Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007

30800 XI 12 Nota van wijziging

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 12 Ontvangen 6 november 2006

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (Kamerstukken II, 2006/2007, 30 800 XI, nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen in € 1000):

Omschrijving Stand ontwerpbegroting vóór Stand ontwerpbegroting na
    Nota van Wijziging Nota van Wijziging  
    verplich-tingen uitgaven ontvangsten verplich-tingen uitgaven ontvangsten
               
  TOTAAL 3 077 433 3 966 128 1 069 979 3 077 432 3 963 249 1 069 979
               
  Beleidsartikelen   3 579 471 1 039 633   3 579 471 1 039 633
01 Bevorderen van een goed werkende woningmarkt 8 621 13 996 0 8 621 13 996 0
02 Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus 43 072 433 937 91 43 072 433 937 91
03 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt 2 045 951 2 030 164 659 134 2 045 951 2 030 164 6 59 134
04 Optimalisering van de ruimtelijke afweging 14 564 22 348 6 000 14 564 22 348 6 000
05 Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur 74 290 276 229 214 468 74 290 276 229 214 468
06 Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging 41 669 101 784 8 000 41 669 101 784 8 000
07 Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem 190 279 174 174 15 100 190 279 174 174 15 100
08 Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde omgeving 164 214 170 888 127 814 164 214 170 888 127 814
09 Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s 26 287 41 062 1 250 26 287 41 062 1 250
10 Versterken van het (inter)nationale milieubeleid 75 117 83 696 6 537 75 117 83 696 6 537
11 Vergroten van de externe veiligheid 20 409 49 237 0 20 409 49 237 0
12 Handhaving en toezicht 61 874 62 094 882 61 874 62 094 882
13 Rijkshuisvesting en architectuur 116 362 119 862 357 116 362 119 862 357
               
Niet-beleidsartikelen     386 657 30 346   383 778 30 346
14 Algemeen 193 848 385 781 30 346 193 848 385 780 30 346
15 Nominaal en onvoorzien 876 876   2 002 – 2 002  

TOELICHTING

Algemeen

Aanleiding voor de Nota van Wijziging op de VROM-begroting 2007 zijn de nieuwe kostenvergoedingsregeling en de overgangsfaciliteit die mede naar aanleiding van het overleg met de Tweede Kamer worden opgesteld in verband met het niet meer verstrekken van subsidie aan nieuwe projecten voor duurzame elektriciteit in het kader van het stimuleren van de Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP).


De MEP is zodanig succesvol dat de doelstelling van 9% duurzame elektriciteit in 2010 wordt gehaald met de reeds ingediende aanvragen. Daarom is besloten geen subsidie meer te verstrekken aan nieuwe aanvragen in het kader van de MEP met ingang van 18 augustus 2006.

In de brief aan de Tweede Kamer van 11 september 2006 (Kamerstukken II, 2005/2006, 28 665, nr. 76) stelt het kabinet in dat verband een tweetal maatregelen voor.

Omdat door het besluit bedrijven rechtstreeks zijn getroffen die reeds in een vergevorderd stadium van voorbereiding waren, is een kostenvergoedingsregeling in het leven geroepen. De regeling is van toepassing voor bedrijven die voor 18 augustus de benodigde vergunningen hebben aangevraagd en voor 1 januari 2007 een ontvankelijke MEP-aanvraag hadden kunnen indienen. Het gaat dan om de noodzakelijk gemaakte kosten voor het verkrijgen van een MEP-subsidie. Het kabinet stelt voor deze gevallen € 70 mln beschikbaar.

Voorts zal mede in het kader van het mestbeleid voor relatief kleinschalige (co)vergistingsprojecten een subsidieregeling worden ingesteld waarvoor het kabinet in totaal € 270 mln beschikbaar stelt.


De benodigde middelen voor de kostenvergoedingsregeling en de overgangsfaciliteit bedragen in totaal € 340 mln. Voor een bedrag van € 150 mln wordt dekking gevonden door de reservering in het Fes voor innovatieve energie via het Fes-bruggetje voor beide regelingen te bestemmen. De resterend benodigde middelen (€ 190 mln) worden voor de helft gevonden in de algemene middelen (€ 95 mln) en voor de andere helft gelijkelijk gedekt door de betrokken departementen EZ, LNV en VROM (elk € 31,7 mln).

Omdat het overleg met de Tweede Kamer over de regelingen ten tijde van Prinsjesdag nog in volle gang was, was verwerking in de begroting 2007 niet mogelijk. Inmiddels bestaat hierover voldoende duidelijkheid en is verwerking in de begroting wel mogelijk. Omdat de eerste betalingen zijn voorzien in het voorjaar van 2007, worden de financiële gevolgen bij Nota van Wijziging op de begroting 2007 verwerkt bij alle betrokken begrotingen (Fes, EZ, LNV en VROM voor uitgaven en/of dekking, Infrastructuurfonds en VenW voor technische verwerking van het Fes-bruggetje).

Artikel 15 Nominaal en onvoorzien

Gevolgen voor de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

Bedragen x € 1 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Verplichtingen:   5 550 – 2 003 – 22 259 2 762 7 119 1 981
Uitgaven: 0 5 242 – 2 003 3 652 2 762 7 119 1 981
Loonbijstelling: 0 1 148 836 757 789 768 743
Loonbijstelling     1 148 836 757 789 768 743
                 
Prijsbijstelling: 0 0 0 0 0 0 0
                 
Onvoorzien: 0 1 459 1 889 1 907 1 046 1 046 1 046
Onvoorzien     1 459 1 889 1 907 1 046 1 046 1 046
                 
Nog te verdelen: 0 5 513 – 1 849 3 867 3 806 8 184 3 071
Nog nader te verdelen taakstellingen   – 1 595 – 2 981 – 3 085 – 3 145 – 2 903 – 2 903
Nog nader te verdelen overig   7 108 1 132 6 952 6 951 11 087 5 974
Nog te verdelen bijdrage milieu elektriciteitsproductie     – 2 879 – 2 879 – 2 879 – 2 879 – 2 879
Ontvangsten: 0 0 0 0 0 0 0

Nog te verdelen bijdrage Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

De dekking van de VROM-bijdrage van in totaal € 31,7 mln in de periode 2007–2017 wordt in de begroting 2007 vanwege de geboden spoed geparkeerd op artikel 15 Nominaal en onvoorzien en ingevuld bij Voorjaarsnota 2007.


De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
P. Winsemius