Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007

30800 VII 6 Verslag van een schriftelijk overleg

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 6 Vastgesteld 5 oktober 2006

Binnen de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 hebben enkele leden de behoefte over de antwoorden op de vragen gedrukt onder Aanh. TK 2005–2006, nrs. 1896, 1897 en 1898 over het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen en het privé-gebruik van een dienstauto, enkele vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. Bij brief van 4 oktober 2006 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze beantwoord. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.


De voorzitter van de commissie
Noorman-den Uyl

Adjunct-griffier van de commissie
Hendrickx

1

Is het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen (Besluit van 7 juni 2002, Stb. 2002, 369) een regeling die parlementaire goedkeuring behoeft?


Nee. Het Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen is een algemene maatregel van bestuur. Het besluit is gebaseerd op artikel 2, tweede lid, van Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen.

2 en 3

Heeft de minister het voornemen de, kennelijk bestaande, onduidelijkheid over de definitie van terughoudendheid in het Voorzieningenbesluit op te lossen door een duidelijke norm te stellen? Zo ja, zal de minister die norm dan ook helder en uitgebreid toelichten?

Zal de minister de aangepaste versie (inclusief de aanpassingen aangekondigd in de antwoorden op Kamervragen) van het Voorzieningenbesluit voorleggen aan de Tweede Kamer?


Het Voorzieningenbesluit bevat bepalingen over onder meer de voorzieningen die aan de ministers en staatssecretarissen ter beschikking worden gesteld en noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun ambt. Met betrekking tot de dienstauto zijn normen opgenomen over de kilometerprijs (artikel 7) en over de compensatie voor de fiscale bijtelling (artikel 8). In het Voorzieningenbesluit zijn geen bepalingen opgenomen over het gebruik van dienstauto’s. Wel is in de toelichting bij het besluit aangegeven dat bewindspersonen om redenen van bereikbaarheid en veiligheid geacht worden zich zowel zakelijk als privé zoveel mogelijk per dienstauto te doen verplaatsen, behalve bij vakantiereizen naar het buitenland.

Zoals bij de beantwoording van eerdere Kamervragen is aangegeven, ziet het kabinet geen aanleiding om het besluit aan te passen. Wel heeft het kabinet overwogen dat de toelichting van het Voorzieningenbesluit verduidelijkt dient te worden, met name waar het gaat om (privé-)reizen naar het buitenland. De ministerraad zal zich daar binnenkort over uitspreken. Uw Kamer zal daarover geïnformeerd worden.

4

Kan de consistentie worden aangegeven van enerzijds de opmerking dat partners in uitzonderlijke gevallen mee mogen reizen en anderzijds het feit dat wordt geaccepteerd dat zij alsnog hun eigen reis betalen?


Partners van ambtenaren reizen niet op een dienstreis mee. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien dit functioneel is en in het belang van de dienst. Bij de beantwoording van de eerdere Kamervragen heeft de minister van LNV aangegeven dat i.c. de aanwezigheid van de partners op de bijeenkomsten functioneel was en in het belang van de dienst. Hoewel hun aanwezigheid naar het oordeel van de minister van LNV functioneel was, hebben de betrokken partners desalniettemin zelf te kennen gegeven tot betaling van de door hen gemaakte kosten te zullen overgaan, teneinde de discussie over de functionaliteit te kunnen sluiten. Ik zie daarin geen inconsistentie.

1  Samenstelling: Leden: Kalsbeek (PvdA), Noorman-den Uyl (PvdA), voorzitter, Van Beek (VVD), ondervoorzitter, Van der Staaij (SGP), Wilders (Groep Wilders), De Pater-van der Meer (CDA), Duyvendak (GL), Spies (CDA), Sterk (CDA), Van der Ham (D66), Algra (CDA), Haverkamp (CDA), Van win (CDA), Smilde (CDA), Straub (PvdA), Nawijn (Groep Nawijn), Boelhouwer (PvdA), Dubbelboer (PvdA), Hermans (LPF), Griffith (VVD), Nijs (VVD), Irrgang (SP), Meijer (PvdA), Özütok (GL), Wagner (PvdA), Vacature (LPF), Vacature (SP) en Vacature (VVD).Plv. leden: De Vries (PvdA), Fierens (PvdA), Weekers (VVD), Slob (CU), Szabó (VVD), Rambocus (CDA), Van Gent (GL), Çörüz (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Koşer Kaya (D66), Eski (CDA), Knops (CDA), Van Bochove (CDA), Van Hijum (CDA), Hamer (PvdA), Hermans (LPF), Leerdam (PvdA), Wolfsen (PvdA), Vacature (VVD), De Vries (VVD), Van der Sande (VVD), Kant (SP), Tjon-A-Ten (PvdA), Halsema (GL), Dijsselbloem (PvdA), Vacature (LPF), De Wit (SP) en Balemans (VVD).