Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

30800 XIV 139 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 139

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 17 juli 2007


Op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meld ik u mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de minister van Verkeer en Waterstaat (V&W), de voortgang van de uitvoering van de motie Mastwijk c.s. (30 800 XIV, nr. 87) over het onderzoek naar de gewasschade in Aalsmeer.


Uit nadere contacten met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat in de afgelopen jaren alle relevante oorzaken zijn onderzocht. Deze naspeuringen hebben geen eenduidige oorzaak opgeleverd. Voor wat betreft de relatie tussen mogelijke oorzaken voor gewasschade en de volksgezondheid het volgende. Het RIVM voert in het gebied een monitoringsprogramma GES (GezondheidsEffecten Schiphol) uit waarin ze zich richt op de relatie tussen bekende risicofactoren van het vliegverkeer, met name geluid en luchtkwaliteit, en de daaraan mogelijke gerelateerde gezondheidsaspecten. De niveaus van luchtverontreiniging rond Schiphol komen overeen met die in stedelijke gebieden en vinden vooral hun oorzaak in uitstoot door het wegverkeer. Er zijn in het monitoringsprogramma van het RIVM geen aanwijzingen gevonden dat, vergeleken met andere stedelijke gebieden, de luchtverontreiniging in de omgeving van Schiphol een extra gezondheidsrisico met zich meebrengt.


Ik wil hier overigens benadrukken dat ik het uitermate vervelend vind dat er geen eenduidige oorzaak is gevonden. Ik vind het perspectief van een nog eens jarenlang voortsudderend onderzoek weinig aantrekkelijk. Ik zie meer toekomst in een zoektocht naar oplossingsrichtingen, met name ook voor de direct betrokkenen, de tuinders in dit gebied. In die zoektocht is het wellicht mogelijk dat we toch nog grip krijgen op de mogelijke oorzaak van de problematiek.


De zoektocht naar oplossingen vindt plaats in de werkgroep schoon gietwater regio Aalsmeer, onder voorzitterschap van LTO Noord/Glaskracht. Naast mijn ministerie en verschillende regionale vertegenwoordigers van LTO Noord/Glaskracht zitten in deze werkgroep de provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap Rijnland, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeente Uithoorn, de gemeente Aalsmeer en een «getroffen» glastuinder.


De werkgroep is op 14 juni 2007 bijeengeweest. De groep focust zich op oplossingsrichtingen en volgt een aanpak via twee sporen. Er wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor de situatie, gericht op het gebruik van goed gietwater. Ook wil de werkgroep nader kortlopend onderzoek doen naar de oorzaak ten behoeve van de oplossingsrichtingen.


Tot slot wil ik nog melden dat ik verheugd ben dat de werkgroep in deze samenstelling aan de slag is. Bij de zoektocht naar oplossingsrichtingen is namelijk niet alleen een rol weggelegd voor de ministeries, maar met name ook voor het bedrijfsleven zelf en de betrokken waterschappen. Ik hoop dat de werkgroep met effectieve oplossingen komt.


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg