Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007

30800 IV 22 Brief van de minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 22

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 13 februari 2007


Op 12 februari vond op Sint Maarten een bestuurlijke conferentie plaats. Tijdens deze conferentie heb ik met de regering van de Nederlandse Antillen en de besturen van de eilandgebieden Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba afspraken gemaakt over de invulling van het proces tot de ingang van de staatkundige veranderingen in de Nederlandse Antillen. Daarnaast is gesproken over de concretisering van de schuldsanering en de ondersteuning door Nederland om een aantal urgente problemen op de eilanden aan te pakken. Om ook Curaçao goed te informeren over de voortgang van het proces was zij uitgenodigd om als waarnemer bij de conferentie aanwezig te zijn.


Als bijlage treft u het «Overgangsakkoord» aan1 waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Hieronder zal ik de hoofdpunten uit het akkoord toelichten, voor een gedetailleerd overzicht van de afspraken verwijs ik u kortheidshalve naar het akkoord.


Gestreefd wordt om voor Koninkrijksdag 2008 (15 december) de voor de staatkundige veranderingen noodzakelijke wet- en regelgeving vast te stellen en te implementeren, alsmede een aantal urgente maatregelen uit te voeren. Dit tijdschema is ambitieus en benadrukt de politieke wil van de betrokken bestuurders om snel en met volle inzet gezamenlijk de staatkundige veranderingen voor te bereiden. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid komt ook tot uitdrukking in een politieke stuurgroep die het proces zal begeleiden.


Bij de Start-Ronde Tafel Conferentie van november 2005 heeft Nederland toegezegd een oplossing te zullen bieden voor de schuldenproblematiek van het Land en de eilandgebieden Het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden hiervoor, bijvoorbeeld financieel toezicht, en om een aantal financiële kerngegevens te verzamelen. In het akkoord zijn de met schuldsanering gemoeide bedragen vastgelegd. De sanering van de aan de direct aan de eilanden toe te delen schuld van het Land en de betalingsachterstanden van de eilanden belopen een totaal van circa€ 200 miljoen. Hierin is het vanzelfsprekend het deel van Curaçao niet meegenomen. Het aandeel van de vier eilanden in de nog niet aan de eilanden toegerekende Landschuld bedraagt ongeveer€ 233,5 miljoen. Tot de definitieve verdeling door de landsregering en de eilandgebieden is vastgesteld zal Nederland dit bedrag op een bestemmingsrekening bij de Bank Nederlandse Antillen vastzetten.


Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden geconfronteerd met bijzondere problematiek op het terrein van de gezondheidszorg. Ter ondersteuning van de oplossing van deze problematiek heb ik voor 2007 elk van de eilanden € 1,5 mln begrotingssteun toegezegd. Aan Sint Maarten heb ik eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld, over de besteding hiervan zullen nadere afspraken worden gemaakt met Sint Maarten.


De sanering van de schulden en van de betalingsachterstanden, en de toegezegde begrotingssteun zullen pas geëffectueerd worden op het moment dat de financieel toezichthouder in functie is.


Tijdens de conferentie zijn ook afspraken gemaakt ter nadere invulling van de toezegging van Nederland om bij te dragen aan de uitvoering van de Sociaal Economische Initiatieven. Het betreft hier een totaal van € 33 miljoen voor Investeringen die voortvloeien uit de plannen. Dit geld komt beschikbaar op het moment dat de Sociaal Economische Initiatieven door de Rijksministerraad zijn goedgekeurd en zijn dus niet afhankelijk van het financiële toezicht.


Om Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en het Land op korte termijn ruimte te geven om een aantal urgente problemen aan te pakken heb ik afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van € 1 miljoen voor elk eiland en € 3,2 miljoen voor het Land ten behoeve van sociale en infrastructurele projecten. Deze projecten moeten nog voor de zomer starten.


Met het Overgangsakkoord is formeel gestart met uitvoering van het proces tot staatkundige veranderingen in de Nederlandse Antillen. Nadat de criteria voor de nieuwe entiteiten tijdens de miniconferentie met Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 10 en 11 oktober 2006 en tijdens het bestuurlijk overleg van 2 november waren overeengekomen, is hiermee een volgende stap gezet in dit voor het Koninkrijk belangrijke proces.


Philipsburg, Sint Maarten,


De Minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
A. Nicolaï

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.