Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Internetbijlage 1. Budgettaire kerngegevens

In tabel 1.1. worden de budgettaire kerngegevens weergegeven bij de stand Ontwerpbegroting en de stand Financieel Jaarverslag van het Rijk. Omdat het huidige kabinet nieuwe uitgavenkaders heeft vastgesteld, zijn de twee standen niet één op één vergelijkbaar. Dit komt omdat de definitie van het nieuwe uitgavenkader (zoals opgesteld door het huidige kabinet) verschilt van het uitgavenkader van het vorige kabinet. Zo heeft het huidige kabinet de rentelasten voor de staatsschuld buiten de kaders geplaatst, maar is de heffings- en invorderingsrente weer binnen het kader opgenomen. Daarnaast zijn verantwoordelijkheden tussen ministers herverdeeld, wat van invloed is geweest op de vaststelling van de kaders. Zo is bijvoorbeeld de kinderopvang overgeheveld van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en daarmee verschoven van het uitgavenkader Sociale Zekerheid naar de Rijksbegroting in enge zin.

Tabel 1.1 Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in lopende prijzen; min betekent uitgaven)
 MN 2007FJR 2007Verschil
1. Netto-uitgaven onder het kader RBG-eng– 101 523– 91 9969 528
2. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA– 15 872– 13 8642007
3. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven BKZ0– 2 047– 2 047
4. Netto uitgaven niet relevant voor enig kader*– 11 263– 25 881– 14 618
5. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (5=1+2+3+4)– 128 658– 133 7885 130
    
6. Belastingen130 891134 9674 076
7. Overig**1 8461 85812
8. EMU-saldoCentrale Overheid4 0803 038– 1 042
    
9. EMU-saldoLokale Overheid– 1 600– 5131 087
    
10. EMU-saldoSociale Fondsen– 1 593– 3061 287
    
11. EMU-saldo(– = tekort)8872 2211 335
EMU-saldo in %BBP0,2%0,4%0,2%
    
EMU-schuld265 319253 818– 11 501
EMU-schuld in %BBP47,9%45,4%– 2,5%
    
BBP(in miljarden euro’s)5545605

* Exclusief aflossing en uitgifte vaste schuld

** O.a. kas-transverschillen en financiële transacties


In de tabellen 1.2 tot en met 1.4 worden de uitgaven getoetst aan de uitgavenkaders, zoals opgesteld in de Miljoenennota 2008 (op basis van afspraken in het Coalitieakkoord).


In de tabellen worden per uitgavenkader eerst de reële ijklijnen weergegeven. De reële ijklijnen worden bepaald door de ramingen ten tijde van het Coalitieakkoord te defleren met de raming voor de prijsontwikkeling van de Nationale Bestedingen (NB-deflator). Vervolgens wordt weergegeven hoe de actuele raming van de uitgaven zich verhoudt tot de ijklijn in lopende prijzen. De ijklijn in lopende prijzen is te bepalen door de reële ijklijn te corrigeren voor de actuele raming van de deflator. Daarnaast wordt gecorrigeerd voor overboekingen tussen de Rijksbegroting in enge zin enerzijds, en de sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA) en de sector Zorg anderzijds. Ook wordt gecorrigeerd voor statistische factoren.

Tabel 1.2 Uitgaventoetsing Rijksbegroting in enge zin (x € miljoen; min betekent onderschrijding)
 MN 2008*FJR 2007Verschil
1. Raming uitgaven bij Coalitieakkoord 200793 10893 1080
2. pNB ten tijde van MLT 20071,0001,0000
3. Reële ijklijn93 10893 1080
4. NB-deflator1,0001,0000
5. Overboekingen0– 15– 15
6. Statistisch000
7. Uitgavenkader RBG-eng in lopende prijzen93 10893 094– 15
8. Actuele ramingen uitgaven93 10891 996– 1 113
9. Onderschrijding kader RBG-eng (9=8–7)0– 1 098– 1 098

Tabel 1.3 Uitgaventoetsing Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (x € miljoen; plus betekent overschrijding)
 MN 2008*FJR 2007Verschil
1. Raming uitgaven bij Coalitieakkoord 200756 67256 6720
2. pNB ten tijde van MLT 20071,0001,0000
3. Reële ijklijn56 67256 6720
4. NB-deflator1,0001,0000
5. Overboekingen0– 2– 2
6. Statistisch000
7. Uitgavenkader SZA in lopende prijzen56 67256 670– 2
8. Actuele ramingen uitgaven56 67256 587– 84
wv. Begrotingsgefinancierd13 90513 864– 41
wv. Premiegefinancierd42 76642 723– 43
9. Overschrijding kader SZA (9=8–7)0– 82– 82

Tabel 1.4 Uitgaventoetsing Budgettair Kader Zorg (x € miljaoen; min betekent onderschrijding)
 MN 2008*FJR 2007Verschil
1. Raming uitgaven bij Coalitieakkoord 200747 91747 9170
2. pNB ten tijde van MLT 20071,0001,00000
3. Reële ijklijn47 91747 9170
4. NB-deflator1,0001,00000
5. Overboekingen01717
6. Statistisch000
7. BKZ in lopende prijzen47 91747 93317
8. Actuele ramingen uitgaven47 91747 572– 345
wv. Begrotingsgefinancierd2 0242 04723
wv. Premiegefinancierd45 89245 525– 368
9. Onderschrijding kader BKZ (9=8–7)0– 361– 361

Tabel 1.5 Uitgaventoetsing totaal kader (x € miljoen, min betekent onderschrijding)
 MN 2008*FJR 2007Verschil
1. Reële ijklijnen197 696197 6960
2. NB-deflator1,0001,0000
3. Overboekingen000
4. Statistisch000
5. Uitgavenkader in lopende prijzen197 696197 6960
6. Actuele ramingen uitgaven197 696196 155– 1 541
7. Onderschrijding (7=6–5)0– 1 541– 1 541