Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 10

 • 1.

  30804 G Brief van de staatssecretaris van financien

  05-07-2007 Brief staatssecretaris over successiewetgeving Bij deze brief biedt staatssecretaris De Jager (Fin) de Kamer een studie aan naar de successiewetgeving in een aantal landen van de Europese Unie: 'Schenkings- en successierecht een blijvend gegeven'. De staatssecretaris zal de inhoud van dit rapport meenemen in zijn afwegingen over een mogelijke herziening van de successiewet.
  Belastingplan 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-07-2007 

 • 2.

  30804 FH Brief aan de voorzitter van de commissie voor financiën

  23-05-2007 Brief staatssecretaris over toezending notitie belastingheffing overheidsbedrijven vóór Prinsjesdag 2007 Herdruk: bij het oorspronkelijke volgnr. F was de bijlage met de brief van de vaste commissie voor Financiën niet afgedrukt.
  Belastingplan 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-06-2007 

 • 3.

  30804 F Brief van de staatssecretaris van financiën

  23-05-2007 Brief staatssecretaris over de notitie belastingheffing overheidsbedrijven
  Belastingplan 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-06-2007

 • 4.

  30800 XIII 51 Brief van de minister van economische zaken en van de staatssecretaris van financiën

  01-05-2007 Brief minister en staatssecretaris ter aanbieding evaluatierapport WBSO Bij deze brief bieden minister Van der Hoeven (EZ) en staatssecretaris De Jager (Fin) de Kamer het evaluatierapport aan over de werking van de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) 2001-2005. De voornaamste conclusie uit het onderzoek is dat de WBSO werkt. In de aanbiedingsbrief geven de beide bewindslieden allereerst de kerncijfers van de WBSO. Vervolgens gaan zij in op de uitkomsten van de evaluatie, met speciale aandacht voor de drie hoofdvragen: - de effecten van de WBSO op de private R&D-uitgaven; - het doelgroepbereik van de WBSO; - de uitvoering van de WBSO door SenterNovem. Als verbeterpunt noemen de onderzoekers de WBSO voor kennisinstellingen. Ten slotte gaan de bewindslieden in op het beleidsmatig vervolg m.b.t verdere intensivering van de WBSO.
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-05-2007 

 • 5.

  30804 E Brief van de staatssecretaris van financiën

  04-04-2007 Brief staatssecretaris over toezeggingen, gedaan tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen Werken aan winst, Wijzigingsplan paarse krokodil en Belastingplan 2007 Bijlage 1 bij deze brief bevat een tabel waarin van alle nog openstaande toezeggingen de stand van zaken wordt weergegeven. Bijlage 2 bevat een schriftelijke reactie op de gestelde vragen bij de plenaire behandeling van het Belastingplan 2007. Daarbij komen onder andere aan de orde: - de doorschuifregeling bij overheidsingrijpen; - het nalaten van aanmerkelijkbelangaandelen aan een algemeen nut beogende instelling; - het verschil in fiscale behandeling tussen ter beschikking stellen en verstrekken.
  Belastingplan 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 12-04-2007

 • 6.

  30804 B Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  17-11-2006 Brief minister over de start van de voorlichting over de verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang
  Belastingplan 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 21-11-2006 

 • 7.

  30804 33 Brief van de minister van financiën

  27-10-2006 Brief minister met beantwoording vragen, gesteld tijdens de plenaire behandeling van Belastingplan 2007
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-11-2006 

 • 8.

  30804 34 Brief van de minister van financiën

  27-10-2006 Brief minister met beantwoording van vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2007
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 01-11-2006 

 • 9.

  30804 31 Brief van de minister van financiën

  25-10-2006 Brief minister over toezeggingen tijdens wetgevingsoverleg en ter aanbieding tweede nota van wijziging In deze brief gaat minister Zalm (Fin) naar aanleiding van zijn toezeggingen tijdens het wetgevingsoverleg d.d. 23 oktober 2006 over onderhavig wetsvoorstel, in op de volgende onderwerpen: - grensarbeiders; - de brief van LTO Nederland, NAJK en VLB; - het gebruik van DigiD door intermediairs; - de werkgeversbijdrage kinderopvang; - btw bij liberalisering van de energiemarkt ('commissionairsmodel'). Tevens biedt de minister hierbij de tweede nota van wijziging aan bij het wetsvoorstel, die wordt gepubliceerd als kamerstuk 30804, nr. 32.
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-10-2006 

 • 10.

  30804 5 Brief van de minister van financiën

  28-09-2006 Brief minister met de beantwoording van technische vragen, gesteld tijdens een technische briefing inzake het onderhavige wetsvoorstel Het betreft de beantwoording van vragen over BPM, de artiesten- en beroepssportersregeling en het effect van de no-claim binnen de buitengewone uitgavenregeling.
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-10-2006