Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2006 (Voorjaarsnota)

30560 XIII 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 1 16 mei 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2006 en vastgesteld bij de wet van 2 februari 2006, Stb. 2006, 126;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbeteffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2006 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven,


De Minister van Economische Zaken,

Departementale begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .......... Stb. ...

Begroting 2006

Ministerie van Economische Zaken

(x € 1000)

    (1) (2)  
Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (= of –) 1e suppletore begroting  
    verplichtingen uitgaven ontvangsten verplichtingen uitgaven ontvangsten
  TOTAAL   1 630 982 4 139 420   627 382 788 890
               
  Beleidsartikelen   1 554 578 4 131 634   574 560 788 890
1. Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa 66 017 66 052 69 919 6 652 6 298 – 200
2. Een sterk innovatievermogen 540 670 559 934 182 882 143 647 29 103 – 5 274
3. Een concurrerend ondernemingsklimaat 1 646 995 250 960 34 123 21 949 16 234 21 699
4. Doelmatige en duurzame energiehuishouding 237 277 289 672 3 829 573 530 339 485 571 744 291
5. Internationale economische betrekkingen 115 779 127 620 1 815 14 312 14 239  
8. Economische analyses en prognoses 11 243 11 243 43 254 248  
9. Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken 164 523 169 023   3 806 3 806  
10. Elektronische communicatie en post 69 373 80 074 13 279 16 189 19 061 28 374
               
  Niet-beleidsartikelen   76 404 7 786   52 822  
21. Algemeen 85 460 96 218 5 538 9 489 9 914  
22. Nominaal en onvoorzien – 23 687 – 23 687   42 908 42 908  
23. Afwikkeling oude verplichtingen 3 848 3 873 2 248      

Mij bekend,


De Minister van Economische Zaken,