Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

30560 IXA 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 1 19 mei 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2006, vastgesteld bij de wet van 2 februari 2006, Stb. 114;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2006

Nationale Schuld (IXA)

(x € 1000)

    (1) (2)
Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvang-sten
  TOTAAL   38 914 073 37 040 630   1 807 054 – 8 251 640
               
  Beleidsartikelen   38 914 073 37 040 630   1 806 960 – 8 251 640
01 Financiering Staatsschuld 35 299 686 35 299 686 35 450 793 – 119 465 – 119 465 – 7 874 560
02 Kasbeheer 3 614 387 3 614 387 1 589 837 1 926 425 1 926 425 – 377 080
               
  Niet-beleidsartikelen   0 0   94 0
03 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 94 94 0

Mij bekend,


De Minister van Financiën,