crises in Afrika.

Internationale rechtsorde en mensenrechten

Het mensenrechtenbudget wordt structureel verhoogd met 8 miljoen euro Daarnaast worden in 2005 en 2006 uitgaven gedaan voor nieuwbouw en beveiliging van het Vredespaleis en vindt nog een betaling plaats voor de tijdelijke huisvesting voor het Internationaal Strafhof.

Investeringen en beveiliging

Voor 2004 geplande bouwkundige projecten in het buitenland en de uitrol van ICT-infrastructuur zijn vertraagd; de benodigde middelen zijn doorgeschoven naar 2005. Extra middelen zijn nodig voor de beveiliging van de posten en het departement.

Invulling Vpb-taakstelling

Als dekking voor de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief wordt een aantal subsidies voor ondernemers geschrapt. Dit betreft onder meer de onder de HGIS vallende exportsubsidies.

Milieu en water

In 2005 en 2006 vindt een sterke intensivering plaats, met name door extra programma's op de posten. Het budget voor de Global Environment Facility (GEF) wordt neerwaarts bijgesteld.

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

De lagere uitgaven voor de multilaterale banken en fondsen op de begroting van Financiën in 2006 en 2007 zijn een gevolg van de vervroegde betalingen die in 2004 hebben plaatsgevonden.

Ondernemingsklimaat

Er vindt een intensivering plaats van de programma's gericht op verbetering van het ondernemersklimaat, onder meer in Bolivia en Bosnië-Herzegovina.

Onderwijs

De intensiveringen zijn onderdeel van de motie Hessing, waarin gevraagd wordt om in 2007 15 procent van de totale ODA-uitgaven aan basic education te besteden.

Participatie Civil Society

In 2006 zijn de uitgaven aan medefinancieringsorganisaties (MFO's) nog gekoppeld aan het totale ODA-budget. Daarom leidt de CBS-revisie voor dat jaar tot een flinke verhoging van de uitgaven aan MFO's.

Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

Voor de wederopbouw na de tsunami is 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Verder zijn in Atjeh en Sri Lanka eerder dan verwacht middelen nodig voor de wederopbouw na de tsunami. Ook is geld beschikbaar gesteld voor wederopbouw van Soedan en de verkiezingen in Afghanistan.

Reproductieve gezondheid

Op de posten vindt een aanzienlijke intensivering plaats van activiteiten en programma's gericht op de verbetering van de (reproductieve) gezondheidszorg.

Schuldkwijtschelding Nigeria

In de Club van Parijs is tussen crediteuren overeenstemming op hoofdlijnen bereikt over schuldkwijtschelding voor Nigeria. Deze voorziene kwijtschelding wordt conform de DAC-criteria aangemerkt als ODA en wordt derhalve toegerekend aan het ODA-budget. Om te voorkomen dat een dergelijk grote kwijtschelding negatieve gevolgen heeft voor de continuïteit van de OS-programma's wordt de toerekening gespreid over drie jaar.

Temporisatie HGIS

Er worden voor 2007 non-ODA middelen doorgeschoven om mogelijke budgettaire dreigingen in latere jaren op te vangen.

Water en stedelijke ontwikkeling

Via met name het particuliere kanaal worden uitgaven op dit artikel verhoogd met als doel het helpen van 50 miljoen mensen aan drinkwater en sanitatie in 2015.

Gemeentefonds

GEMEENTEFONDS: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 200511 699,612 558,212 552,212 541,012 590,6 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Besparingsverlies WOZ taakstelling0,056,036,036,036,0 
Wijziging betalingsverloop 200426,10,00,00,00,0 
Behoedzaamheidsreserve 2004185,90,00,00,00,0 
Diversen0,10,00,00,00,0 
 212,156,036,036,036,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Compensatie afschaffing OZB0,0112,0112,0112,0112,0 
Diversen5,5– 0,5– 0,5– 0,5– 0,5 
 5,5111,5111,5111,5111,5 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Accres: uitdeling tranche 200558,058,058,058,058,0 
Accres: uitdeling tranche 20060,0231,6231,6231,6231,6 
Diversen5,117,124,0– 3,1– 3,1 
 63,1306,7313,6286,5286,5 
Extrapolatie     13 024,7
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005280,8474,2461,1434,0434,0 
Stand Miljoenennota 200611 980,413 032,413 013,312 975,013 024,713 024,7

Besparingsverlies WOZ-taakstelling

Bij Hoofdlijnenakkoord is 60 miljoen euro uit het gemeentefonds genomen in verband met een taakstelling op de uitvoeringskosten van de WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken). Conform de kostenverdeelsleutel die geldt voor de WOZ slaat echter maar 40 procent van de besparing neer bij het rijk, zijnde 24 miljoen Het deel van de besparing ad 36 miljoen dat bij de gemeenten en waterschappen neerslaat, wordt nu structureel als besparingsverlies bij het rijk verwerkt. Van de taakstelling wordt in 2006 4 miljoen euro gerealiseerd.

Wijziging betalingsverloop 2004

Omdat de gegevens op basis waarvan het gemeentefonds wordt verdeeld in 2004 nog niet allemaal definitief waren, is de algemene uitkering in 2004 niet helemaal uitgeput. Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering voor 2005.

Compensatie afschaffing OZB

Het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB (Onroerende Zaakbelasting) woningen is verschoven van 2005 naar 2006. De vergoeding die gemeenten hiervoor ontvangen wordt gebaseerd op de tarieven in 2005 in plaats van die van 2002. Als gevolg van deze wijzigingen wordt het compensatiebedrag met 112 miljoen euro verhoogd.

Diversen (technisch)

Gemeenten voeren de kinderopvangregeling voor sociaal-medisch geïndiceerden uit. De hiervoor benodigde middelen worden tot en met 2007 vanuit het kinderopvangbudget van SZW overgeboekt. Voor de jaren daarna moet over vormgeving van de financiering nog worden besloten.

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005981,5981,5981,5981,5981,5 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Behoedzaamheidsreserve 200416,30,00,00,00,0 
 16,30,00,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Accres: uitdeling tranche 20060,020,820,820,820,8 
Regionale omroepen0,047,647,647,647,6 
Diversen2,62,62,62,62,6 
 2,671,071,071,071,0 
Extrapolatie     1 052,5
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200518,871,071,071,071,0 
Stand Miljoenennota 20061 000,31 052,51 052,51 052,51 052,51 052,5

Regionale omroepen

Met de invoering van de Wet tot wijziging van de Mediawet (Wet van 7 april 2005, Stb. 236) zijn de bevoegdheden met betrekking tot de regionale publieke omroepen verlegd van het Rijk naar de provincies. Om die reden is ook een eind gemaakt aan de duale financieringsstructuur van de regionale publieke omroepen (zowel uit de OCW-begroting als uit het provinciefonds). De middelen die nog op de begroting van OCW stonden, worden overgeheveld naar het provinciefonds.

Infrastructuurfonds

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20055 789,66 287,16 698,46 459,36 525,5 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Aanbestedingsresultaat Betuweroute– 20,0– 20,0– 9,07,010,0 
Aanpassing kasprognose Betuweroute– 80,055,025,00,00,0 
Aanpassing kasprognose HSL– 26,7131,5– 11,6– 92,7– 19,6 
Oplossing kasritmeproblematiek17,0– 188,5– 68,452,7– 20,4 
Regeling De Boer91,00,00,00,00,0 
Sluizen Zuid Willemsvaart0,05,015,010,00,0 
Temporisering Rijkswegen– 24,012,012,00,00,0 
Temporisering Zwakke Schakels Kust0,00,032,022,024,0 
Voordelig saldo117,16,3– 0,62,60,0 
Waalsprong48,60,00,00,00,0 
Diversen– 5,97,45,01,06,0 
 117,18,7– 0,62,60,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Indirecte uitvoerings uitgaven RWS0,0112,4109,3108,5108,4 
Naar BDU0,00,0– 91,00,00,0 
Regeling De Boer– 91,00,00,00,00,0 
Saldering ontvangsten batenlastendienst RWS0,0– 65,8– 58,2– 60,3– 61,2 
Verwerking aanbestedingsresultaten– 40,00,00,00,00,0 
Diversen6,010,2– 12,634,958,4 
 – 125,056,8– 52,583,1105,6 
Extrapolatie     6 812,7
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 7,965,4– 53,185,7105,6 
Stand Miljoenennota 20065 781,76 352,56 645,36 545,06 631,16 812,7

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20055 709,26 381,16 698,46 459,36 525,5 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Voordelig saldo– 10,6– 17,60,00,00,0 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 – 10,6– 17,60,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Indirecte uitvoerings uitgaven RWS0,0112,4109,3108,5108,4 
Overboeking naar hoofdstuk XII0,0– 29,8– 126,3– 15,80,2 
Regeling De Boer– 91,00,00,00,00,0 
Saldering ontvangsten batenlastendienst RWS0,0– 65,8– 58,2– 60,3– 61,2 
Verwerking aanbestedingsresultaten– 40,00,00,00,00,0 
Diversen6,040,022,850,858,2 
 – 125,056,8– 52,483,2105,6 
Extrapolatie     6 812,7
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 135,639,2– 52,583,1105,6 
Stand Miljoenennota 20065 573,66 420,36 645,96 542,46 631,16 812,7

Aanbestedingsresultaat Betuweroute

Dit betreft een deel van de verwerking van het positieve aanbestedingsresultaat op de Betuweroute van in totaal 117 miljoen euro. De meevaller wordt aangewend voor onder meer diverse overwegen en emplacementen, het station Breda en voor aanpak van de onderhoudsachterstanden bij de sluizen in de Zuid-Willemsvaart. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd per brief (Kamerstuk 2004–2005, 22 589, nr. 239).

Aanpassing kasprognose Betuweroute

Deze mutatie betreft een begrotingtechnische aanpassing van het kasritme van de Betuweroute op basis van de meest recente projectraming.

Aanpassing kasprognose HSL

Het betreft een begrotingtechnische aanpassing van het kasritme voor de HSL-Zuid op basis van de meest recente projectraming.

Oplossing kasritmeproblematiek

Deze mutatie is aangebracht ten behoeve van de oplossing van de kasritmeproblematiek op het Infrastructuurfonds. In de jaren 2006 en 2007 zijn begrotingsgelden eerder dan voorzien noodzakelijk, met name voor het project HSL, het spoorprogramma en waterkeren.

Regeling De Boer

Met deze laatste betalingen aan regionale overheden in verband met de regeling de Boer (extra investeringsimpuls infrastructuur in het stads- en streekvervoer 1996–2000) wordt de financiele afwikkeling van de inmiddels beëindigde regeling afgerond.

Sluizen Zuid-Willemsvaart

Bij sluizen 4, 5 en 6 van de Zuid Willemsvaart, die rijkseigendom zijn, is sprake van onderhoudsachterstand. Zoals per brief aan de Kamer is gemeld (Kamerstuk 2004–2005, 22 589, nr. 239) zal de meevaller van 117 miljoen euro die zich bij de Betuweroute heeft voorgedaan onder meer voor het aanpakken van deze onderhoudsachterstand worden aangewend.

Temporisering Rijkswegen

In verband met het actualiseren van de planning van de projecten Rijksweg 12 Veenendaal en CRAAG wordt de raming van het kasritme aangepast.

Temporisering Zwakke Schakels Kust

De middelen voor het programma Zwakke Schakels Kust komen eerder beschikbaar.

Voordelig Saldo

Dit betreft de toedeling van het Voordelig Saldo over 2004. Deze mutatie is reeds gemeld in de Voorjaarsnota.

Waalsprong

De hogere uitgaven in 2005 worden veroorzaakt door de compensatie van de planschade Vent-Lent, die ontstaan is door het interveniëren in de ontwikkeling van de VINEX-locatie Waalsprong.

Indirecte uitvoerings uitgaven RWS

Het betreft de toevoeging uit Hoofdstuk XII van de «indirecte uitvoeringsuitgaven Rijkswaterstaat», die tot en met 2005 (tot het moment dat Rijkswaterstaat een agentschap wordt) op Hoofdstuk XII worden verantwoord. Deze overhead wordt toegerekend aan de betreffende projecten op het Infrafonds.

Naar BDU

Wordt toegelicht onder de beleidsmatige mutaties bij de uitgaven op de begroting van Verkeer en Waterstaat.

Saldering ontvangsten batenlastendienst RWS

Als gevolg van de agentschapstatus Rijkswaterstaat worden de aan onderhoud gerelateerde ontvangsten voor rekening van het agentschap ontvangen. De bijdrage aan het agentschap kan hierdoor evenredig worden verlaagd.

Verwerking aanbestedingsresultaten

Wordt toegelicht onder de beleidsmatige mutaties bij de uitgaven op de begroting van Verkeer en Waterstaat.

Overboeking naar Hoofdstuk XII

Wordt toegelicht onder de beleidsmatige mutaties bij de uitgaven op de begroting van Verkeer en Waterstaat.

Fonds Economische Structuurversterking

FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20051 900,01 904,02 333,02 094,92 211,9 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Correctie Vpb-verlaging– 42,0– 62,0– 62,0– 62,0– 62,0 
Impuls 2005: Beroepskolom0,081,00,00,00,0 
Impuls 2005: Duurzaamheid0,050,050,050,050,0 
Impuls 2005: Innovatievouchers0,021,030,09,00,0 
Impuls 2005: Luchtkwaliteit0,0103,073,077,083,0 
Impuls 2005: Monumenten100,00,00,00,00,0 
Impuls 2005: Praktijklokalen/scholenbouw vmbo en funderend onderwijs0,0150,0150,00,00,0 
Impuls 2005: Systeemkosten tolheffing0,015,055,010,010,0 
Impuls 2005: Topinstituut farma10,030,030,030,030,0 
In 2004 niet tot uitvoering gekomen projecten in voorbereiding123,05,87,34,8– 4,4 
MEP0,02,735,973,2100,9 
Prijsbijstelling1,93,617,129,447,6 
Diversen20,2178,3162,6155,6133,6 
 213,1578,4548,9377,0388,7 
Extrapolatie     3 578,8
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005213,1578,4548,9377,0388,7 
Stand Miljoenennota 20062 113,02 482,42 882,02 471,92 600,63 578,8

FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20052 258,42 079,71 958,72 040,52 167,7 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Beeëindiging geschil MOR over transport– 29,1– 29,1– 37,4– 41,5– 41,5 
Correctie vpb-verlaging– 42,0– 62,0– 62,0– 62,0– 62,0 
Mutatie aardgasbaten793,51 297,1920,4205,3– 110,7 
Diversen9,79,79,79,79,7 
 732,11 215,7830,7111,5– 204,5 
Extrapolatie     2 047,5
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005732,11 215,7830,7111,5– 204,5 
Stand Miljoenennota 20062 990,53 295,42 789,42 152,01 963,22 047,5

Correctie Vpb-verlaging

Door de aanpassing van de Vennootschapsbelasting in het Belastingplan 2005 zou de voeding van het FES hoger worden. Om dit onbedoelde effect te corrigeren zouden er extra middelen worden teruggesluisd uit het FES, via de zogenoemde FES-brug. Het een en ander zal nu echter worden gecorrigeerd door een aanpassing van de FES-wet, waarbij het voedingspercentage uit de aardgasbaten zal worden verlaagd. Daarom wordt nu de constructie via de FES-brug tegengeboekt voor structureel 62 miljoen euro. Voor de omvang van het FES is dit een budgettair neutrale operatie.

Impuls 2005: Beroepskolom

Met deze middelen uit de Impuls 2005 wordt beoogd om de implementatie van de nieuwe kwalificatiestructuur in het middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen en zijn daarnaast bedoeld voor lesmateriaal en investeringen in kennis van docenten over het bedrijfsleven. Daarnaast worden de middelen bestemd voor meer instroom in het onderwijs vanuit kansarme groepen binnen de potentiële beroepsbevolking.

Impuls 2005: Duurzaamheid

Met deze middelen wordt een stevige impuls gegeven aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Hiermee wordt geïnvesteerd in energiebesparing, «schoon fossiel» (CO2-opslag) en hernieuwbare energiebronnen (innovatieve biobrandstoffen).

Impuls 2005: Innovatievouchers

Met deze middelen uit de Impuls 2005 wordt beoogd om het innovatief vermogen van het MKB op het terrein van kennisontwikkeling en kennisoverdracht te versterken.

Impuls 2005: Luchtkwaliteit

Deze middelen, waarover het kabinet nog nader moet beslissen over invulling en prioriteitsstelling, zijn bestemd voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarnaast zal een gedeelte worden ingezet voor knelpunten in de sfeer van wegenaanleg, woningbouw en bedrijventerreinen in relatie tot luchtkwaliteit.

Impuls 2005: Monumenten

Met deze middelen uit de Impuls 2005 wordt de restauratieachterstand van rijksmonumenten teruggebracht.

Impuls 2005: Praktijklokalen/scholenbouw VMBO en funderend onderwijs

Met deze middelen uit de Impuls 2005 kunnen scholen hun onderwijs beter laten aansluiten bij de beroepspraktijk. Praktijklokalen kunnen geschikt worden gemaakt voor het inrichten van een werkplekken structuur. Dat heeft naar verwachting een positief effect op de doorstoom van leerlingen naar het mbo en de arbeidsmarkt, en op het voortijdig schoolverlaten.

Impuls 2005: Systeemkosten tolheffing

Het betreft een reservering uit de Impuls 2005 welke bestemd is voor het versneld oplossen van knelpunten.

Impuls 2005: Topinstituut Farma

In het FES zijn middelen gereserveerd voor de oprichting van een instituut dat zich richt op precompetitief onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

In 2004 niet tot besteding gekomen middelen

Deze mutatie betreft voornamelijk gereserveerde middelen voor Sleutelprojecten in voorbereiding welke in 2004 niet tot uitvoering zijn gekomen en doorschuiven naar voornamelijk 2005 en latere jaren.

MEP

Bepaalde investeringen in duurzame energie (bijvoorbeeld windmolens op zee) die in het kader van de MEP plaatsvinden, worden vanaf 2006 gefinancierd uit het Fes (in totaal 1 miljard euro). Tezamen met de al beschikbare 2 miljard euro op de Rijksbegroting leidt dit tot stabilisering van het afnemerstarief voor elektriciteit per aangesloten huishouden.

Prijsbijstelling

In het FES is een reservering opgenomen voor prijsontwikkelingen van projecten in voorbereiding. De reeds in uitvoering zijnde projecten, waarvoor de middelen zijn toegevoegd aan departementale begrotingen, ontvangen via de reguliere systematiek prijsbijstelling.

Beëindiging geschil MOR over Transport

Het geschil tussen de Staat en Shell en ExxonMobil hebben over de Meeropbrengstenregeling (MOR) is beslecht. Hiermee komt de MOR over transport te vervallen, terwijl de MOR over capaciteit gehandhaafd blijft. Dit leidt tot een verlaging van de aardgasbaten en derhalve tot een verlaging van de voeding FES.

Mutatie Aardgasbaten

De voeding FES bestaat onder meer uit een vast percentage (42,4 procent) van de aardgasbaten. De aardgasbaten zijn aangepast als gevolg van nieuwe ramingen van de olieprijs en dollarkoers.

AOW spaarfonds

AOW-SPAARFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20053 704,53 997,54 310,94 639,84 985,3 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Rentebijdrage– 8,3– 58,5– 100,8– 105,9– 111,2 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 – 8,3– 58,5– 100,8– 105,9– 111,2 
Extrapolatie     5 252,9
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 8,3– 58,5– 100,8– 105,9– 111,2 
Stand Miljoenennota 20063 696,23 939,04 210,04 533,94 874,15 252,9

Rentebijdrage

Een lagere rente leidt tot een neerwaartse aanpassing van de rentebijdrage aan het AOW spaarfonds.

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20055,25,25,25,25,2 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Aanwending DGF-saldo 20048,70,00,00,00,0 
Uitgaven verdenking en bestrijding0,01,61,61,61,6 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 8,71,61,61,61,6 
Extrapolatie     6,8
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20058,71,61,61,61,6 
Stand Miljoenennota 200613,96,86,86,86,86,8

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)5,25,25,25,25,2 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Ontvangsten verdenking en bestrijding0,01,61,61,61,6 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,01,61,61,61,6 
Extrapolatie     6,8
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20050,01,61,61,61,6 
Stand Miljoenennota 20065,26,86,86,86,86,8

Aanwending DGF-saldo 2004

In 2004 konden nog niet alle uitgaven verband houdende met de bestrijding van de vogelpest afgehandeld worden. Het positieve eindsaldo 2004 zal daartoe in 2005 worden aangewend.

Uitgaven/ontvangsten verdenking en bestrijding

Op basis van de realisaties van voorgaande jaren zijn de prognoses van de uitgaven aan verdenking en bestrijding van dierziekten en bewakingsprogramma's bijgesteld. De dekking van de extra uitgaven is afkomstig van het bedrijfsleven.

BTW-compensatiefonds

BTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005 (excl. IS)1 742,01 800,61 876,61 966,02 043,0 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Accrescijfers VJN 20050,0– 16,2– 19,9– 23,8– 29,9 
Voorlopige realisatiecijfers 2004119,5119,5119,5119,5119,5 
Diversen– 19,4– 19,4– 19,4– 19,4– 19,4 
 100,183,880,176,270,2 
Extrapolatie     2 174,5
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005100,183,980,276,370,2 
Stand Miljoenennota 20061 842,11 884,51 956,82 042,32 113,22 174,5

Groei BTW-compensatiefonds

De groei van het BTW-compensatiefonds betreft het saldo van opwaartse aanpassingen in verband met hogere declaraties van gemeenten over 2004 en neerwaartse aanpassingen van de accrespercentages op basis van de meicirculaire gemeentefonds van 2005 en de junicirculaire provinciefonds van 2005.

Accressen Gemeentefonds en Provinciefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 200539,3427,7990,01 383,41 828,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Accres gemeentefonds58,09,514,0128,1160,3 
Accres provinciefonds4,50,21,311,114,4 
Vrijval nacalculatie 2004– 59,1– 59,1– 59,1– 59,1– 59,1 
Diversen– 4,9– 4,9– 4,9– 4,9– 4,9 
 – 1,5– 54,3– 48,775,2110,7 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Accres: uitdelen tranche 2005– 58,0– 58,0– 58,0– 58,0– 58,0 
Accres: uitdeling tranche 20060,0– 252,4– 252,4– 252,4– 252,4 
Structurele doorwerking nacalculatie 200422,822,822,822,822,8 
Diversen– 2,6– 2,6– 2,6– 2,6– 2,6 
 – 37,8– 290,2– 290,2– 290,2– 290,2 
Extrapolatie     2 077,6
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 39,3– 344,5– 339,0– 215,1– 179,5 
Stand Miljoenennota 20060,083,1651,01 168,41 648,52 077,6

Om gemeenten en provincies te compenseren voor wijzigingen in hun uitgaven als gevolg van prijsstijgingen en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ontvangen zij jaarlijks een accres. Het accres wordt afgeleid van de ontwikkelingen van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven(«gelijk de trap op en af»). Als gevolg van wijzigingen in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven en de nacalculatie 2004 is het accres van het gemeente- en provinciefonds bijgesteld.


De accressen 2005 en 2006 zijn structureel verrekend met het gemeente- en provinciefonds.

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005294,1756,21 548,32 442,93 397,9 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Nominale bijstelling654,6403,0408,5409,8339,8 
Sociale zekerheid      
Nominale bijstelling32,36,85,05,16,3 
 686,9409,8413,5414,9346,1 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
Sociale zekerheid      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Loonbijstelling tranche 2005– 425,5– 82,6– 82,8– 82,9– 83,0 
Loonbijstelling oorlogsgetroffenen tranche 2005– 7,6– 6,5– 6,0– 5,6– 5,3 
Sociale zekerheid      
Loonbijstelling tranche 2005– 53,1– 8,0– 7,9– 7,9– 7,9 
Niet tot een ijklijn behorend      
Loonbijstelling tranche 2005– 21,4– 20,3– 20,3– 20,3– 20,3 
Nominale bijstelling10,05,9– 6,3– 6,5– 6,4 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 – 497,6– 111,5– 123,3– 123,2– 122,9 
Extrapolatie     4 561,0
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005189,4298,3290,2291,7223,2 
Stand Miljoenennota 2006483,51 054,51 838,52 734,53 621,14 561,0

Nominale bijstelling

Als gevolg van nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de sociale lasten is de uitgavenraming voor de loonbijstelling bijgesteld. In 2005 sluit de aanvullende post nog niet op 0. Dit heeft te maken met de interimvergoeding voor ziektekosten die met drie tot negen maanden vertraging door overheidswerkgevers wordt uitbetaald. De invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel veroorzaakt hierdoor tijdelijk dubbele lasten. Verondersteld wordt dat uitbetaling in 2005 plaatsvindt, waarvoor een extra reservering is opgenomen.

Loonbijstelling tranche 2005

De loonbijstelling tranche 2005 is volledig uitgedeeld. Het deel dat niet tot de ijklijn behoort, heeft vooral betrekking op de indexering van de rijksbijdrage volksgezondheid. De fors hogere uitdeling in 2005 houdt verband met de stijging van de werkgeverslasten in 2005. De loonbijstelling tranche 2005 is onvoldoende om deze lasten te financieren. Voor 2005 is deze negatieve arbeidsvoorwaardenruimte incidenteel gecompenseerd tot 0 procent. Daarnaast is de door het kabinet bij Hoofdlijnenakkoord vastgestelde nullijn in de contractloonontwikkeling verwerkt. De hierbij afgesproken korting op de vergoeding voor incidentele loonontwikkeling naar 0 procent is eveneens verwerkt. Ten slotte is reeds bij Strategisch Akkoord besloten voor 2005 een taakstelling ziektekosten van 0,15 procent op te leggen.

Loonbijstelling oorlogsgetroffenen tranche 2005

Ten behoeve van de indexatie van de uitkeringen voor oorlogsgetroffenen is de loonbijstelling oorlogsgetroffenen tranche 2005 uitgedeeld.

Koppeling uitkeringen/nominale bijstelling AKW

KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 200532,3154,3304,1458,8616,4 
Mee- en tegenvallers      
Sociale zekerheid      
AKW0,07,212,212,611,6 
Nominale ontwikkeling– 2,3– 8,3– 19,4– 31,0– 41,9 
WKA0,0– 12,5– 13,3– 13,0– 12,9 
Diversen0,00,00,00,01,5 
 – 2,3– 13,5– 20,5– 31,4– 41,6 
Beleidsmatige mutaties      
Sociale zekerheid      
Diversen0,00,00,10,20,2 
 0,00,00,10,20,2 
Technische mutaties      
Sociale zekerheid      
Tranche WKA/AKW 2005– 29,4– 31,4– 31,5– 31,5– 31,9 
Diversen– 0,7– 7,8– 12,7– 11,8– 11,4 
 – 30,1– 39,2– 44,2– 43,3– 43,3 
Extrapolatie     684,7
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 32,3– 52,8– 64,5– 74,5– 84,7 
Stand Miljoenennota 20060,0101,5239,6384,3531,7684,7

KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20050,04,711,017,423,8 
Mee- en tegenvallers      
Sociale zekerheid      
Diversen0,0– 0,8– 0,8– 0,8– 0,6 
 0,0– 0,8– 0,8– 0,8– 0,6 
Beleidsmatige mutaties      
Sociale zekerheid      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Extrapolatie     29,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20050,0– 0,8– 0,8– 0,8– 0,6 
Stand Miljoenennota 20060,03,810,216,623,229,8
       

AKW

Dit betreft de aanpassing van de AKW index als gevolg van macro-economische ontwikkelingen.

Nominale ontwikkeling

Dit betreft de nominale ontwikkeling van onder andere de WWB. Deze is afhankelijk van enerzijds de grondslag van de betreffende uitkeringen en anderzijds van de ontwikkeling van de lonen en prijzen.

WKA

Dit betreft de aanpassing van de WKA index als gevolg van macro-economische ontwikkelingen.

Tranche WKA/AKW 2005

Dit betreft de toedeling van de tranche WKA/AKW 2005 aan de begroting van SZW.

Prijsbijstelling en indexering Wet Studiefinanciering

PRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005480,91 095,61 775,22 344,22 871,5 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
Nominale ontwikkeling– 188,6– 226,5– 291,6– 261,5– 135,4 
Diversen– 1,04,43,92,2– 2,1 
Sociale zekerheid      
Nominale bijstelling0,017,216,916,717,0 
Diversen– 2,0– 9,4– 6,6– 5,4– 4,3 
 – 191,6– 214,3– 277,4– 248,0– 124,8 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,00,00,00,00,0 
Technische mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Uitdeling tranche 2005– 226,6– 232,6– 234,7– 233,0– 233,7 
Diversen– 12,0– 13,4– 14,3– 13,7– 12,8 
Sociale zekerheid      
Diversen– 18,4– 17,4– 16,9– 16,4– 16,3 
Niet tot een ijklijn behorend      
Indexering wsf (niet relevante deel)– 2,5– 4,9– 24,9– 25,9– 23,8 
Diversen– 29,8– 21,3– 7,7– 7,6– 13,1 
 – 289,3– 289,6– 298,5– 296,6– 299,7 
Extrapolatie     3 062,5
       
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 480,8– 504,1– 576,0– 544,5– 424,6 
Stand Miljoenennota 20060,1591,51 199,21 799,72 446,93 062,5

Nominale ontwikkeling

Als gevolg van nieuwe inzichten in de prijsontwikkeling die sinds de Miljoenennota 2005 zijn ontstaan, is de uitgavenraming voor de prijsbijstelling neerwaarts aangepast. Daarnaast is de tranche 2005 uitgedeeld aan de departementen.

Indexering wet studiefinanciering (WSF)

De raming van de prijsbijstelling Studiefinanciering is als gevolg van nieuwe inzichten ten opzichte van de Miljoenennota 2005 aangepast. Tevens is zowel het relevante- als niet relevante deel van de prijsbijstelling studiefinanciering overgeheveld naar de begroting van OCW.

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005856,22 118,02 362,52 286,52 276,3 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Behoedzaamheidsreserve GF/PF– 266,2– 100,50,00,00,0 
Lopende onderhandelingen0,020,040,020,00,0 
Overheveling CO2 middelen– 55,1– 62,0– 49,2– 24,9– 43,0 
Ramingstechnische veronderstelling in = uit– 472,5– 52,2– 62,4– 2,60,0 
Rijksbijdrage MEP176,0347,3314,1276,8249,1 
Diversen– 7,6– 5,5– 4,4– 4,1– 4,1 
Sociale zekerheid      
Ramingstechnische veronderstelling in = uit– 156,40,00,00,00,0 
Reservering frictiekosten UWV40,0148,0100,050,050,0 
 – 741,8295,1338,1315,2252,0 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Zorgtoeslag0,0– 1 240,0– 1 460,0– 1 460,0– 1 460,0 
Diversen0,00,00,00,00,0 
 0,0– 1 240,0– 1 460,0– 1 460,0– 1 460,0 
Extrapolatie     953,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 741,8– 944,9– 1 121,9– 1 144,9– 1 208,0 
Stand Miljoenennota 2006114,41 173,11 240,51 141,61 068,3953,3

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 20051 814,11 826,52 017,6542,6503,4 
Mee- en tegenvallers      
Rijksbegroting in enge zin      
NBO taakstelling– 210,10,00,00,00,0 
Procedures bouwbedrijven– 40,0– 40,00,00,00,0 
 – 250,1– 40,00,00,00,0 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
Dividendderving116,0109,6109,6109,6109,6 
Diversen– 21,0– 21,0– 21,0– 21,04,0 
 95,088,688,688,6113,6 
Technische mutaties      
Niet tot een ijklijn behorend      
Lopende onderhandelingen170,00,00,00,00,0 
Verkoop staatsdeelnemingen– 1 625,0– 300,0– 350,00,00,0 
Diversen– 30,0– 60,0– 90,0– 90,0– 90,0 
 – 1 485,0– 360,0– 440,0– 90,0– 90,0 
Extrapolatie     562,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 1 640,1– 311,4– 351,4– 1,423,6 
Stand Miljoenennota 2006174,01 515,11 666,2541,2527,0562,0
       

Behoedzaamheidsreserve GF/PF

Jaarlijks wordt ten behoeve van de behoedzaamheidsreserve een bedrag ingehouden op het gemeente- en provinciefonds. Deze reserve wordt tijdelijk geparkeerd op de aanvullende post. Op grond van de nacalculatie wordt een deel van de behoedzaamheidsreserve over het jaar 2005 niet uitgekeerd aan gemeenten en provincies. Het resterende (overgrote) deel wordt in 2005 uitgekeerd. De raming van de behoedzaamheidsreserve in 2006 is neerwaarts bijgesteld op basis van de laatste inzichten.

Lopende onderhandelingen

Er worden reserveringen getroffen voor lopende onderhandelingen. Deze hebben betrekking op het transitietraject voor ROC's en de common area baten.

Overheveling CO2 middelen

De resterende Klimaat- en CO2-middelen zijn overgeheveld naar de begrotingen van VROM, V&W, LNV en EZ.

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

Bij Voorjaarsnota is de eindejaarsmarge uitgekeerd. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de aanvullende post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2004 heeft voorgedaan ook in 2005 zal optreden.

Rijksbijdrage MEP

De meerjarige rijksbijdrage aan de MEP (Milieukwaliteit Electriciteitsproductie) wordt verstrekt om te voorkomen dat het aansluittarief voor electriciteit voor huishoudens fors zal stijgen. Deze middelen zullen nog overgeboekt worden naar de begroting van EZ.

Reservering frictiekosten UWV

Op de aanvullende post wordt een reservering opgenomen voor frictiekosten UWV.

Zorgtoeslag

De middelen die gereserveerd waren voor de uitvoering van de zorgtoeslag zijn overgeheveld naar de begroting van VWS.

NBO taakstelling

De NBO (Niet-Belasting Ontvangsten) taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord is in 2005 voor een deel gerealiseerd door vervroegde schuldaflossing van een aantal landen (zie ook Verticale Toelichting begroting Financiën 9B).

Procedures bouwbedrijven

Naar aanleiding van de parlementaire enquête bouwfraude is in 2004 een opbrengst op de aanvullende post algemeen geraamd voor juridische procedures en verhaalacties. De meevallende aanbestedingsresultaten Infrastructuur in 2005 (zie ook Verticale Toelichting begroting Verkeer en Waterstaat/Infrastructuurfonds) worden tegengeboekt bij de post Procedures Bouwbedrijven. De schikking die de overheid met Bouwend Nederland heeft getroffen inzake de bouwfraude, leidt tot een besparingsverlies in 2006 van 40 miljoen euro.

Dividendderving

Als gevolg van de verkoop van staatsdeelnemingen (TNT, KPN, KLM en PinkRoccade) worden de geraamde dividendontvangsten structureel verlaagd op de begroting van Financiën. Gelijktijdig wordt de op de aanvullende post gereserveerde «dividendderving» verlaagd.

Verkoop staatsdeelnemingen

De taakstelling «verkoop staatsdeelnemingen» voor 2005 is gerealiseerd met de verkoop van aandelen TNT, KLM, KPN en PinkRoccade. De daadwerkelijke verkoop staatsdeelnemingen in 2005 is hoger dan de taakstelling. Derhalve zijn de taakstellingen voor 2006 en 2007 verlaagd. De daadwerkelijke ontvangsten uit hoofde van verkoop staatsdeelnemingen worden verwerkt op de begroting van Financiën.

Consolidatie

CONSOLIDATIE: UITGAVEN

 200520062007200820092010
Stand Miljoenennota 2005– 10 223,7– 11 147,1– 11 788,2– 11 780,9– 12 324,7 
Beleidsmatige mutaties      
Rijksbegroting in enge zin      
       
Consolidatie3 713,73 565,64 045,84 425,74 783,9 
 3 713,73 565,64 045,84 425,74 783,9 
Extrapolatie     – 7 723,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20053 713,73 565,64 045,84 425,74 783,9 
Stand Miljoenennota 2006– 6 510,0– 7 581,5– 7 742,4– 7 355,2– 7 540,8– 7 723,8
       

Consolidatie

De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen door het «bruto-boeken» van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat de betaling verricht als het departement dat bijdraagt, de uitgaven in de begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Door de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen via de begrotingen van Verkeer en Waterstaat en het FES aan het Infrastructuurfonds.