Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007

30800 B 9 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 9

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 18 januari 2007


Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Financiën, afschriften toekomen van de decembercirculaire 2006 van het gemeentefonds en de decemberbrief van het provinciefonds 2006, die ik heb verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen.1


Het verschijnen van een decembercirculaire/brief is niet gebruikelijk maar hier is voor gekozen omdat na het verschijnen van de septembercirculaires 2006 zich in het gemeente- en provinciefonds nog enkele ontwikkelingen hebben voorgedaan met betrekking tot het jaar 2006.


De belangrijkste ontwikkelingen bij het gemeentefonds zijn de toevoeging van middelen in verband met de voorbereidingskosten wet inburgering nieuwkomers, praktijklokalen VSO en groepverkleining ZMLK, de tweede kamerverkiezingen 2006 en het cliëntenbestand WMO. De brief van het provinciefonds betreft met name de compensatie voor de extra belastingheffing wegens het gebruik van de dienstauto door de Commissarissen der Koningin voor nevenfuncties.


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.