Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor 2006 (wijziging ivm Voorjaarsnota)

30560 XV 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 1 16 mei 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2006 en vastgesteld bij de wet van 9 februari 2006, Stb. 98;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2006 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1000)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb ....


Begroting 2006

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1000)

    (1) (2)
Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  TOTAAL 24 659 710 24 382 326 611 072 1 832 302 1 826 578 108 116
               
  Beleidsartikelen   24 162 980 591 048      
               
21 Inkomensbeleid 705 705 0      
22 Activerend arbeidsmarktbeleid 361 321 362 821 14 600 50 515 51 015 10 000
23 Reïntegratie 1 774 653 1 774 653 146 634 25 417 19 717 44 000
24 Sociale werkvoorziening 2 445 229 2 226 575 417 658 3 933 3 933 43 616
25 Arbeid en zorg 922 985 922 985 5 000 – 19 425 – 20 900 2 000
26 Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaarden vorming en medezeggenschap 4 131 4 177 0 – 353 – 399  
27 Regulering van individuele arbeidsrelaties 2 629 2 629 1 800 223 223 – 1 500
28 Pensioenbeleid 1 483 1 483 0      
29 Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim 92 428 92 428 5 084 2 288 2 593  
30 Inkomensbescherming met activering 4 803 188 4 740 404 0 – 129 750 – 129 750 25 000
31 Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid 1 717 839 1 717 839 0 39 812 39 812  
32 Overige inkomensbescherming 328 577 328 577 0 10 243 10 243  
33 Tegemoetkoming specifieke kosten 3 325 719 3 325 719 272      
34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW 8 648 941 8 648 941 0 1 742 600 1 742 600  
35 Emancipatie 13 044 13 044 0 – 36 317  
               
  Niet-beleidsartikelen   219 346 20 024      
97 Aflopende regelingen 19 201 0 951 951  
98 Algemeen 216 773 219 099 20 024 – 1 178 – 839 – 15 000
99 Nominaal en onvoorzien 46 46 0 107 062 107 062  

Mij bekend,


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1000)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb ....


Begroting 2006

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1000)

  (1) (2)
  Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
  Totaal baten Totaal lasten Saldo van baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Saldo van baten en lasten
Agentschap SZW 13 546 13 546 0 2 371 1 778 593
Inspectie Werk en Inkomen 24 768 24 660 108 – 208 – 208 0
Totaal 38 314 38 206 108 2 163 1 570 593

  Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
  Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten
Agentschap SZW 521 0 0 0
Inspectie Werk en Inkomen 2 936 0 0 0
Totaal 3 457 0 0 0

Mij bekend,


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,