Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2007

30800 C 8 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 8

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 13 september 2007


Bijgevoegd vindt u het akkoord rijk en provincies 2008 waarin kabinet en provincies een aantal financiële afspraken voor het jaar 2008 hebben vastgelegd1.

Kabinet en IPO hebben tevens afgesproken een gemengde commissie in te stellen die decentralisatievoorstellen voorbereidt; wij streven ernaar op basis van het advies van deze commissie in het voorjaar van 2008 een bestuursakkoord te sluiten.


De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.