Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

30800 V 13 Amendement van de leden samsom en koenders

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 13 Ontvangen 18 oktober 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 000 (x € 1 000).

II

In artikel 4 Meer welvaart en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe in het komende begrotingsjaar 50 mln meer bij te dragen aan een duurzame energievoorziening voor de allerarmsten, als eerste stap om te komen tot een verdere substantiële verhoging van 150 miljoen voor de komende jaren. Onze gezamenlijke toekomst is afhankelijk van de vraag of we erin slagen om de overgang naar een schone energievoorziening te maken vóórdat klimaatverandering en oprakende brandstoffen ons voor onoverkomelijke problemen plaatsen. Naast investeringen in Nederland moeten we ook onze ambities op het gebied van internationale samenwerking flink opschroeven. De huidige output doelstelling om 10 miljoen mensen van energie niet toereikend gegeven de enorme uitdaging om het energievraagstuk op te lossen.

De dekking wordt gevonden binnen de vrije bestedingruimte van artikel 4.


Samsom

Koenders