Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2006
  • Download PDF

2.5 Garanties

Tabel 2.5.1 Garanties: uitstaand risico 2005 en nieuwe machtigingen 2006 (x € 1 miljard)
  Risico ultimoMachtiging tot het verlenen van nieuwe garanties
 Garantie op kredieten20052006
1Garantie Prorail, NS-rail en streekvervoer3,10,1
2Garantie Midden- en Kleinbedrijf1,40,4
3Garantie inrichting gezondheidszorg1,00,0
4Garantie Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten0,90,0
5Garantie kredieten aan EU-staten0,80,0
6Garantie Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.0,60,0
7Garantie voor kredieten Scheepsbouw0,51,0
8Garantie Bouwleningen Academische Ziekenhuizen0,40,0
9Garantie accommodaties gehandicapten0,40,0
10Garantie voor Natuur en landschappen0,20,1
11Garantie Nationale Investeringsbank (bijzondere financiering NIB)0,20,0
12Garantie voor Nederlandse Antillen0,10,0
 Totaal9,61,6
    
 Garantie op deelnemingen  
13Garantie deelname DNB in kapitaal Internationaal Monetair Fonds10,20,0
14Garantie deelname in kapitaal Europese Investeringsbank7,00,0
15Garantie deelname kapitaal Wereldbank3,10,0
16Garantie deelname kapitaal regionale ontwikkelingsbanken0,70,0
17Garantie deelname European Bank for Reconstruction and Development0,40,0
 Totaal21,40,0
    
 Garantie op moelijk/niet te verzekeren risico's  
18Garantie Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen15,90,0
19Garantie aan NCM inzake exportkredietverzekeringen8,411,3
20Garantie Airmarshalls1,50,0
21Garantie aan NCM inzake herverzekering investeringen0,80,5
22Garantie herverzekeringsovereenkomst met Wereldbank0,20,2
 Totaal26,811,9
    
 Overige garanties (o.a. liquiditeits- en exploitatiegarantie)  
23Garantie huurwoningen geëxploiteerd door corporaties0,10,0
24Garantie cultuur0,20,1
25Overige garanties (o.a. internationale economische betrekkingen)1,30,3
 Totaal1,60,4
 Totaal generaal59,413,9
 Totaal in % BBP12,02,7

Tabel 2.5.2 Uitgaven en ontvangsten in 2006 op de door de Staat verstrekte garanties (x € 1 miljoen)
  UitgavenOntvangsten
  20062006
1Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf16,715,0
2Nationale Investeringsbank (NIB)10,19,5
3Exportkredietverzekering124,0261,3
4Internationale Economische Betrekkingen3,14,0
5Scheepsbouw10,010,0
6Overige garantieregelingen3,77,9
 Totaal167,6307,7

Definitie garanties

Een garantie wordt omschreven als een voorwaardelijke financiële verplichting van het Rijk aan een derde buiten het Rijk,die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet.

Soorten garanties

Kredietgarantie: garantie op rente- en aflossingverplichtingen (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).

(Her-)verzekering: garantie op moeilijk/niet te verzekeren risico's (risico gemaximeerd per gebeurtenis).

Garantie voor deelnemingen: garantie op vol- of bijstorten aandelenkapitaal (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).

Overig, exploitatiegarantie: garantie op minimum van exploitatieniveau (risico gemaximeerd per jaar).

Overig, liquiditeitsgarantie: garantie op minimum van liquiditeitsniveau (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).

Uitgaven

Betreffen schade-uitkeringen op afgegeven garanties.

Ontvangsten

Betreffen zowel ontvangen premies of provisies e.d. als op derden verhaalde (schade)uitkeringen.