Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007

30800 B 11 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 11

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 16 februari 2007


Conform mijn toezegging tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 24 januari jl. (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2006–2007, nr. 34, blz. 2221–2256) doe ik u hierbij toekomen het onderzoek inzake de schurende bevoegdheden tussen provincie en gemeente, getiteld «Last hebben van elkaar» Een onderzoek naar voorbeelden waar provincie en gemeente elkaar tegenkomen1.

Het onderzoek is ingesteld mede in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.