Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Internetbijlage 2. De uitgaven en niet-belastingontvangsten 2007

Tabel 2.1.1 Uitgaven begrotingen (x € miljoen)
  MN 2007FJR 2007Verschil
1Huis der Koningin5,95,90
2AStaten-Generaal123,0131,69
2BOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten95,495,80
3Algemene Zaken55,255,10
4Koninkrijksrelaties156,2247,892
5Buitenlandse Zaken11 722,911 863,8141
6Justitie5 897,05 925,228
7Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties6 411,76 300,6– 111
8Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen28 913,131 920,43 007
9ANationale Schuld (transactiebasis)13 820,413 378,3– 442
9BFinanciën3 915,54 165,4250
10Defensie7 911,78 387,5476
11Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer3 966,15 248,91 283
12Verkeer en Waterstaat7 457,57 727,6270
13Economische Zaken2 282,62 143,9– 139
14Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 250,72 384,4134
15Sociale Zaken en Werkgelegenheid26 963,926 981,317
16Volksgezondsheid, Welzijn en Sport13 589,513 881,7292
HGISInternationale Samenwerking(5 338,2)(5 762,6)(424,4)
APAanvullende posten2 192,20,0– 2 192
50Gemeentefonds14 704,115 094,2390
51Provinciefonds1 110,21 127,818
55Infrastructuurfonds7 044,46 330,5– 714
56Fonds Economische Structuurversterking3 420,72 289,0– 1 132
58Diergezondheidsfonds9,015,67
59BTW-compensatiefonds2005,62 068,763
63Waddenfonds33,90,1– 34
90Consolidatie– 9 254,5– 8 556,2698
 Totaal156 804,2159 214,82 411

* In deze tabel zijn de uitgaven voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld.

Tabel 2.2.1. Niet-belastingontvangsten (x € miljoen)
  MN 2007FJR 2007Verschil
2AStaten-Generaal2,14,22,1
2BOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten2,83,81,0
3Algemene Zaken1,31,80,5
4Koninkrijksrelaties13,014,51,5
5Buitenlandse Zaken724,5972,8248,3
6Justitie1 028,51 132,2103,7
7Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties314,1116,7– 197,4
8Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen1 344,71 984,5639,8
9ANationale Schuld (transactiebasis)1 239,51 445,8206,3
9BFinanciën3 675,04 867,51 192,5
10Defensie385,9604,4218,5
11Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 070,0989,8– 80,2
12Verkeer en Waterstaat116,1125,69,5
13Economische Zaken7 432,76 011,0– 1 421,7
14Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit395,9496,9101,0
15Sociale Zaken en Werkgelegenheid508,5825,5317,0
16Volksgezondsheid, Welzijn en Sport35,1225,5190,4
55Infrastructuurfonds6 988,37 114,0125,7
56Fonds Ecomische Structuurversterking3 695,12 807,4– 887,7
57AOW-spaarfonds4 195,24 196,41,2
58Diergezondheidsfonds9,011,12,1
63Waddenfonds33,933,90,0
HGISInternationale Samenwerking(116,4)(426,6)(310,2)
APAanvullende posten2 680,90,0– 2 680,9
90Consolidatie– 9 254,5– 8 556,2698,3
 Totaal26 637,625 429,1– 1 208,5

* In deze tabel zijn de niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale niet-belastingontvangsten voor Internationale Samenwerking zijn tussen haakjes vermeld.


In tabel 2.3 staan de uitgaven die niet relevant zijn voor enig uitgavenkader. Uit de tabel blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de ontwerpbegroting en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Dit komt voornamelijk omdat het kabinet Balkenende IV de rentelasten voor de staatsschuld buiten de kaders heeft geplaatst, en de heffing- en invorderingsrente weer binnen het kader heeft opgenomen.

Tabel 2.3 Uitgaven en niet-belastingontvangen niet relevant voor enig kader (x € miljoen)
 MN 2007FJR 2007Verschil
Rijksbijdragen aan de Sociale fondsen14 01415 4281 414
Rentevergoeding aan de Sociale Fondsen28437793
Gasbaten (niet FES)– 6 969– 5 6521 317
Netto verstrekking Studieleningen1 6351 768133
FES-saldo– 274– 518– 244
Netto-verkoop staatsbezit– 2 700– 6652 035
BTW-compensatiefonds20062 06963
BTW OV850– 85
Rente-ontvangst AOW-spaarfonds– 1 223– 1 224– 1
Heffings- en invorderingsrente + fiscale boetes– 4670467
Netto kredietverlening (RWT’s)721474– 248
Mutatie saldo Rekening courant724330– 393
Nominale ontwikkeling (loon- en prijsbijstelling)230– 23
Zorgtoeslag2 8112 768– 43
Lening VUT-fonds8008000
Landbouwheffingen– 400– 33961
Rentestaatsschuld buiten uitgavenkader010 90410 904
Werkgeversbijdrage Kinderopvang0– 469– 469
Overig192– 170– 362
Totaal netto niet relevante uitgaven11 26325 88114 618

Tabel 2.4: Beroep op de leenfaciliteit baten-lastendiensten (x € miljoen)
Naam dienst die een baten-lastenstelsel voertLeningenAflossingen
  2006200720062007
1Dienst Publiek en Communicatie
2Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden0,090,09
3Immigratie- en Naturalisatiedienst2,908,476,805,42
4Centraal Justitieel Incasso Bureau4,964,952,393,33
5Dienst Justitiële Instellingen20,0028,6210,64
6Nederlands Forensisch Instituut3,583,565,275,49
7Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening0,130,040,180,14
8Gemeenschappelijke Beheer Organisatie2,991,060,96
9Korps Landelijke Politiediensten9,3814,25
10Basisadministratie Persoons-gegevens en Reisdocumenten9,699,500,563,73
11Centrale Archiefselectiedienst0,060,11
12Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
13P-Direct13,3221,931,33
14Centrale Financiën Instellingen7,001,001,452,17
15Nationaal Archief0,100,300,45
16Domeinen Roerende Zaken0,940,130,13
17Defensie Telematica Organisatie33,0032,0032,3079,71
18Dienst Vastgoed Defensie4,4755,831,002,86
19Paresto0,900,280,721,63
20Rijksgebouwendienst518,85413,40265,53297,29
21Nederlandse Emissie Autoriteit1,010,200,20
22Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut1,501,551,72
23Rijkswaterstaat303,1535,5341,9556,53
24Inspectie Verkeer en Waterstaat7,251,24
25Telecom0,741,16
26Economische Voorlichtingsdienst0,00
27Octrooicentrum Nederland0,31
28SenterNovem
29Plantenziektenkundige Dienst0,800,401,181,09
30Dienst Landelijk Gebied8,0510,572,106,91
31Voedsel en Waren Autoriteit6,065,005,637,34
32Dienst Regelingen20,0024,0011,0014,84
33Algemene Inspectiedienst4,704,112,932,76
34Agentschap SZW0,540,50
35Inspectie Werk en Inkomen
36Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg2,501,650,050,58
37Nederlands Vaccin Instituut16,1311,062,863,62
38Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu2,88
39College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Totaal965,23672,03429,76528,22