Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2007

30800 C 7 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 7

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 30 augustus 2007


Hierbij bied ik u ter kennisneming de publicatie «De provinciale financiën 2007, een interprovinciale vergelijking» aan.1 In deze rapportage wordt in onderlinge vergelijking tussen de provincies– gebaseerd op de provinciale begrotingen 2007 en de jaarrekeningen 2005 – inzicht gegeven in de financiële positie van de provincies.


De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.