Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

30800 XIV 137 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 137

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 13 juli 2007


Bij de behandeling van de motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff (30 800 XIV, nr. 126) tijdens het debat in het VAO (Verzamel AO) van 5 juli 2007 heb ik uw Kamer toegezegd dat ik met de Europese Commissie in overleg zal treden over een eenduidige duiding van het bepaalde in de Fytorichtlijn en de Richtlijn bestrijding aardappelcyste-aaltjes, alsmede de verhouding tussen beide richtlijnen. Dit is ook wat de motie, die door de Kamer is aangenomen, mij vraagt. Verder vraagt de motie de huidige keuringspraktijk, in afwachting van mijn berichtgeving aan de Kamer over de uitkomsten van dit overleg, in stand te laten. Ik heb de Kamer aangegeven dat de huidige keuringspraktijk tot 1 juli 2008 ongewijzigd kan worden voortgezet. Tot het overleg met de Europese Commissie heeft plaatsgevonden en ik uw Kamer daarover gerapporteerd heb, zal ik geen onomkeerbare beslissingen in het proces van de stelselaanpassing nemen.


Op deze wijze geef ik nu uitvoering aan genoemde motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff. Ik zie op het moment geen aanleiding om de ingezette maatregelen tot aanpassing van het stelsel op te schorten. Dit betekent dat ik binnenkort de beschikking aan de laboratoria zal verzenden waarmee de officiële aanwijzing van de private laboratoria als bevoegde instantie voor afgifte van officiële verklaringen per 1 juli 2008 wordt ingetrokken. Ik zal de intrekkingen, indien opmerkingen van de Commissie hiertoe aanleiding geven, ongedaan maken.

Na contact met de Europese Commissie begin deze week ben ik tot de conclusie gekomen dat ik de Commissie zal verzoeken haar duiding van de beide richtlijnen op schrift te stellen. Mijn inzet is zo spoedig mogelijk een schrijven van de Commissie hierover te ontvangen. Zodra ik het antwoord heb uit Brussel wordt u geïnformeerd over de inhoud hiervan. Dan zal ik nagaan of er aanleiding is mijn beleid te wijzigen of beslissingen terug te draaien.


Tevens zal ik dan terugkomen op de uitvoering van motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff (30 800 XIV, nr. 124) over de mogelijkheden van een aparte quarantaineonderneming voor private ondernemingen.


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg