Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor 2006 (wijziging ivm Voorjaarsnota)

30560 XV 2 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 2

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.


De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 4

In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) regeldruk en controletoren en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroeitraject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpassing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.


Samengevat komen de wijzigingen in de bedrijfsvoeringsparagraaf en in de accountantsverklaring op het volgende neer.

Over eventuele rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden die de terzake gestelde artikelsgewijze tolerantiegrenzen te boven gaan, zal door de betrokken minister in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn departementaal jaarverslag worden gerapporteerd. De departementale auditdienst verstrekt bij het aldus opgestelde jaarverslag (en saldibalans) een getrouwbeeldverklaring in plaats van een zogenaamde eisenverklaring. De getrouwbeeldverklaring heeft betrekking op de elementen die onder a tot en met d van het nieuwe zesde lid van artikel 66 in de CW 2001 zijn opgenomen. Daarbij beoordeelt de auditdienst op grond van onderdeel b of de rapportage over de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering klopt en op grond van onderdeel d of er in het jaarverslag eventueel sprake is van strijdigheid tussen de gepresenteerde financiële informatie en de opgenomen beleidsinformatie.

Om aan te sluiten bij de in artikel 58 gehanteerde terminologie wordt in lid 6 van artikel 66 gesproken van deugdelijke weergave in plaats van de in accountantskring gebruikelijke formulering van getrouwe weergave. Daarmee wordt echter hetzelfde bedoeld. Het is geen bezwaar dat de accountant in zijn verklaring het begrip getrouwe weergave gebruikt.


De oordeelsvorming van de Rekenkamer blijft ten opzichte van het verleden ongewijzigd.


In het oude vijfde lid van artikel 66 kan de reikwijdte van de accountantsverklaring (een verklaring omtrent de financiële informatie in het jaarverslag en de saldibalans) worden geschrapt. De reikwijdte staat thans geheel in het zesde lid.


De formulering van de aanhef van het onderhavige wetsartikel luidende: «....komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2007 als volgt te luiden» is zodanig gekozen, dat de accountantsdienst de gewijzigde reikwijdte van de verklaring zowel dient toe te passen met betrekking tot het departementale jaarverslag van het betrokken departement als met betrekking tot een eventueel niet-departementaal jaarverslag waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is (zoals bijvoorbeeld een jaarverslag van een begrotingsfonds of van een van de begrotingshoofdstukken I, II, IV of IXA).

Er wordt in de wettekst nog gesproken van accountantsdienst in plaats van auditdienst, omdat die terminologie in de Comptabiliteitswet 2001 nog wordt gehanteerd. Bij de voorziene modernisering van de Comptabiliteitswet zal accountantsdienst worden vervangen door auditdienst.


De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletore begroting sluit aan bij de nieuwe begrotingsstructuur zoals die is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2006.


In deze suppletore begroting is de besluitvorming in het kader van de voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

• Macro-economische bijstellingen (volume, loon en prijzen);

• Uitvoeringsbijstellingen, waaronder eindejaarsmarge;

• Intensiveringen, waaronder:

– Uitvoeringskosten CWI;

– Verbetering uitvoering richting burger (Keller);

– Ketensamenwerking;

– Meerjarige doorwerking en dekking amendement Noorman-den Uyl (nr. 39) en meerjarige dekking amendement Verburg (nr. 41).


Daarnaast is in deze suppletore begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen als gevolg van:


1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerp begroting zoveel als mogelijk toebedeeld aan de operationele doelstellingen bij de beleidsartikelen. Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.


2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

2. Het beleid

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

De Voorjaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

  Uitgaven 2006 Artikelnr. 2006
Stand ontwerpbegroting 2006 24 367 326  
Amendementen 15 000  
Vastgestelde begrotingswet 24 382 326  
     
Belangrijkste suppletore mutaties:    
1. Eindejaarsmarge Rb-eng 3 023 div.
2. Eindejaarsmarge SZA 45 299 div.
3. Loonbijstelling 78 697 99
4. Prijsbijstelling 28 365 99
5. CWI 44 949 22
6. REA uitkeringslasten 7 400 23
7. Indicatiestelling WSW 4 000 24
8. Kinderopvang – 41 370 25
9. Diversen WWB – 93 244 30
9. Diversen IOAW/IOAZ – 40 751 30
10. Wajong 39 812 31
11. Toeslagenwet 10 243 32
11. Mutaties op rijksbijdragen 1 742 600 34
12. Diverse overige mutaties – 2 445 div.
     
Stand na 1e suppletore begroting 2006 26 208 904  

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2006 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

  Uitgaven 2006 Artikelnr. 2006
Stand ontwerpbegroting 2006 596 072  
Amendementen 15 000  
  611 072  
     
Belangrijkste suppletore mutaties:    
1. Ontvangsten CWI 10 000 22
3. Ontvangsten WIW 44 000 23
4. Ontvangsten WSW 43 616 24
5. Ontvangsten IOAW 25 000 30
6. Tegenboeking taakstelling – 15 000 98
7. Diversen 500 div.
     
Stand na 1e suppletore begroting 2006 719 188  

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 22 Activerend arbeidsmarktbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 361 321 0 50 515 50 515 411 836        
Uitgaven : 362 821 0 51 015 51 015 413 836 6 350 – 4 150 – 5 000 – 5 000
                   
Programma-uitgaven OD 2     0 0 0        
Duale trajecten     0 0 0        
                   
Programma-uitgaven OD 3 21 312 0 3 166 3 166 24 478 – 500 0 0 0
Stimulering arbeidsparticipatie 19 806   512 512 20 318        
Primair proces 506   635 635 1 141        
Voorlichting 1 000   2 019 2 019 3 019 – 500      
                   
Programma-uitgaven OD 4 320 510 0 47 849 47 849 368 359 6 850 – 4 150 – 5 000 – 5 000
Centra voor Werk en Inkomen 312 244   47 849 47 849 360 093 6 850 – 4 150 – 5 000 – 5 000
BKWI 8 266     0 8 266        
                   
Apparaatsuitgaven 20 999     0 20 999        
Personeel 18 381     0 18 381        
Materieel 2 618     0 2 618        
                   
Ontvangsten 14 600 0 10 000 10 000 24 600        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 51,015 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 0,512 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van met de name de budgetten voor de «Taskforce Jeugdwerkloosheid». Deze zijn overgeboekt naar afzonderlijke budgetten ten behoeve van de projectdirectie «Taskforce Jeugdwerkloosheid» (-/- € 3,190 mln).

2. Voor overlopende verplichtingen uit 2005 is totaal € 3,702 miljoen door middel van Eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2006. De overlopende verplichtingen hebben betrekking op projecten Stimuleringsregeling leeftijdsbewust beleid (€ 1,076 mln.), projecten in het kader van de Maatschappelijke binding (€ 1,837 mln.), Pilots mobiliteit (€ 0,596 mln.) en Subsidies (€ 0,193 mln.).

Primair proces (€ 0,635 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen van per saldo € 0,615 miljoen.

2. Eindejaarsmarge ter dekking van overlopende verplichtingen (€ 0,020 mln).

Voorlichting (€ 2,019 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van voorlichting van de projectdirectie «Taskforce Jeugdwerkloosheid» € 2,0 miljoen.

2. Eindejaarsmarge ter dekking van overlopende verplichtingen (€ 0,019 mln).

Centra voor werk en inkomen (€ 47,849 miljoen)

1. Om er voor te zorgen dat het CWI de bemiddelingsfunctie in 2006 op een kwalitatief hoogwaardig niveau kan uitoefenen, wordt het budget in 2006 met € 21,7 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt voor €10 miljoen gedekt door hogere ontvangsten uit 2005.

2. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Expertcommissie o.l.v. prof.ir.dr. Keller komt er een verbod op de zgn. «dubbele gegevensuitvraag». Ter ondersteuning hiervan wordt een digitaal klantdossier ontwikkeld (€ 18,919 miljoen).

Als gevolg van deze verbeteringen worden in de dubbele gegevensaanvraag besparingen gerealiseerd.

3. Aan de rijksbrede invoering van het burgerservicenummer en het stelsel van basisregistraties zijn uitvoeringskosten voor het CWI verbonden (€ 4,330 miljoen).

4. Een toevoeging van € 2,9 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 23 Reïntegratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Inschakeling in reguliere arbeid en voorkomen van uitval uit arbeid, van hen die dat niet op eigen kracht kunnen Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 1 774 653   25 417 25 417 1 800 070        
Uitgaven: 1 774 653   19 717 19 717 1 794 370 15 200 8 700 8 900 11 800
                   
Programma-uitgaven OD 1 1 763 539 0 19 717 19 717 1 783 256 15 200 8 700 8 900 11 800
Flexibel reïntegratiebudget 1 629 270     0 1 629 270        
Agenda voor de Toekomst 21 387   145 145 21 532        
RSP 7 865     0 7 865        
Stimuleringsregeling ID-banen 35 801     0 35 801        
SZW confinanciering Equal 4 856     0 4 856        
Praktijkscholing 5 076     0 5 076        
RWI/SVWW 16 281   4 100 4 100 20 381 5 700      
REA uitkeringslasten (Wajong) 31 760   7 400 7 400 39 160 9 500 8 700 8 900 11 800
REA uitvoeringskosten (Wajong) 2 997     0 2 997        
Handhaving     320 320 320        
Subsidies 7 385   6 862 6 862 14 247        
Voorlichting 0   85 85 85        
Onderzoek 861   805 805 1 666        
                   
Apparaatsuitgaven 11 114     0 11 114        
Personeel 2 963     0 2 963        
Materieel 143     0 143        
Agentschap SZW 8 008     0 8 008        
                   
Ontvangsten 146 634 0 44 000 44 000 190 634        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 19,717 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Agenda voor de toekomst (€ 0,145 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking (-/- € 0,055 mln) van de middelen ten behoeve van een afsluitende conferentie over de Agenda voor de Toekomst.

2. Als gevolg van vertragingen in de afhandelingsprocedures van projecten wordt € 0,2 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2006.


RWI/SVWW (€ 4,100 miljoen)

1. Als gevolg van vertragingen in de afhandelingsprocedures van projecten in het kader van de Stimuleringsregeling van werklozen en met werkloosheid bedreigden (SVWW) wordt € 9,8 miljoen via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2006.

2. Voor de afwikkeling van onder punt 1 genoemde regeling zijn ook middelen benodigd in 2007, waarmee in de ramingen nog geen rekening is gehouden. Er vindt een budgettair neutrale kasschuif (€ 5,7 mln) van 2006 naar 2007 plaats.

REA uitkeringslasten (€ 7,4 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsgegevens in de Januarinota van het UWV wordt de REA-raming met € 7,4 miljoen verhoogd.

Handhaving (€ 0,320 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen van handhavingsmiddelen (€ 0,320 mln).

Subsidies (€ 6,862 miljoen)

1. Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de ketensamenwerking tussen de partners CWI, UWV, VNG en Divosa onder andere voor de financiering van het steunpunt gemeenten (€ 1,2 miljoen).

2. Overboeking van (-/- € 0,030 miljoen) naar het ministerie van OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de onderzoekskosten van de projectdirectie Leren en Werken.

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 5,005 mln).

4. Een toevoeging van € 0,687 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende subsidie verplichtingen.

Voorlichting (€ 0,085 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,085 mln).

Onderzoek (€ 0,805 miljoen)

1. Overboeking van (-/- € 0,050 miljoen) naar het ministerie van OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de onderzoekskosten van de projectdirectie Leren en Werken.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,855 mln).

Ontvangsten (€ 44,0 miljoen)

1. Op basis van in 2006 te realiseren vaststellingen van de regelingen t/m 2003, te weten de WIW (40 miljoen) en de WFA en KOA (samen 3,6 miljoen), worden bedragen teruggevorderd tot 44 miljoen. De raming van de terugontvangsten in 2006 wordt derhalve met € 44 miljoen verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 24 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 2 430 229 15 000 3 933 18 933 2 449 162        
Uitgaven : 2 211 575 15 000 3 933 18 933 2 230 508 29 500 20 900 17 500 22 500
                   
Programma-uitgaven OD 1 2 210 555 15 000 3 933 18 933 2 229 488 29 500 20 900 17 500 22 500
Wet Sociale Werkvoorziening 2 192 255 15 000 – 67 14 933 2 207 188 15 000 15 000 15 000 15 000
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI 18 300   4 000 4 000 22 300 14 500 5 900 2 500 7 500
                   
Apparaatsuitgaven 1 020     0 1 020        
Personeel 963     0 963        
Materieel 57     0 57        
                   
Ontvangsten 417 658 0 43 616 43 616 461 274 16 036 15 997 15 891 15 891

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 3,933 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 0,067 miljoen)

1. Voor de afwikkeling van openstaande verplichtingen wordt € 0,110 miljoen door middel van de eindejaarsmarge aan het budget toegevoegd.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,177 mln) ten behoeve van vertaalwerk en voorlichting op het terrein van de WSW.

Indicatiestelling WSW (€ 4,0 miljoen)

1. Op basis van de instroomgegevens uit de laatste jaren inclusief de recent bekend geworden gegevens over 2005 moet de raming van het aantal herindicaties voor de komende jaren worden bijgesteld (€ 4,0 miljoen).

Ontvangsten (€ 43,616 miljoen)

1. Op basis van een validiteitstoets die Research en Beleid heeft uitgevoerd op de anticumulatiebaten 2003 zijn in februari 2006 de nabetalingen ontvangen, die voortvloeien uit samenloop in 2003 van Wsw-loon met een Wao- en Waz-uitkering. (€ 27,540 miljoen).

Hiervan wordt € 15 miljoen ingezet ter dekking van de lagere ontvangsten op artikel 98.

2. Op basis van een vergelijkbare toets over 2004 worden de anticumulatiebaten voor 2006 (€ 16,076 miljoen) en volgende jaren naar boven bijgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 25 Arbeid en zorg (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen dat werknemers arbeid en zorg kunnen combineren Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 922 985 0 – 19 425 – 19 425 903 560        
Uitgaven : 922 985 0 – 20 900 – 20 900 902 085 – 6 167 – 27 049 – 12 094 3 767
                   
Programma-uitgaven OD 1 0 0 360 360 360 0 0 0 0
LBO       0 0        
Voorlichting     360 360 360        
                   
Programma-uitgaven OD 2 921 026 0 – 21 260 – 21 260 899 766 – 6 167 – 27 049 – 12 094 3 767
KOA     5 092 5 092 5 092        
Kinderopvang 919 786   – 26 284 – 26 284 893 502 – 6 159 – 27 041 – 12 086 3 775
Primair proces 533   – 2 – 2 531 – 8 – 8 – 8 – 8
Voorlichting 201   – 142 – 142 59        
Onderzoek 506   76 76 582        
                   
Apparaatsuitgaven 1 959   0 0 1 959        
Personeel 1 757     0 1 757        
Materieel 202     0 202        
                   
Ontvangsten 5 000 0 2 000 2 000 7 000        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 20,900 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Voorlichting (€ 0,360 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen (€ 0,350 mln) binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsprojecten op het terrein van Arbeid en Zorg.

2. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen € 0,010 miljoen.

Kinderopvang ABW (€ 5,092 miljoen)

1. Voor de financiële afwikkeling van verplichtingen in het kader van de KOA-regeling wordt € 5,092 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting toegevoegd.

Kinderopvang (-/- € 26,284 miljoen)

1. Een deel van de intensivering van € 200 miljoen kinderopvang uit de begroting 2006 betreffen de maatregelen voor tussenschoolse opvang.

De bijbehorende middelen (-/- € 30 miljoen) worden overgeboekt naar de begroting van het ministerie van OCW.

2. Volgens Europese regelgeving hebben ook ouders die in een andere EU-lidstaat wonen en waarvan een van de partners in Nederland werkt recht op kinderopvangtoeslag wanneer zij gebruik maken van formele kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. Op dit moment krijgen deze ouders deze tegemoetkoming of toeslag nog niet, omdat Nederland ervan was uitgegaan dat beide ouders in Nederland moesten werken om voor de toeslag in aanmerking te komen (€ 7,4 miljoen).

3. Een ander deel van de intensivering van € 200 miljoen is bestemd voor de uitvoering van het Stappenplan voor- en naschoolse opvang.

Omdat het Stappenplan pas in 2007 in werking treedt, zijn de voor 2006 gereserveerde middelen intertemporeel overgeheveld naar latere jaren (-/- € 35,0 miljoen).

4. Het uitstel van de Wet inburgering van 1 april naar 1 juli leidt tot een meevaller in de kinderopvang voor de betreffende groep (-/- € 11,859).

5. Op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie en een verbeterde ramingssystematiek van de uitgaven aan de Wet Kinderopvang zijn de uitgaven bijgesteld (€ 28,089 miljoen). Het betreft met name het effect van het eerder uitkeren van de toeslagen.

6. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,013 mln.)

7. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen voor verschillende kinderopvangbudgetten.

Als gevolg van te late indiening van aanvraagformulieren Wet Kinderopvang in 2005 lopen betalingen voor een bedrag van € 13,919 mln. over naar 2006. Door indiening van bezwaarschriften kon de afwikkeling van de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang (Rkb) niet geheel in 2005 plaatsvinden en wordt € 1,135 mln. aan het budget 2006 toegevoegd. Tenslotte kan bij de subsidieregeling kinderopvang voor € 0,044 mln. aan verplichtingen uit 2005 pas in 2006 worden afgewikkeld.

Primair proces (-/- € 0,002 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,002 mln).

Voorlichting (-/- € 0,142 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,146 mln).

2. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen € 0,004 miljoen.

Onderzoek (€ 0,076 miljoen)

1. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen € 0,076 miljoen.

Ontvangsten (€ 2,0 miljoen)

De raming van de terugontvangsten op de financiële afwikkeling van de RUK wordt naar aanleiding van realisatiegegevens met € 2 miljoen verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 26 Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van stabiele en evenwichtige arbeidsverhoudingen Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 4 131 0 – 353 – 353 3 778        
Uitgaven: 4 177 0 – 399 – 399 3 778 – 205 – 206 – 206 – 206
                   
Programma-uitgaven OD 1 699 0 – 399 – 399 300 – 205 – 206 – 206 – 206
Subsidies 346   – 46 – 46 300 – 2 – 3 – 3 – 3
Voorlichting 353   – 353 – 353 0 – 203 – 203 – 203 – 203
                   
Apparaatsuitgaven 3 478   0 0 3 478        
Personeel 3 254     0 3 254        
Materieel 224     0 224        
                   
Ontvangsten 0 0 0 0 0        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,399 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

1. Alle mutaties op de programma-uitgaven van artikel 26 zijn het gevolg van budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 27 Regulering van individuele arbeidsrelaties (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming van werknemers onder waarborging van voldoende flexibiliteit voor de werkgever Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 2 629 0 223 223 2 852        
Uitgaven : 2 629 0 223 223 2 852 1 499 98 – 2 – 2
                   
Programma-uitgaven OD 1 438 0 223 223 661 1 499 98 – 2 – 2
Subsidies 438   223 223 661 1 499 98 – 2 – 2
                   
Apparaatsuitgaven 2 191     0 2 191        
Personeel 1 968     0 1 968        
Materieel 223     0 223        
                   
Ontvangsten 1 800 0 – 1 500 – 1 500 300 – 1 500 – 1 500 – 1 500 – 1 500

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,223 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Subsidies (€ 0,223 miljoen)

1. Overboeking (€ 0,003 miljoen) van het ministerie van VWS in verband met loonbijstelling van het Landelijk Bureau Leeftijd.

2. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen € 0,020 miljoen.

3. 2007 is het Europees jaar van de gelijke kansen voor iedereen. Voor Voorlichting rond ongelijke behandeling en discriminatie is € 0,2 miljoen aan dit artikel toegevoegd

Ontvangsten (-/- € 1,5 miljoen)

De raming voor de boete-opbrengsten ATW is op basis van realisatiegegevens naar beneden bijgesteld met € 1,5 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 29 Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 92 428 0 2 288 2 288 94 716        
Uitgaven: 92 428 0 2 593 2 593 95 021 100 2 000 2 000 2 000
                   
Programma-uitgaven OD 1 16 388 0 5 694 5 694 22 082 350 0 0 0
Handhaving     955 955 955        
Primair proces 2 657   204 204 2 861 150 150 150 150
Subsidies 12 403   2 250 2 250 14 653 – 350 – 750 – 150 – 150
Voorlichting     1 140 1 140 1 140 550 600    
Onderzoek 1 328   1 145 1 145 2 473        
                   
Programma-uitgaven OD 2 29 161 0 – 3 101 – 3 101 26 060 – 250 2 000 2 000 2 000
Arboconvenanten 21 575   – 3 725 –3 725 17 850 – 2 700      
Primair proces     20 20 20        
Subsidies 7 586   134 134 7 720 2 450 2 000 2 000 2 000
Voorlichting     330 330 330        
Onderzoek     140 140 140        
                   
Apparaatsuitgaven 46 879 0 0 0 46 879        
Personeel 40 894       40 894        
Materieel 5 985       5 985        
                   
Ontvangsten 5 084 0 0 0 5 084        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 2,593 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving (€ 0 955 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,660 miljoen).

2. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2005 (€ 0,295 miljoen).

Primair proces (€ 0,204 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 0,250 miljoen).

2. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2005 (€ 0,454 miljoen).

Subsidies (€ 2,250 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,250 miljoen).

2. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen Farbo uit 2005 (€ 2,0 miljoen).

Voorlichting (€ 1,140 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,140 miljoen).

Onderzoek (€ 1,145 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,880 miljoen).

2. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2005 (€ 0,265 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Arboconvenanten (-/- € 3,725 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 0,925 miljoen).

2. Recente informatie vanuit branches met arboconvenanten leiden tot € 3,0 miljoen lagere uitgaven.

3. Overboeking (€ 0,2 mln.) van het ministerie van VWS als bijdragen in de kosten van het Zorgproject stichting Regioplus.

Primair proces (€ 0,020 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,020 miljoen).

Subsidies (€ 0,134 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 0,650 miljoen).

2. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2005 (€ 0,784 miljoen).

Voorlichting (€ 0,330 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,330 miljoen).

Onderzoek (€ 0,140 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,140 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 30 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiële risico’s bij inkomensverlies Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 4 828 188 – 25 000 – 129 750 – 154 750 4 673 438        
Uitgaven: 4 765 404 – 25 000 – 129 750 – 154 750 4 610 654 – 348 833 – 638 794 – 722 640 – 740 532
                   
Programma-uitgaven OD 1 4 688 582 – 25 000 – 131 750 156 750 4 531 832 – 348 833 – 638 794 – 722 640 – 740 532
WWB 4 338 111 – 25 000 – 93 244 – 118 244 4 219 867 – 283 534 – 538 235 – 608 901 – 614 963
IOAW 214 313   – 34 200 – 34 200 180 113 – 63 600 – 76 700 – 83 200 – 89 300
IOAZ 42 938   – 6 551 – 6 551 36 387 – 1 608 – 23 768 – 30 448 – 36 178
Bijstand zelfstandigen 66 634     0 66 634        
Bijstand buitenland 2 600     0 2 600        
Overig 9 206 0 525 525 9 731 – 91 – 91 – 91 – 91
Handhaving 14 780   1 650 1 650 16 430        
Subsidies     70 70 70        
                   
Programma-uitgaven OD 3 44 145 0 0 0 44 145 0 0 0 0
WWIK uitkeringslasten 39 394     0 39 394        
WWIK uitvoeringskosten 4 751     0 4 751        
                   
Programma-uitgaven OD 4 5 818 0 0 0 5 818 0 0 0 0
BIA uitkeringslasten 5 618     0 5 618        
BIA uitvoeringskosten 200     0 200        
                   
Programma-uitgaven OD 5 19 912 0 2 000 2 000 21 912 0 0 0 0
TRI uitkeringslasten 18 500     0 18 500        
TRI uitvoeringskosten 1 412   2 000 2 000 3 412        
                   
Apparaatsuitgaven 6 947 0 0 0 6 947        
Personeel 6 672     0 6 672        
Materieel 275     0 275        
                   
Ontvangsten 0 0 25 000 25 000 25 000        

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 129,750 miljoen.

WWB (-/- € 93,244 miljoen)

1. Als gevolg van neerwaartse bijstellingen van de CPB-ramingen van de werkloze beroepsbevolking, is de raming van de WWB neerwaarts bijgesteld (in totaal met € – 138,7 mln; hierin is rekening gehouden met een mutatie van 25 mln, a.g.v. het amendement Nr. 39 bij de begrotingsbehandeling van Noorman Den Uyl).

2. Daarnaast zijn bijstellingen verwerkt in verband met wijzigingen in en uitstel van (nieuw) beleid (+ € 43,4 mln). Veruit de grootste bijstelling betreft uitstel van het geraamde effect van wijzigingen in de sfeer van kinderalimentatie.

3. Tenslotte zijn er overige bijstellingen, waaronder als gevolg van realisatiecijfers 2005 over de uitgaven (€ – 23,0 mln)

IOAW (-/- € 34,200 miljoen)

1. De uitgaven zijn neerwaarts aangepast in verband met een daling van het volume en een neerwaartse bijstelling van de weglek als gevolg van de afschaffing van de vervolguitkering WW.

IOAW (-/- € 6,551 miljoen)

1. De uitgaven zijn naar beneden bijgesteld in verband met een ramingsaanpassing van de weglek als gevolg van de afschaffing van de WAZ.

Overig (€ 0,525 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking ad -/- € 0,091 miljoen ten behoeve van de secretaris van de toetsingscommissie.

2. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen van het Digitaal verantwoordingssysteem (€ 0,616 miljoen).

Handhaving (€ 1,650 miljoen)

1. Er zijn extra middelen voor de ketensamenwerking tussen de partners CWI, UWV, VNG en Divosa noodzakelijk, onder andere voor de financiering van de Monitorgroep.

Subsidies (€ 0,070 miljoen)

1. Toevoeging via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2005 (€ 0,070 miljoen).

TRI uitvoeringskosten (€ 2,0 miljoen)

1. De vertraging bij de herbeoordelingen WAO leidt ook tot een verschuiving van de uitvoeringskosten en uitkeringslasten TRI.

Ontvangsten (€ 25,0 miljoen)

Voor de financiering van de IOAW geldt een bevoorschottingssystematiek. De terugontvangsten IOAW zijn het gevolg van de in 2005 opgetreden volumedaling.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 31 Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 1 717 839 0 39 812 39 812 1 757 651        
Uitgaven: 1 717 839 0 39 812 39 812 1 757 651 67 719 92 442 108 991 136 665
                   
Programma-uitgaven OD 2 1 713 685 0 39 812 39 812 1 753 497 67 719 92 442 108 991 136 665
Wajong uitkeringslasten 1 666 439   39 812 39 812 1 706 251 66 304 90 726 107 087 134 393
Wajong uitvoeringskosten 47 246     0 47 246 1 415 1 716 1 904 2 272
                   
Apparaatsuitgaven 4 154 0 0 0 4 154        
Personeel 3 991     0 3 991        
Materieel 163     0 163        
                   
Ontvangsten 0 0 0 0 0        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 39,812 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wajong uitkeringslasten (€ 39,812 miljoen)

1. Op grond van het definitieve belastingplan is het Wajongkopje lager vastgesteld dan oorspronkelijk in de Begroting 2006 was opgenomen (-/- € 1,7 mln).

2. De instroom in de Wajong komt in 2005 uit op 10 600. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen de instroom 9 800 bedroeg.

Op basis van deze toename is de intstroomraming voor 2006 ook opwaarts bijgesteld tot 11 400 (€ 41,512 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 32 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming zonder activerende voorwaarden tegen de financiële risico’s bij inkomensverlies Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 328 577 0 10 243 10 243 338 820        
Uitgaven : 328 577 0 10 243 10 243 338 820 3 036 9 389 11 952 14 352
                   
Programma-uitgaven OD 3 327 793 0 10 243 10 243 338 036 3 036 9 389 11 952 14 352
Toeslagenwet uitkeringslasten 317 888   10 243 10 243 328 131 2 850 9 165 11 723 14 165
Toeslagenwet uitvoeringskosten 9 905     0 9 905 186 224 229 187
                   
Apparaatsuitgaven 784 0 0 0 784        
Personeel 753     0 753        
Materieel 31     0 31        
                   
Ontvangsten 0 0 0 0 0        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 10,243 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 10,243 miljoen)

1. Een gecombineerd effect van de doorwerking van de gemiddelde uitkering en de volume aanpassingen in de moederwetten op de TW (€ – 4,257 miljoen)

2. WAO’ers die in het huidige stelsel naast hun WAO een toeslag en IOAW ontvangen, zullen onder het nieuwe regime naast hun WAO een hogere toeslag ontvangen en de IOAW-uitkering verliezen (€ 12 miljoen).

3. Aan arbeidsongeschikten met een TW-uitkering wordt een zgn. kopje uitgekeerd om deze uitkeringsgerechtigden op het voor hen relevante sociaal minimum te krijgen (€ 2,5 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 33 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor tegemoetkoming in specifieke kosten Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 3 300 719 25 000 0 25 000 3 325 719        
Uitgaven : 3 300 719 25 000 0 25 000 3 325 719 0 0 0 0
                   
Programma-uitgaven OD 1   25 000 0 25 000 25 000 25 000 23 000 19 000 0
Schuldhulpverlening   25 000 0 25 000 25 000 25 000 23 000 19 000 0
                   
Programma-uitgaven OD 2 3 296 196 0 0 0 3 296 196 0 0 0 0
AKW uitkeringslasten 3 185 324     0 3 185 324        
AKW uitvoeringskosten 77 148     0 77 148        
TOG uitkeringslasten 31 094     0 31 094        
TOG uitvoeringskosten 2 630     0 2 630        
Programma-uitgaven OD 3 3 239 0 0 0 3 239 0 0 0 0
Uitkeringslasten Reg.Asbest 2 235     0 2 235        
Uitvoeringskosten Reg.Asbest 1 004     0 1 004        
                   
Apparaatsuitgaven 1 284 0 0 0 1 284        
Personeel 1 236     0 1 236        
Materieel 48     0 48        
                   
Ontvangsten 272 0 0 0 272        

Toelichting

Bij de begrotingsbehandeling SZW is het amendement Noorman-Den Uyl aangenomen, dat voorziet in een toevoeging van 25 mln. aan de begroting 2006 voor schuldhulpverlening door gemeenten. Het kabinet trekt ook voor 2007–2009 geld uit voor schuldhulpverlening.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 8 648 941 0 1 742 600 1 742 600 10 391 541        
Uitgaven : 8 648 941 0 1 742 600 1 742 600 10 391 541 1 392 200 1 392 700 1 392 700 1 392 700
                   
Programma-uitgaven OD 1 5 789 200 0 1 742 600 1 742 600 7 531 800 1 392 200 1 392 700 1 392 700 1 392 700
Rijksbijdrage AOW-gat grensarbeiders       0 0        
Bijdragen BIKK AOW 2 610 100   9 400 9 400 2 619 500 22 100 22 600 22 600 22 600
Bijdragen BIKK Anw 180 500   700 700 181 200 1 500 1 500 1 500 1 500
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds 2 700 000   1 732 500 1 732 500 4 432 500 1 368 600 1 368 600 1 368 600 1 368 600
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden 1 700     0 1 700        
Rijksbijdrage Aof 2 000     0 2 000        
Rijksbijdrage tegemoetkoming                  
AOW-gerechtigden 294 900     0 294 900        
                   
Programma-uitgaven OD 2 2 858 815 0 0 0 2 858 815 0 0 0 0
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW 2 858 815     0 2 858 815        
                   
Apparaatsuitgaven 926 0 0 0 926        
Personeel 890     0 890        
Materieel 36     0 36        
                   
Ontvangsten 0 0 0 0 0        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1 742,600 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Bijdragen BIKK AOW (€ 9,4 miljoen)

1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het CEP met € 9,4 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (€ 0,7 miljoen)

1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van het CEP met € 0,7 miljoen.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 1 732,5 miljoen)

1. In 2005 heeft er een herziening van de verdeelsleutel belastingen/premies volksverzekeringen plaatsgevonden. Dit leidt tot een structureel hogere rijksbijdrage.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 35 Emancipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 13 044 0 – 36 – 36 13 008        
Uitgaven: 13 044 0 317 317 13 361 – 114 – 116 – 116 – 116
                   
Programma-uitgaven OD 2 10 446 0 317 317 10 763 – 114 – 116 – 116 – 116
Dagindeling       0 0        
Primair proces 2 182   50 50 2 232 – 25 – 25 – 25 – 25
Subsidies 7 766   – 24 – 24 7 742 – 86 – 88 – 88 – 88
Voorlichting 207   2 2 209 – 2 – 2 – 2 – 2
Onderzoek 291   289 289 580 – 1 – 1 – 1 – 1
                   
Apparaatsuitgaven 2 598 0 0 0 2 598        
Personeel 2 218     0 2 218        
Materieel 380     0 380        
                   
Ontvangsten 0 0 0 0 0        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,317 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Primair proces (€ 0,050 miljoen)

1. Een toevoeging door middel van de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2005 van € 0,057 miljoen.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,007 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,024 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,024 miljoen).

Voorlichting (€ 0,002 miljoen)

1. Een toevoeging door middel van de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2005 van € 0,003 miljoen.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,001 miljoen).

Onderzoek (€ 0,289 miljoen)

1. Een toevoeging door middel van de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2005 van € 0,027 miljoen.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,262 miljoen).

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 19 0 951 951 970        
Uitgaven : 201 0 951 951 1 152 900 240 140 10
                   
Programma-uitgaven OD 1 182 0 951 951 1 133 900 240 140 10
Regelingen ex-mijnwerkers 182   0 0 182        
Ondersteuning vorming BvG-en     874 874 874 900 240 140 10
Overig afwikkeling SUWI     77 77 77        
                   
Apparaatsuitgaven 19 0 0 0 19        
Personeel 18     0 18        
Materieel 1     0 1        
                   
Ontvangsten 0 0 0 0 0        

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,951 miljoen.


Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Ondersteuning vorming BvG-en (€ 0,874 mln.)

1. Voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling BVG wordt via de eindejaarsmarge voor 2006 een bedrag van € 2,304 miljoen aan dit artikel toegevoegd.

2. Omdat de financiele afwikkeling van de Stimuleringsregeling BVG nog een aantal jaren doorloopt is door middel van een budgettair neutrale kasschuif (-/- € 1,430 mln. in 2006 en € 1,430 in 2007/2011) een realistische meerjarenraming opgenomen.

Afwikkeling SUWI (€ 0,077 mln.)

1. Een toevoeging door middel van de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen uit 2005 van € 0,077 miljoen.

Niet beleidsartikelen

Artikel 98 Algemeen Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 216 773 0 – 1 178 – 1 178 215 595        
Uitgaven: 219 099 0 – 839 – 839 218 260 1 335 – 161 – 161 – 161
                   
Programma-uitgaven OD 1 54 133 0 – 11 279 – 11 279 42 854 348 – 349 – 349 – 319
                   
Handhaving 31 768 – 7 540 – 7 540 24 228          
1. Eindejaarsmarge     70 70          
2. Budgettair neutrale herschikkingen   – 4 260 4 260   – 686 – 685 – 685 – 685
3a. Keller     – 5 000 – 5 000          
3b. Ketensamenwerking     1 650 1 650          
                   
Primair proces 642   213 213 855        
1. Eindejaarsmarge     64 64          
2. Budgettair neutrale herschikkingen   149 149   158 156 156 156
                   
Subsidies 6 052   – 4 812 – 4 812 1 240        
1. Eindejaarsmarge     44 44          
2. Budgettair neutrale herschikkingen   – 4 856 – 4 856   1 605 1 725 1 725 1 725
                   
Voorlichting 4 931   2 175 2 175 7 106        
1. Eindejaarsmarge     171 171          
2. Budgettair neutrale herschikkingen   804 804   – 227 – 231 – 231 – 231
4. Voorlichting arbeidsgehandicapten     1 200 1 200   700      
                   
Onderzoek en beleidsinformatie 10 740   – 1 315 – 1 315 9 425        
1. Eindejaarsmarge     1 000 1 000          
2. Budgettair neutrale herschikkingen   – 2 815 – 2 815   – 1 202 – 1 314 – 1 314 – 1 284
3b. Ketensamenwerking     500 500          
                   
Apparaatsuitgaven 164 966 0 10 440 10 440 175 406 987 188 188 158
                   
Personeel 67 587   756 756 68 343        
1. Eindejaarsmarge     658 658          
2. Budgettair neutrale herschikkingen   494 494   454 671 671 641
5. Overboeking naar VROM     – 396 – 396   – 396 – 396 – 396 – 396
                   
Materieel 17 171   10 542 10 542 27 713        
1. Eindejaarsmarge     677 677          
2. Budgettair neutrale herschikkingen   6 667 6 667   5 726 4 710 4 710 4 710
6. Overboekingen met andere departementen     198 198   – 197 – 197 – 197 – 197
7. Dienstauto’s     3 000 3 000          
                   
Huisvesting 35 218   – 4 290 – 4 290 30 928        
2. Budgettair neutrale herschikkingen   – 4 251 – 4 251   – 4 246 – 4 246 – 4 246 – 4 246
8. Overboeking naar VROM     – 39 – 39   – 39 – 39 – 39 – 39
                   
Automatisering 20 267   3 640 3 640 23 907        
1. Eindejaarsmarge     957 957          
2. Budgettair neutrale herschikkingen   2 533 2 533   – 107 – 107 – 107 – 107
9. Overboeking van VROM     150 150          
                   
Bijdrage aan IWI 24 723   – 208 – 208 24 515        
2. Budgettair neutrale herschikkingen   – 208 – 208   – 208 – 208 – 208 – 208
                   
Ontvangsten 5 024 15 000 – 15 000 0 5 024        

Toelichting

1. Eindejaarsmarge

In het kader van de Eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2005 naar 2006. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

2. Budgettair neutrale herschikkingen

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

3a. Keller

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Expertcommissie o.l.v. prof.ir.dr. Keller komt er een verbod op de zgn. «dubbele gegevensuitvraag». Ter ondersteuning hiervan wordt een digitaal klantdossier ontwikkeld. Hiervoor is f 5 mln beschikbaar gesteld uit handhavingsgelden.

3b. Ketensamenwerking

Er zijn extra middelen voor de ketensamenwerking tussen de partners CWI, UWV, VNG en Divosa noodzakelijk o.a. voor de financiering van de monitorwerkgroep (f 1,650 mln.).

Bij onderzoek gaat het om financiering van de evaluatie SUWI.

4. Voorlichting arbeidsgehandicapten

Een voorname belemmering voor de reintegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten is de beeldvorming onder werkgevers over deze groep.

In samenspraak met andere organisaties gaat SZW, conform toezegging aan de Kamer, een campagne voeren om de beeldvorming te verbeteren.

5. Overboeking naar VROM

Het vergunningenstelsel in het kader van de Kernenergiewet is overgegaan van het Ministerie van SZW naar het Ministerie van VROM. De bijbehorende budgetten worden in deze suppletore begroting overgeboekt.

6. Overboekingen met andere departementen

Op het materiele budget worden een aantal overboekingen verwerkt:

Naar BZK worden € 0,193 mln en € 0,012 mln overgeboekt als SZW-bijdrage in de opbouw van een Expertise centrum en een Ontwikkel centrum.

Naar VROM wordt € 0,197 mln. overgeboekt in verband met het vergunningenstelsel KEW (zie 5).

Van VROM is € 0,600 mln bijgeplust ten behoeve van de versterking van de eestelijns toezichts- en handhavingstaken van het externe veiligheidsbeleid door de Arbeidsinspectie.

7. Dienstauto’s

Tijdelijke meerkosten als gevolg van de overgang van het leasen van de dienstauto’s naar het aanschaffen van dienstauto’s voor de departementsleiding, de Arbeidsinspectie en de SIOD.

8. Overboeking naar VROM

Naar VROM wordt € 0,039 mln. overgeboekt in verband met het vergunningenstelsel KEW (zie 5).

9. Overboeking van VROM

Van VROM is € 0,150 mln bijgeplust ten behoeve van de versterking van de eestelijns toezichts- en handhavingstaken van het externe veiligheidsbeleid door de Arbeidsinspectie.

Ontvangsten

De op dit artikel geparkeerde taakstelling ad € 15,0 miljoen wordt ingevuld bij de anticumulatiebaten.

Niet beleidsartikelen

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien Stand ontwerpbegroting 2006 Mutaties NvW en amendementen Mutaties 1e sup-pletore begroting Totaal mutaties Stand 1e suppletore be-groting Mutatie 2007 Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010
  1 2 3 4 = (2+3) 5 = (1+4)        
Verplichtingen 46 0 107 062 107 062 107 108        
Uitgaven: 46 0 107 062 107 062 107 108 94 633 94 455 95 258 95 264
                   
Programma-uitgaven OD 1 46 0 107 062 107 062 107 108 94 633 94 455 95 258 95 264
Onvoorziene uitgaven 0     0 0        
Loonbijstelling 46   78 697 78 697 78 743 66 909 67 214 68 090 68 070
Ptijsbijstelling 0   28 365 28 365 28 365 27 724 27 241 27 168 27 194
                   
Ontvangsten 0 0 0 0 0        

Toelichting

De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling 2006 bedraagt € 74,613 miljoen voor de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en € 4,084 miljoen voor uitgaven rijksbegroting-in-enge zin.


De toedeling van het ministerie van Financiën voor de prijsbijstelling 2006 bedraagt € 26,180 miljoen voor de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en € 2,185 miljoen voor uitgaven rijksbegroting-in-enge zin.