Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007

30800 VII D Verslag van een schriftelijk overleg

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. D Vastgesteld 9 november 2007

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ)1 heeft op 2 oktober 2007 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gezonden inzake twee openstaande toezeggingen (opkomstcijfers van kiezers vanuit het buitenland en het proces van uitvoering van de kaderwet ZBO’s). Op 7 november is de reactie van de minister ontvangen.


De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Hester Menninga

BRIEF AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES

Den Haag, 2 oktober 2007


De vaste commissie voor Binnenlandse zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin heeft op 11 september 2007 uw brief van 27 augustus 2007 inzake de uitvoering van openstaande toezeggingen2 besproken. De commissie heeft met instemming geconcludeerd dat het overgrote deel van de toezeggingen is nagekomen. De commissie verzoekt u echter haar op korte termijn te laten weten wanneer u verwacht de toezeggingen 2006-3 (over het proces van uitvoering van de kaderwet ZBO’s) en 2004-21 (over opkomstcijfers van kiezers vanuit het buitenland) gestand te zullen doen.


De waarnemend griffier van de commissie,

Mr. Eliane C. Janssen.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 7 november 2007


N.a.v. de brief d.d. 2 oktober 2007, waarin de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken informeert naar de toezegging over opkomstcijfers van kiezers vanuit het buitenland (2004-21) en over het proces van uitvoering van de Kaderwet zbo’s (2006-3), informeer ik u mede namens de staatssecretaris als volgt.

Opkomstcijfers van kiezers vanuit het buitenland (2004-21)

Aan de toezegging over cijfers aangaande de hoeveelheid mensen die gebruik hebben gemaakt van internetstemmen dan wel telefoonstemmen bij de Europese parlementsverkiezingen van 2004 is voldaan. Deze cijfers zijn aan de orde gekomen in de evaluatie over internetstemmen die aan de Tweede Kamer is gestuurd.3 Voor de volledigheid wijs ik u erop dat ook de gegevens over internetstemmen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2006 aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.4

Proces van uitvoering van de Kaderwet zbo’s (2006-3)

Ik heb beide Kamers der Staten-Generaal met mijn brief van begin november 2007 geïnformeerd over het proces rond de Kaderwet zbo’s (het Kamerstuknummer is op moment van schrijven nog niet bekend).


De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

G. ter Horst

1  Samenstelling:Holdijk (SGP), Meindertsma (PvdA), Bemelmans-Videc (CDA), Dölle (CDA), Ten Hoeve (OSF), Kox (SP), Russell (CDA), Noten (PvdA), Putters (PvdA), (vice-voorzitter), Engels (D66), Thissen (GL), Hendrikx (CDA), Van Kappen (VVD), De Boer (CU), Quik-Schuijt (SP), K.G. de Vries (PvdA), Schaap (VVD), Hermans (VVD), (voorzitter), Ten Horn (SP), De Vries-Leggedoor (CDA), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Lagerwerf-Vergunst (CU), Rehwinkel (PvdA), Duthler (VVD), Vac. (SP) en Yildirim (Fractie-Yildirim).

2  Kamerstuk I 2006–2007, 30 800 VII, C.

3  Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 VII, nr. 11.

4  Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 800 VII, nr. 62.