Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de handelsmissie naar Iran (30800 XIII)

30800 XIII 19-06-2007

Stemmingen
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de handelsmissie naar Iran, te weten:
  • de motie-Wilders over tijdige informatie over politiek gevoelige handelsmissies (30800 XIII, nr. 57);
  • de motie-Wilders over een door de VN-Veiligheidsraad af te kondigen totaal handelsverbod met Iran (30800 XIII, nr. 58);
  • de motie-Wilders over het feitelijk voorkomen van de handelsmissie naar Iran (30800 XIII, nr. 59);
  • de motie-Van Baalen over ondersteuning van het bedrijfsleven bij verkenning van internationale markten (30800 XIII, nr. 60);
  • de motie-Van der Staaij over handelsmissies die niet sporen met het Nederlandse buitenlandse beleid (30800 XIII, nr. 61);
  • de motie-Ten Hoopen c.s. over het aanwenden van alle mogelijkheden om de handelsmissie naar Iran niet te laten doorgaan (30800 XIII, nr. 62);
  • de motie-Ten Hoopen c.s. over handelsmissies waaraan de overheid een bijdrage levert (30800 XIII, nr. 63);
  • de motie-Koşer Kaya/Pechtold over handelsmissies naar landen waarvoor VN-resoluties gelden (30800 XIII, nr. 64);
  • de motie-Voordewind over het niet faciliteren van ontraden handelsmissies (30800 XIII, nr. 65).

(Zie vergadering van 14 juni 2007.)

De voorzitter: De motie-Voordewind (30800-XIII, nr. 65) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat indien de regering handelsmissies ontraadt, het voor de hand ligt dat de Nederlandse ambassades geen medewerking zullen verlenen aan deze missies;

verzoekt de regering, ontraden handelsmissies niet te faciliteren, ook niet via medewerking van de Nederlandse ambassades ter plekke, met uitzondering van de gebruikelijke dienstverlening van de ambassade voor elke Nederlandse staatsburger,

en gaat over tot de orde van de dag.


Zij krijgt nr. 66 (30800-XIII).


De motie-Wilders (30800-XIII, nr. 57) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is dat de Kamer door de regering tijdig geïnformeerd wordt als er een voornemen bestaat tot een politiek gevoelige handelsmissie;

spreekt als haar mening uit dat de regering de Kamer tijdig dient te informeren indien er een voornemen bestaat tot een handelsmissie met overheidsbetrokkenheid naar een land waartegen de VN-Veiligheidsraad sancties heeft afgekondigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 67 (30800-XIII).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wilders (30800-XIII, nr. 67).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wilders (30800-XIII, nr. 58).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (30800-XIII, nr. 59).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Baalen (30800-XIII, nr. 60).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (30800-XIII, nr. 61).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Hoopen c.s. (30800-XIII, nr. 62).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ten Hoopen c.s. (30800-XIII, nr. 63).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Pechtold (30800-XIII, nr. 64).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind (30800-XIII, nr. 66).

De voorzitter: Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.