Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2006
  • Download PDF

Wijziging begroting Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

30560 IXA STB 2006 443

Artikel 1

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 15 september 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,
G. Zalm

Uitgegeven de vijfde oktober, 2006

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 15 september 2006, Stb. 443

Begroting 2006

Nationale Schuld (IXA)

(x € 1000)

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

38 914 073

37 040 630

 

1 807 054

– 8 251 640

               
 

Beleidsartikelen

 

38 914 073

37 040 630

 

1 806 960

– 8 251 640

01

Financiering Staatsschuld

35 299 686

35 299 686

35 450 793

– 119 465

– 119 465

– 7 874 560

02

Kasbeheer

3 614 387

3 614 387

1 589 837

1 926 425

1 926 425

– 377 080

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

0

0

 

94

0

03

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

94

94

0

Mij bekend,

De Minister van Financiën,
G. Zalm