Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging begroting van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

30560 VI STB 2006 430

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Justitie voor het jaar 2006 als volgt te luiden:

5.

De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6.

De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 15 september 2006

Beatrix

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de achtentwintigste september, 2006

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de wet van 15 september 2006, Stb. 430

Begroting 2006

Ministerie van Justitie (VI)

bedragen x € 1 000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

5 421 718

5 421 699

1 017 389

310 257

310 257

12 627

5 731 975

5 731 956

1 030 016

                     
 

Totaal beleidsartikelen

5 224 859

5 224 159

1 008 922

191 752

191 752

11 777

5 416 611

5 415 911

1 020 699

                     

11

Nederlandse rechtsorde

15 929

15 929

0

– 3 225

– 3 225

0

12 704

12 704

0

12

Rechtspleging en rechtsbijstand

1 220 468

1 220 468

178 606

44 892

44 892

4 961

1 265 360

1 265 360

183 567

13

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

2 080 616

2 080 616

709 147

1 851

1 851

998

2 082 467

2 082 467

710 145

14

Jeugd

754 240

754 240

12 339

– 2 301

– 2 301

324

751 939

751 939

12 663

15

Vreemdelingen

831 031

831 031

103 676

112 534

112 534

10 194

943 565

943 565

113 870

16

Integratie

320 810

320 110

5 154

38 001

38 001

– 4 700

358 811

358 111

454

17

Internationale rechtsorde

1 765

1 765

0

0

0

0

1 765

1 765

0

                     
 

Totaal niet-beleidsartikelen

196 859

197 540

8 467

118 505

118 505

850

315 364

316 045

9 317

                     

91

Algemeen

195 820

196 501

8 467

– 6 339

– 6 339

850

189 481

190 162

9 317

92

Nominaal en onvoorzien

– 930

– 930

0

124 387

124 387

0

123 457

123 457

0

93

Geheim

1 969

1 969

0

457

457

0

2 426

2 426

0

Ons bekend,

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
M. C. F. Verdonk