Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007

30800 VII 62 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 62

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 19 juli 2007


Met deze brief informeer ik u over de evaluaties van de experimenten met stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS), die gehouden zijn bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de herindelingverkiezingen van leden van de gemeenteraad op 22 november 2006 en bij de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten op 7 maart 2007.


Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2006 konden ruim 10 miljoen kiezers in 312 gemeenten (inclusief herindelinggemeenten) stemmen in een willekeurig stemlokaal. Bij de Provinciale Statenverkiezingen konden kiezers in 328 gemeenten in een willekeurig stemlokaal hun stem uitbrengen het betrof hier ruim tien miljoen kiesgerechtigden.


De experimenten vonden plaats op basis van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Conform het gestelde in de Experimentenwet zijn de experimenten geëvalueerd. Bijgaand treft u de eindrapportages aan.1


Beide eindrapportages bestaan uit drie delen, te weten:

• Evaluatierapport «Stemmen in een willekeurig stemlokaal»

• Bijlage I: Onderzoeksrapport Interview-NSS

• Bijlage II: Overige bijlagen


De evaluatie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van een commissie bestaande uit de heren J. M. M. Polman, burgemeester van Bergen op Zoom (voorzitter), E. A. Schipper, hoofd Burgerzaken van de gemeente Zoetermeer en J. M. L. E. G. van den Eeden, Beleidsadviseur Burgerzaken/Coördinator Verkiezingen van de gemeente Eindhoven.


De belangrijkste uitkomst van de evaluatie is naar mijn mening dat de kiezers, stembureauleden en gemeenteambtenaren positief over het stemmen in een willekeurig stemlokaal zijn. Ook maakt 16% van de kiezers gebruik van de mogelijkheid om in een ander stemlokaal te stemmen.


De adviescommissie Inrichting Verkiezingsproces zal in het najaar van 2007 advies uitbrengen over de toekomstige inrichting van het verkiezingsproces. De commissie zal in dat kader ook adviseren over het plaatsonafhankelijk maken van het verkiezingsproces onder meer door het stemmen in willekeurig stemlokaal. Pas nadat ik kennis heb genomen van het advies van de commissie zal ik een beslissing nemen over mogelijke nieuwe stappen. Ik ben in ieder geval voornemens om de Experimentenwet Kiezen op Afstand te verlengen ten behoeve van een eventueel experiment bij de Europese Parlementsverkiezingen 2009.


De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.