Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemmingen over moties, in verband met behandeling wetsvoorstel Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van BZK (VII) voor het jaar 2007 (30800 VII)

30800 VII 30-01-2007

Stemmingen
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 (30800 VII), te weten
  • de motie-Van Raak over een klokkenluidersfonds (30800 VII, nr. 28);
  • de motie-Brinkman over een onderzoek naar een reorganisatie (30800 VII, nr. 30);
  • de motie-Brinkman over de ontruiming van illegale kraakpanden (30800 VII, nr. 31);
  • de motie-Van Gent over beperking van de verhoging van ministerssalarissen (30800 VII, nr. 32);
  • de motie-Van Gent c.s. over de normering van topinkomens (30800 VII, nr. 33);
  • de motie-Van Gent/Van Raak over afroming van de bijverdiensten van fulltime bestuurders (30800 VII, nr. 34).

(Zie vergadering van 24 januari 2007.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Raak (SP): Voorzitter. De SP-fractie vindt de motie op stuk nr. 32 sympathiek, maar niet sympathiek genoeg. De SP-fractie is tegen een verhoging van de ministerssalarissen met 30% en wil de deur evenmin openzetten voor een verhoging met 10%. 0% is in haar ogen meer dan voldoende. Daarom kan zij helaas niet voor deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Van Raak (30800-VII, nr. 28).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30800-VII, nr. 30).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30800-VII, nr. 31).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (30800-VII, nr. 32).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (30800-VII, nr. 33).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Van Raak (30800-VII, nr. 34).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.