Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

30800 XII 75 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 75

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 19 juni 2007


Ter uitvoering van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994, bied ik u hierbij aan het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Voertuigreglement op een aantal punten van uiteenlopende aard en de daarbij behorende nota van toelichting1, teneinde u in de gelegenheid te stellen gedurende een periode van vier weken na de dag waarop het ontwerp aan u is voorgelegd uw oordeel aan mij kenbaar te maken.


Een brief van gelijke strekking is heden verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal.


De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.