Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007

30800 VII 27 Amendement van het lid spies

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 27 Ontvangen 23 januari 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).

II

In artikel 2 Politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).

Toelichting

Hulpverlening is een van de basistaken van de politie. Vaak is de politie eerder ter plaatse dan de ambulance. In geval van hartfalen zijn de eerste minuten cruciaal. Daarom behoort er op elk politiemotorvoertuig een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig te zijn. Al in april 2005 heeft de Kamer met algemene stemmen de motie-Algra c.s. (29 628, nr. 13) aangenomen, waarin de regering wordt verzocht er zorg voor te dragen dat de AED tot de standaarduitrusting van elk politiemotorvoertuig behoort. Dit amendement is bedoeld om aan die Kameruitspraak gevolg te geven.

Dekking wordt gevonden binnen het juridisch niet verplichte deel van de uitgaven in artikel 2.

Spies