Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007

30800 IV B Brief van staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. B

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 26 april 2007


In uw brief van 2 april jl. vraagt u mij een reactie te geven op de door mijn ambtsvoorgangers gedane, nog openstaande toezeggingen.

Met deze brief bericht ik uw Kamer hierover.

Toezegging uit het plenaire debat van 26 april 2005, inzake de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2005

1. Over de toezegging van mijn ambtsvoorganger de heer Pechtold dat, hij het overzicht met informatie dat hij heeft gevraagd over UPG versus LGO, graag wil delen met de Kamer, bericht ik u als volgt. Aan deze toezegging is tot op heden nog geen gevolg gegeven. De reden hiervoor is dat tot het najaar van 2006 het onduidelijk was hoe de toekomstige staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen ingericht zou worden. Vast stond evenwel, sinds de ondertekening van het Hoofdlijnenakkoord van 22 oktober 2005 met het Land Nederlandse Antillen en de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, dat het Land Nederlandse Antillen zou ophouden te bestaan. Een overzicht van de voor- en nadelen van de UPG- en LGO-status dat uitgaat van het Land Nederlandse Antillen was daarom op dat moment niet relevant meer. Pas sinds de ondertekening van de slotverklaring van 11 oktober 2006 met Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de slotverklaring van 2 november 2006 met het Land Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten is duidelijk wat op hoofdlijnen de staatkundige positie van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen zal zijn. In de slotverklaring van 11 oktober 2006 is met Bonaire, Saba en Sint Eustatius overeengekomen dat er een onderzoek verricht zal worden naar de implicaties van de UPG-status. Mijn ambtsvoorganger, de heer Nicolaï, heeft in het plenaire debat met de Commissie NAAZ aan de Tweede Kamer toegezegd dit onderzoek te verbreden tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten.


Op 1 februari jl. heeft mijn ambtsvoorganger een brief gezonden aan de commissaris van Regio-Beleid van de Europese Commissie. In deze brief is de Europese Commissie gevraagd specifieke informatie te verstrekken over de toepasselijke Europese regelgeving op de huidige UPG’s van de Europese Unie. Op 16 april jl. heeft over dit verzoek ambtelijk een gesprek met de Europese Commissie plaatsgevonden. In dit gesprek heeft de Europese Commissie laten weten bereid te zijn dergelijke informatie uiterlijk begin juni van dit jaar te verstrekken. Gelijktijdig en aanvullend worden er voorbereidingen getroffen voor het uitbesteden van wetenschappelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van de UPG-status, vergeleken met behoud van de LGO-status. Dit onderzoek zal in het bijzonder ingaan op de juridische en economische impact van de UPG-status op elk afzonderlijk eilandgebied van de Nederlandse Antillen en op Aruba. Voorts zal in het onderzoek nagegaan worden wat de implicaties zullen zijn van een EU-buitengrens tussen de eilandgebieden voor het geval dat niet alle eilandgebieden dezelfde relatie met de EU willen aangaan. De verwachting is dat het onderzoek, na het aanbestedingstraject, in de zomer van dit jaar van start zal gaan.


2. Mijn ambtsvoorganger de heer Pechtold heeft aan uw Kamer toegezegd dat, hij uw Kamer schriftelijk zal inlichten over wat zijn voorganger de heer van Boxtel op de Antillen in gang heeft gezet voor de opvang van Antilliaanse jongeren. Uw Kamer heeft in dit verband in het bijzonder gevraagd naar het opgezette initiatief dat heeft geleid tot het rapport «Nèt loke falta», waarbij Antillianen in Nederland werden gemobiliseerd voor de opvang van Antilliaanse jongeren. In het rapport «Nèt loke falta» wordt een pakket maatregelen voorgesteld dat voorziet in «de ontbrekende schakels» in Nederland: een structurele, integrale en programmatische aanpak; een toespitsing van het beleid op de Antilliaanse maat; een sterke Antilliaanse organisatorische infrastructuur en de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de Antilliaanse gemeenschap. Bijgevoegd treft u een kopie van de brief van de Staatssecretaris van Justitie van 20 juni 2002 aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op het rapport «Nèt loke falta» (TK 2001–2002, 28 006, nr. 10). Ik ga ervan uit dat ik met deze informatie aan uw Kamer, de toezegging ben nagekomen.

Toezeggingen uit het plenaire debat van 9 maart 2004, inzake de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2004

3. Over de toezegging aan uw Kamer dat, de financiële en administratieve uitwerking van de Antilliaanse medefinancieringsorganisatie (AMFO) in verband met de financiering van voorstellen door non-gouvernementele organisaties naar uw Kamer zal worden gezonden zodat eventuele vragen daarover beantwoord kunnen worden, bericht ik u als volgt. De door u gevraagde financiële en administratieve procedures gehanteerd door de eilandplatformen bestaan niet meer. De AMFO is in 2006 geherstructureerd naar aanleiding van geconstateerde ernstige gebreken in de jaarrekeningen van 2003 en 2004 ten aanzien van de rechtmatige en doelmatige besteding van Nederlandse middelen. De bestuurlijke inrichting van de Stichting functioneerde niet en kon niet functioneren. In de geherstructureerde AMFO spelen de eilandplatformen geen rol meer en is de financiële en administratieve organisatie uitbesteed aan een derde partij. Bijgaand treft u een kopie van de brief van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 15 december 2006 aan de Tweede Kamer (TK 2006–2007, 30 800 IV en 30 461, nr. 14). In deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de herstructurering van de AMFO. Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.


4. Inzake de toezegging aan uw Kamer dat, mijn ambtsvoorganger de heer de Graaf aandacht zal besteden aan de diversiteit van de samenstelling van het personeel in rijksdienst en dit ook aan de orde zal stellen in zijn gesprek met de Minister van BZK die verantwoordelijk is voor het algemene personeelsbeleid en de Algemene Bestuursdienst, bericht ik u als volgt. Mede als gevolg van deze toezegging heeft het Rijk de nodige activiteiten ontplooid op het gebied van diversiteit. In aanvulling daarop heeft de Minister van BZK een visie voor het Rijk op het gebied van diversiteitsbeleid en maatschappelijke verantwoord werkgeverschap ontwikkeld. Bijgaand treft u een kopie van de brief van de minister van BZK van 5 december 2006 aan de Tweede Kamer (TK 2006–2007, 30 801, nr. 6) hierover. In deze visie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen twee sporen: enerzijds het beleid om optimaal gebruik te maken van het diverse talent (vrouw/man, allochtoon/autochtoon, jong/oud) op de interne en externe arbeidsmarkt (diversiteitsbeleid) en anderzijds het beleid gericht op, vaak tijdelijke, specifieke knelpunten en groepen op de arbeidsmarkt (jeugdwerkloosheid, (re-)integrerende arbeidsgehandicapten) (maatschappelijk verantwoord werkgeverschap). Het Rijk is volop aan de slag met de uitvoering van dit twee sporenbeleid. Ook de Algemene Bestuursdienst (ABD) heeft veel aandacht voor diversiteit. Bureau ABD investeert samen met de departementen in het vergroten van de diversiteit bij de ABD. Om de doorstroom van allochtoon talent te bevorderen wordt in 2007 gestreefd naar tien benoemingen in managementteams. Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.


5. Over de toezegging aan uw Kamer van mijn ambtsvoorganger de heer de Graaf dat, hij de suggesties van professor Essers – verwoord door professor Lemstra – inzake verbetering van het Antilliaanse fiscale stelsel onder de aandacht zal brengen van zijn collega’s Zalm en Wijn en tevens de suggesties zal doorgeleiden naar de werkgroep Bestuurlijke en Financiële verhoudingen, bericht ik u als volgt. Er is verzuimd uw Kamer te informeren dat deze toezegging aan uw Kamer reeds in maart 2004 is geëffectueerd. De suggesties van professor Essers zijn ook bekend bij de Nederlandse Antillen, die overigens fiscaal autonoom zijn. In het bijzonder is bekend dat de Nederlandse Antillen met rulingbeleid bezig zijn. Ik ga ervan uit dat ik uw Kamer hiermee voldoende heb geïnformeerd.


De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten