Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Internetbijlage 6. Administratieve lastenreductie voor het bedrijfsleven

Deze bijlage bevat een toelichting op de gerealiseerde administratieve lastenreductie in 2007. 2007 stond in het teken van 2 belangrijke zaken:

1. afronding van het administratieve lastenprogramma dat door het vorige kabinet in gang is gezet;

2. formulering van de ambities om in de periode tot 2011 de regeldruk voor ondernemers merkbaar verminderd te hebben.

Hieronder wordt op beide onderwerpen ingegaan.

1. Afronding van het administratieve lastenprogramma

Onder het vorige kabinet is een reductiedoelstelling opgesteld voor de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Deze doelstelling betrof rijksbreed netto 25% minder administratieve lasten ultimo 2007, ten opzichte van december 2002. Eind 2006 stond de teller op een vermindering van cumulatief 16%.


In de Miljoenennota 2007 werd ervan uitgegaan dat ultimo 2007 een administratieve lastenreductie van netto 25,9% zou worden gerealiseerd.

Door de vervroegde verkiezingen heeft het vorige kabinet niet alle aangekondigde reductiemaatregelen voor ondernemers kunnen implementeren en is er, op verzoek van de Tweede Kamer, voor gekozen om de «eindstand» van het vorige kabinet te bepalen op peildatum 1 maart 2007. In de eerste twee maanden van 2007 is een netto reductie gerealiseerd van bijna 4%, waardoor de eindstand van het vorige kabinet is bepaald op bijna 20%. Dit is ook gemeld in het plan van aanpak voor de vermindering van regeldruk voor bedrijven, dat in juli 2007 is aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2006/07, 29 515, nr. 202).

Stijgingen en reducties van de administratieve lasten, die hebben plaatsgevonden in 2007 (ná 1 maart), worden toegerekend aan dit kabinet. Uitgaande van de «oude» systematiek van het vorige kabinet is er in de periode vanaf maart tot en met december 2007 rijksbreed sprake geweest van een reductie van ruim 3%. Als de reducties uit de eerste twee maanden van 2007 daarbij worden opgeteld, dan is – volgens de oude methodiek – een reductie bereikt van ruim 7% in 2007 en cumulatief tot en met 2007 ruim 23%. Belangrijkste verklaring waarom de realisatie over 2007 uiteindelijk iets achter is gebleven ten opzichte van de inschatting bij Miljoenennota, is dat een aantal maatregelen die eerder voorzien waren voor 2007, in werking zijn getreden per 1 januari 2008 (bijvoorbeeld het activiteitenbesluit en het besluit Bodemkwaliteit bij VROM).


Zoals bekend is er in 2007 besloten, vanuit de kabinetsambitie om in de periode tot 2011 de administratieve lasten voor ondernemers nog eens met 25% teruggebracht te hebben, een nieuwe grondslag te bepalen. Daarvoor is de «Nulmeting administratieve lasten bedrijven» gestart die onlangs is afgerond. De peildatum bij deze nulmeting is 1 maart 2007. Het kabinet vindt het van belang dat de AL-maatregelen die ná 1 maart 2007 zijn ingegaan, vanaf nu worden gerelateerd aan de uitkomsten van deze nulmeting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Voorjaarsbrief over het regeldrukprogramma die separaat in mei aan de Tweede Kamer is gestuurd. In onderstaande box wordt op hoofdlijnen een kwalitatieve toelichting gegeven op enkele maatregelen vanaf 1 maart 2007.


Samenvallen commerciële en fiscale jaarrekening (Justitie/Financiën)

Kleine vennootschappen kunnen bij het opstellen en deponeren van de jaarrekening op grond van Boek 2 BW voortaan volstaan met waardering van hun balansposten op basis van fiscale grondslag. Concreet betekent dit dat zij voor de jaarrekening gebruik kunnen maken van dezelfde cijfers als voor hun winstaangifte op basis van de Wet Vennootschapsbelasting 1969. Het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 BW (31 136) dat deze mogelijkheid formaliseert, ligt in het parlement. Omdat het voorstel regelt dat de fiscale grondslag op het boekjaar 2007 kan worden toegepast, kan hierop bij het samenstellen van de jaarrekening over 2007 al worden geanticipeerd. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel kunnen de jaarstukken vervolgens in XBRL eenvoudig worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en ingediend bij de Belastingdienst. De Nederlandse XBRL-taxonomie is namelijk al ingericht op doorwerking van deze faciliteit in financiële administratiepakketten.


Digitalisering van het APK-keuringsbewijs (VenW)

Vanaf juli 2007 is het voor garagebedrijven mogelijk om rechtstreeks APK-afmeldingen te doen via de internetsite van de RDW. Met de introductie van deze online dienstverlening is het ook mogelijk geworden om keuringsrapporten te printen. Voor garagebedrijven betekent dit een forse administratieve lastenverlichting: met de hand invullen van rapporten en het archiveren van doorslagen hoort daarmee tot het verleden. De keuringsgegevens zijn namelijk in het register van de RDW opgeslagen en de keuringsrapporten worden hieruit rechtstreeks afgedrukt.


Digitalisering receptenverkeer en invoering nieuwe geneesmiddelenwet (VWS)

Tot voor kort was er een papieren recept nodig voor het verkrijgen van medicijnen. Vanaf medio 2007 hoeft dat niet meer. Recepten kunnen dan elektronisch verstuurd worden door de (huis) arts aan de apotheker, die de geneesmiddelen vervolgens kan afgeven aan de patiënt.

Op 1 juli 2007 is de geneesmiddelenwet in werking getreden (vervanging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening). In delen van de oude regelgeving werd zeer gedetailleerd beschreven hoe met zaken omgegaan moest worden. De nieuwe geneesmiddelenwet regelt veel minder dan voorheen de manier waarop de apotheker zijn beroep uitoefent. Naast het verdwijnen van de drogistenvergunning keert in het wetsvoorstel een groot aantal bepalingen omtrent de beroepsuitoefening van apothekers niet meer terug. Uitgangspunt daarbij is dat apothekers zelf een verantwoorde invulling geven aan hun beroepsuitoefening.


Regeling uniforme saneringen (VROM)

Milieuregelgeving op het gebied van bodem wordt door burgers en bedrijven vaak als complex en bureaucratisch ervaren. Het doel van het Besluit uniforme saneringen is het vereenvoudigen en versnellen van de bodemsaneringsprocedure en het verlagen van de kosten van bodemsanering voor eenvoudige standaard bodemsaneringen. Het Besluit uniforme saneringen vermindert de administratieve lasten voor burgers en bedrijven en de uitvoeringslasten voor decentrale overheden aanzienlijk. Ook kan de sanering, voor de eenvoudige standaard gevallen, veel sneller worden gestart. De gewijzigde Regeling uniforme saneringen is met ingang van 1 juli 2007 van kracht.

2. Kabinetsaanpak voor de komende periode

In het beleidsprogramma heeft dit kabinet aangekondigd stevig te willen inzetten op het merkbaar verminderen van regeldruk voor ondernemers. Daarbij staat de beleving van de ondernemer over de regeldruk centraal bij het identificeren van problemen en het formuleren van oplossingen op het terrein van regeldruk. Dit betekent dat de overheid samen met de ondernemer gaat bekijken hoe de regeldruk merkbaar kan worden verminderd.


Het kabinet heeft haar ambities uit het beleidsprogramma concreet beschreven in bovengenoemde aanpak uit juli 2007. Conform goed gebruik, zal het kabinet in de periode tot en met 2011 periodiek aan de Tweede Kamer rapporteren over de voortgang bij het bereiken van deze ambities. De eerstvolgende brief zal de Tweede Kamer in mei 2008 ontvangen. Voor een uitgebreide toelichting op de voortgang van het totale programma wordt verwezen naar deze Voorjaarsbrief. Hieronder wordt dan ook volstaan met een weergave van de belangrijkste activiteiten uit 2007:

– Start van het vinden van oplossingen op die terreinen die op de lijst van concrete problemen van ondernemers staan (bijlage 1 uit PvA juli 2007);

– Start van de Update van de «Nulmeting administratieve lasten bedrijven 2007» (aanbesteding en uitvoering);

– Start van de Quick scan op het terrein van de Nalevingkosten;

– Start van fundamentele verkenningen op de terreinen bouw (Commissie Dekker) en transport (Commissie Noordzij);

– Opzet van de zogenoemde belevingsmonitor, om na te gaan of en in welke mate de beleefde regeldruk bij ondernemers aan veranderingen onderhevig is;

– Kabinetsstandpunt over Lex Silencio (december 2007) waarin beschreven staat hoe het kabinet de ruime invoering van dit instrument bij vergunningverleningen wil vormgeven;

– Stimuleren van gemeenten bij hun lokale regeldrukaanpak, als invulling van de afspraken uit het in mei 2007 gesloten Bestuursakkoord met de VNG over regeldrukreductie op decentraal niveau;

– In 2007 is een start gemaakt met de implementatie van het actieplan van de EU om administratieve lasten te verminderen. Ook proberen we de besluitvorming in Brussel te beïnvloeden om de administratieve lasten voor Nederland vanuit EU-regelgeving tot een minimum te beperken.