Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007

30800 X 64 Verslag van een algemeen overleg

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 64 Vastgesteld 9 februari 2007

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 en de vaste commissie voor Defensie2 hebben op 24 januari 2007 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en staatssecretaris Van der Knaap van Defensie over:

– de brief van de staatssecretaris van Defensie en de staatssecretaris van VROM d.d. 31 oktober 2006 met een voortgangsrapportage (30 800 X, nr. 43);

– Kamervragen van het lid De Wit over geluidshinder in Onderbanken en het antwoord hierop (nr. 293);

– Kamervragen van de leden Duyvendak, De Wit en Samsom en het antwoord hierop, ontvangen op 9 januari 2007 (nr. 578);

– de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 21 december 2006 over informatie over piekisolatie (30 800 XI, nr. 69);

– de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 12 januari 2007 over geluidsmeting voor AWACS-vliegtuigen (VROM 06-858).

Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissie

De heer Jansen (SP) constateert dat de staatssecretaris van VROM na onderzoek de conclusie heeft getrokken dat isolatie van de woningen geen oplossing is voor de mensen die onder de «geluidstrog» van de AWACS-vliegtuigen wonen en dat er in de brief van 21 december ook geen alternatieve oplossingen worden genoemd. Twee maanden daarvoor hadden beide staatssecretarissen al geconcludeerd dat de motoren van deze toestellen niet vervangen zullen worden, omdat andere NAVO-landen dit te duur vinden. De heer Jansen vindt het schandelijk dat de regering het hierbij laat zitten. De toestellen zijn al bijna 25 jaar oud en in 1996 heeft alleen Nederland al 60 mln. gulden bijgedragen aan een grote opknapbeurt, maar al het geld is besteed aan militaire toeters en bellen. Destijds gaf de regering aan met de NAVO in gesprek te zijn over het op korte termijn verplaatsen van een belangrijk deel van de AWACS-vluchten naar andere bases in Europa, het op de middellange termijn installeren van geluiddempende voorzieningen aan de motoren en op een termijn van tien jaar eventuele vervanging van deze vliegtuigen.

Deze termijn is inmiddels verstreken, maar de inwoners van Onderbanken blijven in de herrie en in de stank zitten. Deze mensen zijn in al die jaren blijven knokken voor hun gezondheid, de natuur en het milieu. De SP-fractie vindt dan ook dat zij niet langer door de NAVO aan het lijntje gehouden mogen worden en dat Nederland een ultimatum moet stellen met als stok achter de deur de NAVO-binnenvliegregeling om de AWACS te weren. Zo nodig zal zij een motie op dit punt indienen. Daarnaast wil de fractie een waterdicht permanent netwerk van meetpunten rondom vliegbasis Geilenkirchen, te vergelijken met het meetnet rondom Schiphol. Zij overweegt ook hierover een uitspraak van de Kamer te vragen. Beschikt deze vliegbasis overigens over een actuele vergunning, afgegeven na de officiële sluiting van de basis in 1968? De nieuwe wet inzake geluidhinder die bij het Duitse parlement in behandeling is, geldt ook voor militaire vliegtuigen, dus ook die wet kan van invloed zijn op de vergunning.


Mevrouw Neppérus (VVD) gaat ervan uit dat het lawaai voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er gevlogen wordt met vliegtuigen met verouderde motoren, zodat de oplossing moet worden gezocht in het vervangen van deze motoren. Met verwijzing naar de grote bijdrage van Nederland aan het Bondgenootschap zou Nederland hiervoor begrip kunnen vragen bij de andere NAVO-lidstaten. Hoe staan deze tegenover dit probleem? Het aantal vliegbewegingen blijft onder het maximum en het is zelfs afgenomen; wat wordt hierover met de andere lidstaten besproken? En wanneer is het resultaat van het gezondheidsbelevingsonderzoek en van het onderzoek van de GGD Zuid-Limburg te verwachten?

De staatssecretaris van VROM gebruikt in zijn brief over de isolatie van de betrokken woningen termen als aquarium en bunker; mevrouw Neppérus vindt dit ongelukkig gekozen aanduidingen, omdat ermee gesuggereerd wordt dat er maar geaccepteerd zou moeten worden dat er niets aan de overlast te doen is. Het gaat hierbij om de woningen binnen de 35 Ke-zone; hoe actueel is de bepaling van deze zone? Welk deel van de huidige bevolking woonde al in dit gebied toen het vliegveld werd aangelegd? Wordt er voldoende op toegezien dat er geen rondjes om de kerk worden gevlogen?


De heer Koopmans (CDA) is niet helemaal tevreden over de vorderingen bij het herplanten van het bos van 6 ha dat ten behoeve van het vliegverkeer is verwijderd. Hij vindt dat er echt snel duidelijk moet worden gemaakt of er overeenstemming kan worden bereikt over een gebied waarin aan de herplantplicht kan worden voldaan. Verder is hij in verband hiermee benieuwd naar de stand van zaken bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Het bos is inmiddels al een jaar geleden gekapt, dus het wordt hoog tijd.

De staatssecretaris van Defensie heeft enige tijd geleden toegezegd dat hij zich in overleg met de commandant van de vliegbasis zou inzetten voor een vermindering van het aantal vluchten en doorstarts met achthonderd. Er blijken in er 2006 zeshonderd minder te zijn uitgevoerd en de heer Koopmans is er bij een bezoek aan het gebied van overtuigd geraakt dat er veel gedaan wordt aan het voorkomen van onnodige vluchten. Hij is wel tevreden met dit resultaat, omdat hij vluchten accepteert die nodig zijn voor de veiligheid van het NAVO-gebied.

De heer Koopmans vindt het positief dat het lijkt te lukken om beide gezondheidsbelevingsonderzoeken gelijk te laten oplopen; kan de regering dit bevestigen?

De Board of Directors (BOD) van NAPMO zou voor het eind van het afgelopen jaar nader rapporteren over de prioriteiten bij het verbeterprogramma voor de AWACS-vliegtuigen; wat is inmiddels de stand van zaken? Ook de heer Koopmans is ervan overtuigd dat alleen vervanging van de motoren van de toestellen tot vermindering van de geluidsoverlast kan leiden.

Het is de heer Koopmans opgevallen dat het gemeentebestuur van Onderbanken meteen na het onderzoek naar de mogelijkheid van isolatie van de woningen de conclusie heeft getrokken dat isolatie geen oplossing biedt en dat sluiting van de basis de enige echte oplossing is, terwijl het gemeentebestuur toch niet voor elke individuele huizenbezitter kan spreken. Hij vindt dit geen eerlijke redenering, want Nederland kan hier niet toe besluiten. De staatssecretaris trekt ook wel wat gemakkelijk de conclusie dat er wel erg veel geld met isolatie gemoeid zou zijn, afgezet tegen de kosten van de isolatie in de omgeving van Schiphol.

De heer Koopmans was enigszins verrast door het verlengen van het Koninklijk Besluit ter vernietiging van een onderdeel van het besluit van provinciale staten van Limburg inzake de regelgeving in stiltegebieden. Kan de regering dit uitleggen, mede in het licht van de motie op dit punt?

In antwoord op Kamervragen geeft staatssecretaris Van der Knaap aan dat Nederland niet zal meewerken aan het op de vliegbasis Geilenkirchen stationeren van de vliegtuigen die bij het nieuwe grondwaarnemingssysteem AGS behoren. De heer Koopmans is het hiermee eens, maar hij dringt erop aan om in het overleg in de NAVO toch wat meer met «mandjes» te gaan werken om meer druk uit te oefenen op het vervangen van de motoren van de AWACS-vliegtuigen. Hij vindt dat het accepteren van AGS-vliegtuigen in ruil voor schonere motoren voor de AWACS-vliegtuigen in ieder geval zou moeten kunnen worden overwogen, als de totale geluidsoverlast daardoor daadwerkelijk zou afnemen. Ook de kosten van eventuele isolatie van de woningen zouden bij de gesprekken in de NAVO kunnen worden betrokken.

Ten slotte vraagt de heer Koopmans naar een inschatting van het tijdstip waarop de zaag zou moeten worden gezet in de bomen in een strook van 1 ha die grenst aan het reeds gekapte bos, mede gelet op de motie op dit punt.


De heer Duyvendak (GroenLinks) vindt dat het aangeeft hoe schrijnend de situatie is, dat staatssecretaris Van Geel eigenlijk tot de conclusie komt dat de overlast zo erg is dat isolatie geen zin heeft. De betrokken inwoners moeten blijkbaar kiezen tussen twee grote kwaden: leven in een aquarium of de herrie maar accepteren. De continue geluidshinder is in Onderbanken minder dan in de omgeving van Schiphol, maar er is wel sprake van een extreme piekbelasting, waarop het Nederlandse stelsel van geluidsnormen eigenlijk niet gebaseerd is. Ook de fractie van GroenLinks erkent de betekenis van de AWACS-vluchten, dus het gaat om een belangenafweging, maar de heer Duyvendak raakt er steeds meer van overtuigd dat deze te veel in het nadeel van de betrokken inwoners uitvalt. Hij is dan ook blij dat staatssecretaris Van der Knaap de stationering van AGS-vliegtuigen heeft afgewezen. Heeft Nederland hierbij inderdaad een vetorecht? En is het een definitieve, onvoorwaardelijke afwijzing?

Er wordt al jarenlang gesproken over de noodzaak van vervanging van de motoren van de AWACS-vliegtuigen door moderne, stillere motoren, maar daar blijft het tot nu toe bij. Verder is het aantal vluchten wel verminderd, maar hierbij gaat het om een inspanningsverplichting en het aantal zou ook wel weer kunnen toenemen. De fractie van GroenLinks vindt dan ook dat Nederland hierbij een veel steviger standpunt dient in te nemen en een grens moet aangeven voor wat nog verantwoord is tegenover de betrokken inwoners. Staatssecretaris Van der Knaap zou gebruik kunnen maken van de binnenvliegregeling om zijn onderhandelingspositie te versterken. Net als de heer Jansen overweegt de heer Duyvendak om dit in een motie vast te leggen.


Ook op de heer Samsom (PvdA) maakt de brief over isolatie van de woningen een nogal laconieke indruk. Hij vindt dit na de halve volksopstand van verleden jaar zeker geen goed signaal aan de regio en hij is het met de heer Koopmans eens dat de regering het niet bij de constatering in de brief kan laten. Deze roept overigens de vraag op of het geluid niet zo hard is dat de woningen er überhaupt niet tegen geïsoleerd kunnen worden. Ook de kosten kunnen niet doorslaggevend zijn, want er zijn bij Schiphol enorme kosten gemaakt en net als bij Schiphol kunnen de kosten verhaald worden.

Er is veel gesteggel geweest over het resultaat van het geluidsonderzoek. De heer Samsom gaat hier verder niet op in, maar hij heeft wel geconstateerd dat er in het gebied erg veel behoefte bestaat aan voortdurende geluidsmetingen, net als in de omgeving van Schiphol. Hij dringt aan op snelle invoering van het systeem dat daar al werkt, een systeem waarmee men de vliegtuigen op de radar kan volgen, met informatie over de vlieghoogte en het geproduceerde geluid.

Verder sluit de heer Samsom zich aan bij de opmerkingen van de heer Koopmans over het compensatiebos, de vertrouwenspersoon en het gezondheidsonderzoek. Hij dringt aan op het spoedig nakomen van de beloften op dit vlak.

De fractie van de PvdA heeft het bos bij Schinveld altijd gezien als een troefkaart in de onderhandelingen in NAVO-verband. Deze is nu uit handen gegeven, het bos is omgehakt, maar de binnenvliegregeling vormt in dit verband een nieuwe troefkaart. De regering moet dan uiteindelijk wel bereid zijn deze ook werkelijk uit te spelen. De heer Samsom gaat er nog steeds van uit dat de NAVO ontvankelijk is voor argumenten en dat zij ook in zekere mate een humaan karakter heeft. Wat vinden de bewindslieden hiervan?


De heer Madlener (PVV) gaat ervan uit dat eenieder het beste voorheeft met de inwoners van Schinveld, maar dat er verschillen kunnen zijn in de afweging van hun belangen en die van de NAVO. Hij is benieuwd naar het perspectief voor deze mensen voor de komende tien jaar en hij is het ermee eens dat vervanging van de motoren van de huidige toestellen de mooiste oplossing zou zijn; daar moeten de gesprekken in de NAVO dan ook primair op gericht zijn. De heer Madlener heeft er wel vertrouwen in dat er in ieder geval geen sprake zal zijn van een verslechtering van de situatie en hij ziet er niets in om de binnenvliegregeling te gebruiken om de NAVO ertoe te brengen de huidige vliegtuigen niet meer te gebruiken.

Hoe staat het overigens met de burgers die aan de Duitse kant in de nabijheid van het vliegveld wonen? Ziet de staatssecretaris van Defensie mogelijkheden om de NAVO ertoe te bewegen, de thuisbasis voor de AWACS-vliegtuigen naar elders in Europa te verplaatsen, nu eigenlijk overal de druk toeneemt om de geluidsproductie bij vliegvelden te beperken? Wat is het doel van het opzetten van een netwerk voor geluidsmetingen? Metingen lossen op zichzelf toch niets op?

Antwoord van de bewindslieden

Ook de staatssecretaris van Defensie is van mening dat de AWACS-vliegtuigen ongelooflijk veel herrie maken en dat alles in het werk gesteld moet worden om hier zo snel mogelijk een eind aan te maken, maar hij herinnert eraan dat hij er al verschillende keren op gewezen heeft hoe moeilijk het is om in een gremium als de NAVO te overleggen over een zaak die alleen voor Nederland een probleem vormt. Omdat het veiligheidsbelang voor de NAVO op de allereerste plaats komt, sneuvelen voorstellen om te investeren in motoren altijd als ze niet operationeel noodzakelijk zijn. Nederland betaalt ook slechts 4% van de kosten van de AWACS-vliegtuigen, terwijl de Verenigde Staten bijna de helft ervan voor hun rekening nemen. Men vindt de overlast voor de bewoners van Schinveld wel vervelend, maar men ziet deze als ondergeschikt aan het veiligheidsbelang. Duitsland heeft al helemaal geen begrip voor het Nederlandse probleem en andere landen vinden andere investeringen veel belangrijker. Nederland blijft in de NAVO wel steeds proberen om vervanging van de motoren hoger op de prioriteitenlijst te krijgen, ook in bilaterale gesprekken met andere lidstaten. Desgevraagd toont de staatssecretaris zich bereid de Kamer inzicht te geven in deze prioriteitenlijst.

Hierbij past ook de opstelling die de staatssecretaris gekozen heeft in de discussie over stationering van de AGS-vliegtuigen op de vliegbasis Geilenkirchen, wat de Duitsers graag zouden zien. Hij heeft deze afgewezen omdat de overlast voor de omwonenden er niet door zal verminderen, ook al hebben deze vliegtuigen stillere motoren. Op het ogenblik wordt er een onderzoek ingesteld naar twaalf mogelijke locaties voor deze toestellen, maar de staatssecretaris heeft laten weten dat Nederland absoluut niet zal meewerken aan stationering op de basis Geilenkirchen. Nederland heeft hierbij het vetorecht. Een land als Polen zou de vliegbasis graag overnemen, maar dat zou alleen een verplaatsing van de overlast naar dat land zijn, terwijl de NAVO er ook niet zoveel voor zou voelen, omdat zij honderden miljoenen in Geilenkirchen heeft geïnvesteerd.

Nederland kan weigeren om NAVO-vliegtuigen over zijn grondgebied te laten vliegen, maar er zijn in de NAVO wel afspraken gemaakt over wederkerigheid. Een weigering om AWACS-vliegtuigen in het Nederlandse luchtruim toe te laten zal dan ook ernstige repercussies kunnen hebben voor de vrijheid van Nederland om boven het grondgebied van andere lidstaten te vliegen, maar ook voor de veiligheid, omdat de NAVO dan een minder goed beeld krijgt van wat er boven Nederland gebeurt. De staatssecretaris zou zich dan ook krachtig verzetten tegen een voorstel om daadwerkelijk te overwegen om met gebruikmaking van de binnenvliegregeling een vliegverbod in te stellen. Zijn opstelling bij de stationering van AGS-vliegtuigen past bij de pogingen om de druk op de NAVO op te voeren om de AWACS-toestellen zo snel mogelijk van stillere motoren te voorzien en minder oefenvluchten uit te voeren om de overlast voor de mensen in Schinveld te verminderen. Hij toont zich bereid om de Kamer binnen ongeveer twee weken nog een keer goed en zorgvuldig te informeren over de mogelijkheden van de binnenvliegregeling en de consequenties van het gebruik ervan, maar hij voelt er niets voor om aan te geven hoe «het grijze gebied» bij deze regeling gebruikt zou kunnen worden in de strategie voor de verdere onderhandelingen in de NAVO, omdat hij daarmee zijn troefkaarten zou laten zien. Ook acht hij het niet zinvol om aan te geven op welke termijn het technisch mogelijk zou zijn om de motoren van de AWACS-vliegtuigen te vervangen, omdat het geen technische kwestie is, maar een kwestie van onderhandelen. De onderhandelingen strekken zich overigens uit over een breder terrein, waarbij bijvoorbeeld inderdaad ook de relatief grote bijdrage van Nederland aan de NAVO-activiteiten een rol kan spelen.

Het heeft de gemeente enige tijd gekost om na te gaan, welke locaties geschikt zouden zijn voor de aanplant van een bos in het kader van de herplantplicht. Het oog is nu gevallen op een locatie waarbij de grond van slechts één eigenaar is, omdat er dan sneller gewerkt kan worden. Deze eigenaar zou echter graag een groter stuk grond verkopen, waarin het ministerie van LNV zeer geïnteresseerd is, omdat er dan een gebied van 27 ha tot natuurgebied omgevormd zou kunnen worden. Dit vergt enig overleg, dat binnen een paar weken zal plaatsvinden. De staatssecretaris gaat ervan uit dat zowel de regio als de Kamer hiermee zal kunnen instemmen.

Op het punt van het bos op een strook van 1 ha dat nog gekapt zou moeten worden, wacht de staatssecretaris de procedure bij de Raad van State af, die naar verwachting in het komende voorjaar uitsluitsel zal geven. Als de Raad van State beslist dat dit toegestaan is, zal ook het restant worden gekapt.

Ten slotte zegt de staatssecretaris op een vraag van de heer Jansen toe de Kamer schriftelijk te zullen informeren over de actuele vergunningen van de vliegbasis Geilenkirchen.


De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft zich net als de heer Madlener afgevraagd of er met een meetnet, een onderzoek naar isolatiemogelijkheden en het opzetten van een website niet te veel verwachtingen bij de inwoners van dit gebied gewekt zouden worden. Hij heeft echter geconstateerd dat er in de loop der jaren in goed overleg met de gemeente en het provinciebestuur op alle punten vorderingen zijn gemaakt bij het zoeken naar oplossingen die aan de gestelde eisen voldoen. Als er sprake is geweest van terughoudendheid, dan was dat in het belang van helderheid bij de verwachtingen die gewekt zouden worden.

Inmiddels heeft de staatssecretaris zijn aarzelingen over het nut van een permanent meetnet laten varen; ook hij staat er nu positief tegenover en hij heeft de gemeente laten weten dat het Rijk eraan zal meebetalen. Hij is overstag gegaan omdat net als bij Schiphol is gebleken dat het voor de meningsvorming van de inwoners van Schinveld van belang is te weten wat de werkelijke situatie is. Ook de commissie-Eversdijk heeft dit aangegeven.

Over de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon is uitvoerig overleg gevoerd met de provincie en de gemeente. Alle partijen zijn het eens geworden over de taakomschrijving en over een gewichtige kandidaat. Deze is al gepolst, maar hij wil zich nog even oriënteren op de verhoudingen in deze kwestie en de mogelijkheden om wantrouwen weg te nemen. De staatssecretaris hoopt dat dit proces zo snel mogelijk afgerond zal worden.

De piekbelastingen in het gebied rondom het vliegveld komen ook voor in sommige delen van de omgeving van Schiphol, zoals bij Aalsmeer. Ook daar is dit probleem nog niet opgelost. Op een vraag van de heer Samsom zegt de staatssecretaris toe de Kamer hierover gedetailleerde informatie te zullen verstrekken. Verder is bij de ingebruikneming van de vliegbasis in een breder gebied en met hogere waarden geïsoleerd dan wettelijk voorgeschreven is, maar deze isolatie is inderdaad niet afgestemd op piekbelastingen. Inmiddels zijn de mogelijkheden onderzocht om hieraan iets te doen, maar de piekbelastingen zijn gemiddeld zo hoog, 90 dB(A), dat dit zware bouwkundige ingrepen zou vergen. Het is zelfs de vraag of niet alléén sloop en herbouw een oplossing zou kunnen zijn. Dit zou zeer hoge kosten per woning met zich meebrengen. Dit is op zichzelf geen doorslaggevend argument, maar het is ook de vraag of de situatie voor de betrokkenen nog wel leefbaar is, als hun huis zo goed geïsoleerd is dat er helemaal geen normale geluiden van buitenaf meer te horen zijn, maar alleen het geluid van de vliegtuigen. De staatssecretaris is wel bereid om dit schrijnende dilemma serieus met het gemeentebestuur te bespreken, maar hij wil voorkomen dat bij de bewoners de indruk gewekt zou worden dat isolatie een goede oplossing kan zijn. De heer Jansen loopt volgens hem te hard van stapel als hij suggereert dat het geld dat met isolatie gemoeid zou zijn, ingezet zou kunnen worden bij de onderhandelingen in de NAVO om een hogere prioriteit voor het vervangen van de motoren te bewerkstelligen, aangezien dit geld nog helemaal niet beschikbaar is. Dat zou een afzonderlijke discussie vergen.

Inmiddels zijn de opzet van het gezondheidsbelevingsonderzoek en die van het onderzoek van de GGD Zuid-Limburg op elkaar afgestemd en kunnen beide onderzoeken van start gaan.

Ook staatssecretaris Van Geel wil de uitkomst van de procedure bij de Raad van State afwachten. Het gaat hierbij om de principiële vraag of een provinciebestuur na een nimby-besluit nog daarvan afwijkende regelingen mag treffen. De staatssecretaris vindt dit ook niet in strijd met de motie op dit punt.

De ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben weinig verschil doen ontstaan tussen de berekende 35 Ke-zone en het werkelijke verloop van de geluidsbelasting. De staatssecretaris zal nagaan of hierover concrete informatie beschikbaar is. Ook zegt hij toe de andere vragen van mevrouw Neppérus over het verloop van het eigendom van huizen binnen deze zone met de gemeente te zullen bespreken.

Nadere gedachtewisseling

De heer Jansen (SP) vraagt nog naar de mogelijkheden van samenwerking met Duitsland bij het verrichten van permanente geluidsmetingen en hij vindt dat de NAVO in het kader van «de vervuiler betaalt» eigenlijk de kosten hiervan zou moeten dragen. Daarnaast wacht hij de brief over de binnenvliegregeling af, maar hij vermoedt dat zijn fractie op dit punt toch nog een motie zal willen indienen.


Mevrouw Neppérus (VVD) legt er nogmaals de nadruk op dat de oplossing gezocht moet worden in stillere motoren, maar zolang die nog niet in het verschiet ligt, vindt zij het belangrijk om goed te overleggen met de gemeente over de andere mogelijkheden.


De heer Duyvendak (GroenLinks) wacht de brief over de binnenvliegregeling af, maar hij verwacht dat zijn fractie er niet door zal worden weerhouden om een motie in te dienen om deze regeling in te zetten om de druk op de NAVO op te voeren.


De heer Samsom (PvdA) vindt dat er hoe dan ook met permanente geluidsmetingen begonnen zou moeten worden, ongeacht het eventuele meebetalen door anderen.


De heer Madlener (PVV) heeft uit de hele discussie de conclusie getrokken dat er bijna van een patstelling sprake is, omdat de NAVO wellicht nog zeer lang de AWACS-vliegtuigen met de huidige motoren zal willen blijven gebruiken, terwijl zeer zware isolatie eigenlijk geen oplossing is omdat een huis voor de bewoners dan bijna onleefbaar zou worden. Zijn fractie geeft ook geen steun aan de mogelijkheid om een vliegverbod af te dwingen, zodat hij al met al eigenlijk geen reële oplossing ziet, tenzij die zal worden geboden in de brief die de Kamer nog zal ontvangen. Als dit een algemeen gevoelen is, zou dit ook eerlijk tegen de betrokkenen gezegd moeten worden. Ten slotte vraagt hij nogmaals naar het perspectief voor deze mensen.


De staatssecretaris van Defensie legt er de nadruk op dat vliegen met stillere motoren het beste perspectief is dat de inwoners van Schinveld geboden kan worden. En in ieder wil hij blijven streven naar het perspectief dat de vliegtuigen die van de vliegbasis gebruik maken, voldoen aan de eisen die ook voor de burgerluchtvaart gelden.


De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geeft aan dat het geluidsmeetnet gewoon in werking zal worden gesteld, in samenwerking met de gemeente.

Toezeggingen

De voorzitter constateert dat de bewindslieden het volgende hebben toegezegd.

– In de eerstvolgende voortgangsrapportage (april 2007) zal informatie staan over de inhoud van de prioriteitenlijst van de Board of Directors;

– De Kamer ontvangt uiterlijk 5 februari 2007 een brief waarin zorgvuldig wordt ingegaan op de mogelijkheden voor toepassing van de binnenvliegregeling en de mogelijke consequenties hiervan;

– Binnen enkele weken zal overleg met de regio plaatsvinden over de herplanting van de bossen/aanleg nieuw bosgebied;

– Er zal een gesprek worden gepland met het gemeentebestuur van Onderbanken over de isolatiemogelijkheden in relatie tot piekniveaus en de kosten hiervan, tevens zal gevraagd worden naar inzicht in het oorspronkelijke isolatieprogramma en de oorspronkelijk bewoners;

– De Kamer zal nader geinformeerd worden over de piekniveaus in de gemeente Aalsmeer, in relatie tot die in de gemeente Onderbanken;

– De Kamer wordt geinformeerd over de actuele vergunningen van de luchthaven Geilenkirchen;

– De Kamer wordt geinformeerd over de actuele stand van zaken van de 35ke zone (werkelijke zone-berekende zone).


De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Koopmans

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Defensie,
Albayrak

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Van Halen

1  Samenstelling:Leden: Schreijer-Pierik (CDA), Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Depla (PvdA), Van Bochove (CDA), Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Koopmans (CDA), voorzitter, Spies (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), De Krom (VVD), Samsom (PvdA), Roefs (PvdA), ondervoorzitter, Neppérus (VVD), Van Leeuwen (SP), Jansen (SP), Jacobi (PvdA), Jules Kortenhorst (CDA), Van der Burg (VVD), Van Heugten (CDA), Vermeij (PvdA), Madlener (PVV) en Ouwehand (PvdD).Plv. leden: Sterk (CDA), Duyvendak (GroenLinks), Van der Vlies (SGP), Polderman (SP), Remkes (VVD), Crone (PvdA), Hessels (CDA), Ortega-Martijn (ChristenUnie), Koppejan (CDA), Ormel (CDA), Koşer Kaya (D66), Leijten (SP), Kamp (VVD), Smeets (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Zijlstra (VVD), Langkamp (SP), Gerkens (SP), Waalkens (PvdA), Haverkamp (CDA), Van Beek (VVD), Mastwijk (CDA), Dijksma (PvdA), Agema (PVV) en Thieme (PvdD).

2  Samenstelling:Leden: Koenders (PvdA), Timmermans (PvdA), Van Bommel (SP), Albayrak (PvdA), fungerend voorzitter, Van der Staaij (SGP), Van Baalen (VVD), Mastwijk (CDA), Ormel (CDA), Ferrier (CDA), Roland Kortenhorst (CDA), Jan de Vries (CDA), Van Velzen (SP), Haverkamp (CDA), Blom (PvdA), Eijsink (PvdA), Griffith (VVD), Irrgang (SP), Boekestijn (VVD), Brinkman (PVV), Voordewind (ChristenUnie), Pechtold (D66), Ten Broeke (VVD), Peters (GroenLinks), Thieme (PvdD) en Lempens (SP).Plv. leden: Dijksma (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Poppe (SP), Heerts (PvdA), Van der Vlies (SGP), Van Beek (VVD), Çörüz (CDA), Van Hijum (CDA), Spies (CDA), Van Bochove (CDA), Jan Jacob van Dijk (CDA), De Wit (SP), Hessels (CDA), Kuiken (PvdA), Wolbert (PvdA), Blok (VVD), Roemer (SP), Van der Burg (VVD), Wilders (PVV), Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Van der Ham (D66), Zijlstra (VVD), Vendrik (GroenLinks), Ouwehand (PvdD) en Polderman (SP).