Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaten Ministerie van Justitie (VI) 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

30560 VI 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 1 17 mei 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2006 en vastgesteld bij de wet van .........., Stb. ...

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

N.v.t.

Artikel 3

N.v.t.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Justitie voor het jaar 2006 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Justitie,


De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2006

Ministerie van Justitie (VI)


bedragen x € 1 000

Arti- kel Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletore begroting Stand 1e suppletore begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  TOTAAL 5 421 718 5 421 699 1 017 389 310 257 310 257 12 627 5 731 975 5 731 956 1 030 016
                     
  Totaal beleidsartikelen 5 224 859 5 224 159 1 008 922 191 752 191 752 11 777 5 416 611 5 415 911 1 020 699
                     
11 Nederlandse rechtsorde 15 929 15 929 0 – 3 225 – 3 225 0 12 704 12 704 0
12 Rechtspleging en rechtsbijstand 1 220 468 1 220 468 178 606 44 892 44 892 4 961 1 265 360 1 265 360 183 567
13 Rechtshandhaving en crimina- liteitsbestrijding 2 080 616 2 080 616 709 147 1 851 1 851 998 2 082 467 2 082 467 710 145
14 Jeugd 754 240 754 240 12 339 – 2 301 – 2 301 324 751 939 751 939 12 663
15 Vreemdelingen 831 031 831 031 103 676 112 534 112 534 10 194 943 565 943 565 113 870
16 Integratie 320 810 320 110 5 154 38 001 38 001 – 4 700 358 811 358 111 454
17 Internationale rechtsorde 1 765 1 765 0 0 0 0 1 765 1 765 0
                     
  Totaal niet-beleidsartikelen 196 859 197 540 8 467 118 505 118 505 850 315 364 316 045 9 317
                     
91 Algemeen 195 820 196 501 8 467 – 6 339 – 6 339 850 189 481 190 162 9 317
92 Nominaal en onvoorzien – 930 – 930 0 124 387 124 387 0 123 457 123 457 0
93 Geheim 1 969 1 969 0 457 457 0 2 426 2 426 0

Mij bekend,


De Minister van Justitie,


De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,