Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaat van het provinciefonds voor 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

30560 C 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 1 19 mei 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 2006, vastgesteld bij de wet van 2 februari 2006, Stb. 120;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet terzake van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2006 vastgesteld op € 971 905 000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De Staatssecretaris van Financiën,


De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2006

Provinciefonds (bedragen in € 1 000)

    (1) (2)
Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
1 provinciefonds 1 070 643 1 052 492 1 052 492 18 696 28 488 28 488

Ons bekend,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De Staatssecretaris van Financiën,


De Minister van Financiën,