Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Opwerking van radioactief materiaal

25422 53 Verslag van een algemeen overleg

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 53 Vastgesteld 14 juni 2007

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op 23 mei 2007 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over:

– de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 5 oktober 2006 over aanbieding rapport «Signalen met betrekking tot radioactieve stoffen en straling in 2003, 2004 en 2005» (25 422, nr. 49);

– de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 10 oktober 2006 over handhaving Kernenergiewet/Rapport Meten Moet II (25 422, nr. 50);

– de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 26 oktober 2006 over inhoudelijke reactie op RIVM betreffende risico’s voor consumenten door producten afkomstig uit containers (28 089, nr. 16);

– de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 27 december 2006 over aanbieding rapport «Onderzoek naar de uitvoering van legionellapreventie bij collectieve leidingwaterinstallaties» (26 442, nr. 25);

– de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 3 januari 2007 over kabinetsstandpunt Bruikbare Rechtsorde rapport gevaarlijke stoffen (29 279, nr. 45);

– de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 17 januari 2007 over problematiek rondom asbest (25 834, nr. 44);

– de brief van de minister van VROM d.d. 21 februari 2007 over onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (30 800-XI, nr. 85);

– de brief van de minister van VROM d.d. 17 april 2007 over toepasselijke regelgeving bij legionellapreventie koeltorens (26 442, nr. 29);

– de brief van de minister van VROM d.d. 27 april 2007 over aanbieding eindrapport van de VROM-Inspectie over de handhavingsactie 2006 op de export van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (29 383, nr. 77);

– de brief van de minister van VROM d.d. 11 mei 2007 over jaarrapportage 2006 VROM-Inspectie (30 800-XI, nr. 102);

– de brief van de minister van VROM d.d. 11 mei 2007 over belevingsonderzoek VROM-Inspectie (30 800-XI, nr. 101);

– de brief van de minister van VROM d.d. 16 mei 2007 over afschrift inhoudelijke reactie aanbevelingen SP rapport «Afval heeft toekomst».

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissie

Mevrouw Neppérus (VVD) constateert dat het voor de VROM-Inspectie lastig is om op al haar terreinen alles te doen wat de inspectie zou willen doen. Zij vraagt hoe het staat met de ontwikkeling van een frontoffice, waarover ook met andere departementen wordt gesproken, en van een backoffice. De inspecties streven naar het vormen van domeinen, waar zij gezamenlijk in één keer inspecties zouden kunnen uitvoeren. Mevrouw Neppérus hoopt dat ook als een andere inspectie het voortouw heeft de nodige handhavingsmaatregelen kunnen worden genomen. De inspectie begint natuurlijk met goede voorlichting, maar zij hoopt dat de inspectie ook zo nodig haar tanden laat zien. Zij legt de nadruk op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regels die de inspectie moet hanteren. Door de rolverdeling tussen gemeenten, provincies en Rijk is er veel interbestuurlijk toezicht nodig. Zij wacht nog steeds op antwoord op haar opmerkingen van enkele maanden geleden over de opslag van vuurwerk.

Bij veel instellingen blijkt nog onvoldoende of helemaal niets te worden gedaan aan legionellapreventie, ondanks de bestaande regels. Nog onlangs was er een uitbraak van legionella in een Haags ziekenhuis. Hoe is de rolverdeling tussen de verschillende partijen bij de preventie?

Mevrouw Neppérus spreekt haar zorgen uit over het risico dat kennis van het gebruik van kernenergie uit Nederland verdwijnt. Zij vraagt wat de minister doet aan het toenemende verschijnsel dat door schrootverwerkende bedrijven geen melding wordt gemaakt van radioactief besmet schroot. Bij zware overtredingen zouden desnoods vergunningen moeten worden ingetrokken.

Het vorig jaar is gezegd dat voorlichting zou worden gegeven over de gassing van containers en de risico’s daarvan voor consumenten en werknemers. De inspectie zou terughoudend zijn met inspecties. Mevrouw Neppérus vraagt tot welke resultaten dit heeft geleid en welke stappen de minister bij de EU onderneemt op het punt van het gebruik van methylbromide.

De complexiteit van de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen is vooral lastig voor kleine bedrijven die zich geen dure adviseurs kunnen permitteren. Mevrouw Neppérus dringt erop aan de regels, ook in Europees verband, eenduidiger te maken.


De heer Madlener (PVV) vraagt of de locatie Dodewaard nog geschikt zou zijn voor de bouw van een nieuwe kerncentrale naast de gesloten oude centrale, met het oog op de ambities om CO2-uitstoot tegen te gaan. Vervolgens vraagt hij wanneer het nalevingspercentage van 80 voor de naleving van de kernbepalingen van het Besluit detectie radioactief besmet schroot zal zijn gehaald. Vaak is niet duidelijk welk deel van een partij schroot radioactief besmet is. De werknemers moeten worden beschermd. Besmet materiaal mag niet worden verwerkt in andere producten en het mag niet in handen komen van terroristen.

De heer Madlener is benieuwd naar het standpunt van de minister inzake containers gegast met methylbromide. Hij vraagt hoe het mogelijk is dat in veel nieuwbouwwijken legionella in de waterleidinginstallaties terechtkomt. Zijn er te veel regels?

Naar het oordeel van de heer Madlener is de inzet van recreatiewoningen voor permanente bewoning een goed middel om het tekort aan goedkope woningen op te heffen.


De heer Poppe (SP) maakt zich ernstige zorgen over de afbraak van de handhaving, want in het regeerakkoord is sprake van een bezuiniging van 70 mln. op de inspecties. Hij vraagt waarom de minister dat heeft geaccepteerd. Hij is bang dat preventieve handhaving vrijwel verdwijnt. Bij de EVOA-handhaving (Europese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen) bleek 50% van de transporten illegaal te zijn. Het verbaast hem dat 9 mln. van het budget niet is besteed, want er valt toch heel wat te handhaven. Hij ziet in de onderbesteding geen reden om te snijden. Het motief voor eenduidig toezicht moet een betere handhaving zijn en niet een bezuiniging. Afstemming en samenwerking tussen de inspecties moet. Er moeten echter voldoende menskracht en kwaliteit zijn. Te zijner tijd wil hij een brief ontvangen over de gevolgen van herstructurering en over het wegpoetsen van de 70 mln.

Het verheugt de heer Poppe dat de minister gaat spreken met de handhavers in het asbestdossier. Hij zal de minister een lijst overhandigen met namen van handhavers waar hij zelf ook mee heeft gesproken. Hij vraagt om een rapport over die gesprekken, omdat na het zomerreces weer een algemeen overleg over asbest zal plaatsvinden. Hij zal de minister een brochure overhandigen van de gemeente Ede waarin staat dat, in tegenstelling tot wat de minister meent, met alleen een geaccepteerde melding 10 m3 asbest kan worden verwijderd, zonder verdere inventarisatie enz. Hij pleit ervoor dat de Arbeidsinspectie en de VROM-Inspectie voordat een asbestsanering plaatsvindt een werkplan kunnen inzien, omdat nu soms werk moet worden stilgelegd. Zo wordt door de aannemers ook geen expertise opgebouwd. Hij dringt erop aan dat op korte termijn wordt gesproken met de VNG over vergroting van de kennis bij de gemeenten van asbestverwijdering.

Minder tevreden is de heer Poppe met het antwoord van de minister op zijn rapport Afval heeft toekomst. Hij zal er dieper op ingaan in het algemeen overleg over EVOA. Hij stelt voor dat de minister gaat onderzoeken of het mogelijk is een coördinerend Europees bureau voor de handhaving van de EVOA in te stellen. Landen die exportvergunningen zouden moeten afgeven maar daarover hun twijfels hebben, zouden dat bureau kunnen verzoeken om zelf na te mogen gaan of in het ontvangende land de milieuhygiënische regels en de regels voor arbeidsomstandigheden goed worden nageleefd. Ook hierover zou hij graag een brief ontvangen. Het transport van allerlei stoffen op zichzelf is oorzaak van veel energiegebruik. Samenwerking tussen deskundigen uit verschillende landen kan tot grotere kennis leiden.

Afval van gewolmaniseerd hout is gevaarlijk afval waar de overheid eigenlijk geen zicht op heeft. De heer Poppe verzoekt de minister een ketenstudie op te zetten, naar de hoeveelheden die het land binnenkomen, de toepassing, de verwerking en de eindbestemming.

In het antwoord over de gegaste containers staan vele dooddoeners. De heer Poppe is van mening dat het onderwerp later nog uitgebreid aan de orde moet komen. Hij vreest dat VROM bij de handhaving is uitgeschakeld. Handhaving moet nu vooral plaatsvinden door de Arbeidsinspectie. Hij dringt erop aan dat de minister zich verstaat met alle betrokkenen in de praktijk, zoals de mensen die gassen en ontgassen en de inspecties. Hij acht het van belang dat een container Nederland niet meer verlaat voordat hij ontgast is.

In bedrijven die schroot verwerken staan goede detectiepoortjes die registreren wanneer er radioactief afval binnenkomt. Het is echter niet altijd duidelijk wat daarmee wordt gedaan. Bovendien dreigt er verwarring omdat de poortjes ook reageren als er steenwol doorheen gaat.


Mevrouw Vietsch (CDA) is niet duidelijk wat wordt gedaan met de vele aanbevelingen in de brieven, bijvoorbeeld met de kritische opmerkingen over de kennis om de kerncentrale Dodewaard langer dan een generatie in stand te houden of met het verslag over de evaluatie van het legionellabeleid door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), dat in juni klaar moet zijn. Zij vraagt wanneer het Saneringsplan wegen derde fase klaar zal zijn.

Het valt mevrouw Vietsch op dat de Inspectie VROM niet optreedt tegen gemeenten die hogere eisen stellen dan volgens het Bouwbesluit is toegestaan. Zij vindt het te gek dat vier jaar na de constatering door de Inspectie VROM dat enkele bepalingen en regelingen van de Kernenergiewet bij schrootverwerkende bedrijven in de praktijk moeilijk handhaafbaar en uitvoerbaar zijn er nog niets is veranderd. Zij betreurt het dat ondanks een rechterlijke uitspraak dat de uitvoer van kabel met groene onderdelen naar China mag, de Inspectie VROM dat blijft tegenhouden. Afval is soms een kostbare grondstof, die in andere landen beter kan worden verwerkt dan in Nederland. Indien 25% tot 40% van de schrootverwerkende industrie geen bankgarantie heeft, is er sprake van concurrentievervalsing. Wat doet de minister daaraan?

Om te bepalen wat binnen de normen valt moeten er vaak gecertificeerde deskundigen zijn. Blijkbaar zijn de normen erg onduidelijk. Mevrouw Vietsch vraagt of het niet beter is expertisecentra en helpdesks voor gevaarlijke stoffen samen te voegen, zodat kennis wordt gebundeld. Zij vindt het opmerkelijk dat 99% van de gemeenten heeft bepaald of recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden, maar slechts 83% die bepaling openbaar heeft gemaakt.

Mevrouw Vietsch vraagt de minister een planningsoverzicht met concrete acties voor de komende periode, een betere en snellere afstemming tussen beleid en uitvoering en het eenduidig maken van normen, waarbij een of enkele helpdesks van de inspectie snel antwoord moeten kunnen geven op concrete vragen en beroep mogelijk moet zijn.

Ter bestrijding van legionella is naar het oordeel van mevrouw Vietsch een goed voorlichtingsbeleid noodzakelijk. Zij vraagt of de totaal verouderde techniek met open koeltorens nog toegestaan moet blijven.


Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) is benieuwd wat er gaat gebeuren met de vele punten van zorg die tijdens de tweede toetsingsconferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en van radioactief afval naar voren zijn gekomen. Zij vreest dat de ontmanteling van radioactief afval gemakkelijk wordt uitgesteld, omdat het afval toch duizenden jaren gevaarlijk blijft en omdat de kosten van de ontmanteling nooit zijn meegenomen in de kosten van de opwekking van kernenergie, zodat onduidelijk is wie nu moet betalen. Zij wijst nog eens op het probleem van de radioactieve rookmelders, die niet langer zijn toegestaan, maar bij sloop of vervanging massaal in het afval terechtkomen. Zij suggereert om een inzamelingsplicht in te stellen.

Vervolgens vraagt mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink wat nu precies gedaan wordt aan de gassing van importcontainers. Zij vindt het zeer zorgelijk dat slechts in 7% van de gevallen de regelingen omtrent de installatie van waterleidingen ter preventie van legionella volledig worden nageleefd.


De heer Samsom (PvdA) vindt de schaal waarop in Nederland milieuregels worden overtreden schrikbarend. Een van de sleutels voor de oplossing van dat probleem zou de handhaving moeten zijn. Het aantal nalevingstekorten blijft angstwekkend groot. Het valt hem op dat er na het constateren van overtredingen maar weinig gebeurt. De meeste worden bestuurlijk afgedaan en er vinden maar heel weinig vervolgingen plaats. Het is moeilijk om de pakkans te vergroten. Het zwaarder maken van de sancties kan de mensen er echter toch toe brengen zich beter aan de regels te houden. Er is voor dit jaar een korting van 8 mln. over alle inspectiediensten voorgesteld. Hij wacht de invulling van dat bedrag met spanning af. Hij meent dat door betere onderlinge samenwerking deze korting kan worden opgebracht. Echter, in veel sectoren wordt gepleit voor zero tolerance. Die zou op milieugebied ook moeten worden doorgevoerd. Eurocommissaris Dimas heeft erop gewezen dat in Nederland de straffen bij milieudelicten laag zijn. Het moet niet bij rapporten en aanbevelingen blijven. De regelgeving is wel op orde, maar de handhaving is een probleem. Het gevoel van urgentie moet groter worden, zoals ook blijkt uit zaken als de Probo Koala en de Otapan. Graag hoort hij de toezegging van de minister dat zij van het gevoel van urgentie voor de VROM-Inspectie een voor haar belangrijk punt maakt.

De aanpak van de harde milieucriminaliteit bij het Openbaar Ministerie loopt niet goed. De ministers van Justitie en van VROM hebben een evaluatie toegezegd waarvan de resultaten in de zomer van 2008 bekend worden. De heer Samsom vraagt van het kabinet de toezegging dat dit veel sneller gebeurt.

Antwoord van de minister

De minister maakt zich zorgen over de omvang van het aantal overtredingen van de milieuwetgeving. Zij ziet de urgentie van de bestrijding ervan heel goed in, maar waarschuwt dat dit niet alleen een kwestie van geld is. Zij wil een strategische visie voor de uitvoeringspraktijk formuleren en niet ad hoc overal op ingaan. Er zullen een aantal hoofdlijnen voor de hele handhavingsketen moeten worden uitgezet, die niet alleen behelzen dat de VROM-Inspectie strikter moet handhaven. De bevoegdheden zullen beter moeten worden geregeld, er zullen (strengere) strafmaten moeten worden vastgelegd, bepaald moet worden welke dossiers prioriteit krijgen en er moet ook preventief worden gewerkt. De minister zal het initiatief nemen voor een urgentienota handhaving, waarbij alle relevante inspecties zullen worden betrokken. Daarbij zijn ook andere ministeries en andere overheden betrokken. Getracht zal worden uiteen te rafelen welke taken de overheidsinspecties hebben en welke taken er zijn voor lagere overheden en andere partijen. De inzet van de Inspectie VROM zal daardoor duidelijker worden. Per dossier zullen verantwoordelijkheden en de handhaafbaarheid van regels scherper in beeld worden gebracht en zal worden aangegeven wanneer bepaalde acties kunnen worden ondernomen, zonder dat de nota heel dik wordt, met uitgebreide analyses. Zij hoopt de nota in november of december te kunnen uitbrengen, maar in de tussentijd wordt in de praktijk natuurlijk al gewerkt aan de verbetering van de handhaving op allerlei punten.

Interbestuurlijk toezicht is van groot belang. VROM moet ingrijpen als elders zaken niet goed lopen. De inspectie zal zich ervoor inzetten dat overtredingen van milieuregels beter worden aangepakt. In de toegezegde nota zullen de uitvoeringspraktijken aan de orde komen. Samen met VNG en IPO moet ervoor worden gezorgd dat kennis bij en uitvoering door de gemeenten en de provincies worden verbeterd en op peil gehouden, onder andere door best practices meer uit te dragen. Met VNG en IPO zal de minister nagaan hoe deskundigheid kan worden bevorderd en waar lacunes zijn, bijvoorbeeld wat betreft asbestverwerking, een onderwerp dat in de rapportages al aan de orde is gekomen. Misschien moet dit in een thematische vorm gebeuren, zodat gericht actie kan worden ondernomen. Kleine gemeenten kunnen de krachten bundelen in regio’s, maar daarover verschilt men vaak nog van mening.

De verschillende inspecties willen veel meer met één loket gaan werken om de eenduidigheid te bevorderen. Dat wordt niet gedaan om te bezuinigen, maar om de handhaving te verbeteren. De VROM-Inspectie is ver gevorderd met de opbouw van een frontoffice. Er is nu een methodiek voor gemeenschappelijke risicoanalyses en kennisontwikkeling. Er wordt gewerkt aan een methode om gezamenlijk handhavend te kunnen optreden. Er zal op 1 januari een frontoffice voor nucleair en voor chemisch afval zijn. Er zijn al frontoffices voor de horeca, de ziekenhuizen en de landbouw.

Handhaving van de EVOA-regels is belangrijk om de problematiek van gevaarlijk afval waar geen controle op is terug te dringen. Nederland doet er in vergelijking met andere Europese landen veel aan. De grenzen kunnen niet worden gesloten. Op Europees niveau stimuleert de Nederlandse regering een serieuze aanpak van het probleem door autoriteiten elders. Hoe meer afval kan worden hergebruikt, hoe beter het is, dus er moet goed onderscheid worden gemaakt tussen verschillende afvalstromen. Wat niet kan worden hergebruikt moet heel goed gecontroleerd blijven worden. De minister zal binnen zes weken in een brief reageren op het voorstel van de heer Poppe tot het instellen van een Europees bureau om de controle van situaties over de landsgrenzen te verbeteren. Zij zal zien of hiervoor steun is te vinden in andere landen en hoe zo’n centrum kan functioneren, gelet op de soms onduidelijke regelgeving en op de vaak aanwezige noodzaak om snel een antwoord te krijgen.

De minister heeft de indruk dat de naleving van de regels voor radioactief schroot is verbeterd, door verbetering van de voorlichting en verscherping van de handhaving. Bij overtreding van kernbepalingen treedt de VROM-Inspectie strafrechtelijk of bestuurlijk op. Nagegaan wordt of er meer preventief kan worden opgetreden. Doordat er meer detectieapparatuur is, wordt er ook meer gemeld. Een bedrijf kan niet zo maar worden gesloten, maar er kan wel proces-verbaal worden opgemaakt, hetgeen ook een preventieve werking heeft.

Dat het kabinet geen kernenergie in Nederland wenst, betekent nog niet dat geen enkele vorm van research and development kan worden gecontinueerd, ook al zal dat minder zijn dan in landen waar een relatie is met de uitvoeringspraktijk in kerncentrales. In Nederland is kennis aanwezig bij ECN, de TU Delft en de Kernfysische Dienst. De minister voelt niets voor een nieuwe kerncentrale op de locatie Dodewaard.

De minister is bereid de Kamer een brief te zenden na haar gesprek met de handhavers in het asbestdossier. Volgens een AMvB uit 2005 is bij verwijdering van 10 m3 asbest een vergunning nodig. De informatie van de gemeente Ede is onjuist. Zij acht de suggestie van de heer Poppe om voorafgaand aan sloopwerkzaamheden waarbij asbest vrijkomt Arbeidsinspectie en VROM-Inspectie een werkplan te laten inzien waardevol. Zij wijst er wel op dat bij een beschouwing van het werkplan alleen de arbeidsomstandigheden aan de orde zijn.

In Noord-Holland heeft een besmetting van het drinkwater plaatsgevonden met de E-coli-bacterie in een distributiestation en een hoofdstation in Hoofddorp. De minister meent dat dit incident goed is afgewikkeld. In een strategische uitvoeringsnotitie zal duidelijk worden dat de overheid niet alle risico’s 100% kan beheersen, maar wel zo snel mogelijk adequaat kan handelen. Dramatischer is het incident in het Haagse ziekenhuis geweest. De waterleidingbedrijven zijn in de bestrijding van legionella het eerst verantwoordelijk. De VROM-Inspectie treedt in een volgend stadium op. In totaal zijn er 600 000 installaties, terwijl per jaar 50 000 controles zouden kunnen worden uitgevoerd. Er zijn ongeveer 10 000 installaties in inrichtingen met een besmettingsrisico, waaraan prioriteit wordt gegeven. Volgens planning zullen zij in 2008 alle zijn gecontroleerd. Uit de gedane onderzoeken blijkt dat de naleving van de regels slecht is, maar dat die wordt verbeterd na een controle. De inspectie wordt geconfronteerd met een geweldige klus, terwijl verbetering van het gedrag van bedrijven en instellingen het probleem veel kleiner zou maken. De minister hoopt medio juni een verslag van het RIVM te ontvangen op basis waarvan een intensieve voorlichting kan worden opgezet, om de naleving van de regels te bevorderen. Over de noodzaak van het doorspoelen van leidingen is er al veel voorlichting geweest. Sommige risico’s kunnen bij de controles al worden vastgesteld door de ontwerptekeningen van installaties goed te bekijken. Zij zal de betrokken branches van installateurs stimuleren om het probleem aan te pakken, want zij staat een ketenaanpak voor. Samen met de inspectie zal zij nagaan van welke maatregelen het meeste effect mag worden verwacht. Het verbieden van open koeltorens is erg verstrekkend. Zij kan de portee daarvan nu niet overzien, maar zal er nog op reageren. De regelgeving is haars inziens op zichzelf niet te gecompliceerd.

Behalve VROM is de Arbeidsinspectie nauw betrokken bij de beleidsvorming inzake gegaste containers. Met goede voorlichting is het probleem beheersbaar. Ook uit de cijfers blijkt vooralsnog dat het probleem beheersbaar is. Zij is bereid om er een goede analyse van te laten maken en de Kamer voor het eind van het jaar op basis van cijfers te informeren. Zij zal doorgeven aan de Arbeidsinspectie dat contact hierover met de mensen van de praktijk door de Kamer op prijs wordt gesteld.

IMPEL is een Europees handhavingsnetwerk voor de verwerking van gevaarlijke stoffen.

Na besluitvorming van een gemeente over de bewoning van recreatiewoningen wordt daarover soms wel mededeling gedaan aan de inspecties, terwijl het besluit pas later wordt gepubliceerd. Een enkele gemeente verzuimt om het traject af te sluiten met een bekendmaking. Daarop wordt zij natuurlijk door het ministerie aangesproken. De bewoning van recreatiewoningen is op grond van de Nota ruimte een zaak van decentraal beleid, maar het heeft niet de voorkeur van de minister om van recreatiewoningen woningen voor permanente bewoning te maken.

Het antwoord van de minister over de veilige opslag van vuurwerk is gisteren verstuurd. Het spijt haar dat sommige brieven zo laat bij de Kamer arriveren.

De minister erkent dat zij een taakstelling heeft voor bezuiniging op de inspecties. Zij ziet handhaving van het milieubeleid als een belangrijk speerpunt. Zij hoopt een oplossing te vinden doordat effectiever maar ook selectiever kan worden opgetreden. Samenwerking tussen de verschillende instanties en het verantwoordelijkheid nemen door de keten zelf kunnen daartoe bijdragen. Zij wil ervoor zorgen dat de VROM-Inspectie slagvaardig en efficiënt kan handhaven. Misschien moet nog meer tijd worden besteed aan de ketenaanpak per dossier.

Bedrijven die niet onder het Besluit detectie radioactief schroot vallen hebben geen financiëlezekerheidsverplichting. De minister is bereid de mate van naleving van de verplichting waar die er wel is en de consequenties daarvan te bestuderen. Zij heeft geen actuele gegevens over het verbranden van radioactieve rookmelders paraat, maar daar is wel onderzoek naar gedaan. Zij zal de Kamer die gegevens schriftelijk doen toekomen. Zij zal het voorstel tot inzameling van mevrouw Wiegman serieus overwegen.

Over de keten van het bewerkte hout, van import tot afval, is al heel wat bekend. De minister zal de Kamer er schriftelijk over informeren.

Nadere gedachtewisseling

Mevrouw Vietsch (CDA) is blij dat er een plan komt waaraan de minister gehouden kan worden.


Mevrouw Neppérus (VVD) gaat ervan uit dat in de strategische notitie wordt ingegaan op de rolverdeling met provincies en gemeenten. Zij hoopt dat met enige regelmaat gekeken wordt of de regelgeving handhaafbaar is.


Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) verwacht ook veel van de strategische notitie.


De minister bevestigt dat de rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten in de strategische notitie aan de orde komt. Er is een voortdurende feedback van de resultaten van de controles door de inspecties naar het beleid.

Toezeggingen

– De minister zal dit jaar, in overleg met andere ministeries, een «Strategische Uitvoeringsnotitie Handhaving» opstellen, die zal ingaan op de taakverdeling en verantwoordelijkheden van het Rijk, mede-overheden en de rol van overige partijen. In de Nota zullen concrete voorstellen staan, voorzien van data.

– De minister zal gesprekken voeren met het IPO en VNG over de deskundigheid van de handhavers, kennisbevordering en aanpak om lacunes op te lossen en de Kamer in het najaar per brief hierover informeren.

– De Kamer ontvangt binnen zes weken een brief van de minister met een Nederlandse reactie op de voorstellen voor het instellen van een Coördinerend Europees Bureau Afval ten behoeve van inspectie, met tevens een voorlichtende taak over regelgeving.

– De minister zal de Kamer voor het te plannen AO Asbest (na het zomerreces) schriftelijk informeren over de resultaten van de gesprekken die zij zal voeren met de handhavers van asbestregelgeving.

– De minister zal schriftelijk reageren op het instellen van een verbod op open koeltorens.

– De minister zal voor het eind van het jaar de Kamer informeren over beoordeling van de risico’s van gegaste containers voor gezondheid en milieu op basis van de recent uitgevoerde.

– De minister zal uitzoeken of bankgaranties al dan niet worden verstrekt aan schrootverwerkende bedrijven waar mogelijk concurrentievervalsende werking van uitgaat en de Kamer hierover schriftelijk informeren.

– De minister zal schriftelijk reageren op het verwerken van afgedankte, mogelijk radioactieve rookmelders en het instellen van een eventueel verbod.

– De minister zal de Kamer schriftelijk informeren over gewolmaniseerd hout naar aanleiding van de vraag van het lid Poppe.


De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,
Koopmans

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,
Van Halen

1  Samenstelling:Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), ondervoorzitter, Depla (PvdA), Van Bochove (CDA), Koopmans (CDA), voorzitter, Spies (CDA), Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), Haverkamp (CDA), De Krom (VVD), Samsom (PvdA), Roefs (PvdA), Neppérus (VVD), Van Leeuwen (SP), Jansen (SP), Jacobi (PvdA), Van der Burg (VVD), Van Heugten (CDA), Vermeij (PvdA), Madlener (PVV), Ouwehand (PvdD), Bilder (CDA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie).Plv. leden: Duyvendak (GroenLinks), Van der Vlies (SGP), Polderman (SP), Remkes (VVD), Crone (PvdA), Hessels (CDA), Koppejan (CDA), Ormel (CDA), Koşer Kaya (D66), Leijten (SP), Willemse-van der Ploeg (CDA), Kamp (VVD), Wolfsen (PvdA), Vos (PvdA), Zijlstra (VVD), Langkamp (SP), Gerkens (SP), Waalkens (PvdA), Van Beek (VVD), Schermers (CDA), Besselink (PvdA), Agema (PVV), Thieme (PvdD), Vietsch (CDA) en Ortega-Martijn (ChristenUnie).