Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007

30800 D 4 Nota van wijziging

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 4 Ontvangen 13 oktober 2006

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 (Kamerstukken II 2006/2007, 30 800 D, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen in de tabel in € 1000):

Art. Omschrijving Stand ontwerpbegroting vóór Nota van Wijziging Stand ontwerpbegroting na Nota van Wijziging  
    Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
  Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen        
11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer 2 049 631   2 110 995  
12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid 205 927   205 927  
13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie 729 999   729 999  
14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening 224 268   224 268  
15 Projecten in voorbereiding 210 904   200 904  
           
  Sub-totaal uitgaven 3 420 729   3 472 093  
           
  Ontvangsten van het fonds        
21 Ontvangsten uit aardgasbaten   3 131 000   3 131 000
22 Voeding uit incidentele baten   564 114   564 114
           
  Sub-totaal ontvangsten   3 695 114   3 695 114
31 Voordelig eindsaldo / beginsaldo 3 887 805 3 613 420 3 836 441 3 613 420
           
  Totaaltelling 7 308 534 7 308 534 7 308 534 7 308 534

TOELICHTING

Algemeen

Aanleiding voor deze Nota van Wijziging op de Fes-begroting 2007 zijn de nieuwe kostenvergoedingsregeling en de overgangsfaciliteit die mede naar aanleiding van het overleg met de Tweede Kamer worden opgesteld in verband met het niet meer verstrekken van subsidie aan nieuwe projecten voor duurzame elektriciteit in het kader van het stimuleren van de Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP).


De MEP is zodanig succesvol dat de doelstelling van 9% duurzame elektriciteit in 2010 wordt gehaald met de reeds ingediende aanvragen. Daarom is besloten geen subsidie meer te verstrekken aan nieuwe aanvragen in het kader van de MEP met ingang van 18 augustus 2006.

In de brief aan de Tweede Kamer van 11 september 2006 (Kamerstukken II 2005/2006, 28 665, nr. 76) stelt het kabinet in dat verband een tweetal maatregelen voor.

Omdat door het besluit bedrijven rechtstreeks zijn getroffen die reeds in een vergevorderd stadium van voorbereiding waren, is een kostenvergoedingsregeling in het leven geroepen. De regeling is van toepassing voor bedrijven die voor 18 augustus de benodigde vergunningen hebben aangevraagd en voor 1 januari 2007 een ontvankelijke MEP-aanvraag hadden kunnen indienen. Het gaat dan om de noodzakelijk gemaakte kosten voor het verkrijgen van een MEP-subsidie. Het kabinet stelt voor deze gevallen € 70 mln beschikbaar.

Voorts zal mede in het kader van het mestbeleid voor relatief kleinschalige (co)vergistingsprojecten een subsidieregeling worden ingesteld waarvoor het kabinet in totaal € 270 mln beschikbaar stelt.


De benodigde middelen voor de kostenvergoedingsregeling en de overgangsfaciliteit bedragen in totaal € 340 mln. Voor een bedrag van € 150 mln wordt dekking gevonden door de reservering in het Fes voor innovatieve energie via het Fes-bruggetje voor beide regelingen te bestemmen.

Omdat het overleg met de Tweede Kamer over de regelingen ten tijde van Prinsjesdag nog in volle gang was, was verwerking in de begroting 2007 niet mogelijk. Inmiddels bestaat hierover voldoende duidelijkheid en is verwerking in de begroting wel mogelijk. Omdat de eerste betalingen zijn voorzien in het voorjaar van 2007, worden de financiële gevolgen bij Nota van Wijziging op de begroting 2007 verwerkt bij alle betrokken begrotingen (Fes, EZ, LNV en VROM voor uitgaven en/of dekking, Infrastructuurfonds en VenW voor technische verwerking van het Fes-bruggetje).

Artikelsgewijs

Op artikel 11/Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer is een ophoging met € 61,4 mln van het Fes-bruggetje verwerkt voor het jaar 2007. In de jaren 2008–2017 wordt het Fes-bruggetje met in totaal € 88,6 mln opgehoogd.

Op artikel 15/Projecten in voorbereiding is een verlaging met € 10 mln van de reservering voor innovatieve energie verwerkt voor het jaar 2007. In de jaren 2008–2010 wordt de reservering met in totaal € 140 mln verlaagd.

Het kasritme van de oorspronkelijke reservering is anders dan het kasritme van de verhoging van de Fes-brug. Als gevolg hiervan wordt het voordelig eindsaldo 2007 verlaagd met € 51,4 mln.


De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip

De Minister van Economische Zaken,
J. G. Wijn

De Minister van Financiën,
G. Zalm