Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3.2 Staatsbalans per 31 december 2007

Algemeen

Opstelling Staatsbalans volgens ESR 1995

De Staatsbalans wordt opgesteld volgens het Europees Stelsel van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 1995).

Aangezien de Staatsbalans is gebaseerd op het ESR 1995 kunnen de waarderings- en afbakeningsvraagstukken worden opgelost volgens een internationaal aanvaarde methodologie. In de voorliggende Staatsbalans ultimo 2007 zijn alle voorschriften van het ESR 1995 gevolgd, zij het dat de consolidatiekring beperkt is tot de Staat der Nederlanden. De omschrijving van de overheid is in het ESR 1995 namelijk ruimer dan de rechtspersoon van de Staat der Nederlanden. In het ESR 1995 is een economische invalshoek gekozen. Het gevolg is dat alle organisaties die voor meer dan de helft van hun inkomsten afhankelijk zijn van collectieve heffingen, tot de overheid worden gerekend en dus worden opgenomen.

Wat betreft de waarderingsmethode is in het ESR 1995 gekozen voor een waardering op basis van de marktwaarde in plaats van een waardering op basis van de nominale of historische waarde en voor lineaire afschrijvingen.

Wijzigingen in de Staatsbalans 2007

In 2007 is een aantal zaken gewijzigd in de Staatsbalans. Om redenen van vergelijkbaarheid zijn ook de standen van 2006 hierop aangepast. Het betreft o.a. enkele verschuivingen tussen activa/passiva categorieën en de opname van enkele nieuwe categorieën. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de afzonderlijke balansposten.

Ontwikkeling staatsvermogen

Door de sterk gestegen olieprijs en de daardoor gestegen winstrechten van de minerale reserves slaat het negatieve staatsvermogen van 46,5 miljard euro in 2006 om in een positief vermogen van 8,3 miljard euro in 2007. In Tabel 1 zijn de verklarende factoren van de ontwikkeling van het vermogen van de Staat weergegeven.

Tabel 1 Verklarende factoren ontwikkeling vermogen van de Staat (x € miljard)
1. Staatsvermogen ultimo 2006– 46,5
2. Vorderingensaldo Rijk3,1
3. Waardeveranderingen minerale reserves42,4
4. Investeringen Rijk2,0
5. Veranderingen deelnemingen4,6
6. Waardeveranderingen overige niet-financiele activa0,5
7. Volumeveranderingen Dutch Treasury Certificates– 2,8
8. Waardeverandering staatsobligaties4,1
9. Afschrijvingen Rijk– 2,5
10. Overig3,4
11. Staatsvermogen ultimo 20078,3

Consolidatiekring

De financiële gegevens van de Centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van de ministeries, de begrotingsfondsen en de baten-lastendiensten zijn integraal geconsolideerd. De interne schuldverhoudingen zijn in de consolidatie geëlimineerd.

Tabel 2 Overzicht van activa en passiva (x € miljoen)
 20062007
A Niet-financiële activa:126 394168 838
A1 Winstrechten minerale reserves51 70094 100
A2 Overige niet-financiële activa74 69474 738
   
B Vorderingen88 564102 486
B1 Chartale en girale betaalmiddelen3714 105
B2 Verstrekte langlopende leningen15 67517 469
B3 Aandelen en overige deelnemingen36 60441 174
B4 Handelskredieten, kort lopende leningen en transitorische posten35 91439 738
   
C Schulden261 412262 993
C1 Munten in omloop625620
C2 Dutch Treasury Certificates13 81816 587
C3 Staatsobligaties200 470191 087
C4 Financiële derivaten– 315932
C5 Onderhandse staatsleningen1 5451 466
C6 Overige leningen op lange termijn289100
C7 Militaire pensioenen7 2006 069
C8 Handelskredieten, kort lopende leningen en transitorische posten37 77946 132
D Staatsvermogen (A+B-C)– 46 4538 331

Toelichting op de afzonderlijke balansposten

A Niet-financiële activa

A1 Winstrechten minerale reserves

Conform ESR 1995 is de netto contante waarde berekend van de toekomstige winstrechten van de Staat, samenhangend met de gas-, olie- en zoutwinning. De waarde ervan bedraagt 94,1 miljard euro ultimo 2007. Ten opzichte van 2006 zijn de toekomstige winstrechten samenhangende met de gas-, olie en zoutwinning met 42,4 miljard euro toegenomen. Deze forse stijging van de winstrechten van minerale reserves komt door de sterke stijging van de olieprijs waaraan de prijs van het aardgas gekoppeld is. Voor de berekening van het aardgas wordt uitgegaan van een verwacht productievolume voor de komende 25 jaar. In de berekening zijn de aardgasbaten exclusief vennootschapsbelasting verwerkt. Voor de periode 2008–2013 zijn de nominale ramingen volgens de meerjarencijfers contant gemaakt tegen de lange rente op staatsobligaties. Voor de jaren 2014 en verder zijn de gasbaten contant gemaakt tegen een reële disconteringsvoet van 4%.

A2 Overige niet-financiële activa

De rijkseigendommen zijn van zeer uiteenlopende aard. Er wordt op deze plaats volstaan om de algemene principes weer te geven van de waarderingsgrondslagen.

De grondslag voor de bepaling van de afschrijving is voor iedere groep van activa de geschatte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met de restwaarde. De vaststelling van de gebruiksduur en de bepaling van de (rest)waarde geschieden steeds in overleg met deskundigen van de ministeries, waaronder deze activa ressorteren.

Op de uitgaven voor de verharding van wegen wordt in het jaar van investering 50% afgeschreven. Op gebouwen en waterbouwkundige werken bedragen de afschrijvingen 1% per jaar, waarbij rekening wordt gehouden met een geschatte residuwaarde. Op gronden wordt niet afgeschreven.

De goederen zijn gewaardeerd tegen marktprijzen. In het merendeel van de gevallen is voor de benadering hiervan uitgegaan van de historische kostprijs. Deze worden door middel van indexcijfers herleid tot de vervangingswaarde. In sommige gevallen wordt om doelmatigheidsredenen een globale methode gehanteerd (kantoorinventarissen, bibliotheken, automatiseringsmiddelen, telefooncentrales, gereedschappen, e.d.).


De samenstelling van het bedrag en de mutaties van de materiële activa blijken uit het volgende overzicht:

(x € miljoen)
 waarde per 31–12–2006Investeringen in 2007Afschrijvingen in 2007WaardeveranderingWaarde per 31–12–2007
Ministerie van Defensie4 4353781 244713 640
Ministerie van Verkeer en Waterstaat53 9531 09754716254 665
Burgerlijke rijksgebouwen11 2316729329211 297
Domeinen1 20100– 401 161
Diversen3 875470431623 976
Totaal74 6942 0122 51554774 738

Het bedrag van 74,7 miljard euro per 31 december 2007 kan als volgt worden onderverdeeld naar onroerende en roerende goederen:

Onroerende goederen 72 576
– Ministerie van Verkeer en Waterstaat54 642 
– Burgerlijke rijksgebouwen11 297 
– Ministerie van Defensie3 243 
– Domeinen1 161 
– Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 703 
– Diversen530 
Roerende goederen 2 163
– Goederen van militaire aard397 
– Goederen van culturele aard308 
– Overige1 458 
Totaal 74 738

B Vorderingen

B1 Chartale en girale betaalmiddelen

De balansbedragen zijn als volgt samengesteld:

(x € miljoen)
 20062007
De Nederlandsche Bank N.V.112
Overige saldi3521 053
Kasgeldleningen en Buy/Selltransacties83 050
Totaal3714 105

B2 Verstrekte langlopende leningen

De balansbedragen zijn als volgt samengesteld:

(x € miljoen)
 20062007
a. Diverse vorderingen  
– Studievoorschotten9 84911 713
– Voorschotten inzake landinrichtingprojecten776742
– Op derden te verhalen ruil- en herverkavelingskosten396383
– Vorderingen Dienst der Domeinen1 0701 126
– Ontwikkelingskredieten aan industrie en handel253235
– Vordering op de Nederlandse Antillen en Aruba met betrekking tot het leninggedeelte van de ontwikkelingshulp118111
– Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. (inzake leningen aan diverse landen)362334
– Vordering op de Internationale Ontwikkelingsassociatie terzake van de special action account1614
– Leningen woningwetbouw11
– Lening Railinfrabeheer709709
– Diverse vorderingen1 8111 847
Subtotaal15 36117 214
b. Leningen aan Nederlandse ondernemingen in verband met deelnemingen  
– Internationale Nederlanden Groep N.V.295236
– Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V.1818
– NIB Capital Bank N.V.11
Subtotaal314255
Totaal generaal15 67517 469

Toelichting op verstrekte langlopende leningen

In de verstrekte langlopende leningen is de post vorderingen inzake aangesproken garantieleningen Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV (NIO) afgewaardeerd naar nihil. De garantieleningen van de NIO moeten als giften worden beschouwd, deze gelden worden niet meer terugbetaald. De post uitvoering werknemersverzekering – wachtgeldfondsen wordt niet langer als langlopende lening, maar als kortlopende schuld beschouwd. Om die reden wordt deze post in het vervolg opgenomen onder B4 Handelskredieten, kortlopende leningen en transitorische posten. Om redenen van vergelijkbaarheid zijn tevens de standen van 2006 op beide onderdelen aangepast.

Het totaal van de verstrekte langlopende leningen is met 1,8 miljard euro toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk verklaard door een toename van de studievoorschotten.

B3 Aandelen en overige deelnemingen

De balansbedragen zijn als volgt samengesteld:

(x € miljoen)
 20062007
a. Deelnemingen in Nederlandse ondernemingen  
– De Nederlandsche Bank N.V.14 68915 634
– N.V. NS Groep3 6843 843
– Prorail B.V.5 3429 184
– N.V. Luchthaven Schiphol1 7022 064
– N.V. Bank Nederlandse Gemeenten1 5731 288
– Energiebeheer Nederland B.V.437290
– Tennet TSO B.V.610619
– N.V. Westerscheldetunnel659632
– Connexxion N.V.21172
– Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.1818
– Nederlands Omroepbedrijf Holding B.V.5538
– N.V. Nederlandse Gasunie5 5485 366
– Ultra-Centrifuge Nederland N.V.193249
– Nederlandse Waterschapsbank N.V.211225
– Overige deelnemingen858870
Subtotaal35 79040 392
b. Deelnemingen in internationale instellingen  
– Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling201180
– Europese Investeringsbank369369
– Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling130130
– Aziatische Ontwikkelingsbank2927
– Afrikaanse Ontwikkelingsbank1715
– Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank1110
– Internationale Financieringsmaatschappij4338
– Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties66
– Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij87
Subtotaal814782
Totaal generaal36 60441 174

De stijging in 2007 ten opzichte van 2006 van de deelnemingen in Nederlandse ondernemingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Volumeveranderingen: – 659
– Connexxion N.V.– 245 
– SDU– 330 
– NOVEC B.V.– 8 
– Mainportontwikkeling Rotterdam50 
– Retourontvangst dividenbelasting verkoop TNT– 126 
   
Netto toename van de reserves: 5 261
– De Nederlandsche Bank N.V.945 
– N.V. Luchthaven Schiphol362 
– Prorail B.V.3 842 
– Overige112 
Totaal 4 602

Toelichting op deelnemingen in Nederlandse ondernemingen (a.)

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde wordt berekend aan de hand van de gepubliceerde jaarrekeningen van de desbetreffende onderneming.

Bij de eerste opneming van deze deelnemingen in de Staatsbalans komt het verschil tussen de verkrijgingprijs en de netto vermogenswaarde ten gunste of ten laste van het netto staatsvermogen. Bij vervreemding van deelnemingen komt het verschil tussen de balanswaarde en de opbrengst ten gunste dan wel ten laste van het netto staatsvermogen. Op de deelnemingen zijn de nog openstaande stortingsverplichtingen in mindering gebracht. De aandelen die de Staat in de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. bezit zijn niet beursgenoteerde, preferente aandelen en worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Op het moment dat de staatsbalans wordt gepubliceerd in het FJR 2007 zijn de jaarverslagen 2007 van de Nederlandse deelnemingen nog niet gepubliceerd. Het waarderen van de deelnemingen ultimo 2007 is hierdoor niet goed mogelijk. Besloten is om de deelnemingen te waarderen tegen de waarde ultimo 2006. Alleen verkopen en aankopen die in 2007 hebben plaatsgevonden worden wel opgenomen. De mutaties in de waardering van de deelnemingen, die voortvloeien uit de publicaties van de jaarverslagen, worden meegenomen in de waardering van volgend jaar.


De belangrijkste mutaties betreffen:

– De Staat heeft de deelnemingen in NOVEC, de SDU en een deel van Connexxion verkocht. De totale opbrengst van de verkoop komt uit op 709 miljoen euro. De Staat heeft voor 50 miljoen euro een deelneming genomen in de Mainportontwikkeling Rotterdam.

– De reserves van de deelnemingen zijn met een totaal van 5,3 miljard euro toegenomen. Een groot gedeelte van deze toename wordt verklaard door de toename (€ 3,8 mrd) van de reserve van Prorail B.V. De reserve van de Nederlandse Bank neemt met 0,9 miljard euro toe.

Toelichting op deelnemingen in internationale instellingen (b.)

De bedragen van deze deelnemingen zijn opgenomen voor de nominale waarde.

Het betreft een categorie activa in vreemde valuta’s, waarvan de balanswaarde wordt omgerekend naar Euro’s met behulp van de koersen van de desbetreffende valuta’s per balansdatum.

B4 Handelskredieten, kortlopende leningen en transitorische posten

De balansbedragen zijn als volgt samengesteld:

(x € miljoen)
 20062007
a. Overlopende activa3 8244 061
b. Vorderingen uit hoofde van contracten e.d., waartegenover verplichtingen staan11 99410 954
c. Vorderingen verband houdende met vooruitbetalingen inzake langlopende projecten1 2531 194
d. Kortlopende leningen4 5676 606
e. Overige vorderingen14 27616 923
Totaal35 91439 738

a. Overlopende activa

De overlopende activa zijn:

(x € miljoen)
 20062007
Inkomsten uit aardgas NAM1 0971 245
Inkomsten uit aargas EBN370301
Diverse vorderingen2 3572 515
Totaal3 8244 061

b. Vorderingen uit hoofde van contracten e.d., waar tegenover verplichtingen staan

Het onderdeel vorderingen uit hoofde van contracten e.d., waar tegenover verplichtingen staan, zijn de opgenomen bedragen van langlopende contracten inzake aanschaf van duurzame activa en de uit te voeren werken. De posten B4.b en C8.b bestaan uit twee onderdelen, het Ministerie van Defensie (5,9 miljard euro) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (5 miljard euro). De afname in 2007 ten opzichte van 2006 is 1 miljard euro. Deze afname wordt o.a. veroorzaakt door de afname van de vorderingen in verband met de aanleg van het hoofdwegennet en de Betuweroute.

c. Vorderingen verband houdende met vooruitbetalingen inzake langlopende projecten

De reeds gedane uitgaven inzake langlopende projecten zijn op de posten B4.b en C8.b in mindering gebracht en opgenomen onder post B4.c.

d. Kortlopende leningen

In 2007 is de post kortlopende leningen apart opgenomen onder B4 en heeft desaldering met de kortlopende leningen van C8 plaatsgevonden. De kortlopende leningen betreffen de debetsaldi en de verstrekte leningen aan de RWT’s en Sociale Fondsen bij het ministerie van Financiën zoals geregeld in de Wet geïntegreerd middelenbeheer (Stb. 1997, nr. 908). Zie voor verdere uitleg bij C8c. Om redenen van vergelijkbaarheid is tevens de stand van 2006 aangepast.

(x € miljoen)
 20062007
College voor Zorgverzekeringen2 2193 540
Diverse leningen en rc RWTS en Sociale fondsen2 3483 066
Totaal4 5676 606

e. Overige vorderingen

Vanaf 2007 wordt de vordering van de belastingdienst meegenomen in de kortlopende vorderingen. Dit zijn de belastingontvangsten die in januari 2008 ontvangen worden maar nog betrekking hebben op 2007. Om redenen van vergelijkbaarheid is ook de stand van 2006 aangepast.

De overige vorderingen zijn in 2007 toegenomen met 2,6 miljard euro. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de te ontvangen rente op swaps en de toename van de vordering van de belastingdienst.

(x € miljoen)
 20062007
Vordering belastingdienst10 95311 826
Metaalwaarde munten in omloop2526
Centrale inning van lesgelden114106
Te ontvangen rente Euribor swaps7022 571
Te ontvangen rente Eonia swaps212344
Diverse vorderingen2 2702 050
Totaal14 27616 923

C Schulden

C1 Munten in omloop

Deze post omvat de nominale schuld uit hoofde van in circulatie gebrachte munten. Het bedrag is exclusief de munten in handen van De Nederlandsche Bank N.V. en de munten van de Staat in het muntdepot. Niet geconsolideerd is voor de munten in de kassen van de ministeries. Deze maken deel uit van balanspost B1 Chartale en girale betaalmiddelen. Met de toepassing van het ESR 1995 zijn de verzamelaarsmunten niet langer als schuld gepassiveerd. De metaalwaarde van de munten, in deze post opgenomen, is geactiveerd onder B4.

C2 Dutch Treasury Certificates (DTC’s)

Het bedrag van de per balansdatum 31 december 2007 uitstaande schuld uit hoofde van DTC’s bedraagt 16,6 miljard euro. In de balans is de vooruitbetaalde rente van de schuld in mindering gebracht. DTC’s zijn kortlopende schulden die de Staat gebruikt om een deel van de financieringsbehoefte op te vangen.

C3 Staatsobligaties

De staatsobligaties zijn conform ESR 1995 gewaardeerd tegen marktprijzen.

(x € miljoen)
 20062007Verschil
1. Waardering tegen marktprijs200 470191 087– 9 383
2. Waardering tegen nominaal196 093190 772– 5 321
3. Verschil (1–2)4 377315– 4 062

De afname van de schuldcategorie staatsobligaties met 4,1 miljard euro moet bezien worden in het licht van de waarderingsgrondslag. De waardeverandering van – 9,4 miljard euro kan verklaard worden door een volumecomponent van – 5,3 miljard euro en een prijscomponent van – 4,1 miljard euro. De volumemutatie omvat per saldo een afname van het beroep op de openbare kapitaalmarkt van de Staat om de financieringsbehoefte 2007 te dekken. De prijsmutatie heeft geen gevolgen voor de EMU-schuld. De EMU-schuld luidt in ESR-categorieën, doch uitdrukkelijk is bepaald dat voor de excessieve-tekortenprocedure over de schuld in nominale termen gerapporteerd dient te worden. Voor de EMU-schuld is dus de 190,8 miljard euro relevant.

C4 Financiële Derivaten

Vanaf 2007 worden de financiële derivaten in de staatsbalans opgenomen. Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan een ander goed. De voornaamste financiële derivaten die de Staat in bezit heeft zijn renteswaps. Om redenen van vergelijkbaarheid is tevens de stand van 2006 in de balans opgenomen.

C5 Onderhandse staatsleningen

Conform ESR 1995 zijn de onderhandse staatsleningen tegen de nominale waarde gewaardeerd. De balansmutatie betreft voornamelijk aflossingen.

C6 Overige leningen op lange termijn

De balansbedragen zijn als volgt samengesteld:

(x € miljoen)
 20062007
div. voorfinancieringen via V&W4242
Overige24758
Totaal289100

De overige leningen op lange termijn zijn in 2007 afgenomen met 190 miljoen euro.

C7 Militaire pensioenen

Het balansbedrag vertegenwoordigt de netto contante waarde van de pensioenverplichtingen van de Staat aan de (gewezen) militairen.

C8 Handelskredieten, kortlopende leningen en transitorische posten

De balansbedragen zijn als volgt samengesteld:

(x € miljoen)
 20062007
a. Overlopende passiva8 3677 961
b. Verplichtingen uit hoofde van contracten e.d., waartegenover vorderingen staan11 99410 954
c. Kortlopende leningen15 49117 440
d. Overige schulden1 9279 777
Totaal37 77946 132

a. Overlopende passiva

(x € miljoen)
 20062007
Lopende interest van de staatsschuld5 5595 116
Commissie van de Europese Gemeenschappen770824
Diverse schulden2 0382 021
Totaal8 3677 961

In 2007 is de post Commissie van de Europese Gemeenschappen opgenomen bij de overlopende passiva. In de Staatsbalans 2006 stond deze post onder de overige schulden. Om redenen van vergelijkbaarheid is de stand van 2006 aangepast.

b. Verplichtingen uit hoofde van contracten e.d., waartegenover vorderingen staan

Voor een toelichting wordt verwezen naar balanspost B4.b.

c. Kortlopende leningen

Vanaf 2007 zijn de te betalen kortlopende leningen apart opgenomen in de staatsbalans. Dit betreft rekening-courantstanden met een credit (tegoed) saldo en uitgezette deposito’s. De Rwt’s en sociale fondsen met een debet (tekort) saldo van de rekening courant staan onder B4d. Om redenen van vergelijkbaarheid is tevens de stand van 2006 hierop aangepast.

In 1998 is de Wet geïntegreerd middelenbeheer in werking getreden. Gevolg hiervan is dat de Sociale Verzekeringsbank, de Uitvoering Werknemersverzekeringen en het College voor zorgverzekeringen geen zelfstandig middelenbeheer meer voeren. Dit middelenbeheer is geïntegreerd in de schatkist door middel van een rekening courant. Uit dien hoofde is ultimo 2007 een schuld opgenomen aan de Uitvoering Werknemersverzekeringen van per saldo circa 10,6 miljard euro. De schuld aan de Sociale Verzekeringsbank bedraagt 1,3 miljard euro.

(x € miljoen)
 20062007
Uitvoering Werknemersverzekeringen9 73210 636
Sociale Verzekeringsbank3621 340
Investeringsfaciliteit voor Oost Europa114116
Diverse deposito’s en rc RWTS5 2835 348
Totaal15 49117 440

d. overige schulden

(x € miljoen)
 20062007
Callgeldleningen05 657
Vakantie-aanspraak ambtenaren239240
Te betalen rente Euribor swaps5822 431
Te betalen rente Eonia swaps206332
Diverse schulden9001 117
Totaal1 9279 777

Vanaf 2007 zijn de te betalen kortlopende leningen apart opgenomen onder c. kortlopende leningen. Deze kortlopende leningen waren eerst opgenomen in de post diverse schulden. Om redenen van vergelijkbaarheid is ook de stand van 2006 aangepast.

De overige schulden zijn toegenomen met 7,9 miljard euro. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de te betalen rente op swaps en de toename van de te betalen callgeldleningen.

Voorwaardelijke verplichtingen

In lijn met het ESR 1995 maken voorwaardelijke verplichtingen, de zogenaamde contingent liabilities, geen onderdeel uit van het overzicht van activa en passiva van de Staat. Kenmerk van dit type van verplichtingen is dat voordat er een transactie plaats vindt, er eerst aan een of meerdere voorwaarden voldaan moet worden. Een klassiek voorbeeld is garantieverlening door de Staat bij exportkredieten. Gezien het beleidsmatige belang van garanties is aanvullende informatie over door de Staat verleende garanties in onderstaande tabel gepresenteerd. Op www.rijksbegroting.nl/garanties is meer uitgebreide informatie over garanties opgenomen.

Tabel Garantieoverzicht uitstaand risico 2006 en 2007 (x 1 000 euro)
HoofdstukGarantie op kredietenRisico ultimo 2006Verleende garanties 2007Vervallen garanties 2007Risico ultimo 2007
IVKoninkrijksrelaties104 60915 81788 792
VBuitenlandse Zaken553 968135 317418 651
VIJustitie122 0433 270118 773
VIIBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties577 65861 10050 110588 648
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen707 346141 87336 604812 615
IXbFinanciën1 020 126– 34 3221 510984 294
XDefensieOnbepaaldOnbepaald
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer13822116
XIIVerkeer en Waterstaat12 00012 000
LVInfrastructuurfonds1 328 854123 8151 205 039
XIIIEconomische Zaken2 545 226624 518432 6712 737 073
XIVLandbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit780 988150 73484 956846 766
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid331331
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport7 961 638514 70095 5808 380 758
 Totaal garanties op kredieten15 714 5941 458 934979 67216 193 856
HoofdstukGarantie op deelnemingen    
VBuitenlandse Zaken119 338-119 338
IXbFinanciën11 273 033– 404 91410 868 119
 Totaal garanties op deelnemingen11 392 371– 404 91410 987 457
HoofdstukGarantie op moeilijk/niet te verzekeren risico’s    
VIJustitie2 7591 5847123 631
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen389 000359 000529 000219 000
IXbFinanciën24 631 0002 288 39111 39126 908 000
XIIVerkeer en Waterstaat1 500 002100 0001 400 002
XIIIEconomische Zaken641 75814 62414 951641 431
XVIVolksgezondheid, Welzijn en SportOnbepaaldOnbepaald
LIXBTW-compensatiefonds400 000400 000
 Totaal garanties op moeilijk/niet te verzekeren risico’s27 564 5192 663 5991 056 05429 172 064
HoofdstukOverige garanties (o.a. liquiditeits- of exploitatiegarantie)    
VBuitenlandse Zaken8 9791 2297 750
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen51 03720 11230 925
IXbFinanciën10 223 152– 473 7282 5869 746 838
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer332 16458 355273 809
XIIIEconomische Zaken203 200-203 200
 Totaal overige garanties10 818 532– 473 72882 28210 262 522
 Totaal generaal garanties65 490 0163 243 8912 118 00866 615 899
 Bruto Binnenlands Product (BBP; miljoen euro)527 916  559 537
 Totaal generaal garanties in % BBP12%  12%

Tabel Uitgaven en ontvangsten in 2006 en 2007 op de door de Staat verstrekte garanties (x 1 000 euro)
HoofdstukDepartementUitgaven 2006Ontvangsten 2006Uitgaven 2007Ontvangsten 2007
IVKoninkrijksrelaties15 986
VBuitenlandse Zaken6 1075 6902 71446 386
VIJustitie316
IXbFinanciën16 385983 65915 487232 400
XDefensie
XIIVerkeer en Waterstaat1 288
XIIIEconomische Zaken29 57033 29431 15238 545
XVIVolksgezondheid, Welzijn, Sport
 Totaal Generaal52 3781 023 93165 339317 331

Definitie garanties

Een garantie wordt omschreven als een voorwaardelijke financiele verplichting van het Rijk aan een derde buiten het Rijk, die pas tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet.

Soorten garanties

Kredietgarantie: garantie op rente- en aflossingverplichtingen (risico gemaximeerd voor totaalbedrag). (Her-)verzekering: garantie op moeilijk/niet te verzekeren risico’s (risico gemaximeerd per gebeurtenis). Garantie voor deelnemingen: garantie op vol- of bijstorten aandelenkapitaal (risico gemaximeerd voor totaalbedrag). Overig, exploitatiegarantie: garantie op minimum van exploitatieniveau (risico gemaximeerd per jaar). Overig, liquiditeitsgarantie: garantie op minimum van liquiditeitsniveau (risico gemaximeerd voor totaalbedrag).

Uitgaven

Betreffen schade-uitkeringen op afgegeven garanties.

Ontvangsten

Betreffen zowel ontvangen premies of provisies e.d. als op derden verhaalde (schade)uitkeringen.