Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

30560 III 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 1 19 mei 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2006, vastgesteld bij de wet van 2 februari 2006, Stb. 2006, 93;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2006 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven,


De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2005

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen in EUR 1 000

    (1) (2)
  Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting
    verplichtingen uitgaven ontvangsten verplichtingen uitgaven ontvangsten
  TOTAAL   41 095 4 375   2 340 1 032
               
  Beleidsartikelen   41 095 4 375   2 340 1 032
01 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid 41 095 41 095 4 375 2 340 2 340 1 032
               
  Niet-beleidsartikelen            
03 Nominaal en onvoorzien

Mij bekend,


De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,