Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

30800 XIV 148 Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 148

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 13 september 2007


Mede namens de minister van LNV beantwoord ik uw verzoek om voor 13 september 12.00 uur te reageren op het artikel in de Volkskrant van woensdag 12 september 2007 met de titel: «VROM wil geen megastal in landschap».


Het zal u bekend zijn dat ik werk aan de bepaling van een standpunt aangaande megastallen. Ik heb dit op 10 juli aan de Kamer in antwoord op vragen bericht (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2006–2007, nrs. 2147 en 2148). Er is thans dus nog geen sprake van een standpunt van de zijde van de bewindslieden. De berichtgeving hieromtrent is als voorbarig te beschouwen. Ik betreur dat hierover een misverstand is ontstaan.


Ik volg de onderhavige ontwikkelingen kritisch waarbij de vraag in hoeverre deze passend zijn bij het landschap één van de centrale elementen is. In de antwoorden op de kamervragen heb ik gewezen op mijn zorg over de maat van zulke stallen en de verrommeling van het landschap. Ook staat daar de noodzaak vermeld om in gesprek met provincies en gemeenten een goede balans te vinden.


Vanwege de veelheid van aspecten die aan deze ontwikkelingen in de veehouderij verbonden zijn, is uiterste zorgvuldigheid vereist bij de totstandkoming van een afgewogen en gebalanceerd standpunt. Er is derhalve, mede hierom, advies gevraagd aan de Rijksadviseurs over de passendheid van de megastallen in het landschap.


Mede op grond van dat advies verwacht ik voor het einde van dit jaar een nader standpunt aan uw Kamer te kunnen voorleggen. Ik hoop hiermee uw vragen op dit moment afdoende te hebben beantwoord en dat mijn aanwezigheid tijdens het AO niet meer noodzakelijk is.


De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer