Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007

30800 B 14 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 14

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 16 mei 2007


Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Financiën, afschriften van de Maartcirculaire 2007 van het gemeentefonds en provinciefonds en nakomende maartcirculaire gemeentefonds die ik heb verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen.1


Deze maartcirculaires bevatten informatie over de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2007 en de verrekening van de behoedzaamheidsreserves.

Deze behoedzaamheidsreserves worden ingehouden op de uitkering van het gemeentefonds en provinciefonds om eventuele tegenvallers in de ontwikkeling van het accres op te vangen.


De kernboodschap is dat het accrespercentage op 2,95% is uitgekomen en dat de behoedzaamheidsreserve gemeentefonds voor 12,8% wordt uitgekeerd. De behoedzaamheidsreserve provinciefonds wordt voor 16% uitgekeerd.

Beide circulaires zijn ook geplaatst op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Inmiddels hebben wij in de definitieve Rekening, en in de bijbehorende Slotwet nog een wijziging aangebracht in de omvang van het gemeentefonds over 2006. Deze wijziging houdt in dat om het tegenvallend accres over 2006 te compenseren nog € 75 miljoen aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. De uitname voor het BTW-compensatiefonds is daarom verminderd met € 75 miljoen. Deze uitname van € 75 miljoen vervalt in 2006 en wordt in plaats daarvan gerealiseerd in 2007. Dit zal in komende junicirculaire van het gemeentefonds worden verwerkt.


De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.