Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007

30800 VI 34 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 34

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 14 december 2006


Hierbij doe ik u een afschrift toekomen1 van een koninklijk besluit d.d. 14 december 2006, nr. 06.004621, houdende wijziging van de taken van minister drs. M. C. F. Verdonk.


Dit KB geeft uitvoering aan de gewijzigde taakverdeling tussen minister Verdonk en minister Hirsch Ballin waarover ik de Tweede Kamer reeds schriftelijk en mondeling heb ingelicht.


De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
J. P. Balkenende

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.