Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007

30800 XIV 143 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 143

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 30 augustus 2007


Op 6 juli jl. heb ik u geïnformeerd over de TOP-lijsten verdrogingsbestrijding (Kamerstuknummer 30 800 XIV, nr. 134). In die brief heb ik u gemeld dat ik voornemens was in juli mijn goedkeuring te verlenen aan de door de provincies ingediende TOP-lijsten. Naar aanleiding van deze brief heeft LTO mij vragen gesteld over de samenstelling van en het draagvlak voor de provinciale TOP-lijsten.


Omdat ik belang hecht aan voldoende draagvlak voor het verdrogingsbestrijdingsbeleid, waarvoor overigens ook uw Kamer in het Algemeen Overleg op 10 april jl. mijn expliciete aandacht heeft gevraagd, heb ik de provincies aanvullende informatie gevraagd over de selectie van gebieden, de bestuurlijke status, en de betrokkenheid van diverse partijen bij de besluitvorming (zie bijlage).1


De definitieve vaststelling van de gebieden zal niet plaatsvinden voordat de provincies mij de aanvullende informatie hebben verstrekt. Ik streef ernaar de lijst nog in september vast te stellen.


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.