Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 17

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  30800 IV 30 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  27-06-2007 Brief staatssecretaris over haar bezoek aan de Nederlandse Antillen van 18 t/m 22 juni 2007 Verder rapporteert de staatssecretaris over de voortgang van het staatkundig proces. Bij deze brief zijn drie bijlagen gevoegd: - Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen 2007; - Ontwerp besluitenlijst Politiek overleg Bonaire-Saba-Sint Eustatius - Nederland, en - Resultaten van het bestuurlijk overleg 'Onderwijsprogramma'.
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-07-2007 

 • 2.

  30800 IV 29 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  05-06-2007 Brief staatssecretaris over de stand van zaken ten aanzien van het staatkundig proces
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-06-2007 

 • 3.

  30800 IV B Brief van staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  26-04-2007 Brief staatssecretaris over nog openstaande toezeggingen De staatssecretaris gaat in op: - het onderzoek naar de voor- en nadelen van de UPG- en LGO-status; - opvang van Antilliaanse jongeren; - de financiële en administratieve uitwerking van de Antilliaanse medefinancieringsorganisatie (AMFO); - diversiteit van de samenstelling van het personeel in rijksdienst; - verbetering van het Antilliaanse fiscale stelsel.
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 14-05-2007 

 • 4.

  30800 IV 28 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  26-04-2007 Brief staatssecretaris over toezeggingen op het terrein van koninkrijksrelaties Het betreft toezeggingen, gedaan tijdens: - het plenaire debat van 20 december 2006 over de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties; - de AO's van 22 november 2006 resp. 13 december 2006 over de staatkundige verhoudingen; - het wetgevingsoverleg van 7 juni 2005 over de behandeling van het Jaarverslag Koninkrijksrelaties.
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-05-2007 

 • 5.

  30800 IV 25 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  02-04-2007 Brief staatssecretaris over Nederlandse gepensioneerden op de Antillen, die zich niet of tegen hoge premie kunnen verzekeren tegen ziektekosten
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-04-2007 

 • 6.

  30800 IV 24 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  30-03-2007 Brief staatssecretaris met nadere informatie met het oog op het AO met de commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken op 4 april 2007 Betreft de volgende onderwerpen: - de taakverdeling binnen het kabinet met betrekking tot de staatkundige veranderingen in de Nederlandse Antillen; - de rol en betrokkenheid van het parlement bij de vaststelling en implementatie van de voor staatkundige veranderingen noodzakelijke wet- en regelgeving, waaronder het homohuwelijk; - de stand van zaken van de uitvoering van de drie moties die de Kamer heeft aangenomen: motie-Van Gent inzake de bescherming van het milieu (30800 IV, nr. 19); motie-Leerdam inzake het Deltaplan Onderwijs (30800 IV, nr. 15) en motie-Leerdam inzake de sociale vormingsplicht (30800 IV, nr. 20).
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-04-2007 

 • 7.

  30800 IV 23 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  13-03-2007 Brief staatssecretaris over onderzoek milieubeleid en handhaving daarvan op de Nederlandse Antillen In deze brief rapporteert staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) over de tussenstand met betrekking tot het onderzoek naar de verdragen en wetgeving, en de consequenties daarvan op het milieubeleid en de handhaving op de eilanden van de Nederlandse Antillen.
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-03-2007 

 • 8.

  30800 IV 22 Brief van de minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties

  13-02-2007 Brief minister met toelichting op hoofdpunten Overgangsakkoord, over de invulling van het proces tot de ingang van de staatkundige veranderingen in de Nederlandse Antillen Op 12 februari 2007 heeft op Sint Maarten een bestuurlijke conferentie plaatsgevonden, waarop minister Nicolaï (BVK) met de regering van de Nederlandse Antillen en de besturen van de eilandgebieden Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba afspraken gemaakt over de invulling van het proces tot de ingang van de staatkundige veranderingen in de Nederlandse Antillen. Daarnaast is gesproken over de concretisering van de schuldsanering en de ondersteuning door Nederland om een aantal urgente problemen op de eilanden aan te pakken. Om ook Curaçao goed te informeren over de voortgang van het proces was zij uitgenodigd om als waarnemer bij de conferentie aanwezig te zijn. Als bijlage is het 'Overgangsakkoord' toegevoegd, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd, alsmede een stappenplan voor onderscheiden
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 12-03-2007 

 • 9.

  30800 IV 14 Brief van de minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties

  15-12-2006 Brief minister over slotverklaring Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK) In deze brief geeft minister Nicolaï (BZK) zijn reactie op de slotverklaring van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK). Daarnaast brengt hij de Kamer op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de herstructurering van de Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO). Wat betreft de uitvoering van de afspraken uit de slotverklaring gaat de minister achtereenvolgens in op: - het belang van regionale economische samenwerking; - de eventuele status van ultraperifeer gebied (UPG) of LGO voor Aruba en de Nederlandse Antillen; - het Carribean Rim Investment Initiative; - de investeringen in onderwijs, armoedebestrijding et cetera. Vervolgens gaat hij in op: - de problematiek van de Antillengemeenten in verband met de Rijkswet op het Nederlanderschap; - de staatkundige verhoudingen en het democratisch deficit; - schuldsanering in relatie met de EU; - betere samenwerking op het
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 21-12-2006 

 • 10.

  30800 IV 12 Brief van de minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties

  07-12-2006 Brief minister over financieel beheer Nederlandse Antillen In deze brief gaat minister Nicolaï (BVK) in op: - de bevindingen van het ondezoek naar het financieel beheer van de Nederlandse Antillen; - de mogelijkheden van monetaire financiering.
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-12-2006 


1 | 2 | Volgende >