Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006 (Voorjaarsnota)

30560 V 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 1 16 mei 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006, vastgesteld bij de wet van .........., Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Artikel 4

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2006 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Buitenlandse Zaken,


De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Minister van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2006

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Bedragen in EUR 1000

    (1) (2)
  Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting
    verplich-tingen uitgaven ontvangsten verplich-tingen uitgaven ontvang-sten
  TOTAAL   11 173 582 588 200   – 230 720 – 10 047
               
  Beleidsartikelen   10 435 662 537 367      
               
1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten 71 333 70 958   31 349 18 766  
2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur 666 662 668 395 224 27 788 95 097  
3 Versterkte Europese samenwerking 6 871 438 7 023 323 494 793 684 793 – 407 806 – 22 560
4 Meer welvaart en minder armoede 493 308 713 781 14 594 616 131 41 538 18 143
5 Toegenomen menselijke en sociale ontwikkeling 3 059 079 1 422 337   1 004 177 21 332  
6 Beter beschermd en verbeterd milieu 400 277 340 326   278 223 12 962  
7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer 122 879 122 879 27 001 – 22 347 – 22 347 – 5 630
8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland 137 348 73 663 755 3 736 13 170  
               
  Niet beleidsartikelen   737 920 50 833      
               
9 Geheim pm pm        
10 Nominaal en onvoorzien 81 586 81 586   – 25 608 – 25 608  
11 Algemeen 648 912 656 334 50 833 25 271 22 176  

Ons bekend,


De Minister van Buitenlandse Zaken,


De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Minister van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2006

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Bedragen in EUR 1000

  Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutatie (+ of –) 1e suppletore begroting
  totaal baten totaal lasten saldo baten en lasten totaal baten totaal lasten saldo baten en lasten
Agentschap CBI 14 071 14 048 23     0
Totaal 14 071 14 048 23 0 0 0

  Oorspronkelijk vastgestelde begroting   Mutatie (+ of –) 1e suppletore begroting  
  totaal kapitaaluitgaven totaal kapitaalontvangsten   totaal kapitaaluitgaven totaal kapitaalontvangsten  
Agentschap CBI 150 57   0 0  
Totaal 150 57   0 0  

Ons bekend,


De Minister van Buitenlandse Zaken,


De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,