Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

30800 XII 77 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 77

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 26 juni 2007


Op 8 juni 2007 heeft de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat mij verzocht u te informeren over de voortgang van de afschaffing van de 80 km-zone op de A12 bij Voorburg en de totstandkoming van de experimenteermogelijkheid voor dynamische snelheidslimieten (Kenmerk: 07-VW-B-038).


In brief van 28 april 2006 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 800 XII, nr. 47) bent u geïnformeerd over een aantal verkeerskundige aanpassingen op en rond het betreffende traject bij Voorburg. Deze maatregelen zijn inmiddels deels uitgevoerd. In maart 2007 is onder aan de afrit Voorburg, richting «stad-in», de wegbelijning aangepast zodat het verkeer gemakkelijker kan voorsorteren. Verder is de afstelling van de verkeersregelinstallaties verbeterd en zijn verdrijfstrepen aangebracht tussen de bufferstroken op de A4 en de A12 stad in. In de richting «stad-uit» wordt in september 2007 de wegbelijning aangepast tot een zogenoemde «taper» aansluiting voor verkeer in de richting Rotterdam. Om verkeersoverlast te beperken wordt deze maatregel gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek.


Bij brief van 3 oktober 2006 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 800 A, nr. 5) en naar aanleiding van Kamervragen van de leden Van Hijum en Van Haersma Buma (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, nr. 216) bent u geïnformeerd over de complexiteit van de omzetting naar 100 km vanwege geluids- en luchtwetgeving en de noodzaak om geluidmaatregelen te treffen in de gemeente Voorburg.


Bij brief van 28 april 2006 is aangegeven dat op de A12 bij Voorburg stad uit wordt ingezet op een verhoging van de snelheidslimiet naar 100 km/u met trajectcontrole. De voorbereidingen van de verhoging van de snelheidslimiet zijn ter hand genomen. Zoals in brief van 3 oktober 2006 uiteen is gezet, is voor een wijziging van de snelheidslimiet een verkeersbesluit nodig. Daarvoor dient te worden voldaan aan het Besluit Luchtkwaliteit en de bepalingen uit de Wet Geluidhinder.

Het uitvoeren van berekeningen neemt tijd in beslag, te meer daar er voor een situatie met een snelheidslimiet van 100 km/u, in combinatie met trajectcontrole, geen passend verkeersmodel en emissiecijfers beschikbaar waren. Dit model is nu gereed zodat op basis daarvan verkeerskundig- en luchtonderzoek wordt uitgevoerd.

Ook is bij het wegvak A12 bij Voorburg stad uit gebleken dat er geluidmaatregelen genomen dienen te worden. Uit de Wet geluidhinder volgt dat bij een maatregel op of aan de weg niet alleen de geluidstoename van de wijziging moet worden gecompenseerd, maar ook de overschrijding van de in het verleden vastgestelde hoogst toelaatbare geluidbelasting. Op basis van de verkeersmodellen wordt akoestisch onderzoek uitgevoerd en moeten geluidmaatregelen worden vastgesteld. De extra kosten voor geluidschermen en geluidsarm asfalt als gevolg van snelheidsverhoging tot 100 km/u bedragen op basis van een eerste inschatting 6 miljoen Euro. De kosten worden definitief vastgesteld op basis van de geluidsberekeningen. Vervolgens dient de betreffende gemeente, in dit geval de gemeente Leidschendam-Voorburg, een besluit te nemen met betrekking tot de te treffen geluidmaatregelen.

De resultaten van alle onderzoeken verwacht ik einde van het jaar. Begin 2008 kan op basis van alle informatie een verkeersbesluit worden genomen.


Na de eerste evaluatie van de 80 km-zones zijn de metingen van de luchtkwaliteit voortgezet. Momenteel wordt gewerkt aan het afronden van een evaluatie van de 80 km-zones gebaseerd op de metingen van de luchtkwaliteit over de periode november 2005 tot november 2006 en een meer uitgebreide verkeerskundige evaluatie. Deze evaluatie wordt in augustus afgerond.

Ik ga de resultaten van de evaluatie bespreken met de bestuurlijke partners in de regio, en daarna aan de Tweede Kamer aanbieden. Deze resultaten wil ik betrekken bij de proeven met dynamische snelheden en de wijziging van de snelheidslimiet bij Voorburg.


Voor wat betreft het experimenteerartikel in de wegenverkeerswet ten behoeve van experimenten met dynamische maximumsnelheden, verwijs ik u kortheidshalve naar mijn brief van 12 juni 2007 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 800 XII, nr. 73).


De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings