Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

30800 XII 83 Brief van de staatssecretaris van verkeer en waterstaat

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 83

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 20 augustus 2007


Naar aanleiding van de beantwoording van de kamervragen (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2006–2007, nr. 504) van de leden Roefs en Kruijsen over de sloop van wrakken in de Noordzee, heb ik toegezegd u te informeren over de uitkomst naar het onderzoek inzake de scheepsramp met het Nederlandse vissersvaartuig «Wilhelmina» HD 147 op 10 juni 2006.

De Raad voor de Scheepvaart heeft het onderzoek afgerond en uitspraak gedaan in deze zaak. De uitspraak is opgenomen als bijlage1 bij deze brief. De Raad voor de Scheepvaart doet onderzoek naar scheepsrampen ter lering en onderzoekt of er in tuchtrechtelijke zin sprake is van schuld. De Inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezichteenheid Zeevaart heeft het vooronderzoek uitgevoerd.

Oorzaak scheepsramp

De Raad voor de Scheepvaart geeft aan dat het oneigenlijk gebruik van het schip, onvoldoende kennis van de uit te voeren werkzaamheden en het hierbij te gebruiken materiaal, en het verkeerd interpreteren van de stabiliteit ten grondslag liggen aan deze ramp.

Tuchtrechtelijke maatregel

De Raad voor de Scheepvaart concludeert dat de ramp geheel te wijten is aan het handelen van de schipper. De schipper had met zijn visserschip nooit aan deze bergingsactie mogen beginnen, aangezien het schip hiervoor niet was bestemd. Echter gezien de tragische gevolgen van deze ramp, het verlies van zijn broer en zijn schip, acht de Raad voor de Scheepvaart, evenals de Inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, het nemen van een maatregel van tucht niet meer aangewezen.

Lering

Volgens de Raad voor de Scheepvaart is het bergen van zware objecten uit zee, werk dat alleen voor specialisten met adequaat materiaal veilig kan worden uitgevoerd. Men dient hiervoor tevens alleen schepen te gebruiken die voor dergelijke werkzaamheden zijn toegerust.

Actie Inspectie Verkeer en Waterstaat

De Inspectie zal de uitspraak actief onder de aandacht brengen aan de visserijsector.


De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. C. Huizinga-Heringa

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.