Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 74

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  26200 VI F Brief van de minister van justitie

  01-09-2008 Brief minister Met onderhavige brief stuurt minister Hirsch Ballin (Jus), de Eerste Kamer, naar aanleiding van het debat dat op 15 mei 2007 plaatsvond over de motie Jurgens inzake het afwijken van de formele wet bij gedelegeerde regeling (Handelingen I 2006-2007, nr. 29, blz. 880-887) en ter nakoming van zijn toezegging in de brief van 27 februari 2008 (Kamerstuk I, 26200 VI, nr. 65/21109, E), een opgeschoonde lijst met delegatiebepalingen met afwijkingsbevoegdheid toe te zenden. In deze brief geeft Hirsch Ballin een toelichting op elk van de drie onderscheiden categorieën: - afwijken: er is echt sprake van afwijken van de wet; - pseudo-afwijken: de term 'afwijken' wordt wel gebruikt maar er wordt materieel niet afgeweken van de wet (en dat is ook niet de bedoeling); - gerechtvaardigd afwijken: er is sprake van afwijken van de wet, maar in het kader van een experiment of noodtoestand; deze bepalingen kunnen in stand blijven. In elke categorie zijn de delegatiebepalingen per
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 04-09-2008

 • 2.

  30800 VI 138 Brief van de staatssecretaris van justitie

  12-09-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2006 Bij deze brief stuurt staatssecretaris Albayrak de Kamer de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2006, uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand. De Monitor geeft een trendmatig en getalsmatig inzicht dat van belang is voor de bewaking van de effectiviteit van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook bevat de monitor gegevens over actuele ontwikkelingen in het stelsel. Ten slotte zijn de resultaten opgenomen van een in 2006 onder rechtsbijstandverleners gehouden enquête. De bevindingen uit het onderzoek zijn relevant voor de beoordeling van de stand van het rechtsbijstandstelsel en voor wijzigingen in dat stelsel. In haar brief gaat de staatssecretaris op deze bevindingen in. Achtereenvolgens komen aan de orde: - het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand; - het aanbod aan gesubsidieerde rechtsbijstand; - de kwaliteit; - actuele ontwikkelingen (het verwijsarrangement, de Wet VIV
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2007 

 • 3.

  30800 VI 137 Brief van de staatssecretaris van justitie

  04-09-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding van het Inspectierapport Themaonderzoek Uitvoering elektronische detenie In deze brief geeft staatssecretaris Albayrak (Jus) haar reactie op de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Het onderzoek is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-09-2007 

 • 4.

  30800 VII 65 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  30-08-2009 Brief minister ter aanbieding van het rapport 'Data voor daadkracht. Gegevensbestanden voor veiligheid: observaties en analyse' De 'Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid' heeft onderzoek gedaan naar de systematiek van informatiestromen vanuit grote geautomatiseerde gegevensbestanden in de publieke en private sector ten behoeve van het veiligheidsdomein. De hoofdconclusie van de Commissie is dat het totaal aan verschillende systemen om gegevens uit externe gegevensbestanden in te winnen niet voldoet aan de criteria inzake grondslag, maatschappelijke zorgvuldigheid, effectiviteit en doelmatigheid. De Commissie beveelt een systematiek aan waarin de inwinning en uitwisseling van informatie worden gecentraliseerd. De minister geeft in deze brief kort welke aanbevelingen wel en niet overgenomen worden.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-09-2007 

 • 5.

  30800 VI 125 Brief van de minister van justitie

  27-08-2007 Brief minister ter aanbieding jaarverslag 2006 commissie Schadefonds geweldsmisdrijven
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-08-2007 

 • 6.

  30800 VI 126 Brief van de minister van justitie

  21-08-2007 Brief minister ter aanbieding evaluatierapporten VOG NP en VOG RP Met deze brief biedt minister Hirsch Ballin (Jus) de Kamer de evaluatierapporten aan over de verklaring omtrent het gedrag van respectievelijk natuurlijke personen en rechtspersonen (VOG NP/VOG RP). Deze evaluatie is uitgevoerd over de ruim anderhalf jaar dat de VOG NP door de minister van Justitie wordt verstrekt in plaats van, zoals voorheen, door de burgemeesters. De VOG RP is een nieuw instrument. In de brief komen eerst de conclusies aan de orde van het onderzoek naar VOG NP en daarna op die inzake de VOG RP, voor zover zij van de eerstgenoemde afwijken. Hierbij gaat de minister achtereenvolgens in op: - de aanvraagprocedure; - het beoordelingsproces.
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-08-2007 

 • 7.

  30800 VI 124 Brief van de staatssecretaris van justitie

  14-08-2007 Brief staatssecretaris over verschillende cijfers inzake ziektekosten voor asielzoekers In deze brief bericht staatssecretaris Albayrak (Jus) de Kamer nader over de verschillen tussen de cijfers van het jaarbericht COA en de cijfers die in het Jaarverslag zijn opgenomen ten aanzien van de ziektekosten voor asielzoekers. Dit verschil bedraagt volgens het Tweede Kamerlid De Wit ca. 60 mln euro. De staatssecretaris herkent zich niet in dit bedrag. Het bedrag komt echter wel overeen met het (afgeronde) verschil tussen de prognose en de realisatie van de totale opvangkosten, welk verschil op blz. 87 van het Jaarverslag is verklaard.
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-08-2007 

 • 8.

  30800 VI 123 Brief van de minister van justitie

  13-08-2007 Brief minister ter aanbieding vragenlijst over toepassing art. 1F Vluchtelingenverdrag Bij deze brief biedt minister Hirsch Ballin (Jus) de Kamer, zoals toegezegd tijdens het AO over oorlogsmisdaden d.d. 5 juni 2007, de vragenlijst ('questionnaire') aan inzake de toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag in een aantal EU-lidstaten. Dit artikel gaat over ongewenstverklaring van asielzoekers die bijvoorbeeld worden verdacht van oorlogsmisdrijven. Deze vragenlijst is uitgedeeld tijdens de laatste vergadering van het SCIFA op 22 mei 2007. Tevens gaat de minister in op de verkregen antwoorden. Hieruit blijkt dat Nederland wat betreft de toepassing van genoemd artikel in de voorhoede zit. Dat geldt ook voor de opsporing en vervolging van verdachten van oorlogsmisdrijven.
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 16-08-2007 

 • 9.

  30800 VI 85 Brief van de staatssecretaris van justitie

  25-04-2007 Brief staatssecretaris over uitvoering amendement Van der Staaij c.s., 30885 nr. 4 (financiering Exodus c.s.) en motie nazorg ex-gedetineerden Met onderhavige brief gaat staatssecretaris Albayrak (SZW) nader in op de wijze van uitvoering van het aangenomen amendement (TK 2006-2007, 30885, nr. 4) en motie (TK 2006-2007, 30800 VI, nr 65) van het lid Van der Staaij c.s. over nazorg op vrijwillige basis voor ex-gedetineerden aangenomen. Het amendement betreft een wijziging van de begrotingstaat van het Ministerie van Justitie voor het jaar 2007, de motie betreft de structurele financiering van vrijwillige reïntegratietrajecten zoals aangeboden door de DEMO-instellingen (de organisaties Exodus, Door, Moria en Ontmoeting). Wat betreft de uitvoering van het amendement gaat Albayrak nader in op verruimde financiering van de reintegratietrajecten en het verstrekken van een kostendekkende vergoeding aan de DEMO-instellingen uit de middelen van het amendement. Wat betreft uitvoering v
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 

 • 10.

  30800 VI 82 Brief van de minister van justitie

  13-04-2007 Brief minister over bescherming van journalistieke bronnen In deze brief geeft minister Hirsch Ballin (Jus) zijn standpunt over journalistieke bronbescherming. Allereerst bespreekt hij de huidige situatie in het Nederlandse, Belgische en Duitse recht. Op grond hiervan komt de minister tot de conclusie dat hij vooralsnog geen aanleiding ziet om over te gaan tot nadere regelgeving die verdergaande bescherming biedt dan die, vastgelegd in het EVRM.
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >