Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Internetbijlage 5. Belastinguitgaven

De informatieverstrekking van belastinguitgaven is met ingang van het begrotingsjaar 2002 geïntegreerd in de VBTB-verantwoordingssystematiek. Dit houdt in dat de budgettaire en meer algemene informatie over de belastinguitgaven wordt opgenomen in de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Meer specifieke informatie over belastinguitgaven wordt opgenomen in de begrotingen en jaarverslagen van de verscheidene vakdepartementen. Van een beperkt aantal belastinguitgaven zijn op dit moment voorlopige realisatiegegevens beschikbaar over 2007, namelijk van de afdrachtverminderingen in de loonbelasting en van de investeringsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting waarvoor een aanmeldingsverplichting geldt. Deze realisaties worden vermeld in het FJR 2007. Voor de overige belastinguitgaven zal in de MN 2009 een aangepaste raming 2007 worden opgenomen op basis van de meest recente gegevens van dat moment.

5.1 Afdrachtverminderingen in de loonbelasting

Tabel 5.1 laat de voorlopige realisaties van de afdrachtverminderingen 2007 zien. De realisaties zijn gebaseerd op de informatie die gebruikt is bij het opstellen van de Miljoenennota 2008.

Tabel 5.1: Voorlopige realisaties afdrachtverminderingen 2007 (in € mln)
AfdrachtverminderingVoorlopige realisatie 2007
Onderwijs (incl WVA starters)192
Zeevaart83
Speur- en ontwikkelingswerk399

5.2 Investeringsfaciliteiten

Tabel 5.2 bevat voorlopige realisatiegegevens over het jaar 2007 voor de investeringsfaciliteiten waarvoor een aanmeldingsverplichting geldt. Alle drie de regelingen zijn gebudgetteerd en kennen daarom een investeringsplafond.

Tabel 5.2: Gegevens investeringsfaciliteiten 2007, geïnvesteerde bedragen (stand 21 februari 2008 x mln.)
RegelingInvesteringsplafondVoorlopige realisatie 2007
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)1 0601 366
Energie-investeringsaftrek (EIA)1 3241 411
Milieu-investeringsaftrek (MIA)*413496

* Bij de milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt in plaats van een investeringsplafond een investeringsaftrekplafond gehanteerd.


De investeringsplafonds zijn opgesteld uitgaande van de feitelijk voor de regeling kwalificerende investeringsbedragen (dat wil zeggen: na controle en correcties). De voorlopige realisatiecijfers betreffen ongecontroleerde meldingen, waarbij rekening is gehouden met een percentage investeringen dat als gevolg van de intrekking van een aanmelding dan wel controle van het totale investeringsbedrag kan worden afgetrokken. Naar de huidige stand van zaken schommelt dit percentage voor de EIA, MIA en VAMIL rond de 30%. Hiermee is bij de voorlopige realisatiecijfers in de tabel rekening gehouden.


In 2007 zijn alle drie de regelingen gesloten voor investeringen in de periode van 28 november tot 1 januari 2008 vanwege het grote beroep dat op de regelingen voor 28 november is gedaan. Volgens de huidige voorlopige realisatiecijfers kennen alle drie de regelingen een overschrijding.