Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaten Ministerie van Justitie (VI) 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

30560 VI 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 2

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.


De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 4

In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) regeldruk en controletoren en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroeitraject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpasing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.


Samengevat komen de wijzigingen in de bedrijfsvoeringsparagraaf en in de accountantsverklaring op het volgende neer.

Over eventuele rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden die de terzake gestelde artikelsgewijze tolerantiegrenzen te boven gaan, zal door de betrokken minister in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn departementaal jaarverslag worden gerapporteerd. De departementale auditdienst verstrekt bij het aldus opgestelde jaarverslag (en saldibalans) een getrouwbeeldverklaring in plaats van een zogenaamde eisenverklaring. De getrouwbeeldverklaring heeft betrekking op de elementen die onder a tot en met d van het nieuwe zesde lid van artikel 66 in de CW 2001 zijn opgenomen. Daarbij beoordeelt de auditdienst op grond van onderdeel b of de rapportage over de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering klopt en op grond van onderdeel d of er in het jaarverslag eventueel sprake is van strijdigheid tussen de gepresenteerde financiële informatie en de opgenomen beleidsinformatie.

Om aan te sluiten bij de in artikel 58 gehanteerde terminologie wordt in lid 6 van artikel 66 gesproken van deugdelijke weergave in plaats van de in accountantskring gebruikelijke formulering van getrouwe weergave. Daarmee wordt echter hetzelfde bedoeld. Het is geen bezwaar dat de accountant in zijn verklaring het begrip getrouwe weergave gebruikt.

De oordeelsvorming van de Rekenkamer blijft ten opzichte van het verleden ongewijzigd.


In het oude vijfde lid van artikel 66 kan de reikwijdte van de accountantsverklaring (een verklaring omtrent de financiële informatie in het jaarverslag en de saldibalans) worden geschrapt. De reikwijdte staat thans geheel in het zesde lid.


De formulering van de aanhef van het onderhavige wetsartikel luidende: «.... komt voor de accountantsdienst van het ministerie van .....voor het jaar 2007 als volgt te luiden» is zodanig gekozen, dat de accountantsdienst de gewijzigde reikwijdte van de verklaring zowel dient toe te passen met betrekking tot het departementale jaarverslag van het betrokken departement als met betrekking tot een eventueel niet-departementaal jaarverslag waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is (zoals bijvoorbeeld een jaarverslag van een begrotingsfonds of van een van de begrotingshoofdstukken I, II, IV of IXA).

Er wordt in de wettekst nog gesproken van accountantsdienst in plaats van auditdienst, omdat die terminologie in de Comptabiliteitswet 2001 nog wordt gehanteerd. Bij de voorziene modernisering van de Comptabiliteitswet zal accountantsdienst worden vervangen door auditdienst.


De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M. C. F. Verdonk

INHOUDSOPGAVE blz.

1. Inleiding 4
         
2. Het beleid 4
         
  2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 4
         
  2.2 De beleidsartikelen 8
    11 Nederlandse rechtsorde 8
    12 Rechtspleging en rechtsbijstand 8
    13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding 9
    14 Jeugd 11
    15 Vreemdelingen 12
    16 Integratie 15
    17 Internationale rechtsorde 16
         
  2.3 De niet-beleidsartikelen 16
    Niet-beleidsartikel 91 Algemeen 16
    Niet-beleidsartikel 92 Nominaal en onvoorzien 17
    Niet-beleidsartikel 93 Geheime uitgaven 18
         
Bijlage 1: Definitieve openingsbalans Gemeenschappelijke Beheerorganisatie 19

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. INLEIDING

Dit is de 1e suppletore begroting 2006 van het Ministerie van Justitie. Deze suppletore begroting hangt samen met de Voorjaarsnota 2006.


In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1). Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs de stand ontwerpbegroting 2006, de mutaties betreffende nota’s van wijzigingen en amendementen op de ontwerpbegroting 2006, de mutaties 1e suppletore begroting 2006, de stand 1e suppletore begroting 2006 en de mutaties 1e suppletore begroting 2006 voor de jaren 2007 tot en met 2010 inclusief nota’s van wijzingen en amendementen op de ontwerpbegroting 2006.

Vervolgens worden bij het beleidsartikel alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 miljoen en overige politiek relevante mutaties toegelicht.


De eindejaarsmarge 2005 (circa € 29,5 miljoen), de loonbijstelling (€ 62,9 miljoen) en de prijsbijstelling (€ 33,2 miljoen) zijn verwerkt bij de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij Vermoedelijke Uitkomsten 2006 worden verdeeld over de Justitie-onderdelen.


Op de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» is een tweetal taakstellingen verwerkt. Deze worden bij de niet-beleidsdoelstelling 92.1 toegelicht.


In de begroting 2006 is de indicatieve openingsbalans van de Gemeenschappelijke Beheersorganisatie (GBO) weergegeven. Deze 1e suppletore begroting 2006 bevat de definitieve openingsbalans van de GBO (bijlage 1). De controle van deze openingsbalans heeft geleid tot een goedkeurende accountantsverklaring.

2. HET BELEID


In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006 (Voorjaarsnota)bedragen x € 1 000

  Beleidsartikel Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2006   5 421 699
     
Belangrijkste suppletore mutaties:    
1) Ontwikkelingen rechtspraak 12 8 500
2) Gevolgen Schipholbrand: Brandpreventie inrichtingen DJI 13 5 412
3) Verbeterprogramma opsporing en vervolging (Posthumus) 13 13 608
4) Eerwraak 13 1 925
5) Terrorisme 13 – 2 900
6) Asiel: IND instroom 15 24 420
7) Asiel: Bezetting COA (incl. vervolgaanvragers) 15 33 100
8) IND: Vernieuwing IND 15 14 500
9) IND: Niet doorberekenen kosten PV in leges 15 13 800
10) Inburgering oudkomers 16 38 200
11) Extra integratietrajecten allochtone vrouwen (Taaltotaal PaVEM) 16 22 500
12) Breed Initiatief Maatschappelijke Binding 16 10 000
     
Overige mutaties   127 192
Stand 1e suppletore begroting 2006   5 731 956

Toelichtingen op de belangrijkste mutaties

1) Ontwikkelingen rechtspraak

De Raad verwacht in 2006 een verdere toename van de instroom ten opzichte van 2005. De instroom van zaken blijkt in 2005 (evenals in 2003 en 2004) in de sectoren civiel, bestuur en kanton fors gestegen. Op basis van een uitgebreide meerjarige analyse over de periode 1999–2005 van de groei in de sectoren civiel en bestuur wordt de komende jaren een verdere groei verwacht in het zaaksaanbod. Door middel van een verhoging van de bijdrage aan de Raad van € 8,5 miljoen wordt aan een deel van de benodigde capaciteitsbehoefte tegemoet gekomen.

2) Gevolgen Schipholbrand: Brandpreventie inrichtingen DJI

Als gevolg van de brand op Schiphol-Oost wordt DJI nu ook voor de andere inrichtingen geconfronteerd met striktere eisen tot naleving van de brandveiligheid van de brandweer en andere lokale instanties. Om te voorkomen dat inrichtingen door deze eisen buiten gebruik gesteld moeten worden, is het treffen van additionele maatregelen onontkoombaar. Het gaat hierbij om gebouwelijke (o.a. automatische branddetectiesystemen), maar ook om organisatorische maatregelen (o.a. het versterken van de personele bezetting in de nachtelijke uren). Vanaf 2006 wordt hiermee een start gemaakt en circa € 5,4 miljoen toegevoegd aan operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties».

3) Verbeterprogramma opsporing en vervolging (Posthumus)

Naar aanleiding van de evaluatie van de Schiedammer parkmoord is het verbeterprogramma «Versterking Opsporing en Vervolging» opgesteld. De doelen van dit programma zijn:

– versterking van het vertrouwen in politie en Openbaar Ministerie;

– versterking kwaliteit en professionaliteit, teneinde de criminaliteit daadkrachtig en effectief te kunnen bestrijden;

– een zichtbaar transparante en integere werkwijze.


Daartoe wordt bij het OM vooral geïnvesteerd in capaciteit voor complexe onderzoeken, het organiseren van tegenspraak en review en forensische opsporing. Bij het NFI hebben de investeringen vooral betrekking op capaciteit voor duidelijker rapporteren, versterking kwaliteit plaats delict en forensische intake, de invoering van de landelijke sporendatabank en de organisatie van 24 uurs-beschikbaarheid.

4) Eerwraak

De Tweede Kamer heeft «Eergerelateerd geweld» aangewezen als «groot project». Voor de opzet van een programma-organisatie die de verdere uitwerking van de projecten voor haar rekening moet nemen, wordt in 2006 de operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» met circa € 1,9 miljoen verhoogd.

5) Terrorisme

In het kader van terrorismebestrijding wordt voor de oprichting van de Dienst Speciale Interventies (DSI), als onderdeel van de KLPD, in 2006 van operationele doelstelling 13.6 «Terrorismebestrijding» een bedrag van € 2,9 miljoen overgeboekt naar BZK.

6) Asiel: IND Instroom

Voor 2006 wordt een hogere asielinstroom verwacht van 500 asielzoekers. Daarnaast is sprake van een tijdelijke extra instroom van asielbeoordelingen van 3 700 als gevolg van «14-1 brieven» en bezwaren. Dit vergt extra capaciteitsinzet. Op operationele doelstelling 15.1 «Vreemdelingen – Verblijfsrechten vreemdelingen» wordt in 2006 circa € 24,4 miljoen toegevoegd.

7) Asiel: Bezetting COA (incl. vervolgaanvragers)

De bezetting in de COA-opvang is hoger dan geraamd. De bezetting is voor 2006 (op basis van de realisatie over 2005) naar boven bijgesteld, wat tevens een doorwerking heeft voor 2007 en verder. De belangrijkste oorzaak van de hogere bezetting is de aanmerkelijk lagere uitstroom. De uitstroom uit de opvang is lager uitgevallen, omdat de uitplaatsing van de statushouders en het aantal verwijderingen uit de opvang lager is. Operationele doelstelling 15.2 «Vreemdelingen – Opvang gedurende beoordeling verblijf» wordt om deze reden met € 33,1 miljoen verhoogd in 2006.

8) IND: Vernieuwing IND

Naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer (TK 30 240, nrs. 1–2) heeft het Kabinet ingestemd met een aantal verbetermaatregelen. Op operationele doelstelling 15.1 «Vreemdelingen – Verblijfsrechten vreemdelingen» wordt in 2006 € 14,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de reductie van beslistermijnen en programmakosten. Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke financiële consequenties zijn voor de overige maatregelen en de meerjarige doorwerking daarvan. De resultaten zullen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2007.

9) IND: Niet doorberekenen kosten PV in leges

In de begroting 2006 is het doorberekenen van de kosten van procesvertegenwoordigers van de IND in de leges als besparing opgenomen. Het rechtstreeks doorberekenen aan de burger is juridisch vooralsnog niet mogelijk. Daardoor ontstaat in 2006 een besparingsverlies van € 13,8 miljoen.

10) Inburgering oudkomers

Een latere ingangsdatum van de Wet Inburgering (WI) heeft tot gevolg dat nieuwkomers in de tweede helft 2006 een traject moet worden aangeboden tegen de hogere prijzen volgens het huidige stelsel. Hierdoor resteren minder middelen voor het aanbieden van oudkomerstrajecten. Om in 2006 ongeveer hetzelfde aantal inburgeringstrajecten voor oudkomers te realiseren als in 2005 (ca. 15 000), wordt het budget op operationele doelstelling 16.1 «Integratie – Inburgering etnische minderheden» verhoogd met € 38,2 miljoen.

11) Extra integratietrajecten allochtone vrouwen (Taaltotaal PaVEM)

De commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM) is ingesteld om de gemeenten te ondersteunen in hun streven om meer vrouwen te laten participeren. Voor de jaren 2006 en 2007 zijn extra middelen vrijgemaakt voor de emancipatie van allochtone vrouwen via inburgering. Het gaat om een bedrag van € 22,5 miljoen per jaar ten laste van de Justitiebegroting (operationele doelstelling 16.1 «Integratie – Inburgering etnische minderheden»). Dit budget was bedoeld als co-financieringsbudget voor gemeenten. Vanwege het wegvallen van ESF-financiering is door het kabinet besloten in de jaren 2006 en 2007€ 22,5 miljoen beschikbaar te stellen als compensatie.

12) Breed Initiatief Maatschappelijke Binding

In het kader van Breed Initiatief Maatschappelijke Binding (BIMB) wordt op operationele doelstelling 16.1 «Integratie – Inburgering etnische minderheden» € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor een uitbreiding van het aantal antidiscriminatiebureaus en voor landelijke integratie-activiteiten. Ook wordt binnen de beschikbare middelen de mogelijkheid bezien om een leenfaciliteit voor taalcursussen op niveau 3 tot en met 5 vorm te geven.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2006 (Voorjaarsnota) bedragen x € 1 000

  Beleidsartikel Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2006   1 017 389
     
Belangrijkste suppletore mutaties:    
     
1) Asiel: Meevaller COA 2005 15 35 000
2) Asiel: Ontvangsten ODA 15 – 24 806
     
Overige mutaties   2 433
Stand 1e suppletore begroting 2006   1 030 016

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1) Asiel: Meevaller COA 2005

Vooruitlopend op de eindafrekening COA heeft het COA aangegeven over 2005 een positief resultaat te hebben behaald. Hierdoor vloeit € 35 miljoen terug van het COA naar de Justitie-begroting. Op operationele doelstelling 15.2 «Vreemdelingen – Opvang gedurende beoordeling verblijf» wordt derhalve € 35 miljoen terug ontvangen van het COA.

2) Asiel: Ontvangsten ODA

De kosten van de eerstejaars opvang van asielzoekers worden ten laste van het ODA-budget gebracht. De gemiddelde verblijfsduur van de eerstejaars opvang is op basis van realisatiegegevens aangepast van 11 maanden naar 9 maanden. Onder andere als gevolg hiervan wordt de ontvangstenraming in 2006 neerwaarts bijgesteld met circa € 24,8 miljoen op operationele doelstelling 15.2 «Vreemdelingen – Opvang gedurende beoordeling verblijf».

2.2 De beleidsartikelen

11 Nederlandse rechtsorde

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

  Stand OB 2006 Mutaties NvW en amend. Mutaties 1e suppl. 2006 Stand 1e suppl. 2006 Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen 15 929 0 – 3 225 12 704 – 119 – 119 – 119 – 119
                 
Waarvan juridisch verplicht       11 801        
                 
Apparaat-uitgaven 15 929 0 – 3 225 12 704 – 119 – 119 – 119 – 119
11.1 (Nationale) wetgeving 5 327 0 – 119 5 208 – 119 – 119 – 119 – 119
11.1.1 Directie Wetgeving 5 327 0 – 119 5 208 – 119 – 119 – 119 – 119
11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid 10 602 0 – 3 106 7 496 0 0 0 0
11.2.1 Directie Wetgeving 10 602 0 – 3 106 7 496 0 0 0 0
                 
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

  Stand OB 2006 Mutaties NvW en amend. Mutaties 1e suppl. 2006 Stand 1e suppl. 2006 Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen 1 209 618 10 850 44 892 1 265 360 52 376 51 822 51 604 51 613
                 
Waarvan juridisch verplicht       1 264 035        
                 
Programma-uitgaven 1 209 618 10 850 44 892 1 265 360 52 376 51 822 51 604 51 613
12.1 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging 801 142 10 000 27 667 838 809 35 151 34 597 34 379 34 388
12.1.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten 756 742 10 000 18 471 785 213 34 955 34 401 3 4 183 34 192
12.1.2 Hoge Raad 24 871 0 0 24 871 0 0 0 0
12.1.3 Overige diensten 19 529 0 9 196 28 725 196 196 196 196
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel 408 476 850 17 225 426 551 17 225 17 225 17 225 17 225
12.2.1 Raden voor rechtsbijstand 375 648 850 17 225 393 723 17 225 17 225 17 225 17 225
12.2.2 Overig 32 828 0 0 32 828 0 0 0 0
                 
Ontvangsten 178 606 0 4 961 183 567 4 961 4 961 4 961 4 961
Waarvan Griffie-ontvangsten 170 237 0 4 961 175 198 4 961 4 961 4 961 4 961

Toelichting op beleidsartikel 12

Mutaties uitgaven

Meeropbrengst griffierechten

Op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» zal als gevolg van de toenemende zaaksinstroom naar verwachting voor een bedrag van bijna € 5 miljoen in 2006 aan meeropbrengsten uit griffierechten optreden. De meeropbrengsten zullen worden ingezet ter financiering van een deel van de benodigde capaciteitsuitbreiding bij de rechtspraak, naast de eerder genoemde € 8,5 miljoen ten behoeve van ontwikkelingen bij de rechtspraak (zie paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Ontwikkelingen rechtspraak

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 8,5 miljoen toegelicht.

Vulling eigen vermogen Rvdr

Op grond van eerdere afspraken met de Raad voor de rechtspraak (zie 2e suppletore begroting 2004) wordt éénmalig een bedrag van € 9 miljoen toegevoegd aan het eigen vermogen van de Raad voor de rechtspraak.

Autonome groei civiele toevoegingen

In 2005 is het aantal civiele toevoegingen met circa vijf procent gestegen. Om deze stijging in de komende jaren op te vangen moet de capaciteit structureel op het (gerealiseerde) niveau van 2005 gebracht worden, te weten 196 800. Op dit moment is een capaciteit beschikbaar van structureel 188 600 zaken. Voor deze capaciteitsstijging is op basis van de kostprijs een bedrag van € 6 miljoen benodigd op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel».

Asiel: Rechtsbijstand, instroom asiel

In de begroting 2006 werd nog uitgegaan van een instroom in 2006 van 10 000 asielzoekers. De verwachte instroom 2006 is inmiddels verhoogd tot 10 500, waardoor ook de vraag naar rechtsbijstand met 500 toeneemt. Op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» wordt daarom € 0,85 miljoen toegevoegd.

Rechtsbijstand: bewaringszaken

Op basis van de PMJ-doorrekening blijkt dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is om aan de behoefte te voldoen. Door deze middelen (circa € 9,1 miljoen) toe te voegen aan operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» wordt de capaciteit voor rechtsbijstand bij bewaringszaken op het niveau gebracht van het daadwerkelijke aantal zaken bij de Vreemdelingenkamers. Het gaat daarbij om uitgaven in het kader van vreemdelingenbewaring.

Mutaties ontvangsten

Meeropbrengst griffierechten

Zie toelichting bij de uitgaven van dit beleidsartikel.

13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

  Stand OB 2006 Mutaties NvW en amend. Mutaties 1e suppl. 2006 Stand 1e suppl. 2006 Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen 2 081 816 – 1 200 1 851 2 082 467 34 215 30 600 31 061 26 805
                 
Waarvan juridisch verplicht       1 956 256        
                 
Programma-uitgaven 2 081 816 – 1 200 1 851 2 082 467 34 215 30 600 31 061 26 805
13.1 Preventieve maatregelen 7 950 0 377 8 327 126 127 1 776 1 776
13.1.1 Dienst Justis 228 0 0 228 0 0 0 0
13.1.2 Overig 7 722 0 377 8 099 126 127 1 776 1 776
13.2 Opsporing en forensisch onderszoek 61 762 – 850 15 794 76 706 25 075 28 528 31 047 31 047
13.2.1 NFI 42 476 0 0 42 476 0 0 0 0
13.2.2 Overig 19 286 – 850 15 794 34 230 25 075 28 528 31 047 31 047
13.3 Handhaving en vervolging 510 023 300 3 507 513 830 2 064 2 048 2 048 2 048
13.3.1 Rechtshandhaving 15 688 300 – 4 892 11 096 – 2 072 – 1 565 – 464 3
13.3.2 Openbaar Ministerie 494 335 0 8 399 502 734 4 136 3 613 2 512 2 045
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 1 448 298 – 650 – 16 407 1 431 241 7 370 317 – 3 390 – 6 646
13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier 1 051 030 0 – 10 854 1 040 176 5 472 5 251 5 251 5 251
13.4.2 DJI-TBS 131 022 0 – 5 012 126 010 – 5 046 – 5 034 – 5 039 – 5 039
13.4.3 3 Reclasseringsorganisaties 139 830 0 – 3 295 136 535 – 1 471 – 1 471 – 1 471 – 1 471
13.4.4 SRN – taakstraffen 40 735 0 0 40 735 0 0 0 0
13.4.5 CJIB 80 186 0 2 174 82 360 8 477 1 633 – 2 069 – 5 325
13.4.6 Overig 5 495 – 650 580 5 425 – 62 – 62 – 62 – 62
13.5 Slachtofferzorg 29 273 0 603 29 876 603 603 603 603
13.5.1 Slachtofferhulp Nederland (SHN) 12 063 0 615 12 678 615 615 615 615
13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) 17 210 0 – 12 17 198 – 12 – 12 – 12 – 12
13.6 Terrorismebestrijding 24 510 0 – 2 023 22 487 – 1 023 – 1 023 – 1 023 – 2 023
13.6.1 NCTb 21 510 0 – 2 023 19 487 – 1 023 – 1 023 – 1 023 – 2 023
13.6.2 IND 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0
                 
Ontvangsten 707 847 1 300 998 710 145 – 4 222 – 4 222 – 4 222 – 4 222
Waarvan Boeten & Transacties 691 960 0 465 692 425 0 0 0 0
Waarvan Pluk ze 10 789 1 300 531 12 620 1 031 1 031 1 031 1 031

Toelichting op beleidsartikel 13

Mutaties uitgaven

Incidentele verlaging budgettair kader DJI

Als onderdeel van de uitvoering van de Justitiebegroting 2006 wordt de bijdrage aan het agentschap DJI op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» éénmalig verlaagd met € 18 miljoen.

Capaciteitsuitbreiding TBS

Mede vanwege het, in 2005 ingezette, zeer terughoudende verlofbeleid en de hogere instroom in de TBS wordt een verdere oploop van de behoefte aan TBS-plaatsen verwacht. Het realiseren van extra TBS-plaatsen neemt veel tijd in beslag. Derhalve wordt reeds nu begonnen met de voorbereidende werkzaamheden hiertoe en wordt in 2006 operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» met circa € 1,6 miljoen verhoogd. Overigens zullen in verband met het parlementair onderzoek naar de TBS nog geen onomkeerbare stappen worden ondernomen.

Overheveling TBS-uitbreidingsmiddelen naar AFBZ (naar VWS)

In verband met de uitbreidingen van de capaciteit in de TBS-sector wordt de AWBZ-component in de beschikbare uitbreidingsmiddelen voor een bedrag van circa € 5,2 miljoen overgeheveld van artikel 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» naar het Ministerie van VWS voor het AFBZ (Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten).

Gevolgen Schipholbrand: Brandpreventie inrichtingen DJI

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van circa € 5,4 miljoen toegelicht.

Verbeterprogramma opsporing en vervolging (Posthumus)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van circa € 13,6 miljoen toegelicht.

Terrorismebestrijding

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van – € 2,9 miljoen toegelicht.

Eerwraak

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van circa € 1,9 miljoen toegelicht.

Correctie Amendement 30 300 VI NR. 51: Voortzetting subsidieproject HEKTOR

Bij de toelichting op niet-beleidsartikel 91 wordt deze mutatie met een omvang van € 0,6 miljoen toegelicht.

14 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

  Stand OB 2006 Mutaties NvW en amend. Mutaties 1e suppl. 2006 Stand 1e suppl. 2006 Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen 754 240 0 – 2 301 751 939 13 881 11 151 4 461 3 531
                 
Waarvan juridisch verplicht       736 351        
                 
Programma-uitgaven 754 240 0 – 2 301 751 939 13 881 11 151 4 461 3 531
14.1 Uitvoering jeugdbescherming 330 705 0 – 7 969 322 736 1 081 – 439 – 4 999 – 5 759
14.1.1 RvdK – civiele maatregelen 101 717 0 2 316 104 033 – 2 394 – 2 394 – 2 394 – 2 394
14.1.2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) 16 930 0 324 17 254 324 324 324 324
14.1.3 Bureaus jeugdzorg – (gezins-) voogdij 163 316 0 7 677 170 993 13 557 12 037 7 477 6 717
14.1.4 Overig 48 742 0 – 18 286 30 456 – 10 406 – 10 406 – 10 406 – 10 406
14.2 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd 377 564 0 5 560 383 124 12 692 11 482 9 352 9 182
14.2.1 DJI – jeugd 298 899 0 – 6 642 292 257 100 100 100 100
14.2.2 RvdK – strafzaken 23 929 0 5 200 29 129 5 200 5 200 5 200 5 200
14.2.3 HALT 11 913 0 0 11 913 0 0 0 0
14.2.4 Bureau’s jeugdzorg – jeugdreclassering 42 823 0 7 002 49 825 7 392 6 182 4 052 3 882
14.3 Voogdij ama’s 45 971 0 108 46 079 108 108 108 108
14.3.1 NIDOS – opvang 35 015 0 0 35 015 0 0 0 0
14.3.2 NIDOS – voogdij 10 956 0 108 11 064 108 108 108 108
                 
Ontvangsten 12 339 0 324 12 663 324 324 324 324

Toelichting op beleidsartikel 14

Mutaties uitgaven

Overboeking productiemiddelen jeugdzorg (naar VWS)

In het kader van het traject optimalisering zorgaanbod voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen wordt in 2006 € 7,2 miljoen overgeheveld naar VWS van operationele doelstelling 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd». Op dit artikel worden de kosten van de sector JJI verantwoord voor zowel civiel- als strafrechtelijk geplaatste jeugdigen. De totale productietaakstelling JJI wordt als gevolg van deze overheveling met 94 plaatsen neerwaarts bijgesteld. VWS creëert met de overgehevelde middelen zorgaanbod voor civielrechtelijk geplaatste jeugdigen, waardoor de druk op de justitiële jeugdinrichtingen wordt verminderd.

Enveloppe Jeugd

Op diverse deelgebieden binnen het jeugdbeleid zijn structureel middelen beschikbaar gesteld. De enveloppe jeugd betreft in 2006 in totaal € 14 miljoen. Deze middelen zijn als volgt aan de diverse dienstonderdelen toebedeeld:

– Op operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» is het uitgavenkader voor 2006 verhoogd met € 7,1 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor de groei van aantal ondertoezichtstellingen bij de Bureau’s Jeugdzorg. Het gaat hier om 1244 extra zaken.

– Op operationele doelstelling 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» is het uitgavenkader voor 2006 verhoogd met € 6,9 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor de groei van het aantal zaken jeugdreclassering (inclusief samenloop). Totaal gaat het hier om 1 821 extra zaken.

Technische correctie RvdK

De afgelopen twee jaren heeft de Raad voor de Kinderbescherming op de operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering jeugdbescherming» een onderuitputting die in relatie gezien moet worden met de overschrijding op 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd». Dit laat zich verklaren doordat de begrote uitgaven van civiele en strafzaken respectievelijk taakstraffen zich anders verhouden dan de gerealiseerde uitgaven. Het betreft hier diverse posten waaronder ook het bedrijfsinformatiesysteem KBPS. Een deel van de uitgaven in het kader van het bedrijfsinformatiesysteem KBPS wordt gerealiseerd op artikel 14.2, terwijl het budget voor dit systeem op operationele doelstelling 14.1 staat. Derhalve wordt van operationele doelstelling 14.1 € 5,2 miljoen overgeboekt naar operationele doelstelling 14.2.

15 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

  Stand OB 2006 Mutaties NvW en amend. Mutaties 1e suppl. 2006 Stand 1e suppl. 2006 Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen 831 331 – 300 112 534 943 565 64 946 45 066 15 305 10 680
                 
Waarvan juridisch verplicht       938 141        
                 
Programma-uitgaven 831 331 – 300 112 534 943 565 64 946 45 066 15 305 10 680
15.1 Verblijfsrechten vreemdelingen 131 167 0 53 320 184 487 19 175 4 800 2 000 2 000
15.1.1 IND 131 167 0 53 320 184 487 19 175 4 800 2 000 2 000
15.2 Opvang gedurende beoordeling verblijf 428 111 – 300 44 549 472 360 31 294 32 894 9 294 6 494
15.2.1 COA en overige opvanginstellingen 418 352 – 300 40 254 458 306 27 794 31 794 9 194 6 494
15.2.2 Overige instellingen 9 759 0 4 295 14 054 3 500 1 100 100 0
15.3 Terugkeer vreemdelingen 272 053 0 14 665 286 718 14 477 7 372 4 011 2 186
15.3.1 DJI – vreemdelingenbewaring 130 550 0 0 130 550 0 0 0 0
15.3.2 DJI – uitzetcentra 52 654 0 0 52 654 0 0 0 0
15.3.3 IND 82 630 0 4 046 86 676 1 900 1 900 1 900 1 900
15.3.4 Overig 6 219 0 10 619 16 838 12 577 5 472 2 111 286
                 
Ontvangsten 103 676 0 10 194 113 870 – 22 884 – 12 863 – 13 083 – 13 429

Toelichting op beleidsartikel 15

Mutaties uitgaven

IND: Instroom regulier

Vanwege de hogere instroom is het nodig meer capaciteit in te zetten. De belangrijkste stijging doet zich voor bij Verblijfsvergunningen Regulier (VVR) en VVR bezwaar. Hiervoor wordt op operationele doelstelling 15.1 «Vreemdelingen – Verblijfsrechten vreemdelingen» € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld.

Asiel: Bezetting COA (incl. vervolgaanvragers)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 33,1 miljoen toegelicht.

Zorgwet Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf (VVTV)

Op grond van de Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de afwikkeling van de zorgplicht voor zogenaamde ex-VVTV’ers in procedure. Daartoe worden van rijkswege vergoedingen verstrekt aan de gemeenten. Deze tegemoetkoming blijft bestaan zolang er recht is op zorg op grond van de invoeringswet Vreemdelingenwet 2000. Door vertraagde uitstroom uit de VVTV is het noodzakelijk het budget op operationele doelstelling 15.2 «Vreemdelingen – Opvang gedurende beoordeling verblijf» te verhogen met € 3,7 miljoen voor enerzijds de bevoorschotting 2006 en anderzijds hogere nabetalingen op grond van de afrekeningen over voorgaande jaren van de gemeenten.

Asiel: IND instroom

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van circa € 24,4 miljoen toegelicht.

IND: Vernieuwing IND

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 14,5 miljoen toegelicht.

Ex-amv’s: leefgelden

Het project beëindiging leefgelden ex-amv’s is in 2005 gestart en heeft als doelgroep alleenstaande voormalig minderjarige vreemdelingen (zogenaamde 18+). Deze groep ontvangt via het Nidos leefgelden. Nidos kan pas stoppen met het betalen van leefgelden aan een ex-amv wanneer het COA een beëindigingsbesluit heeft opgesteld. Op operationele doelstelling 15.2 «Vreemdelingen – Opvang gedurende beoordeling verblijf» wordt hiervoor € 8,3 miljoen beschikbaar gesteld.

Asiel: TNV-capaciteit

Door de verhoogde instroom van het aantal asielzoekers en de «beperkte» verwerkingscapaciteit op het aanmeldcentrum (AC) was de capaciteit van de Tijdelijke noodvoorziening (TNV) te laag. Middels verhoging van de TNV capaciteit met 400 plaatsen is de druk op de capaciteit van het AC tijdelijk verlicht. Op operationele doelstelling 15.2 «Vreemdelingen – Opvang gedurende beoordeling verblijf» wordt hiervoor circa € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Opvang amv’s 15–18 jr. op nieuwe amv-campusplaatsen

Conform de wensen van de Tweede Kamer worden op de beveiligde amv-campussen een aantal verbeteringen gerealiseerd. Het betreft 24-uursbegeleiding, scholingstrajecten (leerwerktrajecten) alsook bouwkundige aanpassingen in de centra. Voor dit doel wordt in 2006 € 2 miljoen beschikbaar gesteld op operationele doelstelling 15.2«Vreemdelingen – Opvang gedurende beoordeling verblijf».

Asiel: Aanpassing RVA aan Nibud-normen

De huidige hoogte voor eetgelden liggen voor alle leeftijdsgroepen lager dan de huidige Nibud-normen. In dit kader wordt de RVA-uitkering (onderdeel eetgeld) vanaf 2006 gefaseerd op het gewenste Nibud-niveau gebracht. In 2006 wordt operationele doelstelling 15.2 «Vreemdelingen – Opvang gedurende beoordeling verblijf» verhoogd met circa € 4,4 miljoen.

Terugkeerorganisatie

Door het Kabinet is besloten dat er een project-DG wordt aangesteld voor de herinrichting van de vreemdelingenketen. De daarmee samenhangende afzonderlijke terugkeerorganisatie moet o.a. leiden tot een betere sturing van de keten en minder versnippering in de werkprocessen. De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt direct verantwoordelijk voor de inzet van de mensen en middelen van de organisaties die primair betrokken zijn bij de uitvoering van het terugkeerbeleid. Hiervoor is op operationele doelstelling 15.3 «Vreemdelingen – Terugkeer vreemdelingen» voor 2006 circa € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld.

IND: Habeas Corpus

De toename van instroom bewaringszaken (9 000 in 2006 en 12 000 voor 2007 e.v.) veroorzaakt een stijging in de aantallen Habeas Corpus beroepen en daarmee extra kosten voor procesvertegenwoordiging. Op operationele doelstelling 15.3 «Vreemdelingen – Terugkeer vreemdelingen» wordt in 2006 € 1,9 miljoen voor dit doel toegevoegd.

IND: Niet doorberekenen kosten PV in leges

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 13,8 miljoen toegelicht.

Mutaties ontvangsten

Asiel: Meevaller COA 2005

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 35 miljoen toegelicht.

Asiel: Ontvangsten ODA

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van circa € 24,8 miljoen toegelicht.

16 Integratie

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

  Stand OB 2006 Mutaties NvW en amend. Mutaties 1e suppl. 2006 Stand 1e suppl. 2006 Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen 318 810 2 000 38 001 358 811 1 574 – 20 926 – 20 926 – 20 926
                 
Waarvan juridisch verplicht       346 527        
                 
Programma-uitgaven 318 810 1 300 38 001 358 111 1 574 – 20 926 – 20 926 – 20 926
16.1 Inburgering etnische minderheden 270 070 0 33 001 303 071 – 3 426 – 25 926 – 25 926 – 25 926
16.1.1 Gemeenten 270 070 0 33 001 303 071 – 3 426 – 25 926 – 25 926 – 25 926
16.2 Gelijke toegankelijkheid voorzieningen 48 740 1 300 5 000 55 040 5 000 5 000 5 000 5 000
16.2.1 Sociale Verzekeringsbank (SVB) 31 237 0 0 31 237 0 0 0 0
16.2.2 Overig 17 503 1 300 5 000 23 803 5 000 5 000 5 000 5 000
                 
Ontvangsten 5 154 0 – 4 700 454 – 16 109 – 20 983 – 27 926 – 30 926

Toelichting op beleidsartikel 16

Mutaties uitgaven

Extra integratietrajecten allochtone vrouwen (Taaltotaal PaVEM)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 22,5 miljoen toegelicht.

Inburgering achterstanden IND

Als gevolg van het wegwerken van achterstanden uit 2005 bij de IND zijn in 2006 2 759 meer nieuwkomers ingestroomd in de inburgering dan in de ramingen waren opgenomen. Het inburgeringsbudget op operationele doelstelling 16.1 «Integratie – Inburgering etnische minderheden» wordt met circa € 6,2 miljoen verhoogd.

Inburgering oudkomers

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 38,2 miljoen toegelicht.

Breed Initiatief Maatschappelijke Binding

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt deze mutatie met een omvang van € 10 miljoen toegelicht.

Leenfaciliteit inburgering

In het nieuwe inburgeringsstelsel is een kredietfaciliteit opengesteld. O.a. als gevolg van de vertraging van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt de thans ingeboekte leenfaciliteit met – € 38,7 miljoen aangepast.

Mutaties ontvangsten

Leenfaciliteit inburgering

Zie toelichting bij de uitgaven van dit beleidsartikel.

17 Internationale Rechtsorde

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

  Stand OB 2006 Mutaties NvW en amend. Mutaties 1e suppl. 2006 Stand 1e suppl. 2006 Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen 1 765 0 0 1 765 0 0 0 0
                 
Waarvan juridisch verplicht       1 599        
                 
Apparaat-uitgaven 1 765 0 0 1 765 0 0 0 0
17.1 Internationale regelgeving 1 765 0 0 1 765 0 0 0 0
17.1.1 Directie Wetgeving 1 765 0 0 1 765 0 0 0 0
                 
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 De niet-beleidsartikelen

91 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

  Stand OB 2006 Mutaties NvW en amend. Mutaties 1e suppl. 2006 Stand 1e suppl. 2006 Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen 195 820 0 – 6 339 189 481 – 9 664 – 8 020 – 683 – 8 235
                 
Programma-uitgaven 22 296 0 – 13 354 8 942 – 5 446 – 5 534 1 819 – 5 733
91.1 Algemeen 22 296 0 – 13 354 8 942 – 5 446 – 5 534 1 819 – 5 733
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat 22 296 0 – 13 354 8 942 – 5 446 – 5 534 1 819 – 5 733
                 
Apparaat-uitgaven 174 205 0 7 015 181 220 – 4 218 – 2 486 – 2 502 – 2 502
91.1 Algemeen 174 205 0 7 015 181 220 – 4 218 – 2 486 – 2 502 – 2 502
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat 174 205 0 7 015 181 220 – 4 218 – 2 486 – 2 502 – 2 502
                 
Ontvangsten 8 467 0 850 9 317 850 850 850 850

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

Kasschuif Europol

Er wordt op operationele doelstelling 91.1 «Algemeen» circa € 7,6 miljoen van 2006 naar 2007 en 2009 doorgeschoven, in verband met de vertraging van de nieuwbouw voor Europol.

Correctie Amendement 30 300 VI NR. 51: Voortzetting subsidieproject HEKTOR

Door middel van deze correctie wordt het uitgavenbudget voor project Hektor (€ 0,6 miljoen), zoals dat in amendement 30 300 VI nr. 51 wordt beschreven, bij de juiste operationele doelstelling 91.1 «Algemeen» geplaatst.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

  Stand OB 2006 Mutaties NvW en amend. Mutaties 1e suppl. 2006 Stand 1e suppl. 2006 Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen – 930 0 124 387 123 457 92 131 90 686 91 464 91 456
                 
Apparaat-uitgaven – 930 0 124 387 123 457 92 131 90 686 91 464 91 456
92.1 Nominaal en onvoorzien – 930 0 124 387 123 457 92 131 90 686 91 464 91 456
92.1.1 Nominaal en onvoorzien – 930 0 124 387 123 457 92 131 90 686 91 464 91 456
                 
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Eindejaarsmarge 2005

De eindejaarsmarge 2005 (circa € 29,5 miljoen) is verwerkt bij de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij Vermoedelijke Uitkomsten 2006 worden verdeeld over de Justitie-onderdelen die voor de eindejaarsmarge in aanmerking komen.

Prijsbijstelling

Er is voor 2006 een bedrag van circa € 33,2 miljoen ontvangen voor prijsbijstelling. Deze middelen zijn verwerkt bij de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij Vermoedelijke Uitkomsten 2006 worden verdeeld over de Justitie-onderdelen.

Loonbijstelling

Er is voor 2006 een bedrag van circa € 62,9 miljoen ontvangen voor loonbijstelling. Deze middelen zijn verwerkt bij de niet-beleidsdoelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien». Deze middelen zullen bij Vermoedelijke Uitkomsten 2006 worden verdeeld over de Justitie-onderdelen.

Algemene efficiencytaakstelling agentschappen, ZBO’s en departementen

Bij de moties Algemene Politieke Beschouwingen was € 23 miljoen aan efficiencytaakstelling nog niet belegd. Conform de indertijd gemaakte afspraken is deze taakstelling bij Voorjaarsnota over de departementen verdeeld. De taakstelling bedraagt voor Justitie voor 2006 circa € 2,1 miljoen en wordt bij Vermoedelijke Uitkomsten over de Justitie-onderdelen doorbelast.

Taakstelling Adviesraden

Bij Voorjaarsnota 2005 is een taakstelling Adviesraden opgelegd. Deze is nu verdeeld over de specifieke Justitie-onderdelen.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000

  Stand OB 2006 Mutaties NvW en amend. Mutaties 1e suppl. 2006 Stand 1e suppl. 2006 Mutatie 2007 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2008 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2009 (incl. NvW en amend.) Mutatie 2010 (incl. NvW en amend.)
Verplichtingen 1 969 0 457 2 426 957 957 957 957
                 
Programma-uitgaven 1 969 0 457 2 426 957 957 957 957
93.1 Geheim 1 969 0 457 2 426 957 957 957 957
93.1.1 Geheime uitgaven 1 969 0 457 2 426 957 957 957 957
                 
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0
BIJLAGE 1

Openingsbalans Gemeenschappelijke Beheerorganisatie per 1 januari 2006

Openingsbalans Gemeenschappelijke Beheerorganisatie per 1 januari 2006

ACTIVA    
Immateriële Vaste Activa   0
     
Materiële Vaste Activa   2 991 698
* Grond en Gebouwen 0  
* Installaties en Inventarissen 205 963  
* Overige Materiële vaste activa 2 785 735  
     
Vlottende activa    
Debiteuren   1 310 281
     
Voorraden   0
     
Nog te ontvangen   333 298
     
Liquide middelen   0
Totaal Activa   4 635 277

PASSIVA    
Eigen Vermogen   7 064
* Exploitatiereserve 7 064  
* Verplichte reserves  
* Onverdeeld resultaat  
* Leningen bij Ministerie van Financiën   2 991 698
     
Voorzieningen   498 020
* Voorziening Remkesgelden 498 020  
* Overige voorzieningen  
     
Kortlopende schulden    
* Crediteuren   316 388
* Nog te betalen   822 107
Totaal Passiva   4 635 277

Toelichting openingsbalans Gemeenschappelijke Beheerorganisatie 2006

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde inclusief BTW. De activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in Euro tegen de koers per balansdatum.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde inclusief BTW, verminderd met de lineaire afschrijvingen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat:

1. Het actief langer dan 1 jaar wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van het GBO;

2. Het economisch eigendom ligt bij het GBO en;

3. De aanschafwaarde van de individuele goederen gelijk is aan of groter is dan € 500 (inclusief BTW).


De afschrijvingen geschieden in overeenstemming met de geschatte economische levensduur en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde verminderd met de geschatte restwaarde.

Afschrijvingstermijnen

Omschrijving: Termijn
Grond n.v.t.
Gebouwen n.v.t.
Verbouwingen n.v.t.
Meubilair 10 jaar
Installaties en overige inventaris 5 jaar
Kantoormachines 5 jaar
Vervoermiddelen n.v.t.
Computers, netwerk- en randapparatuur 3–4 jaar
Software (Licenties) 3–4 jaar

Debiteuren

De debiteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde, zijnde de factuurwaarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor specifieke risico’s die zijn verbonden aan bepaalde activa en passiva of aan activiteiten van het agentschap. De risico’s moeten op balansdatum bekend zijn en voortvloeien uit gebeurtenissen die voor balansdatum hebben plaatsgevonden. Voor algemene (bedrijfs)risico’s wordt geen voorziening gevormd, deze dienen te worden afgedekt door de exploitatiereserve.

Crediteuren

De post crediteuren betreft verplichtingen aan leveranciers, die met een factuur in rekening zijn gebracht. De looptijd is korter dan 1 jaar.

VASTE ACTIVA

Materiële Vaste Activa

Met ingang van 2005 (proefperiode baten-lastendienst GBO) zijn alle aanschaffingen als activa in de balans opgenomen. De aanschaffingen van voor 2005, waarbij de boekwaarde > € 0 is, zijn in de beginbalans van 2006 opgenomen.

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren

De stand van de openstaande debiteuren per 1 januari 2006 van € 1 310 281 heeft betrekking op verzonden en nog niet betaalde facturen voor verrichtte dienstverlening door GBO inzake beheer, projecten, opleidingen en abonnementskosten JEP.

Nog te ontvangen

Deze vordering heeft betrekking op nog te factureren abonnementskosten JEP en de gerealiseerde uren met betrekking tot, in opdracht van diverse diensten van Justitie, uitgevoerde projecten, welke op 1 januari 2006 nog niet zijn gefactureerd voor een bedrag van € 326 873. Daarnaast zijn er in 2005 voor een bedrag van € 6 425 aan incidentele voorschotten aan het personeel verstrekt, welke nog verrekend moeten worden.

PASSIVA

Agentschapsvermogen

Het agentschapsvermogen is op 1 januari 2006 € 7 064.

Voorzieningen

Als noodzakelijke voorziening is ten behoeve van drie voormalige medewerkers, die in 2005 de GBO hebben verlaten, de «Voorziening Remkesregeling» opgenomen. Per 1 januari 2006 is een schatting gemaakt van de, tot einde looptijd, uit te keren bedragen op basis van de werkelijke bedragen over de eerste drie maanden van 2006. De voorziening wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld en zal zonodig worden bijgesteld.

Leenfaciliteiten

Het bedrag van de lening heeft betrekking op de initiële lening welke dient ter financiering van de, met het Ministerie van Justitie te verrekenen, boekwaarde per 1 januari 2006 inzake de materiële vaste activa.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Dit betreft de per 1 januari 2006 openstaande en nog niet betaalde facturen, welke betrekking hebben op kosten over 2005.

Nog te betalen

Dit betreft de volgende posten:

• kosten over 2005 welke per 1 januari 2006 nog niet waren gefactureerd (€ 499 725). Dit bedrag is bepaald op basis van de in 2006 ontvangen facturen over de periode januari tot en met april 2006.

• Afdracht sociale lasten en pensioenen (€ 122 929). In beginsel worden de afdrachten van sociale lasten en pensioenpremies bij voorschot betaald en in het begin van het nieuwe jaar verrekend. Het opgenomen bedrag is verschuldigd over december 2005.

• Nog te betalen vakantiegeld (€ 199 453). De berekening van het opgebouwde vakantiegeld is gebaseerd op 8% van de salariskosten over de periode juni tot en met december 2005. Hierop zijn in mindering gebracht de aan medewerkers in 2005 verleende voorschotten vakantiegeld tot een bedrag van € 9 610.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In overeenstemming met het gestelde in de Algemene Beheersregeling Agentschappen Ministerie van Justitie zijn mogelijke verplichtingen die groter zijn dan 5% van de passiva en waarvan de resterende looptijd minimaal 3 jaar is opgenomen als niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Dit betreft de huurovereenkomst van het Bestuursdepartement met de Rijksgebouwendienst voor het pand waarin GBO is gehuisvest, het betreft en bedrag van € 1 250 000 per jaar.