Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007

30800 B 19 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 19

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 31 augustus 2007


Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Financiën, afschriften toekomen van de Junicirculaires 2007 van het gemeentefonds en het provinciefonds, die ik heb verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen1.

Junicirculaire gemeentefonds

In de junicirculaire van het gemeentefonds zijn de financiële gevolgen van het bestuurakkoord van 4 juni 2007 tussen het kabinet en de VNG verwerkt. Hierdoor is de circulaire dit jaar later verschenen dan in de gebruikelijke maand mei.


Het bestuursakkoord heeft voor de gemeenten een aanzienlijk positief financieel resultaat opgeleverd en is vastgelegd dat Rijk en gemeenten zich gezamenlijk committeren aan de aanpak van maatschappelijke problemen op het terrein van zorg, openbare orde en veiligheid, wijken, onderwijs, armoedebeleid, schuldhulpverlening en jeugd en gezin.


In het bestuursakkoord is ook afgesproken dat de WMO-middelen met ingang van 2008 zullen worden verdeeld volgens het objectief verdeelmodel.


Hiernaast zijn in de junicirculaire van het gemeentefonds nog een tweetal belangrijke herverdelingsoperaties verwerkt. Met ingang van 2008 zijn er nieuwe verdeelformules voor het cluster Openbare Orde en Veiligheid en de uitname in verband met het BTW-compensatiefonds. De totale herverdeeleffecten die optreden voor gemeenten zijn conform de afspraak met de Tweede Kamer begrensd op 15 euro per inwoner per jaar.

Junicirculaire provinciefonds

Naast de gebruikelijke verwerking van de accressen en taakmutaties voor 2007 tot en met 2011 is de verwerking van een uitname van 200 miljoen euro per jaar in de periode 2008–2011 de belangrijkste ontwikkeling indeze junicirculaire. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de provincies naar rato van hun vermogensposities voor € 200 miljoen per jaar bijdragen aan de bekostiging van de investeringsagenda voor de periode 2008–2011. In de junicirculaire is de uitname van € 200 miljoen per jaar uit het provinciefonds verwerkt op basis van een verdeelvoorstel voor het investeringsaanbod 2008 van het IPO.


De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.