Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2007

31444 F 4 Memorie van toelichting

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds


De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).


De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg

B. Begrotingstoelichting

Budgettaire gevolgen DGF

(bedragen x € 1 000)

01 Bewaking en bestrijding van dier- ziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen (1) Stand ontwerp-begroting 2007 (2) Mutaties 1e suppletore begroting 2007 (3) Mutaties 2e suppletore begroting 2007 (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd (5)Realisatie (6)=(5)-(4) Slotwetmutaties
VERPLICHTINGEN 9 021 31 243 – 13 431 26 833 15 595 – 11 238
UITGAVEN 9 021 31 243 – 13 431 26 833 15 595 – 11 238
Beginsaldo 0 0        
             
Programma-uitgaven 9 021 31 243 – 13 431 26 833 15 595 – 11 238
U0111 Bewaking van dierziekten 3 559 0 7 3 566 3 321 – 245
U0112 Bestrijding van dierziekten 5 462 31 243 – 14 538 22 167 12 272 – 9 895
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen 0 0 0 0 0 0
U0114 Overig 0 0 1 100 1 100 2 – 1 098
             
ONTVANGSTEN 9 021 0 2 569 11 590 11 142 – 448

Toelichting:

De lagere realisatie op OD0112 wordt veroorzaakt doordat in 2007 nog niet alle restant uitgaven uit hoofde van eerdere dierziektencrises, zoals AI 2003 en Blue Tongue konden worden verricht. Daarnaast houdt de lagere realisatie verband met het feit dat er na 2007 nog uitgaven moeten worden verricht ten behoeve van de crisisfaciliteit voor destructie.

Dit hangt samen met het feit dat nog niet alle facturen terzake zijn ingediend c.q. afgerekend.